Големина на текста:
Тема1: Интернационализация на стопанския живот
Генезис на интернационализацията на стопанската дейност. Идентифициране на
първоначален обхват на интернационализацията.
1.1.Генезис на интернационализацията
Периодизация по подхода на Марк Менденхол, Бети Джейн Панет и Дейвид Рикз:
Първи етап: 3000г. пр. Хр. – 1550г.
Втори етап: 1550г. – 1850г. – „Търговска ера”, оформят се първите международни
търговски компании.
Трети етап: 1850г. – 1900г. – появяват се компании с характеристиките на
многонационални.
Четвърти етап: 1990г. – 1950г. – период на големи концесии (нефтената в
Близкия изток).
Пети етап: 1950г. – 1960г. – големи промени на политическата сцена (появяване
на нови независими държави).
Шести етап: след 1960г. – драматично нарастване на важността и сложността на
международния бизнес, международните фирми – главна сила в света.
Ако проследим еволюционно развитие ще открием, че в миналото се е
произвеждало с локални източници на суровини и материали и продукцията се е
реализирала на местен пазар. Сега източниците на суровини и материали са както
местни, така и чуждестранни, а реализацията на готовите продукти – в страната
или на чуждестранния пазар. Международната търговия характеризира в най-общ
план процеса на интернационализация.
1.2. Идентифициране на първоначален обхват на интернационализацията
От миналото на международния бизнес може да се установи, че:
-определено вътрешно бизнеспространство на предприемачите и фирмите отстъпва
място на желанието и постигането на едно пресичане, напускане на нац. ик.
територия;
-пресичането на нац. ик. територии е резултат на отвореност;
-напускането на нац. вътрешно бизнес пространство е устойчиво явление.
По такъв начин започва формирането на международна бизнестеритория.
Могат да бъдат установени следните измерения на интернационализацията:
1.Пазарна дименсия – интернационализацията на пазарите е резултат от сили,
разположени в:
А)организациите;
Б)националната ик. територия;
В)бизнеспространствата на др. държави.
От позицията на отделната нац. икономика нарастващата интернационализация на
пазарите може да засили експортните възможности на отделните фирми.
Паралелно с това тя може да увеличи конкуренцията на вътрешния пазар и да
въздейства върху търговския облик на съответната страна.
2Капиталова дименсия - интернационализацията на капитала се проявява като:
А)Международни капиталови пазари тясно свързани с многонационалните
компании;
Б)Международни капиталови пазари към малки и средни предприятия;
В)Международни капиталови потоци към международни (съвместни) проекти.
3.Производствена дименсия – интернационализацията на производството е
продукт на започналото пресичане на националните граници от производствените
системи:
А)Разполагане на функции и технологични етапи на производството в различни
страни (МНК);
Б)Участие на малките и средни предприятия в интернационалното производство
като най-близко стоящи доставчици, субконтрактори на чуждестранни клиенти.
Развитието на системата на международно производство представлява форма на
международно разделение на труда. Разполагането в различни страни на отделните
производствени етапи дава възможност печалбите да се комбинират с ниските
производствени разходи.
4Човешка дименсия – интернационализацията на човешкия капитал се свързва с:
А)Международната миграцияперсонал от дадена фирма напуска своята държава
и отива да работи в друга страна, респ. фирма;
Б)Придобиването на мениджърски умения – чрез участие в управлението на други
фирми в чужбина, чрез местни фирми с чуждестранно участие, чрез участие в
съвместни предприятия и др.
В)Понастоящем движението на работна сила е предимно от бедните към богатите
страни, докато през 19в. движението е от богати страни към празни страни –
САЩ. Австралия и Нова Зеландия. През 90-те год. световната трудова сила става
по-мобилна и работодателите все повече търсят зад граница необходимите им
умения. Това се дължи на нарастващото несъответствие между световното търсене
и предлагане на труд.
5.Регулаторна дименсия – всяка фирма, която търси достъп до международните
пазари се сблъсква с необходимостта от знания за законови правила, стандарти,
технически изисквания. Появи се и потребност от премахване или уеднаквяване на
нац. търговски бариери. Ето защо интернационализацията на регулиращите
режими има връзка с :
А)Еволюцията на нац. и с тези на ик. съюзи външнотърг. режими;
Б)Нуждата от хармонизиране на стандарти и технологии.
От разгледаните дименсии на интернационализацията могат да се направят сл.
обобщения:
-Всяко измерение би могло да се интерпретира като отделен ключов възглед за
интернационализацията.
-Отделните измерения се зараждат в определена хронология.
-Между отделните измерения съществува взаимна връзка и зависимост.
-Тази взаимна връзка води до тяхното обединяване в цялостен интегриран възглед
за интерназионализацията.
Темa2: Интернационализация на стопанския живот
Обогатяване на интегрирания възглед. Формиране на Единна световна
икономическа тъкан.
2.1 Обогатяване на интегрирания възглед
В съвременния свят протичат и се налагат убеждения, които в различна степен
обогатяват интернационализацията. Вече не е по силите дори на една високо
развита страна да обхване и реши самостоятелно всички въпроси на търсеното ново
знание, технологични и др. многостранни иновации. В резултат на това се формира
интернационализация на сътрудничеството при: опазване и възпроизводство на
околната природна среда; усвояване на ледените континенти и световните океани;
изследване на космическото пространство; подпомагане на слабо развитите и
изпадналите в криза страни при трансформиране на стопанските им системи;
политическото и военно интернационализиране и др. Същевременно настъпват
сериозни изменения в ключовите участници в интернационалното бизнес
пространство:
Фаза 1: От Втората световна война до 1955г.: Двама участници - Фирмата и
чуждестранните партньори (нац. политики за чуждестранни инвестиции са в
процес на формиране).
Фаза 2: 1955 – 1970г.: Трима участници - нарастваща роля на местните
правителства (нарастване на национализма, местните правителства са чувствителни
към потенциалната загуба на власт, свързана с чуждестранните инвестиции).
Фаза 3: 1970 – 1980г.: Четирима участници - нарастваща роля на нац. правителства
(те търсят начин да ограничат дейностите на компаниите).
Фаза 4: След 1980г.: Много участници – специални групи по интереси,
международни агенции, ик. алианси.
Тези изменения формират следните релации:
-„Фирма – чуждестранни партньори”
-„Фирма – чуждестранни партньори – чужди правителства”
-„Фирма – нац. правителство – чуждестранни партньори – чужди правителства”
-„Фирми – правителства – ик. алианси – специализирани институции – обособени
групи по интереси и др.”
В изведените релации осн. елемент е фирмата. Това налага да се направят следните
разсъждения:
1)Фирмата е един от осн. и постоянни актьори в интернационализацията.
2)Йерархически разрез на интернационализацията: на фирмено, отраслово, нац. и
наднац. равнище.
3)Вътре или в обхвата на всяка интернационализация може да се търси:
интернационализация на малки и средни фирми, на големи компании; секторна
интернационализация, интернационализация на нац. равнище и т.н.
Въз основа на това можем да направим следните обобщения:
-Интернационализацията не може да се разглежда като случайно, временно
явление.
-Устойчивостта й през хилядолетията до днес и развиването на многообразни
форми на живот я утвърждават като закономерен процес.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми за държавен изпит МИО

Разработени теми за държавен изпит по конспект за 2011...
Изпратен от:
palmina.nikolova
на 2011-10-19
Добавен в:
Конспекти
по Международни Отношения (МИО)
Статистика:
585 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
теми за държавен изпит по МИО
добавена от sevilq 26.04.2013
2
65
Подобни материали
 

Форми на навлизане на международните пазари


Форми на навлизане на международните пазари - същност, варианти за стратегически решения, експорт на стоки и услуги, компексни форми на реализация с дългосрочен характер и др.
 

Съвременна външна политика на България. Място на страната на Балканите, в Европа и света


Разпадането на социалистическата политическа и стопанска система в страните от Централна и Източна Европа и бившия СССР поставиха балканските държави и в частност България в съвсем нова геополитическа обстановка.
 

Търговско-икономически отношения между САЩ и ЕС

10 мар 2008
·
170
·
24
·
2,154
·
123

В условията на все по-засилваща се глобализация светът е доминиран от три големи икономически пространства – Европа, Америка и Азия.
 

Международен капиталов пазар


Освен международен пазар на стоки и валута съществува и международен капиталов пазар. Специфична особеност на международното капиталово движение е голямата му подвижност.
 

Анализ и оценка на международната маркетингова среда


Анализ и оценка на международната маркетингова среда - съшност, значение, поведение на потребителите, рисковият фактор и др.
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Международни Отношения (МИО)
Тест по международен бизнес
изпитен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Този тест е даван за освобождаване при Доц.Филипова по Международен бизнес в ЮЗУ. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
21
113
1
1 мин
09.07.2013
Тест по международен мениджмънт
изпитен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Изпитен вариант за тест по Международен мениджмънт. Сред въпросите има и такива с повече от един верен отговор.
(Лесен)
40
287
1
21.09.2012
» виж всички онлайн тестове по международни отношения (мио)

Теми за държавен изпит МИО

Материал № 733176, от 19 окт 2011
Свален: 585 пъти
Прегледан: 1,047 пъти
Предмет: Международни Отношения (МИО), Икономика
Тип: Конспект
Брой страници: 100
Брой думи: 33,895
Брой символи: 216,215

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавен изпит МИО"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала