Любка Богданова
преподава по География
в град София
Големина на текста:
ЕНДОГЕННИ И ЕКЗОГЕННИ РЕЛЕФООБРАЗУВАЩИ ПРОЦЕСИ
Преносът на Е и вещества във и между геосферите
Релеф- съвкупност от неравностите на сушата и дъното на океаните и моретата.
Ендогенни процеси- породени от Е на земните недра
Екзогенни процеси- породени от слънчевата Е, проява на силата на гравитацията и от дейността
на човека
Ендогенни процеси
1.тектонски движения- преместването на ве-вата в земната кора или в горната част на
мантията. Създават се едри ф-ми на релефа- структурни
колебателни
нагъвателни
разломни
2. Ендогенни процеси + форми на релефа
Същност на
тектонските
движения
Последици от тектонските движения
Структури, промениТип релефпримери
Колебателни
движения-
вертикално насочени
движения, бавни,
продължителни,
всеобхватни,
компенсаторни- 1 се
вдигат, др. потъват,
Нарушава се
целостта.
Предизвикват изменения в
очертанията на сушата и водните
басейни.
Огъване на огромни части от
земната кора- образуват се
понижения и възвишения.
Последици
-трансгресия- потъване на
сушата; море -> суша
-регресия- отстъпване на морето;
суша -> издига
Образуват се
низини, равнини
или платовидни и
нископланински
ф-ми
Издигат се
-Скандинавски п-ов,
Пиринейски п-ов,
Шотландия, Канада
Понижават се-
Средиземно море,
Северно море, Ломска
низина, САЩ
Нагъвателни
движения-
хоризонтални,
изменения в
първоначалните ф-ми
на залягане на
скалите. Не се
нарушава целостта.
Образуват се гънки- структури,
възникнали без нарушаване
целостта на пластовете.
Гънки-видове:
*правилни, наклонени, полегнали
Изпъкнала част- антиклинала
Вдлъбната част- синклинала
Юротиппен релеф
– правилни гърнки
Алпинотипен
релеф- навлаци-
интензивни
процеси
Планината Юра-
Франция
Разломни движения –
тектонски с голяма
интензивност.
Образуват разломи.
Нарушава се
целостта.
Образуват се разломи. При:
низходящи движения- грабен
(ров със стръмни склонове)
възходящи движения- хорст
(изпъкнала ф-ма в зем. кора със
стръмни склонове)
Система от
разломи-
изразителни
форми
Грабен- долината на р.
Струмешница; р. Струма
Хорст- планината
Беласица; Пирин
Склонове = плоскост на
разлома
Движенията, които предизвикват разломяване и нагъване, се проявяват особено ярко в
граничните зони на плочите, при което се образуват различни геоложки структури и ф-ми на
релефа.
В зоната на раздалечаване (спрединг) се образуват:
огромни грабени- рифтове. Астеносв. ве-во - центр. части – позитив. ф-ми
СОХ (средно-океански хребет) (Източноафриканска рифтова зона)
В зоната на субдукция:
Океански ровове (Марианска падина)
Островни дъги- близо до океански ровове (Японски о-ви)
Вулканични форми- по островни дъги (вулканът Фуджи)
В зоната на сблъскване на плочите:– натиск + вулканизъм + заметресения
Мощни планински вериги (Алпо-Хималайскта)
Екзогенни процеси – 3 ф-ми на проявление:
Разрушаване на скалите
Пренасяне на разрушения материал
Отлагане
Ф-ми на релефа- склуптурни. Протичат едновременно с ендог. процеси, но по-бързо и по-малки ф-ми.
Какво провокира
протичането на
процеса:
-кой е
агентът
-какви са
условията за
протичане
Каква е формата на проявление за
екзогенния процес?
% рушене
+ транспортиране
V отлагане
Какъв
тип
релеф
се
образу
ва?
Какви ф-ми на релефа се
образуват и какво е
териториалното им
разпространение? Какво е
значението им?
1. Слънчевата
енергия – изменение
на температурата и
налягането, с
участието на водата,
въздуха и
организмите
Изветряне- разрушаване на скалите под
влияние на топлината, налягането,
водата, организмите. 3 вида:
- физическо - механично-
колебания t
- химическо - хим. дей. на H
2
O
- биогенно – от органич. кис,
отделени от организмите + механич.
натиск
+ Процесите, свързани с отнасянето-
денудация:
срутване, измиване, свличане
И
з
в
е
т
р
и
т
е
л
н
а
к
о
р
а
-
Д
Е
Н
У
Д
А
Ц
И
О
Н
Е
Н
-гранит лесно изветря –
заоблени форми
по-устойчиви на физическо
изветряне- доломити,
кварцити
-образуват се скални откоси,
при изветряне- седиминтни
скали (пясъчници)
(Белоградчишки скали)
при
срутване- сипеи в
подножието на склона
при
измиване- делувий –
условия за почвообраз.
при
свличане- свлачища – по
стръмни склонове
(Смолян, Оряхово, Балчик)
2.Течаща вода-
зависи от наклона на
склона и
количествата вода в
реката
Ерозия- рушителното действие на
течещата вода – удълбаване на коритото
По-силна в горното течение на реката, в
лесноразрушими скали, рохкави
материали и места с оскъдна
растителност. В дълбочина – малка
скорост, увеличава страничната ерозия
+ V Реката пренася и отлага по-едри
скални късове- заоблени (пясък, тиня)
Ф
Л
У
В
И
А
Л
Н
И
П
Р
О
Ц
Е
С
И
-
Е
Р
О
З
И
О
Н
Е
Н
Образува се речна долина.
При намаляване на скоростта
на реката тя започва да прави
завои- меандри. Когато
областта около реката се
издига, тя се всича и удълбава
ново легло- речни тераси.
-наносни тераси
-наносни конуси (юж. склонове
на Стара планина)
-наносни равнини- обширни
заравнености от наносните на
големи реки (Мисисипи, Дунав)
3.Морската вода
при прибой. По-
голям при по-високи
и стръмни брегове.
При ниски брегове.
% Абразия- плоскостното рушително
действие на морската вода <->
V Вълните намаляват скоростта си и
наслагват пясък и чакъл.
А
Б
Р
А
З
И
Я
Клиф- стръмен, отвесен откос
Прибойни ниши (подмоли) –
подкопани от вълни отвесни
брегове
Абразионна тераса-
заравненост, образувана от
разрушаване на брега
Морска тераса- заравненост +
склон – при издигане на
крайбрежието
4.Движението на
ледниците
% Екзарация- глациални форми
Ледникът руши скалите главно с
тежестта си.
V ледниковите отложения не са
заоблени
Е
К
З
А
Р
А
Ц
И
О
Н
Е
Н
Циркус- мястото, където се
обрацува планинският
ледник.
Трог – U-видна долина
Друмлини- заоблени хълмове
с удължена ж-ма.
Тясна ф-ма – посока
Морени- ледниковите
отложения:
странични, вътрешни, челни,
дънни
5.Химическо
действие на водата.
Скоростта му зависи
от чистотата на
варовика и колич. на
пукнатините в него.
% Окарстяване- процес, при който
водата, богата на CO
2
, разтваря
варовиковите скали. –карстов процес
2 вида карст според дълбочината:
Зависи от ^ t
o
К
А
Р
С
Т
-повърхностен карст
кари, ували, понори
-подземен карст
Пещери
Карстов релеф- влажните и
топли климатични области
6.Движение на
въздуха. Процесът
се обуславя от
скоростта на вятъра
и наличието на дебел
слой разрушени
скали.
% Курозия- рушителната дейност на
вятъра- еорични форми. Бедни на
раститлност.
V Постоянно разрушаване- наслагван на
пясък в пустините.
От пренасяне на изветрели праховидни
материали от пустини/ледници.
Д
Е
Ф
Л
А
Ц
И
О
Н
Е
Н
Е
О
Р
И
Ч
Е
Н
Скални гъби- в пустини
Пясъчни пустини
Дюни- пясъчни възвишения
при намаляв. V на вятъра
Льос- фина замлеста скала, в-
у която се формират
плодородни почви. (Китай,
периф. на Сахара, Сев. България,
Украйна)
7.Живите
организми- корали,
термити
V Натрупване на скелетите на коралите
при потъване на океанското дъно.
Изграждане на жилищата при
термитите.
Б
И
О
Г
Е
Н
Е
Н
-коралови рифтове
-коралови острови
-термитници - невисоки
хълмове
Антропогенни процеси + типове релеф
Антропогенен релеф- съвкупността от ф-ми на релефа, създадени / изменени от стопанската
дейност. Съзнатено: изкуствено напояване, строителство.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Ендогенни и екзогенни релефообразуващи процеси

Движенията, които предизвикват разгромяване и нагъване, се проявяват особено ярко в граничните зони на плочите, при което се образуват различни геоложки структури и ф-ми на релефа...
Изпратен от:
Деси
на 2011-11-04
Добавен в:
Планове
по География
Статистика:
68 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
ерозионно-акумулативните и глациални форми на релефа
добавена от stelcho_ste 29.10.2013
2
9
География за 7 клас помогнете ми!!!! Моля!!!!
добавена от gabriela.pencheva.144 09.03.2013
2
10
 
Онлайн тестове по География
Тест по География и икономика за 8-ми клас (изходно ниво)
изходен тест по География за Ученици от 8 клас
Тестът съдържа 27 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за изходно ниво по География и икономика на ученици от 8-ми клас.
(Лесен)
27
166
1
1 мин
04.11.2016
Тест по География за 5-ти клас над раздел Африка
тематичен тест по География за Ученици от 5 клас
Тест с 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 5-ти клас. Тема Африка
(Лесен)
20
58
8
2 мин
15.08.2018
» виж всички онлайн тестове по география

Ендогенни и екзогенни релефообразуващи процеси

Материал № 742580, от 04 ное 2011
Свален: 68 пъти
Прегледан: 321 пъти
Предмет: География
Тип: План
Брой страници: 3
Брой думи: 864
Брой символи: 5,589

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ендогенни и екзогенни релефообразуващи процеси"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лидия Найденова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  22 години
177

Любка Богданова
преподава по География
в град София
с опит от  6 години
178

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения