Големина на текста:
ДОГОВОР
Днес, ..................................... година между:
1.....................................................................................................................
наричана по-нататьк „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна
и
2. ....................................................................................................,
наричана по-нататьк "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна.
На базата на приетото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като кандидат, се сключи този договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни
обект: .......................................................................................................................
2. Обемът на строително-монтажните работи е определен в
количествено - стойностна сметка, съгласно Приложение №1 към този договор.
3.Необходимите средства за разрешителни свързани с извоз и други
необходими такси , складови, помощни сгради, и стопанства от временното
строителство, са за сметка на Възложителя.
4. Доставката на всички необходими строителни материали и
обезпечаването на обекта с механизация, за изпълнение на предмета на до-
говора, са задължение на Изпълнителя.
II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ.
1. Стойността на договорените за изпълнение строително-монтажни
работи за обекта е съгласно КСС Приложение №1, и начин на разплащане е
съгласно Приложение №2.
2. Разплащането на действително изпълнените количества по проект
и видове работи за изграждане на обекта по т.I.1. на този договор се извършва
срещу двустранно подписани протоколи за изпълнените СМР/ акт обр.19 / и из-
дадена данъчна фактура за пълната стойност на действително изпълнените ра-
боти и приспадане на договорираният аванс, съгласно Приложение №2 в срок от
3/три/ дни.
3. Когато в процеса на изпълнение на договора се установи, че е
необходимо извършването на видове работи, които не са включени в ко-
личествената сметка, същите ще се доказват след двустранно подписан протокол
между Инвеститор и Изпълнител при следните показателичасова ставка 4,50
лв.,допълнителни разходи-100%, доставно складови - 12%, допълнителни
разходи механизация – 40%,печалба - 10%.
4.Акт обр.19 се придружава с пълна количествено стойностна сметка
за извършеното СМР подлежащо на разплащане.
III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ
РАБОТИ.
1. Срокът за изпълнението на СМР, предмет на този договор, е
...............................................................................................дни, считано от датата на
предаване на строителната площадка с Протокол обр. 2.
2. Ако Възложителят на определен етап от изграждането на обекта,
не може своевременно да осигури финансиране, се подписва протокол за
спиране на строителството на обекта. В този случай срока за изпълнение на
работите спира да тече.
3. Приемането на изпълнените строително-монтажни работи по този
договор става с Констативен акт /обр.14/, срещу представени от Изпълнителя
всички документи, изисквани от действащата в момента нормативна база за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
1. Гаранционният срок за изпълнените работи се определя съгласно
чл.173 ал.4 от ЗУТ.
2. Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отст-
раняват от Изпълнителя за негова сметка. За целта Възложителят уведомява
писмено Изпълнителя. В срок до 10 дни от получаване на писменото съобщение
Изпълнителят, съгласувано с Възложителя, започва работа и отстранява
дефектите в минималния технологично необходим срок.
3. В случаите по т. IV.2, гаранционният срок по т. IV. 1. от договора
се продължава с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. Възложителя се задължава да осигурява своевременно необ-
ходимите финансови средства за изпълнението на този договор по Приложение
№2.
2. В срок до 3 дни от подписването на договора да съобщи писмено
на Изпълнителя имената на длъжностните лица, които ще упражняват контрол в
строителството.
3. В срок до 3 дни от подписването на договора да предаде с
протокол обр.2 строителната площадка с осигурени ток и вода.
4. Обекта ще се изпълнява поетапно, а разплащането ще се извършва
ежемесечно съгласно Приложение №2, Акт обр.19 и фактура.
5. Да осигури авторски и строителен надзор. При необходимост, за
решаването на възникнали въпроси по проекта, да осигурява съответния
специалист-проектант в срок 3 дни от писменото поискване от страна на
Изпълнителя.
VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. Да изпълни качествено и в срок работите - предмет на този
договор, в технологична последователност и съответствие с правилника за
капитално строителство.
2. При изпълнение на възложените работи да спазва всички дейс-
твуващи технически нормативни документи, БДС, ОН, техническите условия за
изпълнение на проекта и др.
3. Да предоставя на Възложителя дневникът на строежа (образец 4 от
Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството), съответно подписан и подпечатан от строителния надзор и
ДНСК, за вписване на нареждания.
4. Да отстранява за своя сметка недостатъците в качеството на
изпълняваните работи в рамките на гаранционния срок.
5. Да изгражда и демонтира технологично необходимите временни
връзки за извършване на договорената работа преминаване през съседните
имоти.
6. Да отговаря за спазване на технологичната последователност при
изпълнението на договорените работи.
7. Да изготви и съгласува с компетентните органи проект за из-
пълнение на взривните работи / при необходимост / и да спазва изискванията на
съгласувания проект.
8. Да поддържа строителната площадка чиста и подредена, а след
приключване на работата по обекта да демонтира всички временни съоръжения
и да изнесе всички строителни отпадъци на определените за целта места.
9. Да спазва изискванията на нормативните документи за опазване на
околната среда по време на строителството до приключването му.
10. Да осигурява условия за безопасна работа, съгласно изисква-
нията на нормативните документи по охрана на труда, по пожаробезопасността и
по безопасността на движението.
11. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нару-
шения на изискванията по т.т. VI.7, VI.8, VI.9 и VI.10 или за щети, нанесени на
трети лица, по вина на работници на Изпълнителя (включително
подизпълнителите му) са за сметка на Изпълнителя.
12. В процеса на работата да изготвя всички документи, изисквани от
действащата в момента нормативна база за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството, като за документите, които се съставят съвместно с
представителите на Възложителя, го уведомява своевременно.
13. Изпълнителят е задължен да изпълни работите, предписани в
Констативния акт по т.III.3. от Договора, ако има такива, в посочените срокове.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Договор за възлагане на строителство и СМР

Примерен вариант на договор за възлагане на строително-ремонтни дейности...
Изпратен от:
Емил Ковачев
на 2011-10-27
Добавен в:
Договори
по Строителство
Статистика:
1,156 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Строителство
Технология на специалността
изходен тест по Строителство за Ученици от 11 клас
Тестът е предназначен за ученици, самостоятелна или задочна форма специалност "Вътрешни облицовки и настилки" за оформяне на годишна оценка. Има 12 въпроса с по един верен отговор.
(Труден)
12
1
2 мин
09.12.2021
Нормативни изисквания към техническата документация в строителството
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест по стандартизация в строителството, предназначен за студенти. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
14
5
1
1 мин
30.05.2019
» виж всички онлайн тестове по строителство

Договор за възлагане на строителство и СМР

Материал № 737879, от 27 окт 2011
Свален: 1,156 пъти
Прегледан: 1,911 пъти
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Договор
Брой страници: 5
Брой думи: 1,289
Брой символи: 7,745

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за възлагане на строителство и СМР"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
401

Донка Генова
преподава по Математика
в град София
с опит от  255 години
226

виж още преподаватели...
Последно видяха материала