Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
Големина на текста:
Поради финансовите възможности,които притежаваме сме решили да образуваме
косорциум за производство на сладка царевица и търговска деиност.Фирмата ще се
занимава с производство и продажба на сладка царевица.Установихме, че в
България почти няма предприятие, което да се занимава с избраната от нас
деиност.Решихме, това ще баде печеливш бизнес.
За целта се колсултирахме с юрист от Софииски Градски Съд относно
регистрацията на консорциума.Изложихме му наи подробно проучванията, които
сме направили и заедно стигнахме до извода , че сме взели правилно
решение.Бяхме консултирани и напатствани при регистрацията на нашато
дружество консорциум “Агромекс”.От съда получихме декларация по чл.275 от
ТЗ ,образец от подписите без нотариална заверка , документ за уникалност на
името, на фирмата, уведомително писмо.След като попълнихме всички тези
документи се направи регистрация на консорциума “Агромекс” спредмет на
деиност призводство и продажба на сладка царевица.След това регистрирахме
консорциума по по Булстат тъи като срока е три работни дни след получаването на
съдебната регистрация.Необходимо е да се представи копие от решението на съда
за регистрация на консорциума.Заплашта се такса за вписване на нов стопански
субект в единния държавен регистър”Булстат” , съгласно закона на статистиката
/д.в. бр.2/2000г./ като за консорциум сумата е 20 лв.
Следваштата стъпка е Раионно управление отдел “Социално осигуряване”.
Прилага се решението на съда за регистрация на консорциум ,документ за
самоличност на собственика на дружеството и Булстат”. Срещу тези документи се
получава осигурителен номер и съответните приходни-разходни сметки на НОИ и
ЗОК .Последната стъпка е регистрация в данъчна служба по седалиште,чиито срок
за регистрация е до 7 дни от решението на съда на вписване в Търговски
регистър.Необходимите фокументи са: съдебно решение за регистрация на
консорциум –копие от регистрация от “ Социално осигуряване” , печат на фирмата
След като се получава разрешение за данъчна регистрация с данъчен номер.При
евентуална промяна на декларираните данни в 14 дневен срок следва да подадем
заявление за промяната на данните като се поддава декларация , в която се вписва
седалиште,производство и обекта на производствена деиност.
БИЗНЕС ПЛАН
Име на консорциума “Агромекс”
Седалиште:гр.Костинброд обл. Софииска
Адрес гр. Костинброд
Представлява се от следните съдружници :Дарина Стоилова,Галина
Георгиева,Даниел Даскалов и Сезгин Сали
Домашни адреси:
Гр София кв “Слатина” бл 143 вх б ап 36
Гр София кв .”Дианабат” бл 45 вх а ап 65
Гр София кв “Сухата река” бл 42 вх г ап 87
Гр София кв “Редута” бл 76 вх в ап 54
Бизне плана предвижда създаване на консорциум в град Костинброд за
производство и продажба на сладка царевица
Идеята не възникна на на база подходящ ресурс непокрит български пазар
.Финансирането ще се извърши от собствен капитал и от получен банков заем
Личните не цели са:приходи за по продължителен перид осигуряване на добър
семеен бужет, подобряване имуществото на семеиствата ни,закупуване на нова
движима и недвижима собственост.
Целите са ни: утвърждаване на името и , създаване на добър имидж,достигане на
добра печалба,подобряване и разширяване деиноста на фирмата , сключване на
договори с други фирми от други градове и др.Разкриване на нови работни
места.Редовно заплащане на ДОД по ЗОДФЛ съгласно таблицата за
облагане.Допълнителна квалификация на съдружниците и усъвременяване
деиността , осигуряване на добри условия за труд и по4ивка За целта направихме
проучване на пазара.Това проучване ще ни даде възможността да разкрием нашия
целеви пазар , т.е. тези потребители , които ще предпочетат нашите цели.В
България има няколко фирми за производство и продагба на сладка царевица , но
техните цени са по високи от нашите и не се явяват прек конкурент.И тяхното
производство е предназначено за износ,а нашата фирма е насочила своето
производство за вътрешния пазар.
Пазара на , които разчита ме като начало е достатъчен да спомогне за
осъществяване целите на нашето дружество.
Пестеливото изразходване на суривините,горивата, енергията и други подобни
поддържат деиноста на фирмата.Това са пера включващи се в себестоиността на
дружеството и води до реализирането на печалба.За достигане на печалба средно в
размер на 20 % спрямо общите разходи за период от пет години, трябва да се
усъвършенства производството чрез:
Внедряване на нови технилохии в производството
Намаляване разходите за суровини,материали, енергия и други подобни
Намиране на доходни пазари за продажба на произведената от нас стока.
И така в период от пет години ние ще увеличим продажбата с 20 %. Като
установихме, че цената на предлаганата от нас стока е доходна и би магла да се
продава на пазара, преминахме към втория етап за склучването на договори за
реализация на този вид стоки за търговия на едро.За осъществяването на по- голма
печалба склучихме договори с фирми, които се намират извън пределите на София
“Агро – инпекс” Пловдив, “Агро- инжинеринг” Варна за съвместна деиност.В
договора се включва , какво ще бъде задължението на фирмите,количеството
продажба и начина на заплащане.
За представяне и запознаване на клиентите с нашите продукти сме предвидили
осигуряване на рекламни материали За представяне и запознаване на клиентите с
нашите продукти сме предвидили осигуряване на рекламни материали за всеки
магазин където се пласира продукцията ни. Фирмата ни влезе в контакт с рекламна
агенция, която се нае да изработи според нашите изисквания плакат. Те ще бъдат с
подходящ дизаин и размери 150x120 см изработени от луксозна хартия, имайки
преджид големината и атрактивния дизайн те ще привличат вниманието на
клиентите както и пред самия щанд.
Предполагаемата дата за регистрация е на консорциума “Агромекс” е датата на
влизане на съдебното решение от съда в което е опоменато предмета на
деиност.При данъчната регистрация сме длъжни да регистрираме предмет на
деиност на фирмата ,а имено производствена и търговска деиност.
Обекта на извършваната от нас деиност се намира в град Костинброд.
На въпроса:какво по- различно от конкурентите произвежда нашето предприятие,
ние отговаряме по следния начин : нашето предприятие предлага богат асортимент
и високо качество на предлаганата от нас стока.За да организираме нашата
търговска деиност в стационарен обект са нужни следните нормативни актове,
които регламентират услугата:
Закон за заштита на потребителите и правилата за търговия,Наредба за реда и
условията за произвеждане на търговска деиност на територията на Столична
община.Услугата се извършва от Дирекция “Финансово стопанска деиност”, отдел
“Стопанска деиност”.
Уведомление по образец- получава се срещу заплащане в Центъра за
административно обслугване-0,90 лв.
БУЛСТАТ
Удостоверение за данъчна регистрация.
Свидетелство за регистрация на фискално устроиство
Уведомлението се подава в два екземпляра, в 7- дневен срок от заверката на
Териториалната данъчна дирекция на свидетелство за регистрация на фискално
устроиство на обекта или 14- дневен срок от подаване на уведомлението се се
извършва заверка на единия екземпляр се представя на лицето т.е. на нас.Нашия
капитал които сме решили да инвестираме е 200 000 лв.Разполага ме с 200 декара
земя.Наличният капитал се осигурява от съдружниците.
Консорциума ще се регистрира като “Агромекс” със съдружници: Дарина
Стоилово , Галина Георгиева, Даниел Даскалов и Сезгин Сали с дялово участие
25%, 25%, 25%, 25% .Като начало трябва да закупим важни материали и машини за
деиноста
Необходимо оборудване:
Трактор + прикачен инвентар,плуг, дискова брана,редосеялка,
Комбаин за събиране на царевицата
Силуз
Сушилна
Необходими материали и суровини :
Резервни части
семе(царевица)
опаковачни материали
По направените от нас проучвания достигнахме до извода , че наи- подходящ
доставчик за оборудването са : “ТИВИ КОМПАС-АД” , “Неопластика”ЕООД
За оборудването са необходими 160 000 лв за , които фирмата ни кандидатсва за
заем от банка “Боихим” .С договора за банков кредит банката се задължава да
отпусне на заемателя парична сума за определена цел и при уговорени условия и
срок, а заемателят се задължава да ползва сумата съобразно уговореното и да я
варне след изтичане на срока .Заемателя плаща лихва по кредита, уговорена с
банката.Договорът за банков кредит се склучва в писмена форма.Заемателят е
длажен да даде на банката необходимите сведения вав вразка сас сключването и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 2)
leninkataa написа на 23 мар 2009 ОТГОВОРИ
ученичка от Пловдив , СОУ "Св. Константин - Кирил Философ"
НЕМОГА ДА ИЗТЕГЛЯ МАТЕРИАЛ ВЪПРЕКИ ПЛАТЕНИЯ ЕСЕМЕС
pompea написа на 12 май 2008 ОТГОВОРИ
ученик на 32 години
Мъка ........ толкова елементарно ниво и непознаване на българската граматика
 
Подобни материали
 

Реферат по аграрна икономика

19 май 2008
·
183
·
12
·
2,104
·
66

Произходът на понятието “раса” все още не е достатъчно добре изяснен. Не малко изследователи приемат, че в основата на наименованието стои арабската дума “рас”, означаваща, корен, начало, глава.
 

Аграрна икономика

01 юли 2008
·
195
·
1
·
474
·
89

Две теми в помощ на студенти по специалността "Аграрна икономика".
 

Аграрна икономика

15 юни 2009
·
728
·
35
·
14,050
·
757

Държавен изпит аграрна икономика 2009 година развити въпроси от конспекта...
 

Градински фасул (пищов)

28 апр 2008
·
112
·
9
·
5,609
·
172

Използва се за консервиране, замразяване след или без термична обработка. Има много високи хранителни качества. Разпространение – в цялата страна...
 

Инвестиции и инвестиционен процес в земеделието

14 ное 2007
·
988
·
11
·
2,033
·
276

Инвестициите могат да се разглеждат като универсален инструмент за оптимизиране движението на парите и насочване на икономическите агенти към стопанската дейност...
 
Онлайн тестове по Агробизнес
Тест по аграрен мениджмънт
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тест за изпит по аграрен мениджмънт. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Труден)
17
90
1
1 мин
25.04.2013
Биологично земеделие
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тестът е за специалност "Управление на агробизнеса", за студенти от втори курс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
21
3
1
3 мин
31.07.2019
» виж всички онлайн тестове по агробизнес

Производство на царевица

Материал № 72895, от 08 яну 2008
Свален: 442 пъти
Прегледан: 392 пъти
Качен от:
Предмет: Агробизнес, Икономика
Тип: Проект
Брой страници: 5
Брой думи: 1,199
Брой символи: 10,697

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Производство на царевица"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
19

Данаил Дамянов
преподава по Икономика, Туризъм и Счетоводство
в град Свищов
с опит от  22 години
1,455 398

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения