Големина на текста:
Проблемът за геричното в “Епопея на забравените”
Героичното е проблемен център на Вазовото творчество, а “Епопеята”- най-ярък синтез на
авторовото естетическо понятие за подвиг и на художествения модел за неговото изображение.
Възвеличаването на възрожденската епоха в сбирката е подчинено на важни патриотични цели:
съхраняване на образите на историята; превръщане на описаното славно минало във вечен извор на
национално самочувствие; изобличение на следосвобожденския морал, деформирал идеалите на
Възраждането; изграждане на вяра, че българските личности и събития имат достойно място в
световната героична история; отхвърляне на тезата за подарената свобода; утвърждаване на мита за
единна България. Тези задачи изразяват Вазовата патриотична стратегия: да даде художествено
познание за Възраждането, което да се превърне в патриотично читателско съзнание, т.е. в историческа
памет и национално самочувствие. Основен похват за осъществяването на тази идеологическа свръхцел
е ценностното съизмерване. То има две идейни реализации. В един план Вазов равнопоставя
националните героически стойности на световните образци за величие: бесилото е “с кръста равно”;
опълченците са “кат шъпа спартанци”; Шипка е като Термопили (в своите патриотични увлечения
Вазов стига дори до хиперболични твърдения, че националните постижения надвишават по
изключителност универсалните: Левски е готов “сто пъти” да повтори Христовата саможертва;
Перущица “Картаген надмина, Спарта засрами” т.е. българското е не само равностойно, но и по-
уникално). В друг героизацията на миналото се постига и чрез неговото морално противопоставяне с
Вазовото съвремие. Антитезата “славно минало-позорно настояще” е заложена в самото онасловяване
на цикъла. Изразът “епопея на забравените” е оксиморон, маркиращ моралния парадокс на епохата-
гигантите на националния дух са позорно забравени от своите наследници. Разработвайки мотива за
“забравените”, Вазов постига акта на тяхното запомняне. Заглавието синтезира двете позиции на Вазов
към българското (охранителската и изобличителската), двете художествени стратегии за героизация
(одическата и сатирическата) и двата лайтмотива на цикъла - за величието и за забравата.
Носители на представата за героичното в “Епопеята” са основните й герои: личностите-будители
и народът, представени като исторически сътворци. Чрез изследване на техните взаимоотношения
Вазов гради своята еволюционна теза за героичното съзряване на народа през Възраждането. Началото
на този процес поетът свързва с ролята на народния будител, който огласява националната идея
(“Паисий”, “Раковски”) и я снизява до народните маси (“Левски”, “Каблешков”), а края - с момента, в
който народът се превръща в субект на героическо действие и се изравнява по морален ръст със своите
водачи (“Кочо”, “Опълченците на Шипка”).
Подредбата на одите в цикъла обаче не спазва посочената историческа линия - първа е одата
“Левски”, отразяваща по-късен етап от възрожденските борби, а “Паисий” е по средата на цикъла. Това
показва, че историческата концепция на Вазов за героичното не е напълно тъждествена с
художествената. Нарушеният хронологичен принцип показва, че поетът не разграничава исторически
личности, за да подчертае тяхната морална равностойност, т.е. че всички са еднакви по величие, по
трагична съдба на “непознати” и “забравени” и по близост на ценностите, които изповядват. За Вазов те
са творци на изначално време - родостроителната епоха на Първосътворението (създаването на
историята), на Първодействията (делата на народните апостоли), Първосъбитието (Априлското
въстание). Ето защо са представени в образи на начинател (Паисий), революционен първобудител
(Раковски), първоапостол (Левски), бунтовен първоводач (Бенковски, Волов). Така чрез тяхното
морално изравняване описаното време се превръща в героически връх, обитаван от “най-първите и най-
добрите” исторически личности - съзидатели на абсолютно идеално битие, вечна мярка за национално
величие. Следователно историята се осмисля в имена.
Основен похват за разкриване на тяхната уникалност е отъждествяването им с библейски
понятия за святост: те имат дарба на християнски пророци (виждат ясно “бъдещето тъмно”), повтарят
пътя на спасителя (Левски) и дублират битието на трите типа светци от църковния календар (апостол,
отшелник, великомъченик). Библейските знаци се откриват дори в броя на одите и описаните герои -
дванадесет (числото е сакрално в църковния календар, защото асоциира броя на Христовите апостоли).
Чрез идентификацията на националните с библейските герои Възраждането в “Епопеята” придобива
митичен ореол, а Вазовото слово се превръща в Свещено писание.
1
Разместването на историческия ред отразява индиректно сблъсъка на две противоположни
гледни точки върху величието на миналото, които взаимно се допълват. Според едната (историческата),
както се посочи, патриотичните постижения са закономерен резултат от делата на апостолите-
начинатели и продължители. Тази линия маркират много исторически уточнения в текстовете
(например за бунтовния път на Левски: “девет години той скита се бездомен”). Те изразяват основната
идейна линия в цикъла - вярност към историята. Според втората (митологическата) възрожденските
събития са магическо дело на личности-чудотворци, необяснимо с категориите на разума. Израз на
противоположните оценки са множество метафори в текста: от една страна, “поникване”, “порастване,
“жътва”, а от друга - “лудост”, “пиянство”. Така успоредно с тезата за историческата еволюция на
националното съзнание “Епопеята” разгръща идеята за алогичния необясним скок на нацията.
Вазовото понятие за подвиг синтезират най-пълно образите на личностите, които имат главно
художествено присъствие в цикъла. Според поета будителят еманира многовековните национални
желания, като се явява посредник между Народ и Историческа идея.
Възлово място в изграждането на героическата представа за патриотичния водач има средищната
(шеста по ред) ода “Паисий”, която поставя в центъра-сърцевина на цикъла образа на автора на
Историята. Средищна е, защото отразява границата между двете описани национални епохи - мрачната
(“тъмнини дълбоки”) и видимата (“България цяла сега нази гледа”). Одата обаче има не само гранично,
но и начално място, защото “Епопея на забравените” съдържа две обособени композиционни ядра -
първите пет оди обхващат ограничен исторически период (от дейността на Левски до Априлското
въстание), а следващите седем - целостта на възрожденската епоха: от Първосътворението (Паисиевата
“История”) към просветното (“Братя Миладинови”) и революционно (“Раковски”) будителство до
подвига на опълченците, т.е. от Хилендар (“най-първата искра”) до Шипка (“последният напън”). В
тази втора част “Паисий” има програмно място, защото въвежда образа на историческия предтеча на
свободата (начинателя), чиито идеи ще развият проповедниците-апостоли, и очертава първия
патриотичен акт (написването на Историята). Творбата е микромодел на идейния макромодел на
цикъла, защото интерпретира една от основните му теми - за трансформацията на средновековното в
ренесансово национално съзнание, т.е. проблема за прехода от безисторичен живот в национално
безпаметство към сдобиване с познание за принадлежност към славно минало. Този преход е разкрит в
одата като идейно движение от символа на мрака към символа на светлината. Опозиционната двойка
“мрак-светлина” е смислово ядро на цялата възрожденска литература. Противопоставянията “буден-
спящи”, “срам-слава”, “възход-падение”, “забрава-незабрава” са нейни вариации.
Символите на мрака и светлината са основа за изграждане на динамичната представа за Паисий.
В първия му портрет властва образът на тъмнината. Той има не само сетивни, но и метафорични
значения. Характеристиката на годините (“тъмнини дълбоки”), на изолирания от време-пространството
манастир, на мрачната килийка, в която “един монах тъмен, непознат” “драска” жития, дамаскини,
създават представа за типичен средновековен свят. Негова емблема става монахът, обобщаващ чертите
на църковния писател: човек, лишен от ярка самоличност (“непознат”), посветил живота си на бога.
Този негов портрет се разраства до национален символ на изолирана от светското време безисторична
епоха (подсказва я най-ярко характеристиката му “див светогорец”). Следващата монологичната част на
одата разрушава тази представа, защото пред читателя заговорва не невзрачен анонимен човек, а
личност с месианистично творческо самочувствие: “От днеска нататък българският род/ история има и
става народ!”. Тази горда самооценка е знак, че монахът осъзнава мащаба на своето дело, извършило
епохален пробив в народното съзнание. Това му дава право да се самоопределя за исторически
начинател, а своя труд - за национално Първосътворение, равно с делото на автора на “Откровението”
Йоан. Чрез тази аналогия с “древния пророк” националният текст (Историята) се изравнява по
значимост със Свещеното писание. Така срещу представата “типичен средновековен книжовник”
застава ренесансовият творец, създал нов тип житие - историческото знание на един народ. Идейният
преход от оценката “див светогорец” към “библейски пророк” се осъществява чрез внесения образ на
светлината, означаващ излизането от хаоса на робското безпаметство.
По принцип в “Епопеята” патриотичният подвиг се отъждествява с кървавата саможертва. В
“Паисий” обаче той не е видян в смъртта, а в интелектуалното, духовното и физическото себераздаване
на личността за националната свръхзадача: написване на История, подготвяща трансформацията на
робския “род” в събуден “народ”. Това патриотично себераздаване, погълнало “половина живот” “без
отдих, без сън”, бележи новия ценностен избор на личността: екзистенциална преориентация от живот в
служба на бога към служба на националната историческа необходимост. Именно освобождаването от
2
християнската догма на примирението с личната и народната съдба е първият патриотичен подвиг във
възрожденската история. Вазов вижда апостолското величие във факта, че Книгата възвръща
изгубеното национално самочувствие и пророкува вярата в неминуемото възкресение на българите
(“голям е бил (народа) и пак ще да стане”).
Важна роля за героизацията на патриотичния водач има един траен похват в целия цикъл -
лирическо поантиране. На възлови места в текста (най-често в техния финал) Вазов дава в сентенциозни
двустишия обобщена оценка за смисъла на апостолския подвиг. Пример за такъв поантов финал са
стиховете: “И хвърляше тайно през мрака тогаз/ най-първата искра в народната свяст”. Той дава
завършеност на идейното движение от мрака към светлината. Тук двата противоположни образа се
сближават в диалектическо единство и очертават в патриотичен план същността на апостолския подвиг:
сред мрака на робското незнание Паисий запалва искрата на една идея, която по-късно ще обсеби цял
народ. Метафората “искра” означава първата възрожденска свръхценност - пробуждането на изгубената
памет за славно историческо наследство (“четете да знайте”). Така одата очертава един от основните
проблеми на цикъла, положен още в неговото заглавие - за отношението между подвига и паметта:
делото на Паисий извежда народното съзнание от състояние на безпаметство; неговите последователи
превръщат възрожденската епоха в паметник на българското величие; моралната апатия на
наследниците им довежда до ново изгубване на националната памет; Вазовата “Епопея” се превръща в
ново Свещено писание, защото съхранява образа на историята, набавя национална памет и
самочувствие и доутвърждава мита за единна България. Така книгата на поета дублира патриотичния
подвиг на монаха и оформя моралната линия в развоя на националната съдба: безпаметство-
възкресяване на исторически спомен-ново обезпаметяване-възвръщане на изгубеното познание. Ето
защо в “Паисий” подвигът не се противопоставя, а се отъждествява с паметта.
Важно място във Вазовата концепция за началото на националното героическо съзряване през
Възраждането заема образът на Раковски - деецът, успял да синхронизира Паисиевата идея за
национално опаметяване с идеята за нуждата от народна революция. В “Раковски” обаче личният
подвиг е видян в друг естетически аспект - трагическия. В един план величавият трагизъм е представен
като конфликт между будителската личност и безразличната общност (наследниците и съвременниците
на “мечтателя безумен”). Началната строфа го очертава като морален сблъсък между славното минало и
позорното настояще чрез съпоставка на два несъвместими образа: изключителната личност на Раковски
без аналог в историята (“образ невъзможен”) и нейния запустен гроб. Така срещу мотива за величието
застава мотивът за позорното безпаметство, срещу одическия - сатирическият патос, срещу Вазовото
сакрално отношение към величавата личност - профанното безразличие на нейните потомци.
Стихът “един само буден сред толкова спящи” маркира разрива на Раковски и с неговите
съвременници. По този начин одата очертава самотата на избраника, надраснал морално и своето, и
бъдещото време. По принцип това трагично състояние е обща характеристика на почти всички описани
личности в цикъла (Левски, Бенковски, Раковски). Представянето им като самотници е похват за
тяхното духовно сближаване, а оттук и начин за внушаване на тяхната изключителност.
В друг план трагизмът е представен като вътрешен конфликт между утопичните желания на
Раковски да бъде индивидуален творец на историята (“да бутне в един час делото на пет века”) и
собствените му човешки възможности. Този сблъсък очертава уникалните измерения на подвига: той е
видян в енциклопедичното себераздаване на личността “за една борба”. Изразява го стремежът на
Раковски да поеме всички будителски роли (да бъде “всичко вкупом”): “мисъл” (революционен
идеолог), “желязо” (действен революционер), “лира” (пламенен поет-бунтар), “тръба” (публицист-
агитатор). Посочените образи маркират моменти от социалната биография на Раковски и показват
същностна черта на “Епопеята” - стремеж към историческа правдоподобност с цел по-убедително
въздействие върху читателя.
Одата “Раковски” влиза в идеен диалог с предходната “Паисий”, защото актуализира нова
патриотична свръхценност - вече не възкресяването на памет (“четете да знайте”), а националното
освобождение (“Свобода! Сияйна е зорница!”). Диалогичната връзка подчертават ключовите думи във
финалните поанти на творбите: положената от Паисий “искра” чрез делото на Раковски се разраства до
“пролом широки” в народното съзнание. Ето защо въпреки че личността се оказва изличена от
националната памет, делото й остава вградено в нея. Образът на “пролома” синтезира мащаба на личния
подвиг: “мечтателят безумен” е променил трагическата перспектива в развоя на българското “бъдеще
тъмно”, т.е. и тук подвигът е представен чрез метафоричното превръщане на мрака в светлина.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 фев 2016 в 10:35 ученик на 23 години от Панагюрище - ПГТЛПСУ, випуск 2015
25 яну 2016 в 21:55 студентка на 25 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Български език и история, випуск 2017
24 ное 2015 в 15:31 студент на 26 години от Силистра - Филиал на РУ "Ангел Кънчев", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Български език и френски език, випуск 2016
 
Домашни по темата на материала
За утре. Спешно е и да е качествено моля :) ...
добавена от displingd.gaming 05.02.2014
0
3
За утре. Спешно е и да е качествено моля :) ...
добавена от displingd.gaming 05.02.2014
0
1
Помощ с въпроси по одата "Паисий"
добавена от didityyyy992509 15.02.2017
1
13
Пелопонеска война - СПЕШНО !!
добавена от moni221 21.03.2015
2
4
 
Онлайн тестове по Литература
Тест за изходно ниво по Български език и литература за 11-ти клас
изходен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Проверка на познанията по литература за 11 клас, подготовка за ДЗИ. 10 въпроса, само един верен отговор на въпрос.
(Лесен)
20 минути
10
22
1
1 мин
28.08.2018
"Хамлет"
тематичен тест по Литература за Ученици от 10 клас
Въпросите от теста са върху трагедията "Хамлет" на Уилям Шекспир и проверяват знанията по произведението. Всички въпроси имат само по един верен отговор.
(За отличници)
13
20.06.2019
» виж всички онлайн тестове по литература

Проблемът за героичното в “епопея на забравените”

Материал № 735063, от 22 окт 2011
Свален: 37 пъти
Прегледан: 97 пъти
Предмет: Литература
Тип: Анализ
Брой страници: 8
Брой думи: 4,445
Брой символи: 28,917

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Проблемът за героичното в “епопея на забравените”"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Росица Георгиева
преподава по Литература
в град София
с опит от  5 години
48

Зоя Новакова
преподава по Литература
в град София
с опит от  13 години
32

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения