Големина на текста:
Тема 1 ИКОНОМЕТРИЯТА
КАТО НАУКА
Потребността от измерване и
моделиране на количествените
изменения на икономическите
явления се появява отдавна. Но
отделянето на ново научно
направление точно за тази цел се
наблюдава едва от началото на
30-те години на 20-ти век. Тласък
за неговото създаване дава
Световната икономическа криза
от края на 20-те и началото на 30-
те години на 20-ти век.
Тогава за първи път се появява
терминът “иконометрия”, което
буквално означава измерване в
икономиката. През 1930 г. е
създадено Международното
иконометрично дружество, а
през 1933 г. започва да излиза и
списание Иконометрика
(Econometrica). На неговите
страници намират място
теоретични и с практическа
насоченост разработки в
областта на количественото
измерване на икономическите
явления.
В своето оформяне като наука
иконометрията преминава дълъг
път, докато настъпи избистряне
на нейния предмет, обхват и
методология. Това става основно
през 60-те години на 20-ти век.
Съществуват различни
определения за иконометрията,
давани от различни автори, които
по-тясно или по-общо отразяват
нейния предмет. Това е
характерно за началното
развитие на иконометрията. В
последно време на този въпрос
се отделя малко внимание или
изобщо не се споменава за него.
Обобщавайки определенията,
давани от различни автори, може
да се каже следното.
Иконометрията е наука, която
чрез приложение на
статистически методи,
измерва и проверява
количествените
закономерности между
икономическите явления чрез
построяването на
иконометрични модели съгласно
теоретичните постижения и
виждания на икономическата
наука.
Финансовата иконометрия е
част от иконометричната
наука, която се занимава с
анализ на финансовите явления
- финансовата икономика и
финансовите пазари.
2.2. Природа на
иконометричния подход
Иконометричният подход за
анализ на икономическите
явления образно казано се гради
на три основни стълба:
теоретичен, информационен и
методологичен.
В основата на теоретичния стълб
стои икономическата теория с
нейните постижения и
направления: кейнсианство,
неокласицизъм, неолиберализъм,
марксизъм и пр.
Всяко от направленията в
развитието на икономическата
теория служи в повече или по-
малка степен за построяване на
икономически модели, които в
идеализиран вид отразяват
връзките между съответните
икономически явления.
Например, зависимостта между
търсенето на дадена стока и
услуга и нейната цена, цените на
заместващите стоки и услуги,
доходите на домакинствата и др.
Съществуващите икономически
модели са база за построяването
на иконометричните модели за
количествено измерване и
представяне на конкретните
взаимосвързани икономически
явления. Обикновено те са във
вид на някакви алгебрични
уравнения с различни параметри.
В основата на информационния
стълб лежат социално-
икономическите факти, които са
проявата на икономическите
явления в конкретно време и
място. Например, измененията в
количествата и цените на
конкретни стоки и услуги,
количеството на влагания труд и
капитал в отделните фирми,
движението на доходите и
разходите на домакинствата,
депозитите в банките и много
други.
Масовопроявяващите се
социално-икономически факти се
обобщават чрез средствата и
методите на икономическата
статистика. Това обобщение
намира израз в
статистическите данни
система от взаимосвързани
показатели за измененията на
икономическите явления в
конкретно време и място на
различни равнища – брутен
вътрешен продукт, инвестиции и
т.н. Те служат като “суровина” за
извършване на иконометричния
анализ.
В основата на методологичния
стълб стои теорията на
статистиката. Развитието й
осигурява различни
статистически методи за
анализ регресионен и
корелационен анализ,
дисперсионен анализ, проверка
на статистически хипотези и др.
Тези методи служат за основа на
иконометричната техника. С
нея се осъществяват
техническите действия
(изчислителни и други процедури)
за извършване на
иконометричния анализ.
Съединяването на трите стълба
намира израз в иконометрията.
Тук се извършва оценка на
параметрите на иконометричните
модели, изпълнени с конкретни
данни за икономическите
явления, чрез прилагане на
иконометричната техника. По
такъв начин се проверяват
хипотезите, заложени при
построяването на съответния
иконометричен модел.
Получените резултати от
иконометричния анализ се
използуват главно в три
направления: структурен анализ,
прогнозиране, управленски (и
политически) решения.
Структурният анализ се
изразява в количественото
измерване на връзките и
зависимостите, съотношенията,
измененията и др. на изучаваните
конкретни икономически явления.
Прогнозирането е едно от най-
важните приложения на
резултатите от иконометричния
анализ. То може да бъде
нормативно прогнозиране (за
определяне на производството,
продажбите, търсенето и
потреблението на стоки и услуги
при зададени ресурси: капитали,
труд, доходи на домакинствата,
цени на стоките и услугите и др.)
и прогнозиране на бъдещото
развитие на анализираното
явление във времето
(краткосрочно, средносрочно,
дългосрочно).
Вземането на управленски
политически) решения е третото
основно направление за
използуване на резултатите от
иконометричния анализ.
Разгледаните връзки могат да се
видят на фиг.1.1.
1.3. Структура на
иконометрията
Иконометрията може условно да
се раздели на две части: 1)
методи и подходи за
иконометричен анализ и 2)
области на приложение.
Иконометрията прилага методите
на иконометрични модели с едно
уравнение и с няколко
(едновременни) уравнения.
Параметрите на тези уравнения
се оценяват по различни методи.
За оценка на параметрите на
иконометричните модели с едно
уравнение най-често прилаганите
методи са: обикновен метод на
най-малките квадрати (МНМК),
обобщен метод на най-малките
квадрати (ОМНМК), метод на
максималното правдоподобие
(ММП) и др.
При иконометричните модели с
няколко едновременни уравнения
преди оценката е необходимо да
се направи идентификация на
всяко едно от уравненията, която
да позволява тази оценка.
Съответно за оценка на
параметрите на иконометричните
модели с няколко едновременни
уравнения най-често прилаганите
методи са: косвен метод на най-
малките квадрати (КМНМК),
двустъпков метод на най-малките
квадрати (2МНМК), тристъпков
метод на най-малките квадрати
(3МНМК), метод на най-малкото
дисперсионно отношение
(МНМДО) и др.
Получените оценки се проверяват
с помощта на статистически
хипотези. Проверява се
наличието на някои странични
(смущаващи) явления, които се
отразяват върху свойствата на
получаваните оценки. Такива
явления са: хетероскедастичност,
автокорелация,
мултиколинеарност и др.
Проверява се адекватността
(пригодността, съответствието) на
използуваните иконометрични
модели с действителното
поведение на изучаваните
явления. Също така при нужда се
проверяват явления като
стационарност и коинтеграция.
Приложението на иконометрията
е за построяване на
иконометрични модели на
различни равнища :
макроравнище (икономиката на
страната като цяло, за отделни
отрасли и райони и др.) и
микроравнище (за отделни
пазари, предприятия,
домакинства, икономически
сектори и др.).
Тема 2
ИКОНОМЕТРИЧНИ МОДЕЛИ
2.1. Иконометрични модели- същност, видове, свойства,
избор
Иконометричните модели са предназначени да отразяват
поведението на участниците в стопанския оборот на
микроравнище и на макроравнище.
Иконометричните модели по своята форма са алгебрични.
Състоят се от едно или няколко свързани уравнения.
Основните елементи на иконометричните модели са
променливи и параметри.
Променливите са величини (признаци или количества от
стоки и услуги), измерващи размера на различни
икономически явления и процеси в конкретно време и
място.
Параметрите са постоянни коефициенти, които измерват
връзките и зависимостите между променливите,
отразяващи съответните икономически явления.
При моделите с едно уравнение според явленията, които
отразяват, делението на променливите е на зависими и
независими.
Зависимите променливи се определят в рамките на
модела. Те отразяват икономическите (и други) явления-
резултат.
Независимите променливи се определят извън модела.
Те отразяват явления-фактори, действуващи за
формиране и изменение на явленията-резултат.
При анализиране на изменения на явленията във времето
според него променливите са текущи и лагови.
Текущи променливи са променливите отразяващи
размерите на съответните икономически (и други)
явление през текущия интервал (година, месеци и т.н.)
или момент (дата и др.) от време.
Лаговите[1] променливи отразяват размери на явленията
за предходни интервали (за минали години, месеци и пр.)
или моменти от време.
Според действието променливите са обяснявани и
обясняващи.
Обяснявани променливи са само зависимите
променливи.
Обясняващи променливи обикновено са независимите
променливи. При анализ във времето като обясняващи
променливи могат да бъдат и зависими лагови
променливи.
Иконометричните модели на микроравнище са по-прости,
защото отразяват преки отношения между участниците в
стопанския оборот.
Иконометричните модели на макроравнище се отличават
с по-голяма сложност, тъй като отразяват по-сложни и
неявни връзки между участниците в стопанския оборот.
За да изпълняват успешно своето предназначение,
иконометричните модели трябва да притежават редица
свойства.
Най-важните свойства на иконометричния модел, които го
правят “добър” модел са няколко:
Теоретична състоятелностПестеливост.
Разпознаваемост.
Приемливост на данните.
Съгласуваност с данните..
Състоятелност на параметрите и прогнозна способност.
Изборът на иконометричен модел се осъществява чрез
два исторически развили се подходи.
Първият или класически подход е известен като подход от
конкретното към общото.
През последните 15-20 години се развива и прилага и друг
подход, известен като подход от общото към конкретното
или изследователски подход.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Иконометрия

Потребността от измерване и моделиране на количествените изменения на икономическите явления се появява отдавна. Но отделянето на ново научно направление точно за тази цел се наблюдава едва от началото...
Изпратен от:
sunnystasi
на 2011-11-04
Добавен в:
Пищови
по Финанси
Статистика:
296 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Показатели и модели за предсказване на банкрут

05 май 2006
·
582
·
3
·
414
·
97

Показатели за ликвидност: - Коефициент за Обща Ликвидност = КА/КПасиви (Задължения) 1.2-1.5 – добра 1.5-2.00-отлична
 

Управление на риска - валутен риск

04 юни 2006
·
1,992
·
21
·
3,666

Рискът е явление от реалния живот, съществува обективно и не може да се премахне, а само да се ограничи, прехвърли, замести, раздели, компенсира;
 

Публични финанси

01 май 2007
·
2,046
·
1
·
256
·
80

Теоретични основи на държавните приходи и разходи. Характеристика на държавните приходи – те са част от националния доход представен на държавата, областите, общините и кметствата за покриване на техните разходи...
 

Лихва. Лихвен процент. Цена на финансовите инструменти

23 окт 2007
·
728
·
9
·
1,699
·
411

Същност и роля на лихвените проценти. Теория за търсенето на активи. Цени на финансовите инструменти. Инфлация и лихвени проценти.
 

Финанси - учебник (126 страници)

29 окт 2007
·
4,711
·
121
·
21,262
·
2,257
·
2
·

Теоретични основи на финансите Както по своя характер, така и по съдържанието си финансите са парично отношение. Счита се, че ...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс
тематичен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Може да помогне на всеки, който изучава Финанси. Най-подходящ е за 2 курс студенти, както в УНСС, така и в другите университети. 16 въпроса, само един верен отговор.
(За отличници)
16
23
1
1 мин
08.08.2018
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
19
1
2 мин
27.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Иконометрия

Материал № 742669, от 04 ное 2011
Свален: 296 пъти
Прегледан: 530 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 19
Брой думи: 18,972
Брой символи: 123,325

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Иконометрия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала