Донка Генова
преподава по Математика
в град София
Големина на текста:
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ СРЕЩУ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ В СГРАДА
И УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ
Днес, ...................20........ г., в гр. .................................. между :
1.............................................. ЕГН ............................., и
местожителство .................................................... действащ лично за себе си и като
пълномощник на ......................................................................... редовно упълномощен с нотар.
заверено пълномощно от нотариус .................................
............................................. ЕГН ..................и местожителство ......................................................
наричани ПРОДАВАЧИ, от една страна, и от друга страна
2. ........................................................................ с търговски адрес
гр. .......................................ул. .................................... № ........ Идент. №........................................ и
Идент. ДДС ........................................... представлявано
от........................................................................................... наричано по-долу КУПУВАЧ, на
основание чл. 9 и чл. 19 от Закона за задълженията и договорите се сключи настоящият
Договор за следното:
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
УСТАНОВИТЕЛНА И ДЕКЛАРАТИВНА ЧАСТ
Чл. 1. Страните установяват, че ПРОДАВАЧИТЕ са собственици на следния
недвижим имот:
-Дворно място в ............................... адрес ............................................. от.......... кв. м.,
съставляващо поз. имот № ............... от кв. ........................ по плана на гр. ............................ при
граници и съседи..................................................................................................................
Чл. 2. (1) Правото на собственост се удостоверява с нот. Акт № .................... от .......... г.
по описа на Нотариус при ........................ съд, удостоверение за наследници № .............. изд.
при .................................
и .............................................................................................................................
(2) Графичната индивидуализация на имотите се осъществява по Скица, която е неразделна
част от този договор.
Чл. 3. Страните установяват взаимния си интерес от съвместно сътрудничество при
проектирането и изграждането на предвидената в имота сграда, респективно за придобиване
на обекти в нея съгласно условията на настоящия договор.
Чл. 4. Продавачите декларират, че имотът по чл. 1 е тяхна собственост и не е
обременен с вещни тежести и възбрани, вписани договори за наем, както и че по отношение
на имота няма претенции от трети лица, в т.ч. ревандикационни искове.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
ПРВДМЕГ НА ДОГОВОРА
Чл. 5. Страните се договарят в седемдневен срок от подписването на този договор
ПРОДАВАЧИТЕ да предоставят на КУПУВАЧА задание за проектиране на обектите в
сградата, което се извършва със съдействието на ангажирания от КУПУВАЧА проектант
(част Архитектурна).
Чл. 6. (1) Обектите, които ще се проектират за ПРОДАВАЧИТЕ в сградата, следва да
представляват:
- За ............................................................... апартамент (а) с площ .................. кв. м.,
включително общите части, на избран от него жилищен етаж; магазин от .......... кв. м,
включително общите части; ............ парко места от подземния гараж, който ще се използва
под целия имот;
- За ............................................................... апартамент (а) с площ .................. кв. м.,
включително общите части, на избран от него жилищен етаж; магазин от .......... кв. м,
включително общите части; ............ парко места от подземния гараж, който ще се използва
под целия имот;
- За ................................................................ апартамент (а) с площ .................. кв.м.,
включително общите части, на избран от него жилищен етаж; магазин от .......... кв. м,
включително общите части; ............ парко места от подземния гараж, който ще се използва
под целия имот.
(2) Така получените апартаменти, магазини и парко места на Продавачите са изчислени на
база: Застроена площ партер ........................................ кв. м Разгъната застр. жилищна площ кв.
м. РЗП (вкл. подз. гаражи) ............ кв м
(3) При установяване на възможност за реализиране на увеличение на разгънатата застроена
площ ще се увеличи пропорционално и обезщетението.
(4) Магазините, полагащи се на ПРОДАВАЧИТЕ, ще бъдат разпределени, както следва:
Чл. 7. (1) Продавачите имат право да изискват проектиране на обекти за всеки от тях
при спазване на лимита по предходната точка.
(2) Всички останали обекти се проектират от КУПУВАЧА, съобразени с инвестиционните му
намерения.
Чл. 8. Въз основа на заданието за проектиране КУПУВАЧЪТ се задължава да изработи
идейна фаза на архитектурния проект в 45-дневен срок от издаването на скица виза за
проектиране. Спазването на срока се удостоверява с предаването на проектите на
Продавачите за предварителното им одобряване преди внасянето в одобряващите общински
инстанции.
Чл. 9. С подписване на този договор продавачите овластяват КУПУВАЧА да ги
представлява пред техническите служби на Община ....................... и другите съгласувателни
инстанции при одобряване на изготвените проекти и комплектоване на всички други
строителни книжа. ПРОДАВАЧИТЕ дават изрично пълномощно на КУПУВАЧА и/или на
определено от него лице/а да ги представлява пред същите служби.
Чл. 10. След одобряването на архитектурния проект в идейна фаза ПРОДАВАЧИТЕ се
задължават да продадат на КУПУВАЧА, а последният се задължава да закупи от Продавачите
............% (......................) идеални части от имота по чл. 1.
Чл. 11. Идеалните части по чл. 10 се прехвърлят срещу задължението на КУПУВАЧА
да извърши работното проектиране, да изгради изцяло предвидената в урегулирания имот
сграда и да предаде на ПРОДАВАЧИТЕ обектите по чл. 6 при условията на настоящия
договор.
Чл. 12. Ведно с прехвърлянето на идеалните части от урегулирания имот, страните
като собственици на дворното място се задължават да си учредят взаимно и безсрочно право
на строеж на следните обекти в сградата, а именно:
1. За продавачите - обектите по чл. 6.
2. За КУПУВАЧА -всички останали обекти в сградата, за проектиране и изграждане,
съобразно инвестиционните му намерения.
Чл. 13. Събирането на всички необходими документи е задължение на
ПРОДАВАЧИТЕ, а подготовката на проекто-нотариалните актове и разноските по сделката се
поемат от КУПУВАЧА.
Чл. 14. В окончателния договор Страните ще дадат изричното си съгласие всяка една
от тях да продава правото на строеж в предвидената по архитектурен проект жилищна сграда,
ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на
собственост върху урегулирания имот, без да се предлага на другите страни за изкупуване по
чл. 33 и чл. 66 от Закона за собствеността.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 15. Срещу прехвърлените идеални части от урегулирания имот, както е уточнено в
този договор, КУПУВАЧЪТ се задължава да изгради изцяло предвидената жилищна сграда и
да предаде на ПРОДАВАЧИТЕ обектите, за които на последните ще се учреди право на
строеж, като поема изработването на архитектурния проект, другата строителна
документация, оформянето на цялата техническа документация, в т.ч. и получаване на
строителното разрешение, както и всяка друга организационна дейност по изграждане на
строежа. Строителството следва да е монолитно с тухли и стоманобетон. Всички такси по
изготвяне на техническата документация са за сметка на КУПУВАЧА.
Чл. 16. Архитектурният проект на сградата се изготвя от КУПУВАЧА съгласно
техническите и номенклатурни изисквания и архитектурните му виждания. Същият проект
става неразделна част от този договор и основа за сключване на Окончателния договор
(нотариален акт).
Чл. 17. Обектите на ПРОДАВАЧИТЕ се предават в следния вид:
а) Общи части на сградата:
- Фасади - термоизолирани, обработени съгласно предписанията на проектанта;
- Общи инсталации - напълно завършени;
- Покривна конструкция - напълно завършена;
- Централно ел. табло с електромери и часовник за ел. инсталация;
- Монтирана асансьорна уредба с машинно помещение, разположено в сутерена;
- Стълбищна клетка - напълно завършена съгласно предписанията на проекта;
- Дворно място - заградено и бетонирано или настлано с бетонни плочки;
б) Апартаменти и магазини:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 юли 2020 в 10:21 ученичка на 28 години от Варна - ПГИ "Д-р Иван Богоров", випуск 2010
18 юни 2020 в 15:29 в момента не учи на 49 години
10 юни 2020 в 10:53 в момента не учи на 54 години
27 май 2020 в 13:07 студент на 26 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по юридически науки, специалност - Право, випуск 2018
18 май 2020 в 23:22 родител на 52 години
08 май 2020 в 11:37 потребител
 
Подобни материали
 

Топлоизолация на ограждаща конструкция на монолитна жилищна сграда

22 мар 2006
·
988
·
11
·
951
·
402
·
2

Цел..Начини на осигуряване на тези цели..Топлоизолацията се слага..Нормативни климатични и топлофизични характеристики..
 

Проект по пътно строителство

30 окт 2006
·
1,832
·
3
·
289
·
605
·

Проект по пътно строителство. Много полезна курсова работа.
 

Строителни изолации

01 дек 2007
·
877
·
5
·
1,023
·
497

Да се проектира хидроизолацията на единичен плосък покрив със СТБ носеща конструкция на жилищна сграда с относителна влажност на въздуха φ=65%. Да се приложат следните детайли.
 

Многоетажна сграда - обяснителна записка

10 дек 2007
·
374
·
15
·
390
·
266

Статически изчисления и оразмеряване......................
 

Технология и организация на строителството

30 яну 2008
·
1,271
·
7
·
478
·
1,090
·
1

Технология и организация на строителството.
1 2 »
 
Онлайн тестове по Строителство
Стандартизация в строителството. Видове стандарти
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на усвоените знания относно стандартизацията в строителството и видовете стандарти. Въпросите са затворени и всеки има само по един верен отговор.
(Лесен)
14
3
1
4 мин
14.06.2019
Нормативни изисквания към техническата документация в строителството
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест по стандартизация в строителството, предназначен за студенти. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
14
3
1
3 мин
30.05.2019
» виж всички онлайн тестове по строителство

Предварителен договор за строителство

Материал № 726417, от 05 окт 2011
Свален: 429 пъти
Прегледан: 597 пъти
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Договор
Брой страници: 5
Брой думи: 1,227
Брой символи: 7,332

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предварителен договор за строителство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
246

Донка Генова
преподава по Математика
в град София
с опит от  255 години
195

виж още преподаватели...
Последно видяха материала