Големина на текста:
Методика по български език (МОБЕ)
Тя е дидактическа дисциплина. МОБЕ е дидактична дисциплина, субдисциплина. Едновременно е и практико приложна
дисциплина.
ТЗ Учебният процес по БЕ
Според дидактиците е дидактична система, комплекс от правила, от норми, материална среда, с които се осъществява
обучение. МОБЕ разглежда учебният процес като сложна, динамична система от управляващ/ръководещ и
управляван/ръководен орган. Управлението на учебният процес става под ръководството на учителя, но през съзнателното
творческо участие на учениците. Най-важните свойства са: управляемост, целенасоченост и организираност. Ако процесът
не е добре управляван, той често рухва.
Управляемост
Целенасоченост организираност
Тези признаци се създават от учителя, но свой самостоятелен дял имат и учениците, защото те не са просто обучавани, а са
сътрудници на учителя. Според ... на конструктивистите е нужно ролите на учителя и учениците да се променят, според ..
парадигма учителят се превръща от единствен източник на информация в съветник и говорител на съвременото езиково и
речево развитие на учениците и изговаря с обучаемия какъв обем учебно съдържание да се усвоява какви процедури за
проверка и оценка на знанията и уменията да се използват и да се постига най-благоприятно взаимодействие между учител и
ученик в обучението по БЕ.
(Белчо Кръстев и Стефанова – Основи на МОБЕ – проф. Кирил Димчев)
Ученикът от своя страна също има променени функции с нараснали отговорности. От пасивен обект на въздействие в
обучението по БЕ той се превръща в активен партньор на учителя, става инициатор на речевото и на познавателното си
развитие.
Външна мотивация се превръща във вътрешна. Конструктивизмът категорично ... на учениците в миналото като водещ
организационен принцип в учебния процес.
Тогава тъй наречената интеракция (взаимодействие) се осъществява най-добре в екипната работа. Структурата на учебния
процес по БЕ включва – цели, учебно съдържание, методи, похвати. Целите набелязват перспективата, те са свързани с
очакваните резултати. Учебното съдържание е съдържателния пълнеж на обучението включително знания, умения,
ориентация, начини за действие, тоест методи за познание и творчество. Тези съставки на учебното съдържание се обвързват
с определен тематичен обхват, представен в учебната програма. Методите са начините, които използва учителя, за да
достигне глобалните и частните, конкретни цели. Похватите са целенасочените операции, чрез които се осъществяват
конкретните методи. Учител и ученик встъпват в определени свойства, но само за учебния процес относно преподаване и
учене.
Психологическата страна на ученето се нарича усвояване. Преподаване е дейността на учителя, основаващ се на подбор на
най-целесъобразните методи, похвати, средства, за да се приеме, преработи, съхрани и приложи подаваната от него
езиковедска информация. Преподаването е онази страна на учебния процес, която предизвиква усвояването на знания и
умения. При него учителят е организатор, всъщност преподаването е адаптиране на пътищата за пренасяне на информацията
към възможностите на ученика. А ученето е важната интелектуална дейност на ученика в учебния процес, в резултат, на
която се изменя количеството и качеството на знанията за българския език и се овладяват умения за тяхното приложение.
Усвояването е психологическо .. на ученето, то показва как методичното въздействие от страна на учителя се отразяват в
съзнанието на учениците, в тяхната познавателна и комуникативна речева дейност. Всъщност усвояването е сливане на
новата информация с вече осъзнатата, сливането на новия опит с вече усвоения. В обучението по БЕ може да говорим,
когато е настъпила промяна в речевото поведение на ученика по посока на по-голяма..... спрямо нормите на езика и на по-
голяма комуникативна целесъобразност.
ЕТАПИ НА УСВОЯВАНЕТО
- Започва с приемане на учебния лингвистичен материал, а успешното завършване на този процес предполага този материал
да се осмисли, осъзнае, обобщи, затвърди и приложи в речевата практика.
1. Възприемане
2. Усвояване, осъзнаване, осмисляне и обожаване
3. Затвърждаване
4. Приложение
Етап 1 е на началната генерализация. Необходимо е да се направи разграничаване на признаците и тези взаимовръзки да се
осъзнаят добре. При 1 учениците възприемат единичните езикови явления в пълнотата на техните признаци. Създава се най-
обща представа мнение от богатството на детайлите. В методически план това означава работа със словесен, нагледен
материал или с изходен ..., въз основа на наблюденията се характеризират съвкупността от факти, типични за изучаваното в
момента езиково или речево явление. 2 е свързано с проникване в същността на езиковите и речеви явления. Основните
1
методически похвати са въпросите и познавателните задачи, които заставят учениците да извършат логическата операция
сравнение.
Съпоставяне
Сравнение (според психолозите)
Противопоставяне
Сравнението може да се извършва чрез съпоставяне известно неизвестно; общо-различно; осмисляне на диалектиката; общо-
единично; закономерно-случайно; съществено-несъществено.
Сложни съставни изречения
Разлика | Прилика
---------------------------------------------------------------------
1.Могат да са свързани с | Наличие на главни и подчин
Разл.съюзи и съюзни думи | ени изречения
2.Изразява различни | Наличие на подчинително
Отношения| свързване
Глагол и причастие
--------------------------------------------------------------
Общи, сходни, повтарящи | единични, различни, непов-
Се (инвариантни) призна-| тарящи се инвариантни
Ци| признаци
- налице е близост на сло-| наличие на неизменяеми ф.
вообразуване|-глаголът се изменя по лице
-има близост в семантиката
-има общо и някои грам.особености – вид, време, залог
СЛОЖНИ СЪЧИНЕНИ ИЗЛЕЧЕНИЯ
Съществени закономерни признаци в състава им
съществуват съчинителни отношения
Съществува съчинително свързване и винаги се
представят в дефиницията на понятията.
Случайни, незакономерни признаци.
Броят на простите изречения, еднакъв глаголен
вид или еднакво глаголно време на сказуемите
сложни съчинени изречения.
Вид на простите изречения.
Вид на съчинителните съюзи.
Едновременно с проследяването на простите призаници се извършва дифиниране на различни признаци, на които се
основава тяхното систематизиране. В този процес се извършват операции на абстрахиране, тоест думата или думите
следователно отсъстват от максинално значение и обобщават.
Родово понятие (дума)
Местоимение Видове отлики
Замества имена.
Непралини генерализации (обощения)
-вътрешнопонятийна
-междупонятийна
При обощнеията на съществените белези на езиковото значение понякога се стига до неправилни обощения. Непонятните и
неточните обощения след абстрахирането могат да предизвикат така наречената вътрешно понятийна генерализация.
Заключава се с това, и един или няколко признаци се универсализират произволно като еквивалент на понятието. Обощават
се несъществени признаци, които обаче не изчерпват в пълнота съдържанието на понятията. Вътрешно понятийна
генерализация е възможна при дефиниране на понятието.
Пр.: Минало несвършено време означава действие и се върши преди момента на говоренето.
Пр.: Прост предлог е този, и се състои само от един звук. В случай на генерализация с опериране на езиковото понятие.
Пр.: Нашите славни битки за отечеството ги помни народът. – нашите и славни – съгласувано определение, битки –
допълнение; за отечеството е определение; помни е сказуемо; народът – подлог.
При този конкретен пример вътрешно понятийната генерализация може да се дължи на факта, че се универсализира
несъществен признак и подлогът обикновено стои пред глагола.
Смесването на подлога и допълнението може да бъде предизвикано и от това, че учениците определят съответната част на
изречението не по системата от съществени признаци, а само по въпросите, на които отговарят.
2
Между понятийната генерализация, тоест, замяната на несъгласуваното предложно определение с обстоятелство,
допълнение, се дължи на факта, че се пренебрегва необходимостта да се излиза от системата на съществените признаци при
разпознаването на езиковите явления. Тя се дължи много често на въздействието на определени признаци или комплекс от
признаци върху други признаци или комплекс от признаци, тоест стига се до интерференция (наслагване на признаците на
понятията).
1.Тя може да се дължи на наличие на общи компоненти в смисловата словообразователна структура на езиковите
явления следствие на генетични връзки между тях.
2.Съвпадения на някои думи по звуков гласеж. Пр.: Край – съществително или предлог; Тя най-често се дължи на
субективното съществуване на езиковите явления.
Субективните причини за постигането на .... се свързват преди всичко с нееднородната и вътрешната противоречивост
на учениците. Обективните причини не се свързват с учителя. Могат да бъдат непълен анализ или недостатъчно точно
диференциращ отношенията между съществени и несъществени признаци, тоест езикови явления. Анализ на ограничен
брой вариации – учениците имат възможност да оперират само с някои от признаците на изучаваните явленията,
знанията им придобиват фрагментарен характер. Пренасищането на урока с много ... съществителни може да затрудни
прехода от по-концентрирането или по-абстрактното равнище на анализ.
3.Затвърдяването на учебния материал – задължително условие е затвърждаването да се осъществява чрез много и
разнообразни задачи за упражнения (за сравняване, анализ, коментиране, дефиниция). Чрез нови примери
учениците могат както да открият прилики и разлики между езиковите явления, така и да боравят със съществените
признаци на съответните езикови понятия. При затвърдяването най-често прилаганото езиково действие е
езиковият разбор. Във фазата на затвърдяването на учебния материал липсва елемента новост. За да се предизвика
ентусиазъм и да се поддържа положителния интерес на учениците е нужно учителят да подготви задачи за
упражнения, имащи занимателен характер или провокиращи изследователски търсения от страна на учениците.
Най-добрият начин за затвърдяване на езиковия материал е тяхното приложение.
4.Приложение – основното съдържание на приложението трябва да бъдат задачи за употреба на различни езикови
единици в речта. Подходящи за тази цел са творчески задачи за упражнение, които изискват редакторска и
конструктивна дейност.
ТЕМА 3
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕ
От методическа гледна точка целта е предварително планиран метод, тоест осъзнат резултат от действията, осъществяван
чрез набор от методи, средства, похвати. Основната цел на ОБЕ е учениците да овладеят езиковедската, комуникативно
речева и обща култура, които да отговарят на нуждите на обществото и на отделната личност в определен етап от развитието
им. Тази основна цел може да се конкретизира на 3 вида цели:
1. Лингвокогнитивни (информационно познавателни)
2. Лингвопрагматични (комуникативно практически)
3. Лингвокулутурологични (възпитателни)
(Схемата с кръговете си я вземи от учебника, ако ти е много зор).
1. Формулират необходимостта от даване на знания за основните езиковедски понятия и закономерности. Основни
езиковедски понятия – фонетични, граматични (морфологични), синтактични, аналитични, лексикални,
стилистични и от текстовата лингвистика. Особености:
-Създаване на основа за съзнателно осъзнаване на правопис, правоговор, пунктуация, когато се изучават
граматическите понятия.
-Стилистични понятия се учат с цел да се формират при учениците критерии на уместност/неуместност на езиковия
изказ. Това помага да се подбират езикови средства съобразно комуникативната ситуация и комуникативната задача.
При изучаването на стилистични понятия се цели да се овладеят знанията за операциите на стилистичния анализ на
преобразуването на израза, на съставянето на нови изрази. При усвояването на стилистичните понятия се
усъвършенстват редакционните умения на учениците. Текстолингвистичните понятия помагат за добиване на
представа на йерархията на езиковите равнища в рамките на текста. Целта е чрез заучаване с типологичните черти
на теста из главните текстообразуващи фактори да се придобият умения за подобряване качествата на устната и
писмена реч. Езиковите норми трябва да се овладяват, защото иначе ще са на лице спънки в общуването.
-Овладяване на метаезика – когато запознаваме учениците с езиковата терминология, ние подпомагаме развитието на
филологическото им съзнание, а с това повишаваме езиковедската и комуникативно речевата им култура.
2. Отнася се за умение и навици до пълноценно участие в речевото общуване. В съвременното родно езиково
обучение на преден план поставяме понятието резултатност, а не правилното изразяване. Акцентът днес се
поставя върху компонентите на речевата ситуация и влиянието ни върху начините на изразяване, както и на
речевото поведение на общуващите на матеракцията между тях.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 яну 2021 в 13:16 студент на 23 години от София - Нов български университет, факулетет - Психология, специалност - Психология, випуск 2021
16 дек 2020 в 20:22 студент на 42 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - педегогически, специалност - НУПЧЕ, випуск 2019
28 ное 2020 в 04:45 студент на 37 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - Филиал Враца, специалност - Начална училищна педагогика и чужд език, випуск 2023
18 ное 2020 в 12:52 ученик
08 ное 2020 в 15:14 студент на 27 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Начална училищна педагогика и чужд език, випуск 2014
05 окт 2020 в 22:47 студент на 32 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - факултетпо начална и предучилищна педагогика, специалност - Логопедия, випуск 2018
18 авг 2020 в 14:42 ученичка на 13 години от София - 133 СОУ "А. С. Пушкин" с преподаване на руски и западни езици, випуск 2026
30 юни 2020 в 14:47 потребител
10 юни 2020 в 19:09 студент на 29 години от Пловдив - ПУ "П.Хилендарски", факулетет - Филологически, випуск 2013
05 юни 2020 в 23:59 в момента не учи на 27 години
 
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
134
1
17.07.2013
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
111
1
18.10.2016
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Методика на обучението по български език

Материал № 732075, от 17 окт 2011
Свален: 499 пъти
Прегледан: 1,047 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 14
Брой думи: 8,478
Брой символи: 55,842

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методика на обучението по български език"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала