Големина на текста:
ДОГОВОР ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
Днес, 01.10.2009 г., се сключи настоящия договор между страните
1......................................................................................... , с ЕГН .........................., л.к. №......................... , изд.
на .................... г. от МВР гр. ..........................., жител на .................................,ул............................................ № .......,
наричан за кратко НАЕМОДАТЕЛ, от една страна,
и
2......................................................................................... , с ЕГН .........................., л.к. №......................... , изд.
на .................... г. от МВР гр. ..........................., жител на .................................,ул............................................ № .......,
наричан за кратко НАЕМОДАТЕЛ, от друга страна,
Страните се споразумяха за следното:
І. Общи положения
1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване собствената си земеделска
земя, находяща се на землището на с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдивска, а именно:
- нива с площ ................... дка, представляваща имот № .........................., ........... категория, находяща се в
местността ...................................................
2. Договорът се сключва за срок от една /една/ стопанска година и влиза в сила за 2009/2010 година.
3. Земеделската земя, обект на настоящия договор, се предоставя за производство на земеделска продукция.
4. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ земеделската земя по т.1 срещу годишен наем за съответната
година в размер на 50 кг/дка или паричната му равностойност.
5. Наемното плащане се дължи до 1 ноември 2010 г.
ІІ. Права и задължения на НАЕМОДАТЕЛЯ
1. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предостави на НАЕМАТЕЛЯ земеделската земя в състоянието, в което се
намира, както и да осигури безпрепятственото й използване.
2. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи наемното плащане в уговорения в т.5 от предишната част срок. При
непотърсване на наемното плащане по вина на НАЕМОДАТЕЛЯ за срок, не повече от три месеца,
НАЕМАТЕЛЯТ НЕ дължи лихви или обезщетения на НАЕМОДАТЕЛЯ.
3. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право през периода на действие на настоящия договор да извършва действия за
поддържане и запазване на обекта на договора и да прави подобрения в същия, освен ако не създава
затруднения на НАЕМАТЕЛЯ и не влошава качеството на продукцията.
4. НАЕМОДАТЕЛЯТ няма право да сключва договори за наем с трети лица по отношение на предоставената
земеделска земя, преди да изтече срока по настоящия договор.
ІІІ.Права и задължения на НАЕМАТЕЛЯ
1. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща годишния наем в размера и срока, уговорени в настоящия договор. При
забавяне по вина на НАЕМАТЕЛЯ в срок не повече от три месеца, НАЕМАТЕЛЯТ дължи и законната лихва
върху дължимата сума, както и обезщетение за вреди.
2. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да стопанисва предоставената земя да изтичане на срока на настоящия договор.
3. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща всички разходи, свързани с обикновеното ползване и текущо
поддържане на всички съоръжения и системи, които не са причислени към обекта, но обслужват същия-
напоителни и отводнителни системи, канавки, ограждения и др.
4. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да предупреди НАЕМОДАТЕЛЯ за посегателства върху обекта от страна на трети
лица.
5. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да използва земите според предназначението им и да спазва установените
санитарно-хигиенни, противопожарни, екологични, агротехнически и други изисквания; да не уврежда почвата
на ползваната земя и да опазва изградените върху нея съоръжения.
6. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да освободи земеделската земя след изтичане срока на договора.
ІV. Изменения, прекратяване
1. Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен само по взаимно съгласие между страните,
изразено в писмена форма.
2. Настоящият договор се прекратява при:
а/ изтичане на срока, за който е сключен
б/ по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
V. Допълнителна разпоредба
1. По смисъла на този договор стопанската година е времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври
на следващата календарна година.
VІ. Заключителни разпоредби
1. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на
Република България.
Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.
НАЕМАТЕЛ:……………….НАЕМОДАТЕЛ: …………………….

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Договор за наем на земеделска земя

Примерен договор за отдаване под наем на земеделска земя...
Изпратен от:
Нед Узун
на 2011-10-15
Добавен в:
Договори
по Земеделие
Статистика:
998 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
6
1
3 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Договор за наем на земеделска земя

Материал № 731048, от 15 окт 2011
Свален: 998 пъти
Прегледан: 1,569 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Автор: Елин Пелин
Тип: Договор
Брой страници: 1
Брой думи: 490
Брой символи: 3,004

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за наем на земеделска земя"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала