Големина на текста:
Организационен имидж
Както теорията, така и практиката на връзките с обществеността се развиват
изключително динамично. Това се забелязва много ясно в България през последните
десет — дванадесет гадини. Въпреки това в много родни организации хората, занимаващи
се с РиЬИс Ке1апоп$, излъчват открояваща се несигурност в това, което правят. За щастие
има и такива, работещи със завиден професионализъм. Основното обаче е, че
българският ПР все още е среда, предлагаща огромен потенциал за развитие,
усъвършенстване, създаване на традиции. Това е една от причините той да застане в
центъра на настоящата дипломна работа.
Изграждането на подходящ организационен образ е бизнес инструмент, който за
разлика от материалните средства представлява неизчерпаем ресурс за повлияване
поведението на публиките. Един привлекателен корпоративен имидж може не само да
създаде клиенти, той може да породи привързаност, може да сътвори приятели.
Настоящата дипломна работа си поставя следните цели:
1. Да изясни теоретико-методологичните основи на изграждането на организационен
имидж.
2. Да анализира практиките по изграждането на публичния образ на различни
български компании.
3. Да начертае някои общи насоки за усъвършенстване на практиката. Основните
методи на изследване, които се прилагат в дипломната работа са: проучване на
литературни източници, анализ на статии и други публикации от периодични печатни
издания, обобщаване на данни от корпоративни сайтове, провеждане на интервюта.
Връзките с обществеността 1. Организационен имидж
Съобщаването на името на която и да е организация предизвиква в представите на
хората някакви конкретни образи. Тези образи могат да са генерирани от рекламите, от
продуктите, от съседа, който работи в тази фирма, и пр. Преди да бъде разгледана
същността на организационния имидж и как той се гради в българските условия ще бъдат
дефинирани термините. Понятието имидж произхожда от латинското 1та§о - образ и е
свързано с друга латинска дума 1т11ап - имитира, подражава. В настоящата работа ще се
говори не за корпоративен или фирмен, а за организационен имидж. Причината е, че
университетите, асоциациите, болниците, институциите също имат свой образ в
общественото пространство. Нещо повече - тези организации не рядко имат свой отдел за
връзки с обществеността, задачата на който не е по-лесна от тази на производствените
фирми. Когато се говори за корпорация може да става дума за две основни значения на
думата: 1. корпорацията като диверсифицирано бизнес формирование, съставено от
относително обособени бизнес единици, функциониращи в повече от един отрасъл или 2.
корпорацията като "юридическо лице". В тази работа ще се говори не за корпорации в
първия смисъл на думата, а за организации, тъй като думата е по-ясна, позната и
обобщаваща.
Имиджът на една организация може да се разглежда като проекция на нейните
действителни елементи в съзнанието на публиката. Говори се за имиджа като втора
реалност, силно влияеща върху процеса на вземане на решения. Човек познава света в
понятия и образи. Съвкупността от представи, която е на негово разположение, му помага
да се ориентира в заобикалящата го среда, стимулира активността му, насочва
поведението му.
Образът за организацията, който съществува в съзнанието на отделния индивид,
представляващ част от публиката, е от огромно значение за компанията. Това е така,
защото този образ не е неутрален - той съдържа оценка. Тази оценка може да е по-скоро
положителна или по-скоро отрицателна. Тя може да е свързана с доверие или със
скептицизъм. За организацията е важно оценката де е положителна, тъй като от това
зависят нейните продажби, лоялността към компанията, предпочитанията на акционери,
контрагенти и пр.
Образът на конкретна компания у публиката е с различен обхват и дълбочина, които се
обуславят както от социално-психологически и социално-демографски характеристики на
конкретните индивиди, така и от техния личен опит и общуване с продукти и услуги на тази
организация. Потребителят с невисока икономическа култура, например, по един начин ще
оцени ценовата политика на една компания, в сравнение с икономиста, който базира
своите виждания и на основата на солидни специализирани познания, както за конкретната
корпорация, така и за отрасъла като цяло, за валутните курсове, глобалната конкуренция и
пр. Много по-вероятно е клиент, който е изпитал сериозно разочарование в минали
контакти с услуги на една компания, да се отнася скептично и дори враждебно към неин
нов продукт, за разлика от потребител, който за първи път ще осъществи контакт с тази
компания. Богатството от образи на публиката има решаващо, ключово значение за
нейното отношение към една корпорация - то обуславя различните степени на доверие или
недоверие към нея. Професионално реализираният ПР способства за разширяване на
представите на публиката за различните аспекти от живота и дейността на компанията.
При изграждането на организационен имидж пиарменът се стреми да създаде
устойчиви, стабилни, ценностно определени представи за компанията, които трудно се
променят. Така -като съществуват познати образи - специалистите успяват да надграждат
нови елементи в този образ, да укрепват, актуализират и осъвременяват имиджа.
Технически корпоративния имидж е продукт на ПР-дейността. Проф. Макфорън
дефинира ПР като "усилията на организацията да спечели сътрудничество и съдействие
на група хора (своята публика, своите общности), така че да се постигне значително и
смислено въздействие и предаване на информация между тях, за тяхното общо
благо".Според него предназначението на ПР е да въздейства върху поведението на група
хора, които имат отношения с организацията, както и да оказват влияние върху техните
взаимоотношения. ПР се занимава с управлението на важни взаимоотношения между
организацията, правителството, средствата за масово осведомяване, обществото и други
групи, които имат специален интерес към организацията.
За да се осъществят ефективни връзки с обществеността се създават ПР-стратегии,
които представляват система от дейности, реализирани с определена цел. Още преди
старта на една ПР кампания следва да се моделира резултатът, до който ще доведе тя.
Кампанията може да цели например промяна в нагласите, нарастване на
информираността, въздействие върху общественото мнение, повишаване на
конкурентноспособността на компанията и др.
2. Организационна мисия
За да се създаде траен, ясен, идентифицируем имидж на една компания, много важно
е нейното самоопределяне. Не може да има професионално създаден и въведен образ на
организация, без тя да има формулирана мисия. Мисията е част от т. нар. константни
елементи на организацията. Тя е фундамент, върху която се градят основните документи
на фирмата.
Какво представлява мисията? Тя дава отговор на въпроса защо компанията
съществува, какво е нейното предназначение, нейната социална роля. След нейното
дефиниране ясно се формулират целите, стратегиите, различните политики на
компанията. Пряко свързана с мисията е и философията на една организация. Това една
компания да знае каква е и защо съществува е важно не само за нейната вътрешна
публика, но и за бизнес партньорите - за дистрибуторите, клиентите, потребителите и пр.
Предсказуемостта е' изключително важна в един динамичен и по много показатели
неустойчив свят. Тя е още по-важна, когато става дума за България, където несигурността,
неяснотата, непрекъснатите промени съпътстват всеки бизнес. В този смисъл колкото
повече се отдалечава от хаоса една българска фирма и се доближава до строгия ред и
рационалното, последователно поведение, толкова по-голямо доверие буди тя. Масовата
е практика на българските организации, притежаващи иманентен скептицизъм, граничещ с
цинизъм, да мислят, че на тях мисия не им трябва. Това внушава несериозност и е
основание за дълбоки съмнение по отношение на тяхната сигурност като бизнес
партньори.
Не случайно всички по-големи родни фирми дефинират мисията си. Това
задължително правят и представителствата на международни компании у нас. Още при
дефинирането на мисията става ясно към какви потребителски групи е насочена дейността
на фирмата, в кой бранш функционира тя и каква е ползата на обществото от нея. Не е
случайно, че отговаряйки на тези въпроси, мисията се доближава до принципите на
изграждане на рекламата. Така е например при "Евробанк":
"Нашата мисия е да удовлетворим в максимална степен потребностите от банково
обслужване на три основни групи клиенти - корпоративни клиенти, малки и средни
предприятия и граждани.
На корпоративните клиенти "Евробанк" предлага преференциално обслужване при
индивидуално договорени условия.
"Евробанк" финансира активно малкия и средния бизнес в България. С подкрепата за
този сектор банката участва в разкриването на нови работни места, пряко влияе върху
повишаването на конкурентноспособността на фирмите, с което допринася за развитието
на икономиката на страната.
"Евробанк" се стреми да бъде коректен партньор на гражданите, да стимулира тяхната
спестовност чрез предлагане на атрактивни инвестиционни решения."
Съвсем ясно се виждат трите основни пазарни сегмента, към които се е насочила
изследваната банка. Освен това в текста на цитираната мисия се долавят някои от
ценностите на компанията. Става дума например за професионализъм, зачитане на
индивидуалните потребности на всеки отделен корпоративен клиент, разкриването на нови
работни места, развитие на националното стопанство.
За сравнени ще бъде представена и мисията на още една банка - ПроКредит Банк. В
нея също е посочено към какви потребителски групи е насочена дейността на кредитната
институция.
"Мисията на ПроКредит Банк е да осигури кредитен ресурс на микро, малкия и средния
бизнес в България. Чрез предлагането на кредити и пълен пакет от финансови услуги ние
създаваме благоприятни възможности на българските предприемачи да разширяват и
развиват своя бизнес. По този начин ПроКредит Банк ще влияе позитивно върху
стабилизирането на българската икономика."
В мисията, освен че коректно е определено каква е основната дейност на банката,
отново се лансират и ценности. Става дума например за предприемчивост, бизнес
просперитет, стабилност на националната икономика.
Като се сравнят обаче двете цитирани мисии става ясно, че с тези текстове двете
компании освен всичко друго се и идентифицират, а това е фундамента в изграждането на
един организационен имидж.
С определяне на мисията се спазва и един важен принцип при изграждане на
организационен имидж - внушаване на идеята за по-добро бъдеще. Създава се един образ
на развиващата се и усъвършенстваща се организация, която има план, идея и дори
провидение за бъдещето, надеждната организация, тази, която може да заведе и
клиентите си в по-добрите времена. Идеята за организацията-лидер, която очертава
тенденции, не е нещо ново, но е ценност, която всеки потребител би харесал. Ето каква е
визията на "Софийска вода" за своето бъдеще - "Да бъдем най-доброто водно дружество в
България". Не случайно официалните документи на "Софийска вода" звучат по този начин.
Дружеството съществува в следствие договора за концесия между Столична община и
Интернешънъл Уотър/ Юнайтид Ютилитиз, подписан за срок от 25 години. То предоставя
услуги на над 1.3 млн. души и дава работа на над 1000 служители. Ето как тази
организация е формулирала своите мисия и ценности:
"мисия
Да бъдем успешен и първокласен доставчик на висококачествени водопроводни и
канализационни услуги за нашите клиенти.
ЦЕННОСТИ
Клиентите ни са нашия бизнес. Те са нашето бъдеще, а обществото е нашият дом.
Ще бъдем открити, честни и етични във всичките си дейности.
Репутацията ни се основава на доверие и уважение към всички.
Нашият най-съкровен стремеж е да бъдем най-добрите чрез професионализъм,
иновация и непрекъснато усъвършенстване.
Ще слушаме, ще откликваме и ще спазваме обещанията си.
Искаме да се гордеем, че предлагаме на хората услугите, които заслужават и за които
плащат.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Организационен имидж

Организационен имидж Както теорията, така и практиката на връзките с обществеността се развиват изключително динамично...
Изпратен от:
orbit4e
на 2008-01-08
Добавен в:
Теми
по Бизнес комуникации и кореспонденция
Статистика:
414 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
меморандум като документ
добавена от marietaa_83 16.10.2014
0
10
Бизнес комуникации.Същност и съдържание на бизнес комуникациите.Видове бизнес комуникации.Вербална,не вербалнаи писменна.Бариери за деловото общуване и тяхното преодоляване
добавена от bokowwf 05.04.2017
1
14
презентация на тема управление на връзки с общественоста
добавена от ivan.georgiev_4499 11.03.2017
3
6
Подобни материали
 

ВО като неразделна съставна част от комуникациите


ВО в оригиналното си американо-английско наименование озн. „PR – Public Relasations (пиар)”...
 

Информационно общество


Основно внимание в доклада се отделя на необходимостта Европейският съюз да насочи усилията си към пазарните механизми като движеща сила за преминаване към Информационното общество. В този смисъл се определя като наложително да бъдат предприети от...
 

Обществено мнение


Общественото мнение се заражда на основата на личностното мнение и представлява сложен феномен, ориентиран към решаването на определен, актуален проблем, вълнуващ определен кръг от хора...
 

Бизнес-общуване в Китай


Общуващият с китайци трябва да знае, че в Китай не е прието:да даваш бакшиши, тъй като те са включени в общата сметка за обслужването; да предлагаш подаръци преди сключването на сделката.
 

Социолингвистични похвати за съставяне на действени послания. Тон на посланието


Деловите комуникации най-често имат за цел да предизвикат положителна реакция на получателя, която да доведе до желаното от подателя действие. За постигане на тези цели е необходимо да се използват методите за убеждаване, доказали своята ефективност...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Бизнес комуникации и кореспонденция
Бизнес комуникации и PR
изпитен тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Студенти от 1 курс
Примерен тест от учебника по "Бизнес комуникации и PR". Съдържа 22 въпроса, всеки от тях има само един верен отговор.
(Труден)
25
9
1
1 мин
08.08.2019
Тест по писмени и устни комуникации за 1-ви курс
тематичен тест по Бизнес комуникации и кореспонденция за Студенти от 1 курс
Тест от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, но може да се ползва познавателно и от по-широк кръг хора.
(Лесен)
20
56
1
1 мин
24.07.2013
» виж всички онлайн тестове по бизнес комуникации и кореспонденция

Организационен имидж

Материал № 73092, от 08 яну 2008
Свален: 414 пъти
Прегледан: 238 пъти
Качен от:
Предмет: Бизнес комуникации и кореспонденция, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 17
Брой думи: 5,437
Брой символи: 46,497

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организационен имидж"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мая Капелова
преподава по Бизнес комуникации и кореспонденция
в град Ловеч
с опит от  19 години
5 905 156

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения