Големина на текста:
ПО ДИСЦИПЛИНА:
ЕКОЛОГИЯ И ЕКОПОЛИТИКА
НА ТЕМА:
1.ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
2.ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДИТЕ И ПОЧВИТЕ
Нарушеното екологично равновесие в България се дължи преди всичко на погрешна
икономическа и териториална политика и липсата на ефективни икономически лостове в миналото.
Развивани са предимно тежка индустрия, характеризираща се с подчертана енергоемкост и
материалоемкост; химическа промишленост; металургия; машиностроене и др. Много от промишлените
обекти са разположени не само в неподходящи райони в близост до населени места, където има условия
за разсейване на замърсителите, но и далеч превишават по мощност на емисиите допустимото
замърсяване. Остарелите технологии и амортизирани производствени мощности не отговарят на
изискванията за защита на околната среда. За нарушеното екологично равновесие допринася и
трансграничният пренос на вредни вещества, например крайдунавските селища.
В България основни замърсители на атмосферния въздух са прахът, серният двуокис, азотните
окиси и оловните аерозоли. За някои региони в страната към тях трябва да се причислят и амоняк,
фенол, сероводород и др. На замърсяването на атмосферния въздух се обръща голямо внимание поради
значителните социални и здравни последици за хората- заболеваемост, смъртност, миграция. в силно
замърсените райони е увеличен броят на заболяванията на дихателната система, на сърдечно- съдовата
система, има повече кожни и очни заболявания. Освен това замърсеният атмосферен въздух създава
усещане за дисконфорт.
СЕРЕН ДВУОКИС. Основен източник на емисии на серен двуокис са процесите, свързани с
изгаряне на твърди и течни горива, съдържащи сяра. Замърсяването на въздуха със серен двуокис се
дължи и на промишлени източници, но в по- малка степен. В нашата страна този проблем стои много
остро поради факта, че основният дял при производството на топло- и електроенергия е за сметка на
изгарянето на твърди и течни горива с високо съдържание на сяра. за твърдите горива то достига до
3,9%, а при течните се колебае от 0,2 до 3,5%. Поради малкия процент на централизирано
топлоснабдяване ( около 20%) съществен дял от замърсяването на въздуха се пада на твърди и течни
горива в битовия сектор, което особено важи за малките населени места.
Количеството на емисиите от бита в големите промишлени центрове през зимата е около 10%
от общото количество емитирани вещества, докато за малките населени места те нарастват до 50%. В
почти всички пунктове за контрол на въздуха в страната се контролира и съдържанието на серен
двуокис. Високи концентрации през цялата година се регистрират в близост до големите ТЕЦ и
промишлените центрове. През зимния период се измерват концентрации, превишаващи санитарната
норма, макар и в по- малка степен, почти в цялата страна.
AЗОТНИ ОКИСИ. Азотните окиси се получават като резултат на всички горивни процеси, в
това число и в промишлеността. Главен източник за замърсяването, особено в големите градове, е
автомобилния транспорт. Броят на автомобилите в страната през последните години нарасна много.
Голяма част от тях са с дълъг период на експлоатация и с лоши екологични характеристики.
Концентрацията на азотен окис се следи почти в цялата страна. Превишаване на санитарната
норма се регистрира около натоварени кръстовища и оживени магистрали. София е град с интензивен
автомобилен транспорт, поради което азотния окис в атмосферата му е характерен замърсител през
цялата година.
ПРАХ. Замърсяването с прах е проблем за цялата страна. Дължи се на използването на твърди
горива с високо пепелно съдържание, което в някои случаи надвишава 50%. Най- голямо количество
прах се изхвърля при производството на електро- и топлоенергия. Други източници на прах са
промишлеността и битовият сектор, както и наличието на много неконтролирани източници- лошото
поддържане на пътищата, градските сметища, открити кариери и др.
ОЛОВНИ АЕРОЗОЛИ. Оловните аерозоли се емитират при производство на олово, при
вторичното му извличане от стари акумулатори и други отпадъци, при боядисване с бои, съдържащи
олово и др. Главният източник на оловни аерозоли са преди всичко бензиновите двигатели с вътрешно
горене. Дължат се на присъствието на съединението тетраетилолово в бензина, което се прибавя за
подобряване работата на бензиновите двигатели. Затова оловните аерозоли са характерен замърсител за
големите градове, където плътността на трафика е голяма. Значителни емисии на оловни аерозоли се
наблюдават в индустриални центрове, в които са разположени заводите за получаване и преработка на
цветни метали. В тези региони се забелязват значителни увреждания на здравето на хората, най- вече на
децата.
В по-голямата част от местата в страната, където се контролира този замърсител, стойностите
на измерените концентрации са под нормата. Концентрацията на оловни аерозоли в атмосферния въздух
на страната през последните години намалява, от една страна, поради намаленото производство на
олово и въведените очистващи съоръжения или технологични промени, и, от друга- поради
използването на безоловен бензин и частична замяна на боите, съдържащи олово.
ДРУГИ ЗАМЪРСИТЕЛИ
Освен посочените по-горе, характерни за определени райони са и други замърсители - амоняк,
фенол, сероводород и др. В последните години голямо внимание се обръща на замърсяването с фреони и
халони, като озоноразрушаващи вещества.
В някои райони на България проблем представлява замърсяването с органични и
хлорорганични вещества. Тези замърсители е наложително да се контролират.
Към основните източници на замърсяване също могат да се отнесат:
2
(1) Атмосферни води. Те носят големи количества разнообразни замърсители. При стичането
си по склонове и улици на населени места тези води допълнително увличат със себе си значителни
количества замърсяващи вещества.
(2) Градски отпадни води. Тези води включват битовите отпадни води съдържащи ПАВ
(повърхностно активни вещества), микроорганизми, фекални води.
(3) Наносите (отлаганията). Те могат да се появяват за сметка на разтворената почва в
дъждовната респективно речна вода примесена със значителни количества твърди частици. Появата им
може да дойде и от различни изкопни и взривни дейности. Наносите нанасят голяма вреда на водните
басейни и особено на системите за водоснабдяване и хидростанциите. В някои случаи, разтворените във
водата почвени частици до такава степен замърсяват и силно затъмняват водата, че фитопланктона
съдържащ се в нея загива поради невъзможност да фотосинтезира.
Периодично Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) прави инвентаризация на
вредните вещества във въздуха. Последните официално публикувани данни са към 2007 г.
Съгласно изискванията на националното и европейско законодателство страната е разделена
на шест района за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ). Анализът на
данните за 2007 г. е изготвен по райони, като е отчетена и спецификата на всяко населено място, в което
се контролира качеството на атмосферния въздух.
През 2007 г. Националната Автоматизирана Система за Контрол Качеството на Атмосферния
Въздух (НАСККАВ) се състои от 56 стационарни пункта, в т.ч. 26 пункта с ръчно пробонабиране (РП) и
последващ лабораторен анализ, 15 автоматични измервателни станции (АИС), 11 ДОАС системи,
разположени в градовете Свищов, Никопол, Русе, Силистра, Бургас и Ст. Загора (с. Могила, с. Ръжена,
с. Остра Могила) както и 4 АИС за мониторинг в екосистемите. Пунктовете за мониторинг (ПМ) на
качеството на атмосферния въздух са разположени в 31 населени места.
Съгласно Заповед №1372/31.12.2004 г. на министъра на ОСВ в края на 2007 год. бяха
доставени и въведени в експлоатация 7 нови АИС, разположени в градовете София, Благоевград,
Плевен, Кърджали, Горна Оряховица, Шумен и Несебър. През 2008 г. предстои инсталирането на още
седем нови АИС.
Във връзка с изпълнение дейностите на утвърдения от министъра на околната среда и водите
План за действие за развитието и изграждането на НАСККАВ и необходимостта от окрупняване на
районите за оценка и управление качеството на атмосферния въздух на основание на чл.12 и чл.30 от
Наредба №7/1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (ДВ, бр.45/1999 г.) със
Заповед №РД-580/17.07.2007 г. министърът на ОСВ утвърди нов списък на районите (агломерациите) за
оценка и управление на качеството на атмосферния въздух. В заповедта е определен териториалният
обхват на районите и минималният необходим брой пунктове за текуща оценка на КАВ.
Съгласно горепосочената заповед територията на страната е разделена на 6 РОУКАВ –
Столичен, Пловдив, Варна, Северен/Дунавски, Югозападен и Южен/Тракийски.
Оценката на качеството на атмосферния въздух в страната през 2007 г. е изготвена за
основните контролирани показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух – прах, фини
прахови частици (ФПЧ
10
и ФПЧ
2.5
), серен диоксид, азотен диоксид/азотни оксиди, въглероден оксид,
озон, бензен, олово, кадмий, никел, арсен и полициклични ароматни въглеводороди, както и за други
специфични замърсители съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.
Емисиите от всички източници на вредни вещества от антропогенна дейност и природа са
обобщени в 11 основни групи: ТЕЦ, Битово горене, Горивни процеси в индустрията, Негоривни
производствени процеси, Добив и преработка на изкопаеми горива, Използване на разтворители, Пътен
транспорт, Друг транспорт, Третиране и депониране на отпадъци, Селско стопанство и Природни
източници. Изчислени са емисиите на следните вредни вещества: фини прахови частици (ФПЧ
10
), серен
диоксид (SO
2
), азотни оксиди (NО
x
), полиароматни въглеводороди (PAH), полихлорирани бифенили
(PCBs), хексахлорбензол (HCB), пентахлорфенол (PCP), диоксини и фурани (DIOX), метан (СН
4
),
неметанови летливи органични съединения (NMVOC) , амоняк (NH
3
), въглeроден оксид (CO), живак
(Hg), кадмий (Cd) и олово (Pb).
През 2007 г. емисиите по групи източници и атмосферни замърсители са изчислени по
утвърдената със Заповед №РД 40/22.01.2008 г. на министъра на околната среда и водите нова „Единна
методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха” по Конвенцията за
трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния и Рамковата конвенция на ООН за
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Източници на замърсяване

Нарушеното екологично равновесие в България се дължи преди всичко на погрешна икономическа и териториална политика и липсата на ефективни икономически лостове в миналото. Развивани са предимно тежка индустрия...
Изпратен от:
vladko_ss
на 2011-10-12
Добавен в:
Курсови работи
по Екология
Статистика:
272 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
СПЕШНО! Въздействие на метана върху човешкото здраве (синергично,кумулативно,дози)
добавена от Driftacha 06.12.2012
3
12
Подобни материали
 

Замърсяване на водите

06 яну 2007
·
4,028
·
3
·
1,007
·
567
·
8

В редица държави замърсяването на водите взема застрашителни размери. Населението им ползва вода със съмнително качество.
 

Проблеми с водите в България

28 ное 2007
·
531
·
1
·
180
·
219
·
6

Показатели на замърсеността на водите в България....
 

Замърсяване на водите

16 май 2010
·
298
·
3
·
6,699
·
704
·
1

Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водитеЗамърсяване на водите...
 

Глобални екологични проблеми - замърсяване на водите

08 фев 2011
·
585
·
14
·
296
·
1,248
·
8
·
1

Презентацията е на тема "Глобални екологични проблеми- замърсяване на водите". Има доста материал в нея и е подходяща като уводна за реферати на тази тема...
 

Замърсяване на водите от нефтодобива, нефтените разливи и нефтопреработването

01 окт 2009
·
300
·
4
·
931
·
434
·
4

Замърсяване на водите при добиването и транспортирането на нефт [2и]....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Екология на околната среда
изпитен тест по Екология за Ученици от 12 клас
Тест за придобиване на трета квалификационна степен по професия : Еколог. Въпросите са с избираеми отговори, един от които е верен.
(Лесен)
50
74
1
5 мин
17.09.2012
Тест по екология за 4-ти курс
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тестът включва 10 логически въпроса и 11 твърдения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
21
17
1
3 мин
20.02.2015
» виж всички онлайн тестове по екология

Източници на замърсяване

Материал № 729712, от 12 окт 2011
Свален: 272 пъти
Прегледан: 493 пъти
Предмет: Екология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 3,758
Брой символи: 24,511

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Източници на замърсяване "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
179 38

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
26 38

виж още преподаватели...
Последно видяха материала