Големина на текста:
РАЗВИТИЕ НА МИСЪЛТА И ПРАКТИКАТА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО –
ИСТОРИЯ И ОСНОВНИ ИДЕИ, НОВИ ТЕНДЕНЦИИ И ИНИЦИАТИВИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
І. Понятие за качество
Проблемът за качеството е възникнал по времето, когато човекът е
започнал съзнателно да създава продукти, притежаващи потребителна
стойност. Свойството на един продукт да задоволява определени потребности е
едно от универсалните определения за качеството. По-късно се добавят
аспекти ориентирани към потребителите, производителите и продукта.
Качеството винаги е било синоним на добрата работа. На продукт с ценни
потребителски свойства. На професионализъм. В този дух са и редица
дефиниции на понятието „качеството”, определени от видни представители на
изучаването на тази сфера. Така например, за Уилям Е. Деминг (W. E. Deming)
качеството е „най-полезните стоки, желани от потребителя”. Джозеф Джуран (J.
M. Juran) го определя като „съответствие на употребата”. Арманд Файгенбаум
(A. V. Feigenbaum) смята, че качеството е „най-добрите изделия, изработени по
спецификация на потребителя”. Филип Кросби . Crosby) го формулира като
„съответствие с изискванията”, а Кауро Ишикава „удовлетворение на
потребителя”. В контекста на горните формулировки съвсем логично звучи
обощението на Питър Дракър, че „един удовлетворен клиент е показател за
качество”.
Не случайно развитието на понятието за качество е претърпяло развитие
и се определя в стандартазиционните документи. Така например, в ISO
9000:2005 „Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник”,
качеството е определено като „степен, до която съвкупност от присъщи
характеристики удовлетворява изисквания”.
В съвременността качеството и неговото управление се разглеждат като
съвкупност от фактори, които се намират в постоянна взаимовръзка, като:
продукт, процес, система, среда.
В този смисъл, качеството може да се представи като пирамида:
Фиг. 1 Пирамида на качеството
На върха на пирамидата се намира всеобхватното, тоталното управление
на качеството, което предполага високо качество на цялостната дейност за
1
постигане на изискваното качество на продукцията. Преди всичко, това е
свързано с обезпечаването на високо организационно-техническо равнище на
производството, адекватни условия на труд. Качеството на дейността включва
обоснованост на приеманите управленски решения, система за планиране.
Особено значение има качество на дейността, непосредствено свързана с
изнасянето на продукцията на пазара (контрол на качеството на
технологическите процеси, своевременното идентифициране на брака).
Качеството на продукцията представлява сбор и следствие от качеството на
дейностите. Тук непосредствено се оценяват качеството на годната продукция,
мнение на потребителите, анализират се рекламациите.
Формирането на качеството на продукцията започва от стадия на нейното
проектиране. Във фазата на изследването се разработват техническите и
икономическите принципи, създават се функционалните образци (модели).
След това се създава производствената документация и опитен образец. На
стадия на конструктивно-технологичната дейност се подготвя внедряването на
изделието в производството.
Качеството на дейностите, както отбелязахме, непосредствено е
свързано с осигуряване функционирането на фирмата. Това означава
качество на ръководството и управлението (планиране, анализ, контрол). От
качеството на планирането (разработване на стратегии, система от планове и
др.) зависи постигането на поставените цели и качеството на фирмата.
Понятието качество се формира под въздействието на историко-
производствените обстоятелства. Това се обуславя от това, че всяко
обществено производство има свойте обективни изисквания към качеството на
продукцията. В началото на развитието на едрото промишлено производство
проверката на качеството е предполагала определяне на точността и
здравината.
Повишаването сложността на изделията довежда до увеличаване броя на
оценяваните свойства. Центърът на тежестта се променя към комплексна
проверка на функционалните способности на изделията. В условията на масово
производство, качеството започва да се разглежда не от позицията на отделния
екземпляр, а от позицията на стандарта на качеството на всички произведени
изделия.
С развитието на научно-техническия прогрес, се появяват
автоматизираните устройства за управление на сложно оборудване и други
системи. Възниква понятието „надежност”. Така, понятието качество постоянно
се развива и уточнява. Във връзка с необходимостта от контрол на качеството
са разработени методи за генериране, обработване и анализаране на
информация за качеството. Фирмите, функциониращи в условията на пазарна
икономика се стремят да организират наблюдения за качеството в процеса на
производството и потреблението. Акцентът се поставя на предупреждението за
дефектите.
Запроизводителите и потребителите, качеството е взаимосвързано
понятие. Производителят е длъжен да проявява грижа за качеството в течение
2
на целия период на потребление на продукта. Освен това, той е длъжен да
осигури необходимото следпродажбено обслужване.
Качеството на изделията може да се проявява в процеса на
потреблението при пазарната икиномика.
Идеята за подобен подход към дефинирането на качеството на
продукцията принадлежи на холандските учени Дж. Ван Етингер и Дж. Ситиг. От
тях е разработена специална област в науката квалиметрия. Квалиметрията,
това е наука за способите за измерване и квантификация на показателите за
качеството. Квалиметрията позволява да се дадат количествени оценки на
качествените характеристики на стоките. Квалиметрията изхожда от това, че
качеството зависи от голям брой свойства на продукта. Заедно с това, за
качеството на продуктите не трябва да се съди само по данните за неговите
свойства. Необходимо е да се отчитат и условията, при които продуктът ще
бъде исползван. По мнение на Дж. Ван Етингер и Дж. Ситиг, качеството може да
бъде представено чрез цифрови значения, ако потребителя е в състояние да
групира свойствата в реда на тяхната значимост. Те смятат, че качеството е
измервана величина и, следователно, несъответствията на продукта,
предявявани към неговите изисквания могат да бъдат изразявани чрез някаква
мярка, която обикновено е парите.
Разнообразни физически свойства, важни за оценяване на качеството са
концентрирани в потребителска стойност. Важни свойства за оценяване на
качеството са:
?техническото равнище, което отразява материализацията в продукцията
на научно-техническите постижения;
?естетическо равнище, което характеризира комплекс от свойства,
свързани с естетическите усещания и възгледи;
?експлоатационно равнище, свързано с техническата страна на
използваната продукция (полагане на грижи за изделието, ремонт и т. н.);
?техническо качество, предполагащо хармонично обвързване на
предполагаемите и фактическите потребителски свойства в
експлуатацията на изделията (функционална точност, надежност,
продължителен срок на ползване).
Преобладавашата част от съвременото световно производство е
производство на стоки. Поради това едно или друго изделие въплащава в себе
си както потребителска стойност, така и стойност.
Следователно, качеството е комплексно понятие, отразяващо
эфективността на всички стани от дейността на фирмата.
Понятието качество нееднократно е обсъждано от научната
общественост и практици. Голяма роля при формирането на съвременната
представа за качеството са изиграли организациите, които са свързани със
стандартизирането и сертифицирането на системите за управление на
качеството.
В резултат на това проблемът за качеството е формулиран концептуално.
Качеството, като една от фундаменталните категории, определя образа на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Понятие за качество

Проблемът за качеството е възникнал по времето, когато човекът е започнал съзнателно да създава продукти, притежаващи потребителна стойност. Свойството на един продукт да задоволява определени потребности е едно от универсалните определения...
Изпратен от:
desislava_d_z
на 2011-10-05
Добавен в:
Лекции
по Управление на качеството
Статистика:
125 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Тест по Одитинг и Управление на качеството за студенти от 2-ри курс
входен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест над вътрешен одит на системата за управление на качеството. Политиката на организацията по здравето и безопасността при работа. Нормативните актове, свързани със здравето и безопасността при работа. Състои се от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс, изучаващи дисциплините Одитинг или Управление на качеството.
(Труден)
10
13
1
2 мин
10.10.2016
Управление на качеството
междинен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест при доцент Димова, Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт. Тестъс съдържа 27 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
27
21
1
5 мин
26.02.2015
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Понятие за качество

Материал № 726701, от 05 окт 2011
Свален: 125 пъти
Прегледан: 199 пъти
Предмет: Управление на качеството
Тип: Лекция
Брой страници: 18
Брой думи: 5,710
Брой символи: 37,702

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Понятие за качество"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала