Донка Генова
преподава по Математика
в град София
Големина на текста:
ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ ( ПИ )
I .Значение , геоложки проучвания на ПИ.
Полезните изкопаеми са пиродни минерални образования , които
могат да бъдат ефективно използвани в сферата на назионалното
стопанство ( НС ) в естествен вид или след преработване . Те са
резултат от геоложки проце си , включват : изкопаеми горива , рудни
и нерудни изкопаеми ; биват : твър- ди , течни и газообразни . Намират
се на повърхността , в дълбините на зем- ната кора или по дъната
на водните басейни . Полезните изкопаеми са та - зи природна база ,
на която се опира цялостното развитие на НС .Те оси - гурявт
енергийната и преобладаващата част от суровинната база на
промишлеността . Повечето от тях , геоложки проучени и добити ,
стават суро- вина най-вече за енергетиката , металургията
химическата промишленост ,
ПСМ ,СПФП . Чрез тези отрасли значението им се разпростира в/у
отрас- лите на ЛП , земеделието , транспорта , бита на хората .
Съвременната промишленост потребява големи количества
суровини . Тяхната стойност в общите разходи за производството на
ПП е 75% . Това обстоятелство поставя пред повечето страни
проблема с осигуряване основни те видове суровини . Твърде често
големите находища на качествени ПИ определя не само равнището
, но и ТР на предприятията , които ги прера - ботват .
Добиването на полезни изкопаеми , с изключение на открития
способ е доста трудоемък отрасъл . Използването на ПИ активизира
развитието на машиностроенето - производство на машини и
съоражения за добив и пре - работка на ПИ . Наред с положителните
страни на значението им трябва да се отбележи , че те създават и
сериозни екологични проблеми с унищо- жаването на обработаеми
земи , натрупване на вредни вещества и др.
Геоложките проучвания на ПИ са комплексни геложки , геофизични
и геохимически , изследвания на переспективни за НС находища .
Изучаването им е продължителен п-с . Той започва с тяхното
търсене, откриване и проучване - още в ревността .С-мното им
изучаване започва след Освобождението. П/з 1882 г. проф . Г.
Златарски побликува първия специализиран труд “Рудите в България“.
В началото на века някои находища са били проучвани от смесени
българо-немски , чешки , белгийски дружества . През 1926 г. е
напрвен сондаж за проучване на солното находище Мирово до
Провадия . По-късно се проучват пернишките въглища . Някои
въглищни на- ходища - Балканбас , рудни - Плакалница (Врачнско) ,
Злата (Трънско) , неруд - ни - Каолиново (Шуменско) и др . , се
оценяват по общогеоложки данни .
П/з 1947 г. прироните богатства в България са национализирани .
Започва с-мно проучване на ПИ с участието на съветски геолози .
Интересът към тях е нараствал с икон. развитие на страната ни и
се определял от нейни те потребности и технически възможности.
Най-много ПИ са открити п/з ’50 - ’60 год. : Кремиковци , Медет ,
Асарел , Елаците , Марица-Изток и др. от геоложки проучвания , с
които се увеличиха запасите и обогати , в из - вестна степен
енергийната и суровинната база на страната. П/з ’60 години е
публикувано най-крупното изследване “Полезните изкопаеми в
България” от академ. Йовчев.
В България са открити над 50 вида ПИ в над 430 находища, но
малка част от тях притежават необходимата количествена и
качествена х-ка .
II. Класификации на ПИ. Количествена и качествена оценка.
Закономерности в образуването и ТР
1 . Класификации по различни критерии :
а) според произхода :
-магмени , получени от застиване и изкристализиране на магмата
(основни руди) ;
- хидро-термални , получени при застиване и изкристализиране на
горещи разтвори в земните пукнатини (някои нерудни и по-рядко
рудни изко - паеми) ;
-метаморфни , получени от промяната на скалите под влианието
на висока температура и налягане (мрамор и др .) ;
- седиментни , получени от утаяване в езерни и морски басейни
(гипс , въглища и др.);
-разсипни - представляват механично надробени , с минимални
частици или люспи от предните групи ПИ , които се пренасят от
речни води и се складират в крайречните пясъци и чакъл
(разсипно злато);
б) според произхода на основният материал , от който са
образувани ПИ:
- автохтомни , получени от местен материал ;
- нохтомни - първоначалния материал е пренесен от речни води
или тектонски действия ( Добруджански басейн ) ;
в) според формата на находището :
- пластообразни лещи ; - жилки ;
г) според степента на геологка проученост запасите на ПИ се
делят ос -новно на:
-промишлените запаси са най-добре проучени по разположение ,
количе ство , състав и е възможна тяхната експлоатация при
савременните усло - вия ;
- балансовите запаси са утвърдени от държавните институции,
полез ното в-во задоволява минималните критерии , но може да има
известни пречки за експлоатация или не се знаят абсолютно всички
параметри . Мо
же да се експлоатира или държи в резерв ;
Двата вида се обединяват общо като промишлено-балансови .
-геоложките запаси (извчънбалансови) балансови включват всички
про- мишлени и вероятни запаси , които по геоложки път са
проучени , но не е възможна тяхната експлоатация на този етап от
развитието на страната ни(Добруджанският басейн) .Знае се точно
само разположението на находището , обемът , с-рата . Процнета на
полезното вещество е с голяма продъл - жителност .Използването на
част от тях по технико-икономически причини е нецелесъобразно
.При повишаването цените на м/ународните пазари , под влиание на
НТП , част от тези запаси може да стане обект на промишле- но
усвояване .
До 1994 г. е направена преоценка на запасите на незакритите
рудници като всички разчети са направени на базата на
м/ународните цени и с дола рова себестойност . Оценката на
запасите показва , че България като цяло разполага с ограничено
количество енергийни и рудни изкопаеми .
2 . Количествена и качествена х-ка на ПИ .
За правилното ТР на редица (производствени) промишлени
производства от особено значение е икономико-географската оценка
на ПИ . Тя се опре- деля от тяхната качествена и количествена х-
ка. Технико-икономическите показатели на производството в голяма
степен зависи от качеството и ко- личеството на използваните ПИ
Количествената оценка на ПИ определя параметрите на ПИ,
пригодни за промишлен добив . Необходимо е да се отчита не само
общото количество на рудите или горивата , но и техните запаси по
различни категории в за - висимост от степента на геоложка
проученост. Качествената оценка до голяма степен определя
възможностите за изпол - зване на ПИ , тхнологиите и
териториалното местоустановяване на промиш лените предприятия .
Важен показател за качеството на енергоресурсите е тяхната
калоричност , съдържанието на влага и пепел . Топлотворността
силно варира при отделните видове енергоносители . Най-голяма е
калорич - ността на природния газ (13500-14000 kkl/kg) и нефта
(10500-1100 kkl/kg ) ; сравнително голяма е при антрацитните
въглища (7000kkl/kg) , черните (6000kkl/kg) , най-малка е при кафявите
(3000-5000kkl/kg) , лигнитните въгли- ща (800-2500kkl/kg)
.Топлотворността на въглищата зависи от степента на
въглефикация , т. е. от количественото съдържание на въглерод
(50%-90%) , на влага (от 2,5% до 50-60%) , на пепел (30%-40%) , на
сяра .
Вторият показател за качеството на въглищата е разположението
на пластовете - плитко до земната повърхност или на голяма
дълбочина и тяхната дебелина (мощност). Качествените показатели
на енергоресурсите определят възможностите за тяхното
използване, технологиите и в значителна степен ефективността на
промишленото потребяване . Те определят също така въз- можността
за транспортиране на горивата на по-голямо (природен газ и нефт)
или по-малко разтояние(антрацитни и черни вьглища) или
използването им на мястото на добива (кафяви и лигнитни
вьглища). От качеството на енергоресурсите зависи и степента на
замърсяване на околната среда.
Най-силно замърсяват въглищата , особено лигнитните и кафявите ,
по-мал - ко - нефта , а природния газ почти не я замърсява .
За рудните ПИ качествената оценка включва процентното
съдържание на метал , примеси и други нужни елементи или
химическо съединение (съ - държание) , както и мощността на
пластовете и дълбочината на тяхното залягане. От съществено
значение за ефективността на добива е , дали се добива по открит
начин или в подземни рудници , дали съдържанието на метал е
високо или ниско . Ако то е високо , разходът на руда за единица
продукция е по-малък . В такъв случай разходите за добив и
доставяне на руда се съкращават . Относително малкият разход на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Полезни изкопаеми(за строителството)

Геоложки проучвани и необходима информация за тях.
Изпратен от:
tomazi
на 2006-10-30
Добавен в:
Доклади
по Строителство
Статистика:
259 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Строителство в България

20 мар 2009
·
140
·
4
·
900

Строителството като отрасъл включва: проучване, прокетиране и строително производство, разглеждани като отделни етапи и фази на един общ процес,наречен инвестиционен...
 

Комини от тухлена зидария

07 фев 2010
·
119
·
10
·
1,995
·
166
·
1

Комините са канали, предназначени да отвеждат газовете, които се образуват при изгаряне на горивните материали в печките. Добре изпълнените комини предизвикват въздушно течение (тяга), благодарение на което газовете се изтеглят бързо нагоре...
 

Икономика на строителството

26 яну 2010
·
138
·
6
·
4,650
·
158

Пищовите са за изпит от "Университета по архитектура строителство и геодезия", дисциплина "икономика на строителството" от 4-ти курс....
 

Тухлена зидария. тухлени превръзки.

19 яну 2010
·
241
·
2
·
857
·
701

Тухлите са все още най-употребяваният материал в сградостроителството. Те са изкуствени камъни с подходящи размери и форма. В зависимост от изискванията в тухлената зидария се употребяват различни видове тухли...
 

Видовиве мазилки и приложение

26 сеп 2009
·
119
·
2
·
425
·
89
·
1

Различават се две основни групи мазилки: Минерални мазилки и мазилки на основа на изкуствени смоли....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Строителство
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
20
1
7 мин
13.08.2013
Стандартизация в строителството. Видове стандарти
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на усвоените знания относно стандартизацията в строителството и видовете стандарти. Въпросите са затворени и всеки има само по един верен отговор.
(Лесен)
14
3
1
4 мин
14.06.2019
» виж всички онлайн тестове по строителство

Полезни изкопаеми(за строителството)

Материал № 7372, от 30 окт 2006
Свален: 259 пъти
Прегледан: 141 пъти
Качен от:
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Доклад
Брой страници: 13
Брой думи: 2,999
Брой символи: 26,330

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Полезни изкопаеми(за строителството)"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
258

Донка Генова
преподава по Математика
в град София
с опит от  255 години
198

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения