Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
Големина на текста:
Тема 1
Съвременната световна икономика е единна глобална
икономическа система, която включва националните
стопанства на държавите в света, транс националните
корпорации и банки, икономическите съюзи между
отделните страни, големите мегаполиси, офшорните зони,
отделните физически лица.
При анализа на съвременните международни финанси,
трябва да се имат предвид редица специфични свойства и
тенденции в световната икономика, които могат да се
представят по следния начин:
Първо-Глобализацията-тя може да се определи като
комплекс от протичащи в планетарен мащаб взаимно
свързани процеси, във всеки от които съществува
механизъм за саморегулиране.
Саморегулирането трябва да се разбере като процес, който е
свързан относително с най-малкото недоволство или
въздействие и протичащ в някоя от точките на света, и който
винаги в една или друга степен се отразява на хода на
събитията в световен мащаб.
Второ- Развитие на постиндустриални общества в развитите
страни. За постиндустриалната икономика е характерен
високият относителен дял на услугите в брутния вътрешен
продукт.
Трето- Създаване и развитие на информационните
икономики. Същността на тази икономика се проявява като
процес на повишаване на делът на хората, които се
занимават с информационна дейност, при относително
намаляване на онази част от хората, работещи в
промишлеността и селскотостопанство.
Основните черти на информационната икономика са:
-нарастване на относителния дял на доходите от
информационната дейност към общия обем на доходите в
страните.
-голям относителен дял на по-високото образование и
информацията в нарастването на БВП.
-висок относителен дял на информационния сектор в БВП
на страните.
Четвърто-Утвърждаване на единни информационно-
финансови институти. Парите се проявяват преди всичко
като информационен продукт. Протичащите процеси в това
направление се характеризират с редица особености в
проявлението си като:
-формиране на органицазионни и технологични
информационни обединения и финансово-компютърни
мрежи като FOREX, Global, SWIFT и др.
-развитие на електронното банкиране
-формира се единна световна информационно-финансова
организация, която води основните финансово-
информационни потоци и определя правилата за
функциониране на информационно-финансовата система.
Пето- Протичат процеси, свързани с финансицазията на
икономиката.Значението на този сектор все повече нараства
и намира следните основни проявления:
-увеличава се общото количество на финансовите активи в
балансите на предприятията.
-увеличава се честта на финансовите активи в балансите на
предриятията.
-увеличаве са обема на операциите на финансовите пазари в
сравнение със стоковите пазари.
-увеличава се частта на финансовите интрументи в
имуществата и спестяванията на населението, при
намаляване на дела на банковите депозити и реалните
активи.
Шесто- В световната икономика протичат процеси на
транснационализация.
Седмо- В световната икономика са на лице тенденции на
създаване на идеологическо и институционално единство.
Осмо-Световната икономика все повече се екологизира.
Тези и други тенденции и процеси, протичащи в световната
икономика, оказват съществено влияние на международните
финанси.
Тема 2
Международните икономически отношения са правно
регламентираните икономически взаимоотношения между
отделните държави, организации и физически лица от
различни страни. Основните форми, в които се проявяват
международните икономически отношения са:
-международните суровини и енергийните пазари
-международните пазари на стоки и услуги
-международните пазари на технологии
-международните финансови пазари
Всички форми на международните икономически
отношения изискват от участниците да встъпват във
валутни отношения. Международните валутни
икономически отношения, са свързани с операции с
чуждестранни валути.
Класификацията на осъществяваните валутни операции
може да се представи по следния начин:
-Покупка на валута от банки и други финансови
организации с цел по-нататъшна препродажба на вносители
и населението
-Покупка на валута от централните банки за попълване на
валутните резерви и обслужването на държавните заеми.
-Покупка на валута от различни предприятия и организации
за плащане на задължения, лихвени проценти, главници.
-Покупка на валута от бизнесмени за получаване на стоки и
услуги от чужбина
-Покупка на валута от населението за туристически
пътувания
-Продажба на валута на износители в съответствие с
действащото валутно законодателство
- Продажба на валута от страна на централните банки за
поддържането на валутния курс
-Продажба на валута на населението и фирмите за
покриване на възникнали валутни задължения
-Получаване на кредити в чуждестранна валута от всички
участници във валутно-кредитните отношения
-Покупко-продажба на валута със спекулативни цели
-Осъществяване на валутни операции от международни
организации свързани с инвестиционни и други дейности.
-Валутни операции на международните финансови
институции, свързани със спецификата на техните функции.
-Осъществяване на застраховане и хеджиране с
чуждестранни валути.
-Покупко-продажба на ценни книжа и финансови
инструменти, номинирани и пуснати в чуждестранна валута.
Тема 3
Финансовите пазари обединяват всички пазари, на които
има движение и размяна на различни финансови активи. На
тези пазари се извършва преместването на паричните
средства от спестителите към инвеститорите, вследствие на
което спестяванията се превръщат в инвестиции.
Основни участници на финансовите пазари са държавата,
населението, банковата система и небанковите финансови
институции, като застрахователни, пенсионни и различни
инвестиционни фондове.
Държавата чрез централната банка-управлява и регулира
златно-валутните резерви на страната.Основната част от
валутните резерви на държавата са в долари, евро или друга
свободна конвертируема валута. Валутните резерви се
съхраняват в първокласни банки.
Населението-е основен притежател и разпределител на
финансовите резерви. То съхранява спестяванията си в
налични национални и чуждестранни валути или по
депозитни сметки в банките.
Банковата система е тази, която осъществява разплащанията
между икономическите субекти и мобилизира временно
свободните парични средства на населението.
Небанковите финансови институции, като застрахователни
компании, пенсионни и различни инвестиционни фондове, в
съвременни условия силно притесняват и конкурират
банките на финансовия пазар.
Съставни елементи на финансовия пазар са паричния,
капиталовия и валутния пазар.
Паричният пазар е пазар на краткосрочни кредитни
инструменти със срок до една година. Той се състои от
следните пазарни елементи:
-Първо – пазар на краткосрочни банкови заеми и депозити.
-Второ-пазар на дългосрочни държавни ценни книжа.
-Трето-пазар на други сконтови инструменти, като
депозитни сертификати, търговски и банкови менителници
и др.
-Четвърто-пазар на търговски ценни книжа
-Пето-евровалутен пазар.
Капиталовия пазар-е този сектор на финансовите пазари, на
които се търгуват дългосрочни кредитни инструменти, както
и безсрочни.
Валутния пазар е област на икономическите отношения ,
намиращи израз при осъществяването на операциите по
покупко-продажбата на чуждестранните валути и ценни
книжа в чуждестранна валута.
Тема 4
Валута-означава:
-паричната единица на всяка страна
-парична система-пълноценна или непълноценна
-чуждестранни пари и платежни средства
Друга дума близка по смисъл и значение на думата валута е
понятието девизи.
Девизите са платежни средства в чуждестранна валута,
които се използват при международните плащания.
Международните пари изпълняват същите функции, които
характеризират тяхната същност в националните
стопанства-мярка на стойността, средство за обръщение,
средство за плащане, средство за натрупване и съхраняване
на стойността. Тези функции се изпълняват от два вида
международни валути-конвертируеми-щатски долар, евро,
йена и изкуствени валутни единици.
Преобладаващата част от международните валутни
операции се осъществяват от трите основни валути-щатски
долар, евро и йена. Символите на тези валути означават
YES.
При непълноценните парични системи за да стане възможно
една национална валута да изпълнява функциите на
международни пари е необходимо да съществуват две
основни условия:
-Първо-да отговаря на определени икономически
изисквания
-Второ-да е налице международна договореност.
Икономическите изисквания се свеждат до :
-страната да има мощна икономика
-валутата на страната да има висок относителен дял във
външно-търговските контракти
-страната да има ефективно действаща и силно развита
банкова сисетма
-да е на лице конвертируемост на съответната национална
валута
-валутата да има висок дял в държавните дългове на
развитите страни
-капиталовия пазар да е силно развит
-да има относителна стабилност на цените на вътрешния
пазар
-националната валута да има висок дял в официалните
валутни резерви на страните и др.
Когато съществуват посочените икономически изисквания
се поражда и международната договореност от въвеждането
на съответната национална валута в режим на
международна валута.
Тема 5
За да може националната парична единица на дадена страна
да се превърне в конвертируема валута, е необходимо да са
налице редица условия.
Първо-Държавата на която валутата трябва да се
превърне в конвертируема да е със стабилна икономика,
което да дава възможност тя да разполага със значителни
стокови запаси, качествена работна сила и
високопроизводителни производсвени мощности.
Второ-Страната да поддържа относителна
стабилност на курса на националната си валута на
международния валутен пазар.
Трето-В страната да има значителни резерви от
чуждестранни валути, т.е. да има добре развит капиталов и
валутен пазар.
Конвертируемите валути се подразделят на:
-Първо-напълно конвертируеми-това означава, че
няма валутни ограничения по текущите валутни операции.
Второ-частично конвертируеми-При тях са
налице едни или други валутни ограничения.
Трето-вътрешно конвертируеми-При тази
конвертируемост няма ограничения за конвертиране на
резиденти.
Четвърто-външна конвертируемост-При нея няма
ограничения за конвертиране на нерезиденти.
Резидент-Физическо или юридическо лице, което
постоянно живее в дадена страна
Нерезидент-физическо или юридическо лице,
което постоянно живее в друга страна, независимо от
неговото гражданство.
Пълната конвертируемост на валутите е
характерна за високо развитите и отворени икономики и се
характеризира с наличието на следните основни елементи:
-гъвкави пазарни валутни курсове, които
регулират и вярно отразяват търсенето и предлагането на
съответната валута.
-да няма ограничения по осъществяваните
валутни операции
-възможност за резидентите да разполагат с
чуждестранна валута и да се разпореждат с нея.
-възможности за нерезидентите да осъществяват
операции с национална валута
-адекватна търговска, митническа и валутна
политика
-регулиране на пазарните отношения
Тема 6
Ликвидността може да се определи като възможност да се
плащат всички парични задължения в договорените срокове.
Идентично е и разбирането на това понятие за разкриването
на специфичните особености на международната валутна
ликвидност.
Под международна валутна ликвидност се
разбира икономическият потенциал на дадена страна, който
формира финансовите възможности за безпроблемно
плащане на външните задължения с международно
утвърдените платежни средства.
Ликвидността е бързината с която даден актив
може да бъде продаден на справедлива цена. Тя е
отношението между измерението време за прехвърлянето и
измерението цена.
Фундаментът на международната валутна
ликвидност на дадена страна са притежаваните от държавата
ликвидни активи.
При международната валутна ликвидност често
пъти не се има предвид само количеството на ликвидните
активи, а преди всичко се има предвид тяхното качество.
Количественият аспект на международната валутна
ликвидност, при възникване на проблеми се разрешава
преди всичко с емисия на нови ликвидни средства. Той е
свързан със съществуващите международна договореност и
особеностите на международната валутна система.
Международните ликвидни ресурси се делят на :
реални ликвидни активи и квазивалутни активи.
Структурата на реалната международна валутна
ликвидност включва:чуждестранните валутни средства,
златото, и еврото.
Квазивалутните активи – към тях се отнасят-
кредите на МВФ, кредите от частния сектор и кредитите от
централните банки.
Същността на международната валутна
ликвидност се проявява в изпълнението на следните
функции:
Първо-тя е инструмент за формиране на ликвидни
активи.
Второ-тя е средство за международни плащания,
предназначено основно за покриване на бюджетни
дефицити.
Трето – тя е начин на за валутна интервенция
Основните показатели за измерване на
международната валутна ликвидност са:
-отношението на златно-валутните резерви на
страна към годишния импорт-внос
-отношението на ликвидните активи към салдото
по платежния баланс на страната.
-отношението на ликвидните активи към външния
дълг
Тема 7
Качествените характеристики на златно-монетния стандарт
се изразяват преди всичко в това, че:
-вътрешния стопански оборот се обслужва от пълноценни
златни монети, а златото изпълнява парични функции.
-има възможност за свободна сечение на златни монети
-съществува свободна и неограничена размяна на
непълноценни пари за злато
-може да се извършва свободен износ и внос на злато и
чуждестранна валута
-налице е функционирането на свободни пазари за злото.
Всяка национална валута започва да има строопределено
златно съдражание,т.е. монетен паритет. Съотношението
между златното съдържание на две сравнявани валути се
нарича златен паритет. Окло него под въздействието на
търсенето и предлагането се получвата и колебания на
валутните курсове/паритети/.
Обвързванет на валутите със златото довежда до
функционирането на международна валутна система с
фиксирани междувалутните курсове. Разликите на
колебанията на валутните курсове около валутния паритет
обикновенно са били от 3до 5/100 и са се наричали златни
точки.
При златния стандарт, когато страните спазват правилата и
ангажиментите, които са поели, да поддържат валутите си
обезпечени със злато и да се конвертируеми в злато,
валутните курсове остават фиксирани. В резултат на това се
въвежда дефлаицонна политика/политика на намаляване на
цените/
Съществено предимство за златно-валутната система е
универсалността на плащанията на национално и
международни равнища. Недостатък на тази система е, че
международните стокови и финансови пазари се нуждаели
от по-гъвкави инструменти освен златото.Златните резерви
нараствали бавно в сравнени със стоките, което поражда
дефлацията.
Златно-монетния стандарт прекратява съществуването си в
годините на Първата световна война. Повечето страни
преустановяват конвертирането на националните валути в
злато. Фиксираните валутни паритети се заменят с „плаващи
„ курсове. В следствие на което парижката валутна система
престава да действа.
Генуезката валутна система в една или друга степен остава
стабилна и функционира до 1929 год. Официалната цена на
злотото се повишава от 20.67 долара до 35 долара за
тройункция злато. Доверието към девизити е подронено и
Генуезката валутна система престава да съществува. От
1931 год до 1933 год се създават три валутни блока-доларов,
стренингов, зона на франка златен блок.
Тема 8
От 1-и до 2-и юли 1944 год. в американкото градче Уудс се
провежда международната валутно-финансова конференция
на ООН, с участието на 44 държави. На тази конференция се
създават и Международния валутен фонд и
Международната банка за възстановяване и развитие. На
конференцията се обсъждат Американският план Уайт и
английският Кейнс. Общите моменти между тези планове
са:
-създаването на условия за свободна търговия и свободно
движение на международните капитали
-изграждане на нова форма на златно-валутен еталон
-осъществяване на платежно равновесие между държавите
-създаване на специално международни институции, които
да регулират международната система.
Програмата на Кейнс, е изградена върху идеята за
създаването на международен клирингов съюз, с който да се
регулират международните плащания. Функциите на съза
са:
-да се съзаде нова национална валута за международни
плащания
-да се приеме такъв начин за регулиране на валутните
курсове на националните валути, спрямо приетата
международна валута
-да се създават вътрешни стабилизационни механизми за
оказване на натиск върху страни, чиито платежни баланси
се отклоняват от равновесното състояние
-планът на Кейнс предвижда още страните в международния
клирингов съюз да открият специални сметки в банкор в
централните си банки
Концепцията на Уайт, е изградена върху предложението за
основаване на международен стабилизационен фонд, който
решава задачи като:
-създаване на условия за устойчиви валутни курсове на
националните парични единици на страните членки на
фонда
-намаляване на степента на дисбалансите при
межднародните плащания
-плащанията да се осъществяват с въвеждането на нова
наднационална разчетна парична единица Юнитас
-установения капитал на фонда да не е по-малък от 5
млрд.долара.
-капитала на стабилизационния фонд да не се образува на
квотен принцип
-стойността на националните валути се изразяват в юнитас
като 1 юнитас е равен на 10 долара
-страните, членки на фонда, не могат, не купуват и не
продават злато в национлана валута
-максималните граници на колебанията през първите три
следвоенни години са плюс-минус 10/100
-международния стабилизационне фонд оказва подкрепа
финансова на страните
-страните трябва да приемат задължение да не извършват
валутни операции
Основните принципи върху които се изгражда Бертън –
Уудската валутна система са:
-определяне с международно споразумение на златото
-определяне на системата на фиксираните валутни курсове и
начините за тяхното регулиране, когато това е необходимо
-определяне на режима на конвертируемост на валутите,
който да гаранитра платежните отношения между страните
-създаване на международно вълутно-финансови
организации
Същността на пръвият принцип се изразява в отказването от
класическия златен еталон и установяване на златно-валутен
стандарт.
Според втория принцип стандартите се задалжават да
обявяват паритетите на националните си валути в злато или
долари и да не ги променят без разрешаването на МВФ
повече от 10/100
Третия принцип на валутната система за валутната
конвертируемост се изразяма във възобновяването на обема
на националните валути една за друга и премахването на
валутните ограничения преди и по време на войната.
Четвъртия принцип изисква международната валутна
система да бъде регулирана като регулативните функции се
възлагат от МВФ
Развитието на Бертън-Уудската валутна система преминава
през три етапа:
Първия етап започва след Втората световна война и
продължава до 1958 год. Той е известен с наименованието
„доларов глад”
Втория етап в развитиета на валутната система е свързана с
положението „доларово насищане”

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Валути и валутни сделки

Съвременната световна икономика е единна глобална икономическа система, която включва националните стопанства на държавите в света, транс националните корпорации и банки, икономическите съюзи между отделните страни...
Изпратен от:
Асенка Попминчева
на 2011-10-16
Добавен в:
Пищови
по Икономика
Статистика:
39 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по Икономика на социалното осигуряване за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Икономика на Социалното Осигуряване 1 курс Тест IV, специалност: Застраховане и Социално Дело, 14 въпроса, някои от тях имат по повече от един отговор.
(Лесен)
14
27
1
2 мин
08.11.2016
Световна икономика
изпитен тест по Икономика за Студенти от 2 курс
Тест по световна икономика съдържащ 25 въпроса от затворен тип - всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
25
5
1
9 мин
08.08.2019
» виж всички онлайн тестове по икономика

Валути и валутни сделки

Материал № 731711, от 16 окт 2011
Свален: 39 пъти
Прегледан: 85 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 7
Брой думи: 5,900
Брой символи: 37,273

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Валути и валутни сделки"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
с опит от  20 години
24

Цветан Ташев
преподава по Икономика
в град Петрич
с опит от  1 години
178 31

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения