Големина на текста:
ПУБЛИЧНО ОБЩУВАНЕ,ПУБЛ.ИЗЯВИ
В зависимост от профес.област,публич.изказвания биват,соц.политически,академични,
съдебни,църковни и ораторски.Според преследваната цел са:информиращи, убеждаващи и
забавляващи.За да не се превърне в безцелен разговор,съвещанието трябва да има
представител,който да подготви програмата и да следи за изпълнението и.При дискусия,
която засяга повече въпроси,решенията трябва да се формулират по точки.Накрая трябва да
се направят обобщения.Видовете съвещания са-съвещ.от стандартен тип,разговори.
Успешното провеждане на съвещанието зависи от личноста на водещия.Преди началото
представителя трябва да осмисли проблемите,по които ще дискутира,да набележи отделни
точки по които ще се разисква,да се подготви увода,веднага след него да се предложат
тематичните въпроси.Предварително се изготвят покани с посочени в тях-място,дата,час и
тема на провеждане на съвещанието.След увода и поставянето на въпросите,председателя
чака отговорите на участниците,не трябва да се нервничи,ако веднага не се вземе думата.
Председателя задължително благодари на всеки изказал се,без да показва никаква
солидарност към мнението му,трябва да е безпристрастен.Трябва да се дискутира.
Председателя трябва да спазва някои правила-да се държи учтиво,да се спазва часа на съвещ. ,
да не се прекъсват изказващите,да представи всички участници.Подготовката за изказване
включва: как да се говори,със или без текст; написаният текст да е само за подкрепа; да се
говори без бележки.Планът за изказване включва:начало на речта,о-вна част и край на
изложението.
ИЗКУСТВОТО НА ПРЕГОВОРИТЕ
Способноста за водене на преговори е висш израз на уменията за вербално общуване и
публично говорене на личноста.Ефективното водене на преговори изисква сериозна
подготовка,практика и непрекъснато осъвършенстване.Видовете преговори са-политически,
военни,трудови,икономически,културни,юредически,медицински.Условията за успешно
водене на преговори са,определяне на точните цели,опознаване на „противника”,време и
методика,предвиждане на възможни реакции,определяне ползите и последствията на всяка от
страните,предлагане на възможности,а не на ултиматом,общуване по време на преговорите и
завършване ч/з ясно очертаване на постигнатото.
ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБЩУВАНЕ
Педагогич.общуване е специфичен вид соц.общуване.То е професионално,отличава се с
целенасоченост и системност,и е вторично спрямо ежедневното общуване.ПО има 2
измерения-вънщно,насочено към регулирането на взаимодействията и вътрешно,насочено
към възприемане на собствените състояния.Функциите на ПО са информационна,
познавателна,нормативна,комуникативна,креативна и диагностична.Особености на ПО в
предучилищна възраст е в п-са на играта,като доминираща дейност,обогатява детското
общуване.При ранната уч.възраст,доминираща е учебната дейност.Децата копират действия,
поведение,като образец е учителя.През средната УВ се разшурява периметъра на ПО,засилва
се общуването с връстници и приятели.П/з горната УВ децата са с по-висок интелектоален
потенциал,при взаимодействието им с педагозите те ценят способността за разбиране,
отзивчивостта,професионалната компетентност в отношенията.
ПСИХОЛ.ПРОБЛЕМ НА ПЕДАГОГ.МАЙСТОРСТВО В ПОЗНАВАТЕЛНИЯ П-С
Проблемът на педагогическото майсторство е тясно свързан с въпроса за професионално
осъвършенстване на педагогическите дейци и овладяването от тях на цялата гама от умения
за резултатно общуване с ученици,родители,колеги и др.Педагог.майсторство се свързва с
целта на възпитанието,издигната в новите условия на развитие на обществото ни.Представата
за ПМ е х-ка на педагог.труд,който съдържа постоянна целеустременост.ПМ се отличава със
строга целеустременост и постепенно се превръща в професионална интуиция.
ВЕРБАЛНО ОБЩУВАНЕ
Вербалното общуване м/у хората предполага специф.вид действия,насочени към взаимно
разбиране.Чрез него става размяна на мисли,предаване на знания,опит,идеи,но това не става в
буквалния смисъл на думата.ВО е специфичен род поведенческа връзка.При него
взаимодействащите си субекти многократно влизат в ролята на източници и приемници на
определен вид дразнения.
ОБЩУВАНЕ В ТЕСЕН КРЪГ
При срещата на двама души са важни някои елементи на обществено взаимодействие-
количество на речта,продължителност на срещата,темп на взаимодействие,интимност във
взаимоотношенията,превъзходство,емоционалност при общуване, съревнование,
сътрудничество,цел на срещата.В началото всички взаимоотношения са непостоянни. Когато
срещите са по-чести и се създават взаимоотношения,които удовлетворяват и двете страни,
възникват възможности за приятелство.Ако към двойка общуващи се присъедини трето лице,
се нарушава постигнатото равновесие,всеки от двамата трябва да коригира поведението си
спрямо третия.Ситуациите са различни.Хората предпочитат малки групи за общуване, защото
там могат да говорят толкова често,колкото пожелаят.
РАЗГОВОРЪТ
Основните видове разговори са: приятелски срещи-те са наситени с много чувства и
преживявания.Разговорът протича свободно,ползата от срещата е само в радостта от
компанията на другия.Съобщения-ако ги правим пред неспециалисти,трябва да знаем,че
слушателите не знаят нищо за дискусионния въпрос,трябва да се употребяват точни и ясни
изрази,примерите улесняват обясненията,въпросът трябва да се изложи на кратко.Обсъждане
на въпрос-обсъждането е трудно,ако участват повече страни и всяка от тях се интересува от
проблема.При подготовка на обсъждане трябва да се изясни,какво ще кажем и каква ще е
позицията ни. Дискусия- те дава няколко преимущества: координира се мисленето,
дискутиращите са принудени да изложат разсъжденията си по-ясно, добрите идеи се
доразвиват и грешките в изложенията се коригират.Съобщаването на неприятна вест може да
стане по няколко начина: внезапно,постепенно, и като се опише положението в по-лоша
светлина, за да може този, който приема новината,да има утеха,че нещата са се развили
сравнително по-добре.
ВЪЗПРИЯТИЕ
Възприятието е отражение,като цяло,в момента.Резултат е от дейността на повече от един
анализатори.Между анализаторите има взаимодействие, по-сложен анализ и синтез,
благодарение на тях огнищата на възбуда се обединяват.Особенността е аперцепция-
цялостността,избирателността.Възприятието не е прост сбор от усещания,защото в него
участват и други компоненти, интереси,опит, знания и др.В зависимост от участието на
анализаторите,те са обикновенни и комбинирани, ако целта е определяща те са целенасочени
и нецеленасочени.Възприятията са за пространство,движение и време.
ПРЕДСТАВА
Представата е възпроизвеждане на образ за нещо от действителността,което по-рано сме
възприемали.Тя е резултат от дейността на целия анализатор.В о-вата и лежи п-сът
разтормозяване.Образът е цялостен,но по-блед, бързоподвижен. Също е резултат от
повторение на минал опит.В зависимост от особенностите в съдържанието им, те са
еденични и общи.
МИСЛЕНЕ
Това ч най-сложният познавателен психичен процес.Мисловните форми са понятие,
умозаключение и съждемие.Мисловните п-си са анализ, синтез, абстракция, сравнение
,конкретизация.Мисленето е резултат от дейността на цялата мозъчна кора.За да се осъществи
п-сът се използват вериги от асоциации, които непрекъснато се усложняват.Създават се в
сферата на първата и втората сигнална система.Мисленето дава познание за
действителността,то възниква на практическа о-ва. Качествата му са дълбочина, конкретност,
самостоятелност, бързина, критичност и самокритичност, последователност.В зависимост от
преобладаването на действието или образа в мисловния п-с са, практическо-действено,
абстрактно и художествено.
ВЪОБРАЖЕНИЕ
То е психичен п-с на опит от миналото и създаване на нови образи за неща, които човек не е
възприемал.Създават се нови съчетания м/у временните нервни връзки в кората на главния
мозък.Конструкциите на въображението се отнасят до три обекта- образи при
възпроизвеждащото бъображение, фантазните образи и образи от творческото въображение.
Изграждането на фантазните образи става по няколко начина- хиперболизация,пренасяне,
аглутинация и типизация. Класификацията е в зависимост от начина на участие на волята в
този п-с, волево,неволево,творческо и възпроизвеждащо.
ЕМОЦИОНАЛНО-ВОЛЕВА СФЕРА. ЧУВСТВА, ВОЛЯ
Целта е да се разделят чувствата, като специфично отражение на действителността, в което
намира израз отношението на човека към външната среда. Отново трябва да се открие
разликата м/у чувствата и емоциите.Емоциите са реакция на човека и животните, под
въздействие на външни и вътрешни дразнители.Характеризират вегетативните функции на
организма. Чувствата са устойчиви отношения на човека към предметите и явленията от
действителността. Емоциите са характерни за човека и животните, а чувствата са характерни
само за човека. Чувствата са психичен п-с, изразяващ субективното отношение на човека.
Свойствата на чувствата са полярност, интегритет, подвижност и вирулентност.
Особенностите са обективна детерминираност и субективност. Те изпълняват функции,
необходими за соц.живот на човека, за приспособяването му към социалната среда. Видовете
чувства са: афектът, страстта, а когато се надхвърлят границите на нормата, се наблюдават
гранични състояния, като хипертимия, еуфория, чувство за малоценност.Волята е условно
рефлексна, преднамерена дейност, тя е психичен п-с. Нейните действия са прости и сложни.
Качествата са решителност, целеустременост, смелост, настойчивост и издръжливост.
Формирането на волевата сфера на личността става в п-са на възпитанието и
самовъзпитанието.
ВНИМАНИЕ
Вниманието е насоченост и съсредоточеност на психичната дейност на човека.Устойчиво
огнище на повишена възбудимост, независимо от какво е предизвикана.То има рефлекторен
характер.Свойствата му са: колебание, устойчивост, подвижност, разпределеност.
Разпределеността на вниманието се изразява в способността на човека да държи в центъра на
вниманието си няколко неща или действия едновременно. Физиологичния механизъм на
вниманието е принципът на доминантата. То е психично качество. Видовете внимание са:
неволево, волево и послеволево(обединява положителните черти на волевото и неволевото).

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Психология

Конспектирани теми по психология...
Изпратен от:
kremi8381
на 2011-10-09
Добавен в:
Конспекти
по Психология
Статистика:
46 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
151
2
1 мин
25.11.2016
Тест по психология за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Изходен тест по психология за цялостна оценка на придобитите знания по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
770
1
25.09.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Психология

Материал № 728016, от 09 окт 2011
Свален: 46 пъти
Прегледан: 115 пъти
Предмет: Психология
Тип: Конспект
Брой страници: 8
Брой думи: 3,410
Брой символи: 22,864

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения