Големина на текста:
Геометрични фигури. Формиране на елементарни представи за форма и
геометрични фигури (4-7 годишни деца). Методика на изучаване на
геометричното съдържание в началните класове-равнища,осн.направления
и конкретни методически изисквания
ГЕОМЕТРИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
1. Особености на децата при възприемане на
геометричната форма и геометричните фигури Геометричните представи
на малките деца са оскъдни. Според Л. А. Венгер децата още от три-четири
месеца различават формата на обектите. Към двегодишна възраст свободно
избират фигура по образец, но едва към три години детето може да
различава геометричните форми. В изследванията на Л. А. Венгер за
формиране на елементарни геометрични представи у децата от
предучилищна възраст могат да се откроят няколко етапа при овладяване
на формата. При разпознаване и съотнасяне на геометричните форми от
три-че-тиригодишното дете могат да се разграничат следните етапи:
предметно-манипулативен етап (до 3 г.);
съотнасяне и обобщаване на предмети по форма чрез предметни
еталони (3-4 г.);
съотнасяне и обобщаване на предмети (зрително и по представа) чрез
идеални еталони за форма (5-7 г.).
Отначало децата възприемат неизвестните геометрични фигури като
познати предмети: триъгълник - покрив, кръг - топка, овал -яйце, квадрат
- „стеничка на къщичка", правоъгълник - прозорец. Тригодишното дете не
отделя признака „форма" от предметите и Според Л. А. Венгер децата са
на етап „опредметяване на еталона". ()пладяването на формата от детето
се реализира върху предметно-прлктическа основа. То държи предмета,
разглежда го, опипва го с ръка и го търкаля. Основна роля при
възприемане на предмета и определянето на формата му има
обследването, осъществяващо се чрез зрителния и двигателно-
осезателния анализатор.
Към четиригодишна възраст на базата на предметно-манипула-гивните и
перцептивните действия на децата формата постепенно :е отделя от
предмета. Децата не я отъждествяват с предмета, а сало я сравняват с него:
кръгът е като топка и т. н. Съотнасянето и рупирането на предмети по
форма е на ниво „обследване чрез пред-1етни еталони". Детето държи
предметен еталон (например кръг, призан от хартия, дърво или друг
материал), обследва контурите iy, налага го върху други предмети за
установяване сходства във МРрмата. При това съотнасяне движенията на
детето са хаотични, почни и неколкократно повтарящи се, до установяване
на сходна-а форма. Тези особености са установени и от италианската
психо-ожка М. Моптесори чрез експериментираните от нея игри за
„вгнезцяване" на геоме грични фигури и тела. I [арасналите
аналитико- синтетични възможности на5-7-годишните деца позволяват
да се из-върши обобщаване на формата и те започват да използват
еталоните за форма (геометричните фигури).
Актуален е въпросът за стимулиране на „геометричното мислене". В
резултат на изследванията си А. А. Столяр и А. М. Пьшжало стигат до
извода, че това мислене може да се развие у децата от предучилищна
възраст. Първият етап в развитието на геометричните знания се
характеризира според тях с това, че фигурата се възприема от детето като
нещо цяло, то не отделя в нея структурните й елементи, не забелязва
сходствата и различията между фигурите. Децата не осъзнават
геометричната инвариантност - те се влияят от големината на
геометричните фигури, от цвета и пространственото им разположение.
Посочените изследвания показват, че геометричните представи на децата
от предучилищна възраст са бедни, а и не много може да се направи за
усъвършенстването им. Акцентът на педагогическото взаимодействие е в
стимулирането на познавателната активност на детето и развиване на
перцептивната и интелектуална систематизация на геометричните форми.
2. Основни направления и задачи при формирането
на геометрични представи у децата в детската градина
Геометричното съдържание обхваща обучаващи и възпитателни задачи
за изучаване на геометричните фигури в два аспекта:
геометричните фигури се изучават като сензорни еталони за форма,
т.е. те изпълняват функция на мерки при сравняване и опознаване
формата на обекти, от заобикалящия ни свят;
геометричните фигури се изучават като абстрактни математически
понятия, което налага формиране на елементарни представи у децата
за тях.
Система от задачи за I възрастова група
1.Да се овладеят съществените свойства на формата на обектите
(закръглени, гладки, ръбести и т. н.).
2.Да се разпознават и назовават фигури като кръг и некръг (квадрат и
триъгълник).
3. Запознаване с фигурите кръг, квадрат и триъгълник и назова-
ването им.
4. Изграждане на начални умения за съотнасяне на обекти по
форма, като се използват предметни еталони за кръг, квадрат и три-
ъгълник.
Система от задачи ш п възрастова група
1.Обобщаване на представите за кръг, квадрат и триъгълник.
2.Запознаване със структура на фигура (връх, страна, ъгъл, рап нина).
3.Сравняване на фигурите според структурата им (броене, нала гане и
др.).
4.Използване на геометричните фигури за сензорен еталон при
съпоставяне и класифициране на обекти по форма.
5.Активизиране на детската реч при словесно назоваване на
геометрични термини, аргументиране при анализа на формата и
структурата на фигурите.
Система от задачи за III възрастова група
1. Затвърдяване знанията за геометричните фигури, структурата и
названията им.
2. Запознаване с правоъгълник. Съпоставяне и сравняване с квадрат.
Обобщаване на понятието четириъгълник.
3. Изучаване и обобщаване на съществените свойства на всяка от
изучените фигури.
4. Систематизиране и обобщаване на геометричните знания и уменията
за композиране, съпоставяне и др.
5. Чертане на геометрични фигури в мрежа от големи квадратчета.
6. Използване на измерването при изучаването на фигурите и при
чертането.
7. формиране на елементарни представи за симетрия, ритмика и
геометрични преобразувания.
3. Методика на формиране на геометрични
представи и стимулиране на геометричното мислене на децата
Комплексният и сложен характер на геометричните знания изисква
системно и последователно изучаване в единство с останалите
математически знания.
Методическата система за формиране на елементарни геометрични
представи обхваща три направления, които имат за цел да доведат детето
до разбирането, че:
1.1. Геометричната фигура служи за еталон при обследване формата на
предметите.
1.2. Всяка геометрична фигура има общи свойства с останалите
фигури, но притежава съществени, характерни само за нея свойства.
1.3. I 'еометричната фигура не зависи от цвета си, от големината,
пида и материала и от други несъществени за формата свойства. С това
твърдение се изразява геометричната инвариантност.
Ще разгледаме методическото съдържание на всяко от направ-иснията на
обучаващата система по геометрия.
3.1. Геометричната фигура е еталон за форма В първа възрастова група (3-4
г.) децата трудно отделят формата от предмета. Учителят ги насочва чрез
двигателно-осезателно обследване да открият закръглеността (гладкостта)
на кръглите предмети (топки, ябълки и др.) и негладкостта на ръбестите,
некръгли предмети (кубчета, тухлички и др.). Децата откриват, че кръглите
предмети се търкалят, а некръглите падат при опити да ги търкулнем.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Геометрия в детската градина

Геометричната форма и геометричните фигури геометричните представи на малките деца са оскъдни. Според Л. А. Венгер децата още от три-четири месеца различават формата на обектите...
Изпратен от:
hgy
на 2011-10-31
Добавен в:
Теми
по Математика
Статистика:
425 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Проста лихва Финансова математика Спешно
добавена от nia_nia97 25.11.2017
0
12
фигурата квадрат за деца от детската градина
добавена от fozmania 28.03.2013
0
177
Запознаване на 5-6 годишното дете с геометричните фигури
добавена от bogdana.hadjieva 30.10.2018
1
70
задача от математически турнир Иван Салабашев 3 клас 2015 год
добавена от magistrat 29.11.2016
3
12
Подобни материали
 

Задачи по математика

15 мар 2007
·
2,041
·
4
·
120
·
1,341
·
14

Кое е най-голямото цяло число, което е решение на двете неравенства.....?
 

Задачи, давани на конкурсен изпит за прием в математическите гимназии

04 юни 2007
·
546
·
28
·
1,150
·
755
·
1

Задачи от конкурсни изпити по математика, заеднос решенията.
 

Задачи за контролна работа по математика

10 юни 2007
·
1,209
·
1
·
153
·
1,366
·
7

Задачи за контролна работа по математика за 9 клас.....
 

Тест по математика за 7 клас - 2 вариант

16 юни 2007
·
1,708
·
12
·
641
·
12

Това е наскоро излезлия примерен тест на МОН за кандидатстване след 7 клас по математика - 2 вариант.
 

Курсова работа по висша математика

23 фев 2009
·
872
·
9
·
238
·
1,688
·
1
·
2

Курсова работа по висша математика, състояща се от 32 задачи. Задачите са свъзани с аналитична геометрия, линейна алгебра и математическо оптимиране
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Математика
Математика
изпитен тест по Математика за Студенти от 2 курс
Тест за студенти - магистри, ПНУП. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Лесен)
29
14
1
6 мин
25.09.2019
Междинен тест по математика за 7-ми клас (за края на срока)
междинен тест по Математика за Ученици от 7 клас
Обхваща материал, изучаван през първи учебен срок на 7-ми клас. Съдържа 20 задачи, всяка от които има само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Радка Кънчева преподавател
(Труден)
20
29
1
6 мин
04.10.2016
» виж всички онлайн тестове по математика

Геометрия в детската градина

Материал № 740109, от 31 окт 2011
Свален: 425 пъти
Прегледан: 786 пъти
Предмет: Математика
Тип: Тема
Брой страници: 8
Брой думи: 2,227
Брой символи: 13,703

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Геометрия в детската градина"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

инж. Анна Йолчева
преподава по Математика
в град Варна
с опит от  12 години
28 3

Иванка Димитрова
преподава по Математика
в град Варна
с опит от  36 години
1 3

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения