Големина на текста:
1. Пазар и пазарни механизми.
Пазар и видове пазарп.
Пазарът е категория на стоковото производство. Той е присъщ на всички обществени
системи, при които човекът е в състояние да произвежда материални блага не само за
задоволяване на своите потребности, но и за други потребители. Характерът на пазара се
определя от производствените отношения. Основните предпоставки за появата,
съществуването и развитието на пазара са степента на развитие на производителните сили и
общественото разделение на труда. Състоянието и динамиката на тяхното развитие определя и
обхватността на пазара.
Стоковото производство предполага и стокова размяна, а тя се извършва на пазара. Като
форма на реализация на стоките, пазарът участвува в системата на общественото производство.
От неговото нормално функциониране зависи ефективността на възпроизводствения процес.
В икономическата литература няма единно гледище при определянето същността на пазара.
Едни автори го определят като съвкупност от всички покупко- продажби на предмети за лично
потребление, респективно и на средства за производство, други като съвкупност от социално-
икономически условия, които обуславят размяната на стоките, трети като икономически
взаимоотношения между стокопроизводителите, които формират стоковото предлагане и
потребителите, които формират потребителското търсене, четвърти като място за покупко-
продажба на стоките и пр. Всички гледища имат основание, зашото те разглеждат същността на
пазара от различни страни - количествено; пространствено, условия за покупко-продажба или
като икономически взаимоотношения между участниците на пазара.
Видовете пазари се класифицират по различни признаци.
В зависимост от степента на конкуренцията на пазара той бива:
на неограничената конкуренция:
на монополната конкуренция;
на несъвършената (ограничената, непълната) конкуренция;
обществено насочен (контролиран и регулиран от държавата).
Според начините и степента на отклонение от условията на съвършената конкуренция
икономиксът различава няколко основни форми на несъвършена конкуренция:
монополистична конкуренция, олигопол и чист монопол.
Търсене - крива на търсенето, детерминанти на търсенето, закон за търсенето.
Търсенето на дадена стока или услуга представлява количеството, които потребителите са
готови и в състояние да закупят за всяка цена през определен период, при равни други условия.
Законът за търсенето изразява обратна връзка между търсеното количество и цената поради
наличието на два ефекта:
ефект на заместването - промяна в търсеното количество, която настъпва при
повишаване на цената и замяната й с други стоки;
ефект на дохода - промяна в търсеното количество, която настъпва при изменение в
покупвателната способност.
Детерминантите на търсенето са:
- Цената на стоката;
- Цените на всички останали стоки на пазара,
- Средният доход на потребителите;
- Потребителските вкусове и предпочитания;
- Допълващи стоки и стоки заместители;
- Инфлационни очаквания;
- Броя на потребителите;
- Производствени фактори в отрасъла;
- Специфика на отрасъла
Колкото е по-ниска или по-висока цената на дадена стока или услуга, толкова по- голямо или
по-малко ще бъде нейното търсене. Законът за търсенето се проявява чрез кривата на
търсенето, която показва промяната в търсенето и промяната в цената, както и зависимостта
между тях.
Предлагане - крива на предлагането, детерминанти, закон на предлагането.
Предлагането изразява желанието и способността на производителя да произвежда и
предлага дадена стока при всяко възможно ниво на цената и при равни други условия.
Промените при цените се диктуват както от ценовия така и от извън ценовия фактор;
-ценови фактор: нивото на прилаганите технологии;
-извън ценови: промени в цените на алтернативните продукти и очакванията на производите-
ля.
Закона за предлагането гласи, че с нарастването на цената нараства и предлагането и обратно.
Кривата на предлагането показва цената и количеството на предлагането, като при промяна в
техните стойности тя променя своя наклон и положение.
Върху предлагането оказват влияние следните детерминанти:
- цените на производствените фактори;
- технологията;
-броя на производителите;
-цената на други стоки, които се отнасят към предлаганата.
Пазарно равновесие.
Под пазарно равновесие следва да разбираме състоянието на балансираност на търсенето и
предлагането, което се постига, когато търсеното количество и предлаганото количество от
дадена стока на пазара се изравнят при дадена цена.
Пазарното равновесие е израз на хармонизирането на интересите и решенията на продавачите
и купувачите, което е позволило перфектното уравновесяване на противоположните сили.
По време на пазарното равновесие е характерно, че отсъстват тенденции към промени, тъй
като тази балансираност успокоява и продавачите, и купувачите, доколкото обемът и
структурата на предлагането съвпадат с обема и структурата на потребителското търсене.
Стоките се реализират по цени, съответстващи или приближаващи се до стойността, и по този
начин направените разходи на жив и обществен труд намират обществено признание и
реализация. Всичко това осигурява относителната стабилност на пазарното равновесие.
Нарушаване и възстановяване на равновесието в различни времеви период
Пазарното равновесие е непостоянно поради непрекъснати промени в търсене и предлагане.
Устойчивост на пазарното равновесие се постига, когато при всяко отклонение от него
пазарната цена се стреми към предишното си положение.
Еластичност на търсенето и предлагането.
Еластичността е величина, която показва, чувствителността на една променлива спрямо
изменението на друга.
Ценовата еластичност показва степента, в която потребителското търсене реагира на
промяната в пазарната цена.
Еластичността на търсенето спрямо дохода, показва чувствителността на търсенето спрямо
дохода на потребителите.
Кръстосаната еластичност на търсенето показва чувствителността на търсенето на дадена
стока, спрямо измененията в цената на друга стока.
Ценовата еластичност на предлагането представя реакцията на производителите на
измененията на цените на продукта.
Пазарен механизъм - структура и основни принципи.
Пазарния механизъм работи под въздействието на търсенето и предлагането.Негови елементи
са равновесието и еластичността.
2. Производствени решения в кратък период.
Производство, производствени фактори и производствена функция.
Производството е процес, чрез който се преобразуват производствените ресурси, с цел да
се получат нови блага и услуги, с по- висока полезност.
Фирмата реализира стопанската си дейност като наема производствени фактори и ги
използва за производство на определена продукция. Връзката между физическия обем
произведена продукция и вложените производствени фактори формират производствената
функция. Тя показва максималното количество продукция, което може да бъде произведено от
всяка комбинация на вложени производствени фактори при дадена технология. Основните
производствени фактори са труд и капитал. Други производствени фактори са информация,
земя, способности и др.
Условия за равновесие на фирмата в кратък период - общ, среден и пределен продукт.
Краткосрочната производствена функция описва промените в произведената продукция като
реакция на измененията в някои от производствените фактори при неизменност на другите
фактори. Тя може да бъде представена чрез общия, средния и пределния продукт.
Общия продукт е цялото количество, произведено за определено време. При неизменност
на всички други фактори общия продукт варира с променливия фактор. Графичната
зависимост между общия продукт и променливия фактор представляват кривата на общия
продукт. Тя е с положителен наклон, но обикновено има част, в която общия продукт расте
нарастващо,следваща част, в която расте намаляващо.
Средния продукт е производствена функция на единица променлив фактор. Тои е равен на
общия продукт, разделен на количеството променлив фактор. По правило с нарастването на
променливия фактор средния продукт расте, достига до своя максимум и после намалява.
Количеството производствен фактор, за което средния продукт е в максимума си, се нарича
точка на намаляващата средна производителност.
Пределния продукт е допълнителната продукция, получена в резултат на увеличаване на
променливия фактор с единица. Той е всъщност наклонът на кривата на общия продукт и
може да се представи като първа производна на общия продукт спрямо променливия фактор.
Точката на максималния пределен продукт се нарича точка на намаляваща пределна
възвръщаемост
Закон за намаляващата пределна възвръщаемост който гласи:
„Ако последователни равни количества на променливия фактор се прилагат към постоянни
фактори, след един момент допълнителната единица променлив фактор добавя по-малко към
общия продукт от предходната, т.е. пределния продукт намалява.
Видове разходи.
Разходите са:
-постоянни - разходи за производствени ресурси, чието количество не се променя с
промяната в производствената продукция - амортизации, разходи за основен ремонт и др.;
-променливи - разходи, свързани директно с производствения продукт и те се променят с
промяната в готовия продукт - заплащане на труда на персонала, за суровини, материали и др.
Друга класификация на разходите в зависимост от периода е: краткосрочни; дългосрочни.
От гледна точка на измерването разходите биват:
-общи - за всички ресурси, необходими за производството на определено количество
продукция;
-средни - разходи на единица продукция - единични разходи;
-пределни разходи представляват нарастването на общите разходи при увеличение на
производствената продукция с единица
Условия за оптимизиране на производствените решения.
Условията за оптимизиране се крият във връзката между общите приходи и общите разходи.
Общите приходи са сумата, получена от продажбата на продукцията. Те са равни на
количеството продадени единици умножени по цената на единица продукция.
Основното допускане за поведението на фирмата е, че тя максимизира печалбата си.
Печалбата представлява разликата между общите приходи и общите разходи.
Следователно под внимание следва да се вземат:
-разликата между съвкупните приходи и съвкупните парични разходи на фирмата
-възвръщаемостта на производствените фактори, на основата на най доброто им
приложение;
-разлика между общите приходи и общите разходи;
- печалбата за единица продукция;
-печалба,която показва колко ще се увеличи или намали общата печалба;
-разликата между счетоводната печалба и данъците;
-разликата между оперативната печалба и лихвите по заеми и др.
Тук от значение са и цените на производствените фактори, които в голяма степен
допринасят за ефективността. Но е необходимо да се отчете тяхното ефективно използване в
самото производство - организацията по използването им, влиянието върху тях на вътрешната
и външната среда и др.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми за държавен изпит по стопанско управление

Разработени теми по конспекта за държавен изпит по стопанско управление...
Изпратен от:
vale7
на 2011-10-13
Добавен в:
Теми
по Основи на управлението
Статистика:
651 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
пример за социално отговорно поведение
добавена от SESAR1995 17.11.2013
0
10
социална отговорност на организацията
добавена от marika.ivanova.98 08.11.2013
0
10
Стопанско управление на фирма
добавена от Luba.06 12.05.2012
2
48
диагностика поведенческа промяна очакван резултат
добавена от malkoto425 23.03.2012
1
20
Подобни материали
 

Лидерство. Качества и стил на лидера. Ситуационни модели на лидерския стил


Разработката е на тема лидерство, качества и стил на лидера, ситуационни модели на лидерството с коментар на конкретен казус...
 

Основен резерв за развитието на туризма в кърджалийска област е състоянието на инфраструктурата в региона

28 окт 2014
·
4
·
5
·
455
·
10

Град Кърджали съществува от 1607г. като малко селище, а след 1885г. променя своя статут и става град. От 80 семейства в далечното минало градът днес наброява 44 000 жители...
 

Системния подход за изследване на организационното поведение

26 яну 2011
·
30
·
2
·
617
·
54

Изучаването на организацията като една система, съставена от множество подсистеми фокусира върху подобряването на ефективността на следните четири равнища на поведението...
 

Лидерство и управление в организацията


Организация е мястото, където се организират ръководствата. Управлението е сложна дейност. Може да бъде свързано с организация от различен тип. Тя е причината, която обуславя съществуването на управлението и затова трябва да изясним какво е организация...
 

Лидерство и лидерски позиции. Определение. Теории за лидерството. Типове лидери.


Повечето хора имат интуитивна представа относно значението на лидерството, но биха се затруднили да дадат точно и ясно описание. Фактът, че в определена работна група някои хора са обособени като водачи и имат своите последователи е ясно осезаем...
 
Онлайн тестове по Основи на управлението
Мотивация
междинен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Дефинира се съдържанието и значението на мотивацията като функция на управлението, прави се връзка между мотивацията и видовете възнаграждения. Коментират се най-важните теории и модели за мотивацията. Тестът съдържа 24 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
23
53
1
4 мин
27.05.2015
Същност на управлението и организацията
изходен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Тест върху управлението, което като дейност се реализира в организацията. Съдържа 24 затворени въпроса, които изискват един или повече верни отговора.
(Лесен)
24
81
1
4 мин
12.01.2015
» виж всички онлайн тестове по основи на управлението

Теми за държавен изпит по стопанско управление

Материал № 730549, от 13 окт 2011
Свален: 651 пъти
Прегледан: 984 пъти
Предмет: Основи на управлението
Тип: Тема
Брой страници: 42
Брой думи: 19,652
Брой символи: 121,339

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавен изпит по стопанско управление"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала