Големина на текста:
Основни принципи, задачи, дейности и структурни звена на МВР. Организация и
структура на Национална служба „Полиция”. 1
МВР е орган на държавно управление регламентиран със закон. От правна гледна точка МВР е
администрация с йерархичен характер и централизъм в управлението. Дейността на МВР е насочена към
защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност, обществения ред и
противодействие на престъпността. МВР осъществява своята дейност самостоятелно и във
взаимодействие с други държавни органи овластени за това. Върху дейността на МВР се упражнява
граждански контрол от органи предвидени в Конституцията и Закона за МВР. МВР е юридическо лице, а
санкциите извършени от полицейските служители отиват в държавния бюджет.
Основните принципи на МВР са регламентирани в Закона за МВР и се отнасят до:
? принципът на законност – той има двуяко значение: от една страна се отнася до стриктно спазване
на Конституцията и всички действащи административни актове (законови и подзаконови) от органите на
МВР и о друга страна чрез органите на министерството се следи за спазването на законите от гражданите
и други държавни органи. Следователно МВР се явява от една страна орган на изпълнителната власт,
който е длъжен да спазва законите, а от друга - като един правоохранителен орган.
? зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство
този принцип е заложен в самата Конституция, както и в Закона за МВР и се изразява в неприкосновеност
на личния живот, на жилището, на комуникациите, на кореспонденцията и други права и свободи на
гражданите. Тези основни права и свободи на гражданите могат да се нарушат само в установения в
закона ред в съответствие с Конституцията, когато е необходимо да се предотврати тежко престъпление.
? централизъм в организацията и управлението – този принцип позволява да се решават успешно
задачите на полицията. Означава строго йерархично подчинение по служби и звена. Възможност да се
въздейства върху подчинените органи да спазват законите, да работят съгласно правилата и да им се
търси дисциплинарна отговорност. Осъществява се чрез прилагане на единоначалието, централизация на
планирането, ръководство и контрол върху цялата оперативно-издирвателна дейност.
? принцип на публичност – резултатите от действията на МВР трябва да са публично достояние.
Публичността е израз на демократизма в дейността на полицейските служби. Изразява се в стремежът им
да се използва обществеността, като я привличат в решаването на свой задачи. Особено активно се
използва в превантивната дейност. За това е необходимо обществеността да се запознава с работата на
полицейските служби, а полицейските органи да въвличат обществеността за решаването на техни задачи
? принцип на конспиративност при съчетаване на гласни и негласни методи и средства
нарича се още принцип на секретност. Под конспирация се разбира да се премълчи, да се потули нещо с
цел да се запази в тайна определена дейност, операция и на членовете участващи в нея. По този начин
се прикриват действията на службите от престъпниците, нарушителите и от престъпните групи и
организации. Секретността се осъществява като се опазва в тайна използването на секретни сътрудници
и СРС, дейността по проникване, провеждане на оперативни комбинации, дезинформационни
мероприятия. Използват се псевдоними и кодове на онези служби, групи, организации и лица по
отношение на които се провеждат оперативно-издирвателни мероприятия, дезинформират се
престъпните групи, организации и лица относно плановете, силите, средствата и методите. Принципа
секретност трябва да се съчетава с принципа публичност, но в рамки, които не биха пречили
осъществяването на поставените задачи.
? сътрудничество с гражданите - прилага се поради необходимостта оперативните органи
своевременно да противодействат на престъпленията и нарушенията на обществения ред в страната. За
тези цел полицията използва нещатни служители, секретни сътрудници, осведомители (информатори,
доверени лица).
Основни задачи на МВР са:
-защита на националната сигурност
-противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
-защита на правата и свободите на гражданите и опазване на техните живот, здраве и имущество
-осигуряване на разследване на престъпления
-осигуряване на пожарна безопасност и извършване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност
при пожари, бедствия, аварии и катастрофи
-охрана и контрол на държавната граница
-защита от тероризъм
-информационно осигуряване на министерството и органите на държавна власт
-оказване на съдействие на други държавни органи
-международно сътрудничество
-предоставяне на административни услуги и осъществяване на контролна дейност.
МВР осъществява дейността си самостоятелно и във взаимодействие с другите органи на държавната
власт, органите на местното самоуправление, както и с гражданите и юридическите лица. Редът за
осъществяване на взаимодействието се определя от министъра на вътрешните работи. При изпълнение
на служебните си задължения служителите на МВР са неприкосновени и се ползват с особената закрила
на закона.
Основните дейности на МВР са уредени в закона за МВР. Само със закон могат да се възлагат
задачи на МВР. Никоя политическа организация не може да оказва влияние върху дейността на МВР.
Основните функции изпълнявани от органите на МВР са:
? Защитна. Включва комплекс от форми и методи за защита на гражданите. Защитната дейност
включва:
-защита на националната сигурност и обществения ред чрез събиране, анализ и оценка на информация,
прогнозиране и разработване на стратегически насоки свързани с националната сигурност
-предотвратяване на насилствена промяна на конституционно установения ред в Република България
-опазване на обществения ред
-защита на правата и свободите на гражданите, на техния живот, здраве и имущество,
-охрана и контрол на държавната граница
-защита на икономиката и финансово-кредитната система.
-охрана на стратегически и особено важни обекти
-предотвратяване на терористични действия
-превантивна дейност.
? Репресивна – тази функция е в интерес на гражданите и обществото, за да могат да се репресират
онези граждани, които пречат на обществения ред. Репресивната дейност включва:
-противодействие на престъпността чрез разкриване и разследване на престъпления
-действия срещу организираната престъпност и корупция, което става чрез организиране и
осъществяване на оперативно-издирвателна дейност и чрез разкриване и предотвратяване на
престъпления.
-административнонаказателна дейност
-прилагане на принудителни административни мерки
? Обслужваща – в МВР е изградена администрация, която да защитава правата и свободите на
гражданите и да осъществява обслужваща функция. Обслужващата дейност включва:
-осигуряване на противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност при пожари,
бедствия, аварии и катастрофи
-организиране и осъществяване на оперативно-издирвателна дейност
-информационно осигуряване на министерството и /държавното управление/
-оказване на съдействие на други държавни органи
-контрол върху режима за пребиваване на чужденците
-лицензионно-разрешителна дейност
-международно сътрудничество с държавни и други органи и организации.
-издаване на документи за самоличност и правоспособност и контрол върху ползването им;
-контрол върху безопасността на движението по пътищата, техническата изправност на МПС и
регистрацията им
-конвойна дейност
Основни структурни звена на МВР. Начело на МВР стои министър. Той е едноличен,
централен орган на изпълнителната власт. Министърът е гражданско лице и представлява МВР.
Практиката, показва, че е добре министърът да е с юридическо образование. При осъществяване на
своите правомощия министърът на вътрешните работи се подпомага от заместник-министри и генерален
комисар на МВР. При изпълнение на функциите си министърът на вътрешните работи се подпомага от
политически кабинет. Генералният комисар на МВР е висшата професионална длъжност в
министерството. Генералният комисар на МВР ръководи дейността на главните и областните дирекции
Основните структурни звена в МВР са:
? главни дирекции . Главните дирекции на МВР са:
? ГД "Криминална полиция" - състои се от: дирекция "Противодействие на общата престъпност" и
дирекция "Противодействие на организираната и тежката престъпност".
? ГД "Охранителна полиция" - състои се от: дирекция "Охранителна и пътна полиция", дирекция
"Транспортна полиция", дирекция "Жандармерия", дирекция "Миграция" и дирекция "Български
документи за самоличност".
? ГД "Гранична полиция" - в Главна дирекция “Гранична полиция” се създават териториални
звена, които се ръководят от директора. Те не се включват в структурата на областните дирекции
на МВР. В Главната дирекция могат да се създават отдели, сектори и други звена от по нисък ранг
в зависимост от задачите и дейността.
? ГД "Досъдебно производство" - в Главната дирекция могат да се създават отдели, сектори и
други звена от по нисък ранг в зависимост от задачите и дейността. Министърът на вътрешните
работи утвърждава организационната структура на дирекцията, създава, изменя и закрива щата.
? ГД "Пожарна безопасност и спасяване" – в Главната дирекция могат да се създават отдели,
сектори и други звена от по нисък ранг в зависимост от задачите и дейността. Министърът на
вътрешните работи утвърждава организационната структура на дирекцията, създава, изменя и
закрива щата.
? областни дирекции – те се създават и закриват от Министерския съвет по предложение на
министъра на вътрешните работи. Областните дирекции на МВР са юридически лица. Министърът на
вътрешните работи може да създава и закрива районни управления в областните дирекции на МВР.
? специализирана дирекция “Оперативни технически операции” - в специализираната дирекция
могат да се създават отдели, сектори и други звена от по нисък ранг в зависимост от задачите и
дейността. Към дирекцията се създават и териториални звена, които се ръководят от директора на
специализираната дирекция. Териториалните звена не се включват в структурата на ОДП.
? дирекция “Вътрешна сигурност - в дирекцията се създават отдели, сектори и други звена от по
нисък ранг в зависимост от задачите и дейността. Министърът на вътрешните работи утвърждава
организационната структура на дирекцията, създава, изменя и закрива щата.
? специализираните административни дирекции. Това са:
? Дирекция “Инспекторат”
? Дирекция “Стратегическо планиране, информация и анализ”
? Дирекция “Човешки ресурси”
? Дирекция “Правно-нормативна дейност”
? Дирекция “Европейски съюз и международно сътрудничество”
? Дирекция “Планиране и управление на бюджета”
? Дирекция “Комуникационни и информационни системи”
? Дирекция “Пресцентър и връзки с обществеността”
? Дирекция “Информация и архив”
? Дирекция “Административно обслужване”
? Дирекция “Управление на собствеността и социални дейности”
? Дирекция “Финансово-контролна дейност”
? Дирекция “Доставки”
? Дирекция “Международни проекти”
? Дирекция “Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”
? Академията на МВР - академията на МВР е висше училище, създадено с решение на Народното
събрание. Академията на МВР е юридическо лице. Устройството и дейността на Академията на МВР се
определят с правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните
работи.
? Медицинският институт на МВР - представлява лечебно заведение по Закона за лечебните
заведения. Медицинският институт на МВР е научноизследователски и научно-приложен институт за
осъществяване на дейността по здравеопазването в МВР. Той е юридическо лице.
? научноизследователските и научно-приложните институти – те се създават, преобразуват и
закриват от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи. Устройството и
дейността на институтите се определят с правилници, утвърдени от министъра на вътрешните работи.
В закона за МВР е оказано, че с правилника за прилагане на закона за МВР могат да се създават
структури, които да подпомагат осъществяването на дейностите на МВР.
Национална служба Полиция беше специализирана оперативно-издирвателна и охранителна
служба. Полиция произлиза от латинското найминование ,,полис” и означава град – градско управление.
Полицейската дейност е дейност на специализирани органи за поддържането на реда в населеното място.
Съществуват няколко полицейски системи – централизирана и децентрализирана. Централен орган на
полицията е Генерална дирекция Полиция. Основните задачи на НС Полиция бяха:
-опазване на обществения ред;
-предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления;
-противодействие на престъпната дейност на местни и транснационални престъпни групи или
организации;
-охрана на държавната граница и контрол за спазването на граничния режим, противодействие на
незаконната миграция и трафика на хора;
-предотвратяване на терористични действия и неутрализиране на терористични и диверсионни групи;
-защита и охрана на стратегически и особено важни обекти;
-административен контрол върху пребиваването на чужденци в Република България.
Национална служба Полиция. Тя се състоеше от:
-генерална дирекция "Полиция";
-областни дирекции "Полиция".
В Генерална дирекция "Полиция" се създават главни дирекции и дирекции. Включва следните четири
главни дирекции:
-Главна дирекция ,,Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция”
-Главна дирекция ,,Борба с организираната престъпност”
-Главна дирекция ,,Гранична полиция”

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 юни 2019 в 22:59 в момента не учи на 23 години от София
28 май 2019 в 17:55 потребител
24 май 2019 в 11:40 учител на 39 години от София
23 май 2019 в 00:28 в момента не учи на 29 години
22 май 2019 в 17:23 студентка на 22 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Понятие за национална сигурност


Със закона за защита на класифицираната информация на практика се въвежда ограничаване на правото за достъп до информация, предвидено в чл. 41 на Конституцията. Това ограничение е основано на защита на "националната сигурност". От разбирането на това...
 

Ппоор

10 яну 2009
·
1,960
·
17
·
32,012
·
1,932
·
5

Дейността на МВР се осъществява въз основа на следните основни принципи...
 

Природни бедствия


Природно бедствие е явление в природата извън контрола на човека, което води до значителни човешки и/или материални загуби. Типични примери за природни бедствия са вулканични изригвания, земетресения, наводнения...
 

Принудителна евакуация на работници при технически аварии в ДИП БЕЛЛА


Авария" е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, с взривове, пожари, замърсяване на околната среда...
 

Защита на населението при бедствия и аварии


Поведение и действие на населението в извън 30 километровата зона на аварирала АЕЦ.
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по Контраразузнаване за студенти в 4-ти курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 4 курс
Тест върху термини, свързани с контраразузнаването. Обект, субект, принципи. 19 въпроса, само един верен отговор...
(Лесен)
19
21
1
1 мин
11.04.2017
Тест по основи на националната и международната сигурност
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е изпитен за УНИБИТ при Стойчо Стойчев, 2 курс, задочно обучение. Състои се от 60 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
60
70
1
5 мин
11.09.2013
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Основни принципи, задачи, дейности и структурни звена на МВР

Материал № 735758, от 24 окт 2011
Свален: 1,252 пъти
Прегледан: 2,364 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Доклад
Брой страници: 61
Брой думи: 38,499
Брой символи: 254,385

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни принципи, задачи, дейности и структурни ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виолета Георгиева
преподава по Финансов контрол
в град София
с опит от  3 години
123 32

виж още преподаватели...
Последно видяха материала