Големина на текста:
РЕФЕРАТ
На тема:
„БЪЛГАРСКАТА НАРОДОПСИХОЛОГИЯ”
По специалността „Сравнителна психология”, Великотърновски университет
„Св.Св. Кирил и Методий”-клон Враца
Антонина Георгиева Топалова, студентка от втори курс фак.номер - 0993,
Преди да посочим спецификата на българската народопсихология, е добре да
подчертаем, че народопсихологията е наука за психическите явления и процеси, характерни
за обособените исторически, политически, културно, териториално, езиково и религиозно,
самосъзнати и самоопределящи се народи или нации. Тя е наука за традициите, за психичните
особености, характерните черти и поведенчески реакции, за етнокултурните съставки на един
народ.
В България Тодор Панов е първият, който се опитва да изясни същността на
народопсихологията като наука и да формулира нейните задачи. Неговият пример е
последван от П. Дървингов, См. Казанджиев, Ст. Гидиков, Ст. Костурков, М. Драганов и
други. Марко Семов я определя като наука за самопознанието на народите, която има за
предмет изучаването „както на общото, така и на специфичното в поведението на отделните
народи, начинът, по който те реагират на една или друга историческа даденост, основните
емоционални и други психически дадености, които приобщават отделните народи, но и които
ги различават. Тя е натрупаното в историческия процес обществено мнение за нас си...”
В обобщение на казаното дотук народопсихологията е наука за биологичните,
историческите, географските и културните фактори, влияели и влияещи по съответен начин в
психиката и поведението на отделните народи. Тя е наука за националния характер и за
националния живот.
Използвайки достиженията на всички автори в разглежданата област, в том първи на
трилогията „Народопсихология" проф. Марко Семов изясни нейната структурна и
съдържателна страна. Много оригинално той сравнява народопсихологията с
разширеното възпроизводство на натрупани вече знания, опит и привички (възгледи и
ценности). Подчертава, че тя служи като средство против „забравяне или затрупване в
паметта на хората и времето". Дава интересно определение на понятието традиция:
повторяемост на явления, на стереотипи и привички, на действия и поведение, които,
срещайки съпротивата на днешния ден, невинаги преминават в бъдещето". Според него
1
народопсихологията „в крайна сметка не е нищо друго освен натрупаното в историческия
път обществено мнение на един народ за себе си и неговото опознаване".Тя изучава
конкретните исторически условия. „И в този безкраен исторически процес тя изследва
общото, трайното, типичното, което прави българина българин."Според автора макар и
трудно доловимо, народопсихологичното трябва да се търси в преданията, литературните
източници, както и в исторически документи.
За да завършим с изясняването на същността на понятието народопсихология,
необходимо е да се обърнем и към Българския тълковен речник. Там е записано, че
народопсихологията представлява:
1. Дял от социалната психология, който изучава особеностите на народния дух,
психическия строй и психическите процеси в рамките на дадено общество, на даден строй.
2. Народен дух, психически особености на дадено общество, на даден народ.
Това определение може да се атакува затова, че то включва само специфичните черти
на народа. Неговият образ ще бъде цялостен, ако се отчитат и общочовешките качества, които
се срещат във всички народи, но които поради различните условия на реализация също
открояват националната специфика.
Независимо дали се дава приоритет на общото, или на особеното в националната
психология, последната е необходимо да се насочва към изучаването на:
- Енергийния източник в дейността на народа, кое надделява: стихийното начало или
разумът; интуицията или методическото преследване на поставените цели; емоционалността
или рационалността.
- Установяване на точната мярка за съпоставимост с времето и с другите народи
-Свързване на традициите с историята. Изучаване на традициите на един народ, но
от гледна точка на националния характер и на тяхното отражение върху него. Тук
трябва да се има предвид, че доколкото в тази насока се използват научните прийоми на
много науки, то народопсихологията е интердисциплинарна наука.
- Съпоставяне на ролята, която традицията оказва на настоящето и бъдещето с този на
т. нар. модернизъм. Стоенето на позициите на традиционализма е сигурно средство за
противопоставяне непосредственото обществено битие на всяко чуждо и с това се дава
началото на разпознаването му по това, което не е. Например българското не е гръцко, не е
турско, не е немско, американско и т. н.
- Народопсихологията изследва и същевременно подпомага процеса на
хомогенизацията на обществото, т. е. на нивелирането на личностните и обществените
различия, така че да стигне до абстракцията „типичен" българин, французин, англичанин и т.
н.
Процесът на хомогенизация протича по вертикала и по хоризонтала. По вертикала
конкретният типичен представител на своя народ се изучава във времето. В този аспект
2
трябва да се познава образът на предците, за да може да се види доколко например
българинът от миналото се слива с българина от настоящето. Това дълбочинно изследване
показва жизнеността на дадения народ; неговите здрави корени във времето. По хоризонтала
се проследява връзката между личност и общество. Отделната личност не носи персонална
истина за обществения живот и за характера на даден народ. Такава информация носят
социалните общности, от които е изградена нацията. Затова например Петър Мутафчиев
твърди, че обект на народопсихологията са „тотем, род, племе, етнос, народност, етническа
общност, народ". Подобна е позицията и на академик Димитър Ангелов.
Принадлежността към конкретна социална общност поражда в личността
„потребността да утвърждава чрез поведението си жизненоважните за общността актове дори
и тогава, когато те изглеждат твърде „лични". Събитията в „личния" живот имат своята
обосновка единствено в общностните ценности. Тази обосновка изгражда регулиращите
норми на т. нар. култура на срама и култура на вината за всяко несъответствие на
общозадължителните ценности.
Макар народите да са като малките деца — не обичат да бъдат поучавани и както
твърди Хегел: единствената поука от историята е, че никой не се поучава от нея,
народопсихологията има за задача да открои същността на народа и по-конкретно смисъла,
който влага в своя живот и който предопределя неговото поведение. Познанието в тази насока
ще позволи да се предсказва поведението на народа в една по-близка или по-далечна
перспектива. Разбира се, народопсихологията не може да служи за гадания и
предсказанията и тя винаги ще имат хипотетичен характер. Това не обезсмисля
възможността народопсихологията да служи в социалнополитическата прогностика и в
опитите за целенасочено въздействие на процесите, протичащи в обществения живот. В
обобщение на казаното дотук е необходимо да се подчертае, че психологията на всеки народ,
даже и на най-образования и най-примитивния, е сложна и нееднозначна. Неслучайно Т.
Панов я сравнява с девствен лес, където пътникът напразно би търсил „трамбовани прави и
широки пътища, по които да се движи из националната съдба и чувства на този народ". Ако
трябва да се направи извод от цитираната мисъл, то може да се твърди, че творческото начало
е единствено верният подход, а самопознанието е цел на народопсихологията. Нейното най-
често използвано средство за постигане на целта е сравнението. Невъзможно е да се
формулират качествата на един народ без сравнението им с качествата на друг народ.
Познаването на другите народи отваря вратите към знанието за собствения народ.
Притежаването на знания за другите народи, според проф. Д. Дойнов, е позволило например
на М. Семов „да постави на изпробван кантар истината за високите върхове, но и за
сенчестите страни на българския национален характер". Народопсихологията не само
използва в своите анализи сравнението. Тя самата се явява средство за сравнение, и то не
само със света, но и с десетките поколения, трасирали многовековния исторически път
на народа. Съпоставката с последните дава възможност да се види дали е залиняла, или се е
въздигнала неговата нравствена същност; дали са загубени, или съхранени традиционните му
добродетели.
Според М. Семов на Запад се използва най-вече „национален дух", докато на Изток
— „национален характер". Пак според него българските автори често използват понятието
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Българска народопсихология

Преди да посочим спецификата на българската народопсихология, е добре да подчертаем, че народопсихологията е наука за психическите явления и процеси, характерни за обособените исторически, политически, културно, териториално, езиково и религиозно...
Изпратен от:
antonina1405
на 2011-10-06
Добавен в:
Реферати
по Психология
Статистика:
139 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Формиране на моралните норми и моралното поведение в индивида

23 мар 2007
·
779
·
15
·
1,837
·
287
·
1

Моралът в тесен смисъл на думата е признаваната от определена социална група съвкупност от правила за поведение...
 

Психология на българина

26 окт 2006
·
788
·
4
·
1,245
·
76
·
1

Психологията и духа на българина преди сравнено със сега.
 

Характера като индивидуалност

01 мар 2008
·
184
·
5
·
526
·
45

Характера като индивидуалност - реферат по народопсихология.
 

Индивидуално – психични свойства на личността

20 ное 2007
·
507
·
3
·
766
·
135
·

Индивидуално-психичните свойства на личността разкриват характерното за всеки индивид. Основните видове темперамент: холерик,сангвиник, флегматик, меланхолик. Разкриват структурата на характера, както и взаимовръзката между темперамента и характера.
 

Социално познание и поведение

27 яну 2008
·
197
·
8
·
2,069
·
175

Описано е кратко интервю с анализи в областта на Социалното познание и поведение.
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,185
2
20.07.2012
Тест по психология
изходен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тест по психология за студенти от педагогическите специалности. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
370
1
14.02.2013
» виж всички онлайн тестове по психология

Българска народопсихология

Материал № 726953, от 06 окт 2011
Свален: 139 пъти
Прегледан: 276 пъти
Предмет: Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 16
Брой думи: 6,396
Брой символи: 39,593

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Българска народопсихология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Накшедил Мустафова
преподава по Психология
в град Русе
с опит от  23 години
1,931 90

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения