Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
Големина на текста:
Тема1: Обща 
характеристикацели и 
обект
Международен бизнес (МБ) – 
вид човешка дейностимаща 
стопански характер и 
осъществяваща се на 
междунадодни пазари
Според някои автори тя 
обхваща сделки извън 
територията  на  страната
когато   фирмената   дейност 
пресича   националните 
границиМБ се отличава от 
националнияпознат  като 
Domestic  Business.  Има  и 
автори   според   които   МБ   е 
стратегия  на   фирмата   за 
извършване  на   задгранична 
дейност.  В наши дни субекти 
на МБ са стопанските 
единици  и  мултинационални 
корпорацииДруг  субект  са 
националните държави
трети субект – 
интеграционните общности – 
ЕС,   НАФТА,   АСИАН   и   др
Международните и световни 
организации   –  Г7,   Г8,   Г20, 
МВФ  и   др Частните 
организации максимизират 
печалбатаа  държавните 
имат   и   други   цели.   Тези 
субекти прилагат 
международни бизнес 
стратегии  като  ключов 
инструмент за  постигане  на 
целите и устойчиво 
конкурентно предимство
МБстратегия е високо 
интелектуален продукт  на 
човешкото мислене в 
известен смисъл има 
характер на добре 
прецизиран сценарийОбект 
са  МБС е  областта  на 
търговията,   движението  на 
капитали,   трансфер   на 
технологии,  интеграция   и 
междуфирмени алианси
Актуалността на 
дисциплината се обуславя от
1. на микро ниво – повече от 
всякога бизнесът е 
международен,  в  него  се 
включват и малките и средни 
предприятия,  2.мащабът   на 
международните пазари 
далеч надхвърля мащаба на 
вътрешния пазар. 3
необходимостта от 
стратегически  подход  – 
турболентния  характер на 
международната бизнес 
среда Външните  пазари  са 
важен източник на капитали 
и идеидават възможност за 
постигане   на   икономия   от 
мащаба.   На  макро   ниво 
актуалността се обуславя от
1.България е  страна с 
отворена икономикаизносът 
е почти  1/2  от БВПнараства 
интеграцията на  страната  в 
ЕС.   Извличаме  изгода  от 
либерализация   на 
търговията и развитието на 
международни   алианси   и 
Бизнес мрежиМетодите на 
дисциплината  са:   общи
индукция и дедукцияанализ 
и синтез,  суот  анализстеп 
анализ,   конкурентно 
маркиране  (бенчмаркинг), 
те   сили   на   Портър   и   др
Тенденции в  МБ  – ръст  на 
ролята на ТМК (трансмежд
компаниии интеграционните 
общностиизпреварващ тъст 
с   търговията   с   междинни 
продукти,   глобализация   на 
пазарите,  съкращаване  на 
жизнения цикъл на 
продукта,   ръст   на 
търговията с високи 
технологии и движението на 
капиталите. 
ТЕМАПонятие за бизнес 
и МБстратегия
1. Същност и характеристика 
на стратегията като 
управленски инструмент
През 50­те гна миналия век 
се налагат в корпоративната 
сфера на САЩЕдно от най­
кратките   определения  дава 
немския  учен   Молтке  – 
стратегията  е продължение 
на   първоначално   водещата 
мисъл  в съответствие  с 
постоянно   променящите   се 
условияСпоред Игор 
Ансофф , един от 
основоположниците
стратегията   е   набор   от  
групи правила за вземане на 
решение,   от   които 
организацията се ръководи в 
своята   дейност.   Друг   учен 
смятаче бизнес стратегията 
е   определяне  на   основните 
дългосрочни  цели  и  задачи 
на   предприятието
изработване   на   начина   за 
действие  и реда  за 
разпределение на ресурсите
необходими за постигане на 
тези целиОт мениджърите 
зависи дали стратегията ще 
бъде резултат  от добре 
дефинирани   възгледи   или 
ще се оповава на 
импровизация и късмет
Формулират се 5 измерения 
на  стратегията    5­те  P  :
1.стратегията като план
2.като   маневра   за 
конкуриране   на   съперника
3.перфпектива   за   2­5­10   и 
повече години,  4.като модел 
за действие и 5. като място в 
средата.  Акцена  е  върху 
избор на пазариосигуряване 
на ресурсиуменияактиви и 
финансиКонцепцията на 
други представители на 
Харвардската   бизнес   школа 
се основава на трактовката
че   бизснес   стратегията  е 
конкурентна дейност  на 
фирмата Майкъл  Портър 
смята,  че  стратегията  е 
отговор   на  възникващите 
вън  от   фирмата   заплахи  и 
възможности   и  на  нейните 
собствени  силни  и слаби 
страни,  с   което  се   цели 
постигането  на   конкурентно 
предимствоКирил 
Палишутски   определя 
стратегията  като  оценка  на 
алтернативните   пътища   за 
достигане   на  вече  избрани 
задачи   и   цели  и   избор  на 
един от вариантите за това
Близки понятия до понятието 
стратегии   са:  1.Политика   – 
основни задължения и цели 
на  организациятапринципи 
позволяващи организация на 
задълженията. 2.Бизнес 
модел – начини и правила за 
водене   на   бизнес
Стратегиите на фирмите са 
различниа бизнес моделите 
са  общи  правила  за   всички 
фирмиСтратегическият 
план  изразява  целите  и 
стратегията  на   фирмата
бизнес­плана има задача да 
приспособи организацията и 
нейния бизнес към 
промяната  на  външната 
среда
Тема 3: Бизнес стратегията 
и   стратегическия 
управленски цикъл
Съществуват различни школи 
по отношение  алгоритъма и 
подхода на стратегията
Товакоето  обединява 
различните  схващанияе  че 
всяка стратегия се базира на 
идентификация  на 
релевантните фактори на 
вътрешнатавъншната  и 
международна бизнес среда 
и   фирмата.   Под   фактори 
разбираме   сили,   причини  и 
обстоятелствакоито 
въздействат върху 
организациятаНаричаме  ги 
релевантни понеже  имат 
отношение към дейността на 
организацията Разкриваме 
каузалната   (причинно 
следствена)   връзка   между 
тези факториНяма формула 
чрез  която   да  се  определи 
тази връзкатъй като тя има 
вероятностен 
(стохастически)   характер   – 
обхваща явления които ще се 
случат след 2­5­10 и повече 
години.  Изготвянето   на 
стратегията   става  чрез 
екипна  творческа работа на 
специалисти от фирматана 
външни специалисти или  на 
комбинация от двете  Един 
от лесните  начини за 
изграждане   на  стратегия   е 
превръщане  на   дървото   на 
проблемите   в   дърво   на 
целитеТова може да стане 
огледално при което  ще 
получим обратната 
конструкциясъстояща се от 
нива­ целиНай­отгоре ще 
имаме визия за развитие на 
фирмата.   За   да   постигнем 
визията ще имаме цели
2.Етапи на бизнес 
стратегията А)диагностика 
на средата – идентификация 
на   проблемите,   факторите
силите  от  вътрешната
външна и  м/унарбизнес 
средатяхната качествена и 
количествена оценка – БВП
темп   на  инфлация,   плаващ 
валутен курсДиагностика се 
извършва чрез богат 
инструментариум  от методи
Б)целеустановяване – 
дефиниране на визии
стратегииприоритети
мисииСложен
продължителен процес като 
работата   се  извършва   от 
екиписъставени на 
интердисциплинарен 
принципВ)разработване на 
оперативна  програма  ­ 
прилагане   чрез   оперативни 
програми (бизнес планове) ­ 
за   всяка  мярка   предписват 
бюджетотговорниксрокГ
реализация   и   обратна 
връзка –  преиодично се 
извършва преглед на 
изпълнението в тъй 
наречените контролни точки
диагностика на причините за 
промените и  корекция  в 
мерки и приоритети.
Валиден  е  принципът  на 
обратната връзка от 3 към 1 
етап Чрез  нея  става 
контрола Основни 
предизвикателства пред този 
модел   са:1.„вчерашната 
стратегия   –  консерватизма 
на   мисленето2.Прекалено 
фокусиране в/у 
проблемите;3.Липса   на  ясни 
цели   ­   стремежа  за  бърза 
печалба   не   винаги   е   най­
ефективен;  4.Прекаления 
акцент   в/у  придобивания
вярата  ако  работи не 
поправяй”; 5.Възникване   на 
ценови войни  на  пазара
водещи   до   общ   негативен 
резултат и за т.нар.стратегия 
за „средата на  пътя” – 
движещия се катастрофира
Ефектът от бизнес 
стратегията е
1.Организацията  и 
мениджъритекакто и 
работниците и служителите
имат чувство за насоченост и 
споделяне2.Възприетата 
дългосочна перспектива 
способства   да   се   избегне 
затъването  в  ежедневни 
проблеми3.Създава  се 
основа  за  определяне  на 
задачитефакторите за 
успеха   и  критериите   за 
работа.
Основните 
предизвикателства пред 
целеустановяването  са  – 
липса на ясни цели. 
ТЕМА  4.  СПЕЦИФИЧНИ 
ОСОБЕНОСТИ НА МБС
1. Същност ­ Потенциала на 
МБС може да се изрази чрез 
установяване   на  целите  на 
фирмата на международните 
пазари на база на 
идентификация  на 
вътрешните   силни   и   слаби 
страни   и   подготовката   за 
заплахите  и  възможностите 
на  външната   среда.  Това 
изисква  управление  на 
решенията и диференциране 
на  фирмените  задачи  на 
различните управленски 
нива
Концептуален аспект
Според джон Елис и Дейвид 
УилямсМБС се занимава с 
процеса на стратегически 
мениджмънт,  посредством 
който   фирмите   от   всички 
размери оценят тяхната 
променяща се международна 
бизнес  среда и  оформят 
подходящ   организационен 
отговор,   който  включва 
пресичане на м/унар
граници.   Според   Кенет 
Ендрюс  на  международното 
ниво   съответстват   3   вида 
стратегии:
Видовете МБС според Кенет 
Ендрюс  саА) корпоративна 
  какъв   е   бизнеса   на 
стопанската единицакак той 
да се запази и в какво да се 
акцентира,   в   какъв   нов 
бизнес   да   се   навлезеБ
обща   бизнес   стратегия – 
дава отговор на въпроса как 
фирмата да е конкурентна в 
специфичичен  бизнес
В)функционални/локални 
стратегии  – характеризират 
направления   от   фирмената 
дейностств  т.ч
производствопласмент
иновации,   инвестиции
маркетингЧР и дрПри Игор 
Ансофф класификацията на 
стратегиите  има   следния 
табличен   вид   (матрица   на 
Ансофф):
Съществува
щ продукт
Съществува
щ продукт
1
Нов продукт 3
  пазарно проникване  чрез 
собствен продукт или 
придобиване   на   фирма;  
продуктово 
разспространение ­ 
позициониране   на 
производни на продуктите на 
същите пазарипродуктово 
развитие – позициониране на 
продукта на нови пазари;  
диверсификация  – 
географска   експанизя   на 
нови пазари.
3.Подходи на МБС – 
ключова   характеристика   на 
глобалната фирма е 
стремежът да се конкурира 
на   всички   външни   пазари
Формите   на   навлизане   на 
външните пазари 
са:1.Случаен експорт 
(пасивно включване); 
2.Активен експорт – ръст на 
броя на поръчките от 
чужбина,   създаване  на 
структуракоято да 
реализира   износа
3.Чуждестранно 
лицензиране   вместо 
експорт продажба на лиценз 
и   производство   от   местен 
производител
4.Организационно­
структурни   решения  – 
задгранично 
представителствофилиал 
зад граница;  5.Задгранично 
произв.и пласмент – на база 
създаване на джойнт венчър 
с   местен   партньор   или   на 
база сливане и придобиване.
Причини за 
интернационализацията – 
насищане на националния 
пазарпродктът е в края на 
своя жизнен цикъл
експлоатиране на 
конкурентно предимство
ръст  на продажбите,  лична 
амбиция  за себереализация
Предизвикателства   на 
интернационализацията са – 
времеви човешки и 
финансови ресурси
турбулентност на 
международната бизнес 
среда,   културни   и 
лингвистични   различия
търговски бариери – 
протекционизъмвалутен 
риск  и  обменен  курс
застраховкидистрибуциа 
персонал. 
ТЕМА 5: ОСНОВНИ 
НАУЧНИ ШКОЛИ И 
ТРАКТОВКИ   НА   БИЗНЕС 
СТРАТЕГИИТЕ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯТА.
От  гл.т.на   науката 
представлява   първата 
теория за страт.управление
1.Основни  характеристики   ­ 
Школата на научния е първи 
опит  за   дефиниране  на 
бизнес стратегия
Представлява най­
традиционния  модел  за 
вземащите решения в 
организацията
Основоположник е Анри 
Файол който през  1910г 
създава първата класическа 
школа   по   мемиджмънт
Формулира 5­те функции на 
управлението
Стратегически  аспект се 
съдържа в първата 
формулирана  управленска 
функция –  1 ­ планиране и 
прогнозиране. На този етап 
се  извършва  обсъждане  на 
бъдещетоопределяне  на 
целите,   разработване   план 
за действие  и контрол 
(обратна връзка). 2 – 
Организация;   3  – 
разпореждане; 4 – 
координация; 5­ контрол – 
мониторинг корекции на 
информацията,  изпълнява 
функцията на  обратната 
връзкаИзползват се 
опростени  задачи,  които   се 
възлагат   на   работниците 
като те могат лесно да бъдат 
обучени  да   се   справят  със 
специализираните операции
Тази с­ма  заменя  с­мата на 
майсторите  и занаятчийския 
трудкойто се прехвърля на 
неопитни   работници,   които 
се обучаватПитър Дракър е 
класически администратор 
поради подхода за 
разработване на стратегията 
и вземането на решения
Тейлър   формира   следните 
принципи:1.Изучавайте 
дейността на работниците и 
експериментирайте  с  нови 
варианти;  2.Не ги оставяйте 
самостоятелно да се 
обучават;  3.Високата 
раб.заплатасъстояща се от 
долен  праг и стимули 
осигурява евтина продукция
4.Административният  труд 
следва да се разпредели м/у 
мениджъри на средно 
управленско   ниво
Прилагането на концепцията 
на  класическия 
администраторсъздава 
структурирана  рамка за 
действие   на  база   на 
рационални   решения   и   се 
характеризира   с:1.Повишава 
производството на труда над 
пъти; 2.Създава 
йерархична  структура за 
планиране и контрол
3.Официално определяне на 
задачите и оценка на 
изпълнението им
4.Програми за функционални 
подобрения чрез научно 
инженерство.   Световно 
разпространение  подходът 
получава в средата на 20век
(през 50­те години в Япония). 
ТЕМА  6:   НАУЧНА   ШКОЛА 
НА ПЛАНИРАНЕТО (DESIGN 
SCHOOL)
Понятие   и   осн.   принципни 
положения – възниква през 
60­те  години на  20век
Основни представители
Алфред   Чандлър Игор 
Ансофф   и   по­късно   Кенет 
Ендрюс.   Основната   теза   и 
убеждение на тези автори е
че ключова задача на 
мениджмънта  е  да планира 
развитието  отвъд 
краткосрочните   цели,   които 
изпълват текущата му 
дейност.   При   този   подход 
бизнес стратегията се ражда 
от   контролиран   мисловен 
процес  на  база 
формализация  и се  постига 
конкурентно предимство чрез 
отговори   на   въпроси   като
Къде сме в момента?; Къде 
искаме   да  бъдем?;  Как  да 
стигнем  там?  Има  
подхода:1.опрорнюстичен – 
подхода   на   възникване   на 
проблемите  и 
2.стратегически   подход  на 
база   на   предварително 
прогнозиране и 
формулиране на 
организационен отговор
Школата  е   повлияна  от 
инженерните науки
градското  планиране   и 
кибернетикатаВъншната 
среда   подлежи  на 
въздействиеа ключови 
средства   са   програмиране
бюджетиране  и  план  за 
действие.
Технологията  за  изготвяне 
на организационен отговор 
включва:А) изискване  за 
подготвеност  към  външните 
промени,  постигната  чрез 
аналитични техники – 
например SWО анализБ
формулиране на стратегията 
за   период   от   1­2   години
В)залага   се   на   изчистени 
формулировки,   достатъчно 
прости  и  разбираеми  – 
СМАРТ анализ
Г)стратегията трябва да 
бъде единственаСлед като 
е определена такажа 
уникална   и   зряла,   започва 
нейното  внедряване
Д)ориентирана е към 
заплахите  и   възможностите 
на външната средасилните 
и   слабите   страни   на 
фирматаЕ)след като е ясна
се   пристъпва   към   нейното 
внедряване  чрез  обикн
техники  на  класическия 
администратор   на   Файол   – 
генерален  план,  маркиращ 
ключовите задачи и 
бюджетно контролирани 
дейности.
2. Приноси и прилагане на 
концепцията на 
планирането:   1.Отговорност 
за стратегията носи висшето 
ръководство,   а   за 
практическото прилагане 
­плановиците; 2.  Въвеждат 
корпоративно,  бизнес   и 
функционално  ниво на 
стратегическото управление
3.  Въвежда   качествена  и 
количествена оценка; 4. 
Важна  роля  при 
1
диагностиката   играят 
контролните диаграми и 
таблици  от типа  на 
матрицата на СУОТ анализа 
и метод на сценария.
І.   Силни   страни    такова 
положително   вътрешно 
състояние,   което  осигурява 
на организацията 
конкурентно предимство
напр.достъп до 
висококачествени материали
висока   финансова 
независимостсобственост 
в/у патентиІІСлабите 
страни са такива 
отрицателни вътрешни 
състояния,   които   могат   да 
доведат до влошаване 
показателите на 
предприятието,   напр.лошо 
местоположениепросрочени 
плащания по кредити
излишен  капацитет;  ІІІ
Идентифициране 
възможностите на 
външната среда.  Вкл
промяна на законите
пръснат брой на 
потребителите,   нови 
технологии;  ІV
Формулиране на заплахите
рисковете  на   външната 
среда – неблагоприятни 
условия   за   нашия   бизнес
заплахи на  м/нар  пазар
финансово­икономическа 
кризавъвеждане на 
ембаргои дрСлед оценката 
на тези фактори с балове от 
1­1 е  възможно   и  тези 
балове да бъдат претеглени 
и да се нанесат по скалата.
ТЕМА  7:   НАУЧНА  ШКОЛА 
НА ПОЗИЦИОНИРАНЕТО 
(POSITIONING SCHOOL)
1Същност и основни 
принципи.
Терминът  позициониране  е 
маркетингов термин и 
представлява   откриване   на 
представи  в   съзнанието   на 
потребителя,   които   не  са 
заети  от   съществуващи 
асоциации   с   друг   продукт
търговска марка или 
потребителни   стойност
Школата на позиционирането 
възниква значително късно и 
бележи нов етап в 
развитието на бизнес 
стратегиите За  отправна 
точка   на  школата   се   смята 
книгата  на  Майкъл   Портър 
Конкурентната стратегия” от 
1980гСпоред него 
постиженията на 
предходните школи са 
валидни и в наше времено 
към тях следва да се добави 
революционна   парадигма,   а 
именно във всеки стопански 
сектор  има   ограничено 
количество стратегиикоито 
могат да бъдат използвани в 
конкретна ситуацияПортър 
ги нарича ключови стратегии 
и те са 3:  1. Лидерство по 
разходи   „никой  не 
произвежда   по­евтино  от 
мен”;  2. Диверсификация  – 
разрязване   на   тортата   на 
много   части”.   Същност   на 
стратегията  е  разработване 
на  продуктова  гама  със 
значителна широчина с оглед 
удовлетворяване на 
потребностите на 
максимален  брой клиенти
взискателни по отношение и 
на качествотои на цената3. 
Фокусиране 
(противоположна  на 
диверсификацията) – 
стремежът е да се постигне 
високо качество  в тясна 
пазарна ниша и на тази база 
да се максимизира 
печалбата.
ТЕМА 8: ВИЗИЯ И МИСИЯ 
НА МЕЖДУНАРОДНИЯ 
БИЗНЕС
Изисква  се  при 
изграждането  на  стратегия
да се разработи система от 
целиключово място в която 
заемат визията и мисията.
1.Визия  – тя е описание на 
това   каква   иска   да   бъде 
организацията,   когато  се 
изпълнят нейните намерения 
и   цели,   ориентир   за 
действията,   прецизно 
прозрение  в  бъдещата 
реалност.   Визията   придава 
смисълразкрива 
перспективите,   мотивира   и 
въодушевява   персонала.   В 
осноеата   на   визията  са 
технологиятаспецификата 
на продукцията или 
потребноститеПри 
определянето й  се изхожда 
от  историята  на 
организацията Тя следва 
краткоясно и разбираемо да 
оповести   на  клиентите
партньорите   и   служителите 
на фирмата нейните бизнес 
целиОпределя се от екипа 
по изготвяне на стратегията
одобрява  се  от висшето 
ръководство и отразява 
интересите на акционерите и 
заинтересованите групи” 
2.Мисия  – тя  е  свързана с 
визиятано за разлика от нея 
отразява  настоящето 
състояние  на  фирмата
Според   Питър  Дракър 
въпроса какъв  е  нашият 
бизнес   и   каква   е   нашата 
мисия имат еднакъв смисъл
Според  Хенри  Минцбърг 
мисията  описва основната 
функция на организацията в 
обществото по отношение на 
продуктите и услугитекоито 
доставя   на   потребителите
Фирмата информира 
деловата  общественост  за 
своята мисияИзследване на 
1000    големи   американски 
фирми показватче 60%  от 
тях   притежават   официален 
документ   за   своята   мисия
съдържащ   инфо   както 
следва:1.Клиенти – кои са и 
какво  очакват;  2.Изделия  – 
кои   най­важни  изделия 
предлагаме; 3.Пазари  – кои 
са   осн.пазари,   на   които   се 
конкурира фирмата  и  какви 
потребности се  задоволяват 
на  тях4.Технологиите
които фирмата прилага
5.Състояние – какви 
икономационни  цели   се 
преследват6.Стойности
ценности и   убеждения   на 
фирмата7.Самооценка – 
силни и слаби страни
8.Персонал; 9.Имидж.
ТЕМА   9:   ТИПОЛОГИЯ   НА 
ЦЕЛИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИТЕ 
НА   МЕЖДУНАРОДНАТА 
БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ
1.Понятие за цел – целите са 
резултат от декомпозирането 
на визията или огледалната 
проекция на дървото  на 
проблемитенамерение
стремеж и в тесен смисъл – 
бъдещ   желан   резултат,   за 
чието постигане се 
предприема определена 
дейностЦелта е отражение 
на някаква потребносткоято 
детерминира   мотивацията  и 
поведението  на индивида 
или социалната групаСтрат
цели реализират фирмените 
мисия   и   визия.   Целите   са 
желанодостижимо 
състояниекоето 
организацията  трябва   да 
постигне   при   изпълнението 
на своята мисия  за 
определен период от време
Смята сече при 
стратегическите   цели 
времевият хоризонт 
надхвърля 1 годинаВажно е 
целта да не е „спусната”, а да 
се  споделя  и  припознава 
като   своя   от   служителите
Елементи   на   целите   са  
област към  която  се 
насочва(target) –  целева 
групаколичествено 
измерение на целтамащаб и 
времева   рамка.   Функциите 
на   целите   са:   да   насочат 
усилията  на   всички да 
служат   като  база   за 
мотивиране и разпределение 
на   ресурсите оценка   и 
контрол на дейносттате са 
критерий дали 
организацията се 
присъединява   или   не   към 
ценностите на с­мата.
Изисквания към 
дефинирането  и 
целеполагането – базата  за 
дефинирането   следва   да 
бъде достовернавалидна и 
обективна  информация
Критериите   за  добрата 
формулировка  на   целите 
са:1.Яснота и   конкретност
2.Определяне   на  срок за 
реализация
3.Съгласуваност – логическа 
последователност и 
обвързаност  с  ресурсите
4.Достижимост – да  не 
създават чувство за 
безсилие,   но   и   да   бъдат 
достатъчно високи
5.Синхрон  на интересите
6.Гъвкавост
7.Формализация
Видове   цели  –   по   признак 
съдържание биват
1.Икономически – за 
темповете на растеж
ефективността   на 
инвестициитерентабилност
ръст  на продажбите  и 
печалбата и др.;  2.За 
продуктитепазарите и 
техните комбинации – 
пазарен   дял,   степен   на 
диверсификация брой   нови 
продукти и др.; 3.В областта 
на използване на ресурсите 
на   фирмата    материални
финансовичовешки – коеф
на фин.  независимост
обновяване на  технологиите 
и дрСъотношение на 
собствени и привлечени 
средства.
От   гледна   точка   на 
времевата   рамка  биват: 1. 
Краткосрочни –   до   год
2.Средносрочни – до 5 год
3.Дългосрочни  ­ 1и 
повече години.
От   гледна   точка   на 
йерархичното 
ниво:1.Корпоративни
2.Бизнес  цели –  за 
опред.структурна единица
3.Функционални – за 
сферата на производство.
Ключови  показатели  за 
резултатите  1.да   бъдат 
ясниконкретни
еднозначни да  покриват 
всички  аспекти включени  в 
стратцелида бъдат 
ограничен   брой,   за   да   се 
контролират лесно
2.Отношение с клиентите  – 
привличане на нови клиенти 
на външни пазари
спечелване  на  тяхната 
лоялностЗадоволство на 
клиентите     пазарен   дял
срок  на   доставка,   удължен 
жизнен  цикъл  на  продукта
3.Вътрешни  бизнес 
процеси  – подобрени 
технологииподобрена 
квалификация на 
служителите и фирмена 
културавътрешни стандарти 
за  одит.   Конкретизираме 
тези показатели чрез 
понижена себестойност
намаление  на   загубите
продажби   на   служител   на 
външните пазариподобрена 
работа   с  доставчиците
4.Познание   и   развитие – 
разработка на нови 
продукти иновации
квалификация и обучение на 
човешките ресурси
5.Интернационализация   на 
бизнеса  – географска 
диверсификация на 
продажбитепренасочване 
на продуктикоито са в края 
на  своя   жизнен  цикъл
сертификация   на   продукта 
на външни пазари
относителен дял на 
продажбите зад граница.
ТЕМА 10: 
МЕЖДУНАРОДНА 
БИЗНЕС СРЕДА – 
ЕВОЛЮЦИЯ И ДИНАМИКА
ЕДИННИЯТ ПАЗАР  НА ЕС 
КАТО ОСНОВЕН 
КОМПОНЕНТ НА 
МЕЖДУНАРОДНАТА 
БИЗНЕС СРЕДА
Микро   и   макроикономиката 
изследват вътрешната и 
външната среда на 
предприятието по фактори и 
елементиа международната 
бизнес   среда   представлява 
важен елемент от външната 
среда
1.Основни характерисктики 
на бизнес средата
Необходимостта   от   стратег
бизнесполагане е 
провокирана от динамиката и 
трудната предсказуемост на 
външната   среда.   Външната 
среда   на   предприятието   е 
съвкупност от всички външни 
за нея силифактори
действияпричини и условия
които влияят върху 
възможностите му за 
изпълнение   на  поетите 
задължения за 
усъвършенстване връзките с 
потребителите Задача на 
мениджмънта е да управлява 
организацията,   а  в   някои 
случаи  и  средата,  да 
минимизира   отрицателния 
ефект на тези фактори и да 
максимизира техния 
положителен  ефект
Основни   характерини 
особености на външната 
среда савзаимносвързаност 
на  факторитесложност
подвижност
неопределеност
динамичностЗа  да ги 
анализираме  по­добре 
класифицираме   факторите 
на:1.   Фактори  с   пряко 
въздействие:  доставчици
потребители човешки 
ресурсикомпоненти
профсъюзи2.Фактори  с 
косвено въздействие
икономически технологични
социокултурниправни
политически
административни и 
международни
Видовете среда се 
определят по различни скали 
– тристепенни, 5 степенни и 
др.
3.Специфични  фактори  на 
МБС:1. мултикултура
2.силно фрагментиран и 
хетерогенен пазар
3.събирането на 
информация  изисква   кадри
времефинресурс
4.политическият фактор 
оказва   различно   влияние  
5.протекционестични мерки  
6.големите фирми въвеждат 
непазарни правила; 7. 
национализъм
8.международна   конюнктура 
и   рискове  от  загуби
9.разнородна финансова 
среда     от   либерална   до 
консервативна
10.множество  валути
валутни   курсове   и   режими
11.непознати практики и 
правила на пазара
12.управленските практики 
във фирмата е възможно да 
са неприложими в дадената 
страна;   13.голяма   роля   на 
географското   измерение   и 
времевата компонента.
4.Основни  трактовки  на 
МБС:
Според   класификацията   на 
Филип  Котлър при  анализ 
на   международната   среда
следва  да  се акцентира 
върху  доходите По  този 
признак Котлър дели 
страните на: ­ с много ниско 
равнище на доходис 
предимно ниски семейни 
доходи,   с  много   ниски   и 
много високи семейни 
доходи,   страни  с   предимно 
средно равнище на средните 
доходи.  Кейт   Люис  дели 
страните на :Ас натурално 
стопанство;   Б)страни­
износителки на ключови 
ресурси – нефтгазкаучук
медоловоВ)промишлено 
развиващи  се  страни  – 
Египет Бразилия,  Индия
Г)промишлено   развити 
страни  –   износители  на 
индустр.стоки   –  Германия
При тези класификации 
важна роля играе културната 
среда – отношения
ценности,   образование
Изследоват Хеерт Хофстеде 
акцентира  в/у   следните 
детерминанти:   А)   властова 
дистанция;   Б)   съотношение 
индивидуализъм/колективиз
ъм;   В)   роля   на   причинно­
следствената връзкаГ
степен   на   тревожност;   Д
мекота  или   напористост;   Е
религия;   Ж)отношение   към 
образованието.
5.Условия за работа на 
единния   пазар   на ЕС  са
1.обща   митническа   тарифа
2.обща   търговска   политика
3.обща  селскостопанска 
политика; 4.евровалутна 
зона;  5.Конкурентоспособна 
продукцияотговаряща  на 
нормите  и  стандартите
6.Знак   за   съответствие   на 
индустр.   стоки  с    издаден 
сертификат; 7.Сертификация 
на   фирмата   по   ISO;  8.При 
хран.стоки сертификат 
НАССР. 
ТЕМА 11 : 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА  КАТО 
ОСНОВЕН ВЕКТОР НА 
РАЗВИТИЕТО   НА 
СВЕТОВНОТО 
СТОПАНСТВО
вектора определят 
развитието на 
свет.стопанство в наши дни – 
технологията и 
глобализацията.
1.Възникване и същност
Проявява се през 80­те и 90­
те години на 20­ти век като 
термина   глобализация   се 
въвежда   от   Теодор   Левит
Определят я като промяна в 
социалните поведения и 
технологии,  които 
позволяват на компаниите да 
продават едни и същи стоки 
по  целия   свят.  По­обхватно 
определение – нарастване на 
технолог.,   иконом.   и  полит
взаимозависимост на света и 
развитие на необратими 
процеси в свет.стопанствоВ 
резултат на това се развива 
глобално обществоработещо 
с ниски разходи
произвеждащо едни и същи 
стоки по един и същ начин за 
един пазарИма и антитеза – 
най­новите изследвания 
показват,  че  се   запазва 
ролята на нацпазари.
2.Измерения на глобалните 
процеси
В   тесен   смисъл 
глобализацията  е  бизнес 
философия,  базирана   на 
убеждениеточе светът 
става хомогенена пазарите 
се сливатПри  това се 
наблюдаваВълна от 
глобални стратегии – 
третират света като 1 цяло
Падане   на  търговските 
бариериПревес на 
глобалното   мислене
Хомогенизация на жизнения 
стандартНарастване ролята 
на регионалните 
организацииГлобални 
комуникацииЗасилена 
вертикална  интеграция  на 
фирмитеРъст на ролята на 
високите технологии
Намаляване  стойността  на 
транспорта.
3.Ефекти   от 
глобализацията
А) по­ефективно 
производство при  най­
ефикасно използване  на 
световните  производствени 
ресурсиБ) сближаване  на 
по­богатия център с 
изостаналите периферни 
страни В) създаване  на 
предпоставки  за  ръст  на 
жизнения  стандарт Г
открояване   на   3   световни 
полюса   на   влияние     ЕС
САЩ,   Далечния   ИзтокД
износ  на вредни 
производстваЕ)  непазарни 
практики въздействия  в/у 
правителствата; 
ТЕМА 12 : ОСНОВНИ 
ПРОУЧВАТЕЛНИ ТЕХНИКИ 
И ИНСТРУМЕНТИ ЗА 
ДИАГНОСТИКА
1. Същност и роля ­ Важен 
елемент от експертизата на 
мениджъра   е   умението   за 
стратегическо  мислене и 
владеенето  на   инструменти
методитехникиподходи за 
диагностика на средата
Идентификация на 
факторитекоито в миналото 
и   настоящето   са   оказвали 
най­съществено   влияние   на 
фирматаТова се извършва в 
рамките   на   работни   групи
Така факторите се оценят по 
различни  принаци –  дали  е 
динамичен  или статичен
релевантен  и  нерелевантен
равномерен  и  неравномерен 
и дрОценя се конкурентната 
среда по отношение на брой 
конкурентитяхната 
концентрация на пазара.
Специфични   техники
ориентирани към 
международните пазари  са:
Многофакторен   анализ   –  в 
хода на анализа се измерва 
пазарният потенциал 
индиректнопосредством 
използването  на  различни 
променливи които  са  тясно 
свързани с позиционирането 
на маркетирания продукт
определянето на тези 
променливи   става   или   чрез 
статистически анализ или по 
интуицияОпределят се 
заплахите  и   възможностите 
на външната средасилните 
и слабите страни на фирмата 
и се оценят по скала
Специфични  подходи за 
диагностика на МБС са:
1.   Анализ  на   моделите   на 
търсенеАнализ на моделите 
на нацтърсене – базира се 
на   тезата,   че   страни   със 
сходна величина на БВП на 
глава   от   населението   имат 
сходни модели на търсенето
2
В    случай,   че   за   дадена 
страна няма даннисе правят 
аналогии2. Регресионен 
анализ     представлява 
количествен метод
използващ уравнения от тип 
Уа+вх ,където у – 
количество продажби  на 
даден продукт на 1000 души 
насел.; х – БВП на глава от 
населението А  и  б  са 
коефициенти,   получени 
емпирично3.Клъстерен 
анализ – служи за групиране 
на държавите по определени 
признацикакто следва
производствени и 
транспортни променливи
потребление,   търговия
здраве  и  образование В 
резултат получаваме няколко 
групи със сходни параметри 
на   търсенето   и   към   всяка 
група прилагаме определена 
бизнес стратегия4. 
Проучване на  пазарния 
потенциал; 5. Проучване на 
чуждестранния конкурент – 
целта на проучването е да се 
изготви стратегия на 
комуникациятаконтактите
избора на начин на плащане
Проучването се извършва по 
направления начин  на 
вземане на решемие
отношение към времето
облеклолично пространство
отношение   към   различията 
м/у мъже и жени;  религията
роля на индивидаезика на 
жестовете;  6.pest, steeple 
анализ. 
ТЕМА 13:  МЕТОД НА 
СЦЕНАРИЯ
1Същност и особенности – 
възприет   е   от   школата  на 
планирането.  Писмено 
отражение на логически 
последователен   процес 
(поредица от събитиякоито 
вероятно   ще   се   случат   в 
бъдеще   на   бизнес 
организациятаКато за база 
служи анализът на 
настоящата   ситуация  и 
историята на организацията
Ако се прави сценарий за 10 
години напредсе  гледа 
историята   за   10   год.назад
Изявен автор в тази област е 
американският   учен
професор Пол Шумейкър
Майкъл  Портър определя 
сценария не като   прогноза
а като реална възможностВ 
изготвянето  на  сценарий 
участват 
висококвалифицирани 
специалистив съответсвие с 
профила на обектаОбхвата 
на  изследването  е 
максимално широк и включва 
наука,   техника,   икономика
външна и вътрешна 
политикамеждународни 
организации.   Предвид   това 
много малко фирми могат да 
си  го  позволят  в  истинския 
му  вид.   Основна  задача   на 
сценария е да определи 
визията   за  развитие   на 
обектастратегическите 
цели и показатели за тяхната 
метрификацияСилни страни 
на  метода  са1.Не  е 
епизодична дейноста начин 
на мислене и изисква време
което  да се  отдели  от 
рутинната дейност2.Не 
изисква голям финансов 
ресурс;  3.Свежда   потоците 
от информация до определен 
брой обобщения; 4.Позволява 
да се разкрият възможности 
с присъщите  им характерни 
детайли5.Показва   как   си 
въздействат   привидно 
несвързани   фактори
6.Разкрива неочаквани 
възможности.
2. Методология на 
провеждане – етапи:
А)  Определяне  обхвата   на 
изследваната пазарна 
територия,  продукти  и 
времеви   интервал.   Основна 
роля имат неструктурираните 
виждания   и   становища   на 
членовете на екипаАкценти 
в дискусията са1.Период на 
смяна   на  технологията
2.Жизненият  цикъл  на 
продукта;3.Избори за органи 
на   властта;   4.Хоризонт   на 
планиране  на  конкурентите
5.Идентифициране на 
минали източници на 
несигурност и спънки 
6.Преглед  на   настъпилите 
промени   в  отдела
организацията индустрията
регионастраната и светаБ
Идентификация  на 
заинтересованите групи
установяване кой има 
отношение   към   сценария   и 
доколко   е   силна   позицията 
му.  Такива  са   акционери
потребителиконкуренти
доставчициперсонал и др.; 
Определяне  промените   в 
тези   групи   и  причините   за 
тях;  ВОпределяне на осн
тенденции – прилага  се 
PEST steeple анализЕтапът 
завършва   с   изготвянето   на 
матрица   с   3   значения   на 
фактора     високо,   ниско
неопределено;  Г
Идентификация  на 
основните  фактори  на 
несигурност   заплахи
препятствия неравномерни 
процеси – несигурни по своя 
характер събития и 
резултати Изискването  е 
идентифицираните   фактори 
да се сведат до няколкоД
Конструиране на възможни 
сценарии –   на   базата   на 
идентифицираните трендове 
и фактори на несигурност – 
заплахи препядствия
неравномерни  процесиЕ
Проверка за 
последователност
съвместимост и 
правдоподобност     вписват 
ли се трендовете във 
времето;  Ж)   Изготвяне   на 
работни сценарии и 
групиране на трендовете;  З
Изготвяне на 
квантифицирани  модели – 
формализиран   модел   с 
количествени показатели
Позволява   да   се   определи 
пазарния   дял   и   ценоворто 
поведение  на   конкурентите
ИПреход към сценарии за 
вземане   на   решения – 
проверява се дали 
сценариите могат да 
съществуват   стабилно  за 
продължителен   период   от 
време или са 
кратковременниТри 
варианта на сценарии – най­
лош , най­добърнай­
вероятен. 
Тема 15. Метод на Майкъл 
Портър за идентифициране 
и реализация  на 
конкурентните   предимства 
на предприятието
1. Същност на модела
За  диагностика на 
конкурентната   среда   служи 
класическият   модел   на   М
ПортърСпоред този модел
разработен през  1980 г
конкуренцията   на   пазара   е 
функция от пет конкурентни 
сили 1.Интензитет  на 
конкурентните  сили
възникващи от 
стратегическите действия на 
организацията2.Сила   при 
преговорите на страната на 
клиента; 3.Сила при 
преговорите на страната на 
доставчика; 4.Опасност   от 
продукти­заместители
5.Опасност от навлизане на 
нови конкуренти
Предпоставките за тях могат 
да бъдат много и различни:
А.) Интензитетът на 
конкурентната борба  е 
висок,   когатосъществуват 
голям  брой   конкуренти
браншът расте;  постоянните 
разходи в бранша са високи
бариерите   за   излизане   от 
бранша са високиБ.) 
Клиентът  е  силен   при 
преговорикогато
концентрацията  му е  по­
висока от тази на 
доставчика;  клиентът  е 
ключов (прави много 
покупки);  диференциацията 
на продуктитепредлагани в 
браншае  малка цената  на 
превключване  към нов 
доставчик е ниска
съществуват възможности за 
заместване на продукта
познава   добре   структурата 
на  разходите   в  бранша
печалбата  на  клиента   е 
ниска  и   не  може   да  прави 
отстъпки;  В.)   Доставчикът 
има силна позициякогато
има голяма концентрация на 
един пазарлипсват 
заместители  на  неговия 
продукт или услугаклиентът 
не е от значение разходите 
за прехвърляне  към нов 
доставчик са високиГ.) 
Опасността от продукти­
заместители   е   висока
когатоефективността   на 
фирмитекоито произвеждат 
заместители е  високае 
възможно сравнение на 
продуктите и то е в полза на 
заместителя;   разходите   за 
превключване   към   продукт­
заместител са ниски
качеството на продукта­
заместител е по­високо
продуктът­заместител   е   по­
евтинД.) Заплахата за 
навлизане на нови 
конкуренти е голяма
когатоикономиите от 
мащаба  са  малки
диференциацията на 
продукта е ниска и не може 
да се очакваче клиентът ще 
остане верен на един и същ 
продукт;   потребността  от 
начален   капитал  е   ниска
разходите   за   прехвърляне 
към друг  продукт  са  ниски
достъпът до  суровини и 
материали  е   лесенима 
държавни  субсидии
достъпът   до   технологии   и 
«ноу­хау» е лесен;
2. Външната среда и 
конкурентоспособността на 
предприятието
Конкурентоспособността
според  Майкъл   Портър,   е 
резултат  от 
взаимодействието на четири 
характеристики,   които 
образуват «ромба» на 
националните  предимства
свързани със средатакоято 
всяка   държава   създава   и 
поддържа   за   отраслите   на 
своята   индустрия
Характеристиките   на  ромба 
на   конкурентоспособността 
на Портър са: 1.факторните 
условия на отрасъла
2.условията на търсенето на 
отрасловите   продукти
3.състоянието на свързаните 
и  поддържащите  отрасли
4.фирмената  стратегия
структурата и 
съперничеството в отрасъла.
Конкурентните предимства 
се  подразделят  на  две 
големи 
групи:1.аксиологични – 
отразяват  възможността   на 
продукта  най ­добре   да 
задоволи   потребностите   на 
потребителя или на 
специфична   група 
потребители
2.икономически – отразяват 
търсените от предприятието 
конкурентни  предимства  в 
ценаразходи или направени 
инвестиции  и иновации
отразяват стратегически 
цели  на   фирмата,  като 
рентабилност,   лидерство   в 
разходите и др.
Тема  16. Метод  на  Каплан 
Нортън „Балансирана 
система (картаот 
показатели   за   контрол   на 
ефективността  на 
стратегическите цели.
1. Същност и основни 
характеристики
Водещите   фирми   използват 
система   от   показатели   за 
измерване на ефективността 
на  фирмата Ви Това е 
инструментариум,   който   да 
ви помага да преценявате по 
балансиран   начин  доколко 
добре функционира фирмата 
ви,   кои   са  положителните 
моментикоито трябва да се 
затвърждават  и 
негативните,   които   да   се 
коригират. Всъщност
независимо дали  в една 
фирма се използва 
системата от показатели тип 
балансирани карти” или не
стратегията следва  да е 
ефективно разяснена  на 
всички служителиза да са 
наясно  те  към  какво  се 
стреми фирмата  имБез 
подобно ефективно 
разясняване е много трудно 
да се очакват кой знае какви 
невероятни  резултати  в 
индивидуалната  и   екипна 
работапоемане на 
отговорностлична 
инициатива,   себераздаване
колективен   дух.   Системата 
от   балансирани   показатели 
за ефективност е построена 
на четири главни 
направленияфинанси
потребители,   вътрешни 
бизнес  процесиобучение  и 
развитиеВ основата на 
концепцията на 
балансираните   карти  е 
заложена идеята за 
създаване  на нова  система 
за   измерване   на   дейността 
на организациите.
В резултат на изследването 
на  Каплан  и  Нортън  се 
предлага   концепция   за 
балансирана картаизвестна 
като   Balanced   Scorecard.   В 
последните години на ХХ век 
концепцията на тази карта се 
утвърждава като най­масово 
разпространената основа за 
измерване на дейността във 
водещите компании в света
Постепенно   модифицирани 
варианти на Balanced 
Scorecard  започват  да  се 
използват   в   сфери   извън 
бизнеса – социални 
дейности,   образование
местно и държавно 
управление дейности на 
неправителствени 
организации   и   др
Компаниите се разглеждат в 
четири аспекта:1.Финанси
Ръстдоходност и  риск
разглеждани   от   позицията 
на акционера
2.Потребители:   Създаване 
на допълнителна стойност и 
разнообразие  за 
потребителите 3.Вътрешни 
бизнес  процесиВажни 
направления в развитието на 
бизнес процеситеводещи до 
удовлетворяване 
изискванията на 
акционерите и 
потребителите
4.Получаване на  знания  и 
по­нататъшно развитие
внедряване на новости.
За   всеки   от   тези   четири 
аспекта  се  дефинират  5­10 
показателячрез които да се 
осъществява измерването
Показателите могат да имат 
както  финансов,   така  и 
нефинансов   (материален   и 
нематериаленхарактер.
2.   Приложни  аспекти  на 
BSC
Оптималното   количество   на 
включените в картите 
показатели   е   около   23­25. 
Ключово  значение  за   по­
комплексното  и  обективно 
представяне   на  компаниите 
има  изборът на аспектитев 
които компаниите ще  бъдат 
разглежданиВ основата са 
заложени  гледните точки
съответно   интересите   на 
акционерите,   потребителите 
и   персонала.  В   следващите 
варианти  на   картите  се 
забелязва  стремеж към 
сравнително по­голяма 
детайлизация   на  аспектите
в които  компаниите  се 
разглеждатот гледна точка 
отчитане   на   интересите   на 
повече заинтересовани 
страни Такъв  подход  е 
приложен например в 
шведската компания АВВ. Тя 
поставя самостоятелен 
акцент  върху 
осъществяването   на 
иновационната дейностКато 
важен аспект на 
функционирането на 
компанията   се   разглеждат 
отношенията с доставчиците 
и съответно измерването на 
тяхното състояние и 
развитие.  1.Дефинират  се 
съществените  аспекти   на 
дейността на компанията
2.Изясняват се  ключовите 
фактори за успеха на 
компанията  и   показателите
по  които   ще  се  измерва 
напредъкът  и  се разкриват 
причинно­следствените 
връзки между тях3.В своята 
съвкупност   първите   четири 
колони  представят 
виждането  за  модела на 
успешния   бизнес,   който   е 
структуриран   в   достатъчно 
операционализиран   вид,   за 
да послужи като ориентир за 
действиеинструмент за 
измерване  и  анализ   на 
отклоненията4.Последните 
две   колони  представят 
предназначението  – 
дефинират  се  целевите 
стойности  на ключовите 
показатели  и   инициативите
които   следва  да   бъдат 
осъществени за тяхното 
постигане.
Тема 17. Метод  PIMS (Profit 
Impact of Market Strategy)  
Моделът  PIMS  (влияние  на 
маркетинговата стратегия 
върху печалбата)  се базира 
на  извлечението  и 
ефективното  използване   на 
стопанския опитнатрупан от 
фирмите.   Методът   на   този 
модел е разработен в 
«Дженерал Електрик». 
Информацията тук се 
обработва за  да  се  посочи 
как  отделни   показатели 
влияят върху ефективността 
на  инвестициите  и 
печалбата.   Методът   се 
основава  на  установяването 
на   количествените 
закономерности на 
влиянието  на факторите  на 
производството и пазара на 
крайния резултат от 
дейността   на   фирмата
Целта е чрез многофакторен 
регресионен анализ   да   се 
изведат най­силно влияещите 
фактори  върху  крайните 
резултати Ключовата 
теоретична постановка 
гласи че  ефективността  от 
функционирането   на   всяка 
фирманезависимо  от 
нейният  размер,   изделия
географско   положение,   се 
определя от общи за всички 
производства фактори.Най­
важните   за   тях   саа
вертикална   интеграция — 
при стабилен пазар тя влияе 
положително върху 
резултатите   и   обратно;   б
капиталоемкост —  влияе 
обратно пропорционално 
върху нормата на печалбата
вкачество г
производителност на труда
д)  конкурентна позиция;  е
изменение  в  дела  на 
обслужващия  пазарж
иновационна дейност;
Обект  на анализ при PIMS са 
стратегическите единици
т.енай­малката 
производствена  единица на 
която   може   да   се   наложи 
отчет на доходите
издръжкатакапиталовите 
вложения и разработката на 
самостоятелна стопанска 
стратегияНеобходимата 
информация  се  събира  с 
помощта на пет формуляра :
1.Набавя   се   информация
характеризираща   дейността 
по отношение     на  вида на 
продукцията  и  услугите
клиентите и връзкитекоито 
фирмата   поддържа
2.Набавя се  информация  за 
текущите и отчетните 
резултати за последните 
пет години;  3.Разглежда се 
пазара   и конкурентите,   с 
които фирмата се е справяла 
през последните пет години
4.Съдържа информация
целяща да изясни  отрасъла 
и вида на дейностите, които 
фирмата упражнява
5.Съдържа въпроси , 
касаещи  прогнозата   за 
продажбите,   пазарите
цените   и   производствените 
разходиИнформацията
която се  събира  от 
посочените   пет   форми   се 
обработва и се предлага на 
фирмата под формата на пет 
вида анализи:  а)  Анализ на 
възвращаемостта на 
инвестициите —   предлага 
информация за равнището на 
възвращаемост   на 
инвестициитекоето е прието 
за  нормално  за   определена 
дейностОт този тип анализ 
може да  се  получи база за 
обща   оценка  на 
икономическата ефективност 
на  фирмата;  бАнализ  на 
чувствителността   на 
стратегията —  предлага 
възможни стратегически 
ходовекоито фирмата може 
да предприеме с 
приблизителна   оценка   за 
евентуалните загуби  или 
печалба,   която   би 
произлязла от това
Използвайки  тази  форма
ръководителят може да 
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Международни бизнес стратегии - пищови

Матрица на Бостънската консултантска група. Същност. Учените разглеждат фирмата като портфейл от бизнес единици, всяка със свой принос към ръста и печалбата. За да се представи визуално ролята на всяка стратегическа бизнес единица...
Изпратен от:
Galina Petrova
на 2011-10-31
Добавен в:
Пищови
по Икономика
Статистика:
100 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
продуктово-орентаирано бенчмаркинг изследване мобилни оператори
добавена от 87hristiyan 19.10.2013
0
30
Преддипломна практика в патентно ведомство
добавена от mimetobebo 01.05.2019
2
5
Бил Гейтс като мениджър
добавена от diamond93 21.05.2013
1
6
Подобни материали
 

Бизнес план

25 окт 2009
·
861
·
11
·
1,922
·
1,178
·
2
·
1

Бизнес план на мандра по предприемачество...
 

Разработване на Бизнес план

01 дек 2009
·
1,477
·
7
·
890
·
1,807
·
1
·
2
·

Основната идея на настоящия проект е създаване на фризьорски салон. Фирмата е стартираща, като създаването й е с цел предоставяне на възможност за бизнес дейност в сферата на услугите...
 

Бизнес стратегии

25 яну 2010
·
413
·
2,105
·
369
·
2

Видове бизнес стратегии...
 

Бизнес план

20 яну 2008
·
3,300
·
2
·
318
·
369
·
11

При писането на бизнес план е важно да се съблюдава изчерпване, отделяне и единство на всички части...
 

Видове иновации

24 окт 2006
·
1,691
·
18
·
3,716
·
705
·
1

Видове иновации, европейски класификатор на иновациите...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по Икономика за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 3 курс
Време за решаване на теста - 45 минути. Състои се от 34 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти в икономически специалности, 3-ти курс.
(Труден)
45 минути
34
12
1
11 мин
13.10.2016
Тест по Икономика на социалното осигуряване за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Икономика на Социалното Осигуряване 1 курс Тест IV, специалност: Застраховане и Социално Дело, 14 въпроса, някои от тях имат по повече от един отговор.
(Лесен)
14
24
2
2 мин
08.11.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Международни бизнес стратегии - пищови

Материал № 739816, от 31 окт 2011
Свален: 100 пъти
Прегледан: 231 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 4
Брой думи: 7,006
Брой символи: 45,909

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Международни бизнес стратегии - пищови"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
с опит от  20 години
7

Боян Меразов
преподава по Икономика
в град Пловдив
с опит от  2 години
467 64

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения