Големина на текста:
Г Л А В А IX
ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ
1.Класификация на пътническите автомобилни превози.
Пътнически превози се извършват с автобуси и леки автомобили,
принадлежащи на фирми за обществен превоз (автомобили за общо ползуване)
и на отделните ведомства.
Автомобилният транспорт за общо ползуване извършва следните видове
пътнически превози: с автобуси, работещи по маршрути; с автобуси,
предоставени на отделни предприятия, организации и граждани по заявка или
договор; с маршрутни таксита и таксиметрови автомобили за индивидуално
ползуване; с леки автомобили, предоставяни на предприятия и организации за
служебно ползуване.
Фирменият автомобилен транспорт извършва превози на пътници
(работници) от същата фирма: с автобуси, работещи на постоянни и временни
маршрути; с автобуси по еднократни заявки и с леки автомобили за служебни
цели.
Пътническите автомобилни превози се класифицират по вид,
предназначение и форма на организацията им.
По вид превозите се подразделят на: градски, крайградски,
вътрешноселищни (селски), междуградски и международни.
Градските превози на пътници се осъществяват на територията на
градовете и селищата от градски тип. Те се извършват с автобуси, микробуси и
леки автомобили. Автобусите, извършващи масовите градски превози, работят
по предварително определени маршрути целодневно или в определени часове
на денонощието, а таксиметровите автомобили работят на свободен наем, по
заявка на гражданите. В нашата страна 158 града имат автобусен пътнически
транспорт, а редица провинциални градове Пловдив, Плевен, Русе, Сливен,
Варна, Габрово, Велико Търново имат и тролейбусен транспорт.
Крайградски са превозите на пътници между градовете и предприятията в
които са разположени отделни селища, вилни зони, зони за отдих, спорт и
туризъм, промишлени и селскостопански предприятия и др. По характер тези
превози се доближават до градските и получават все по-голямо развитие
вследствие на увеличаващата се миграция на населението. Тези превози се
извършват основно с автобуси, движещи се по постоянни маршрути в
съответствие с предварително обявено разписание.
Вътрешноселищните (селските) превози се осъществяват в селските
местности на селищните системи между техния център, селата,
селскостопанските и други предприятия. Тези превози се извършват с автобуси
на предприятията или с транспорта за общо ползуване.
Междуградски са превозите които се осъществяват между окръжния и
други градове и центрове на страната. Тези превози се извършват с автобуси на
182
автотранспортни фирми, движещи се по постоянни маршрути в съответствие с
предварително обявено разписание.
Международни са превозите, осъществяването на които е свързано с
пресичане на държавните граници на една или няколко страни. Извършването
на тези превози става с автобуси от луксозен тип, принадлежащи на
организации, лицензирани за извършване на международни превози на
пътници.
По предназначение превозите биват: екскурзионно-туристически,
служебни, ученически и работнически.
Екскурзионно-туристическите превози се извършват с автобуси на
транспортни фирми на съответни ведомства по предварително обявени
маршрути или по еднократни заявки. При еднократните заявки графикът на
движението на автобуса се определя според желанието на туристите.
Служебните превози се извършват за доставянето на работниците и
служащите на дадено предприятие до мястото на работа и мястото на живеене,
а също при еднократни служебни пътувания през работния ден. При тези
превози се използуват както автобуси на транспортни фирми и на самото
предприятие.
Ученически са превозите на учащи се от мястото на живеене до
училищата и обратно, когато последните се намират извън зоната на
местоживеене. Извършват се с автобуси на транспортни фирми по разписание,
съответстващо на началото и края на учебните занятия.
Според формата на организация превозите биват: маршрутни, по заявка
и преки смесени превози.
Маршрутните превози се организират по предварително съставени
маршрути и разписания, с качване и слизане на пътници на междинни и крайни
спирки.
Немаршрутни(случайни) са превозите, които се осъществяват по
еднократни заявки на предприятията, организациите и населението.
Преки смесени са превозите с два и повече вида пътнически транспорт по
съгласувано разписание и един билет. Примерни схеми на такива превози са
тези, извършвани с автомобили влак, автомобил, самолет и др. Преките
смесени превози създават големи удобства на пътниците, осъществяващи
пътувания с два и повече вида пътнически транспорт.
2.Технико-експлоатационни качества на видовете масов градски
пътнически транспорт.
За видовете масов градски пътнически транспорт (МГПТ) могат да се
изтъкнат следните основни технико-експлоатационни качества (предимства и
недостатъци), които предопределят и съответните им условия на ефективно
използуване.
Автобуси. Представляват безрелсов уличен вид транспорт, който не е
свързан с трасето на движението. Обобщено те имат следните предимства и
недостатъци:
183
- висока маневреност и възможност за бърза организация на нови линии
или изменение на маршрутите на стари линии;
- бърза организация на масови и единични превози;
- малки първоначални капиталовложения;
- големи експлоатационни разходи;
- замърсяване на въздуха с вредни газове;
- сравнително ниска превозна способност;
- сравнително малка надеждност според по-сложната им конструкция
(наличие на двигател).
Тролейбуси. Представляват безрелсов уличен вид транспорт. За разлика
от автобусите те са свързани с трасето чрез контактната мрежа на
централизираното електроснабдяване. Това дава на тролейбусите съответни
предимства пред автобусите, но имат и недостатъци:
- сравнително малки първоначални капиталовложения, но по-големи от
тези на автобусите;
- безшумно движение, бързо набиране на скорост и реализиране на
сравнително голяма скорост на съобщение;
- не изразходват скъпоструващи течни горива;
- не замърсяват въздушния басейн с изгорели газове;
- имат лесно техническо обслужване;
- имат сложна конструкция на захранващата мрежа;
- в сравнение с автобусите имат малка маневреност.
Трамваи. Представляват уличен релсов вид транспорт с общо или
самостоятелно обособено пътно платно. Имат следните предимства и
недостатъци:
- голяма превозна способност;
- ниска себестойност на превозите;
- просто управление;
- ниска маневреност;
- значителни първоначални капиталовложения за изграждането на
релсовия път.
Метро. Представлява неуличен релсов вид МГПТ с обособени пътни
устройства тунелен или естакаден тип. Сега почти навсякъде линиите на
метрото се прокарват под земята, с което не нарушават другите транспортни
връзки на града. Отличават се със следните предимства и недостатъци:
- притежават най-голяма превозна способност;
- реализират най-голяма скорост на съобщение;
- постоянно работят без съществени колебания в интервала на
движение;
- голяма безопасност на движението, тъй като линиите на метрото се
пресичат на различни равнища;
- изискват големи първоначални капиталовложения за строителството
на пътните съоръжения.
184

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 юни 2021 в 17:47 студентка на 45 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски"
10 юни 2021 в 00:16 студент на 24 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Треньорски факултет, специалност - баскетбол, випуск 2020
27 фев 2021 в 10:25 потребител
23 яну 2021 в 15:28 студентка на 33 години от Варна - Технически университет, випуск 2006
21 мар 2020 в 22:46 студент на 25 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Биологически факултет, специалност - Екология и опазване на околната среда, випуск 2018
24 сеп 2019 в 17:23 ученик на 26 години от Пазарджик - ЕГ "Б. Брехт", випуск 2014
07 юни 2018 в 23:21 студент на 31 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Технически колеж - Бургас, специалност - Транспортна техника и технологии, випуск 2017
07 апр 2018 в 11:21 студент на 33 години от Стара Загора - Медицински факултет, факулетет - 811, специалност - Лекарски асистент, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Влияние на разпределението на спирачните сили между колелата


Поради неоползотворените резерви и важната роля, която играе спирачната динамика за безопасността на движението, ще анализираме по-подробно причините и възможностите за оптимизация на конструкцията на спирачната система...
 

Опорно-теглителна проходимост на автомобила


Способността на машината да преодолява естествени и изкуствени препятствия на местността с достатъчно висока средна скорост се нарича проходимост...
 

Съпротивителни сили на автомобила


При анализа на редица въпроси, свързани с изясняване на законите за разпределение на тангенциалните и нормалните реакции се изясни, че...
 

Управляемост на автомобила


Спо­соб­ност­та на ма­ши­на­та да из­ме­ня нап­рав­ле­ни­е­то си на дви­же­ни­е­то в съ­от­ветствие с уп­рав­ля­ва­щи­те въз­дейс­т­вия без на­ли­чие на стра­нич­но плъз­га­не и опасност от стра­нич­но об­ръ­ща­не...
 

Ускоряемост на автомобила


При ана­ли­за на си­ло­вия ба­ланс, мощ­ностния ба­ланс и ди­на­мич­на­та ха­рак­те­рис­ти­ка бе­ше изяс­не­но, че ус­ко­ре­ни­е­то на ма­ши­на­та не­пос­ред­с­т­ве­но се из­ра­зя­ва чрез ди­фе­рен­ци­ал­ните урав­не­ния за дви­же­ние...
 
Онлайн тестове по Автомобили, трактори и кари
Тест по хидравлични и пневматични устройства за 11-ти клас
професионален тест по Автомобили, трактори и кари за Ученици от 11 клас
Тест по Хидравлични и пневматични устройства в АТТ предназначен за проверка нивото на знания на обучавания. Покрива материала изучаван по учебния предмет. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
20
61
1
06.09.2012
Автотранспортна техника. ДВГ
изпитен тест по Автомобили, трактори и кари за Ученици от 9 клас
Тест за текуща проверка на знанията по предмета "Автотранспортна техника". Въпросите имат само един верен отговор.
(Много лесен)
18
7
1
4 мин
15.10.2019
» виж всички онлайн тестове по автомобили, трактори и кари

Пътнически автомобилни превози

Материал № 737688, от 26 окт 2011
Свален: 82 пъти
Прегледан: 134 пъти
Предмет: Автомобили, трактори и кари
Тип: Лекция
Брой страници: 17
Брой думи: 4,620
Брой символи: 29,595

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пътнически автомобилни превози"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала