Големина на текста:
ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Днес, ..................20........... г., в гр. ............................. между подписаните:
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
от една страна - ДОВЕРИТЕЛ
и от друга страна,
”................................................”.............. с търговски адрес гр. ..........................., ул.
„.........................................................." № ........... с търговска
регистрация .............................................Идент. №..................................... и Идент. №
ДДС ....................................... представлявано от ............................................................. наричана по-долу
ДОВЕРЕНИК, оправомощен от МРРБ на Република България с Решение ................................
от ............................г. за изпълнение на функциите по строителен надзор, на основание чл. 280 - 292 от
ЗЗД, се подписа следния договор:
Чл. 1. ДОВЕРЕНИКЪТ се задължава да извърши в полза на ДОВЕРИТЕЛЯ посочените в този
договор правни действия по строителен надзор върху строежа
на ..................................................................сграда, находяща се в гр. ........................
ул. ....................................................... №............, като носи отговорност съобразно с разпоредбите на
Закона за устройство на територията.
Чл. 2. Срокът на този договор се определя в рамките на времето за извършване на
строителството на обекта, включително до въвеждането му в експлоатация, и започва да тече от датата
на подписването на Договора.
Чл. 3. Цената (сумата), която ДОВЕРИТЕЛЯТ трябва да заплати на ДОВЕРЕНИКА по този
договор, е .................... лв. (...............................................................), платми в брой, както следва:
1. при подписване на договора ................... лв. (......................................);
2. при приемане строителната конструкция на сградата в груб строеж и изготвяне на Акт
образец 14 -.................. лв. (......................................................);
3. при получаване на разрешение за ползване на стоежа -.................. лв.
(......................................).
Чл. 4. Права и задължения на ДОВЕРЕНИКА:
1. Да изпълни възложените му правни действия качествено, в сроковете по този договор и в
съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, съответстващите му
подзаконови актове и специфичните изисквания на този договор.
2. Да проверява техническата и строителната документация на ДОВЕРИТЕЛЯ за съответствие с
нормативните изисквания и да му прави предписания за отстраняване на констатираните нарушения.
3. Да изисква от ДОВЕРИТЕЛЯ всякакви допълнителни данни, които са необходими за успешното
изпълнение на надзорническата дейност.
4. Да предоставя на ДОВЕРИТЕЛЯ всякакви данни, свързани с изпълнението на поръчката и с
подготовката на документите по нея, като запазва конфиденциалност и не разгласява на трети лица
каквито и да е данни, станали му известни за ДОВЕРИТЕЛЯ при или по повод на този договор.
5. Да осигури контрол върху законосъобразното изпълнение на строителните работи, като чрез
консултантски пояснения и предложения съдейства на ДОВЕРИТЕЛЯ за осигуряването на
съответствието на извършваното строителство с изискванията на нормативните разпоредби.
6. Да получи уговореното възнаграждение при сроковете и условията, указани в този договор.
7. ДОВЕРЕНИКЪТ носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени на ДОВЕРИТЕЛЯ или
на трети лица, когато тези вреди се дължат на негова вина или на вина на упълномощени от него лица.
8. ДОВЕРЕНИКЪТ не носи отговорност за вреди от действията на ДОВЕРИТЕЛЯ, за които действия
не е бил надлежно уведомен или не е дал съгласието си.
Чл. 5. Права и задължения на ДОВЕРИТЕЛЯ:
1. Да изпълни точно задълженията си съгласно уговореното в този договор.
2. Да осигури на ДОВЕРЕНИКА достъп до строителните книжа, проектите и документите за обекта,
както и до всяка последваща информация, необходима за изпълнението на договорните му
задължения.
3. Да осигурява възможност за достъп до строителния обект за ефективното осъществяване на
надзора.
4. Да заплати на ДОВЕРЕНИКА цената на договореното надзорническо възнаграждение, както е
посочено по-горе в договора.
Чл. 6. Уведомления между страните:
(1) Страните си дължат уведомления за всички съществени обстоятелства, засягащи договорните им
отношения.
(2) Всички съобщения и уведомления между страните се извършват в писмена форма, която е условие
за валидността им.
(3) Уведомленията се предават лично, срещу подписано копие или с писмо за известие за доставяне на
следните адреси:
а) за ДОВЕРЕНИКА: ...................................................................................................
б) за ДОВЕРИТЕЛЯ: ...................................................................................................
(4) Чрез уведомлението не може да се променят едностранно клаузи на договора, а само се доказват
фактите и обстоятелствата, посочени в текста му.
Чл. 7. При забавено или при лошо изпълнение неизправната страна дължи на изправната
неустойка в размер 10% от цената по договора.
Чл. 8. За всички неуредени в този договор случаи се прилагат разпоредбите на действащата в
Република България нормативна уредба.
Чл. 9. Договорът е съставен в два еднообразни екземпляра, всеки със стойността на оригинал,
по един за всяко от подписалите го лица.
ДОВЕРИТЕЛ: ............................ДОВЕРЕНИК: ...........................

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 сеп 2019 в 15:48 родител на 44 години
08 авг 2019 в 01:47 в момента не учи на 29 години
26 юни 2019 в 21:36 потребител
24 юни 2019 в 09:01 потребител
31 май 2019 в 14:27 потребител
20 май 2019 в 19:31 студент на 37 години от Пловдив - Висше училище по сигурност и икономика, специалност - Национална Сигурност и антитерористична дейност, випуск 2017
11 май 2019 в 19:36 ученичка на 26 години от Пазарджик - ПГ по икономика и мениджмънт, випуск 2012
07 май 2019 в 17:49 потребител
 
 
Онлайн тестове по Строителство
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
19
1
7 мин
13.08.2013
Стандартизация в строителството. Видове стандарти
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест за проверка на усвоените знания относно стандартизацията в строителството и видовете стандарти. Въпросите са затворени и всеки има само по един верен отговор.
(За отличници)
14
14.06.2019
» виж всички онлайн тестове по строителство

Договор за строителен надзор

Материал № 726414, от 05 окт 2011
Свален: 147 пъти
Прегледан: 210 пъти
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Договор
Брой страници: 2
Брой думи: 557
Брой символи: 3,458

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за строителен надзор"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

инж. Димитър Господинов
преподава по Строителство
в град Стара Загора
с опит от  3 години
115 35

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
186 35

виж още преподаватели...
Последно видяха материала