Големина на текста:
4. Отношението стратегическо мислене, стратегическо управление, стратегиране и
стратегическо планиране в бизнесорганизацията.
Стратегическото мислене показва способността на БО да установява ключовите
проблеми, да изпреварва нещата, да предвижда развитието, да намери начин за ефективна
реализация на намеренията си, да избегне и преодолее заплахите.
В изследователски план могат да се разграничат няколко типа стратегическо
мислене. Те показват начина на подхождане към решаване на определени проблеми. Към
тях се отнасят:
а) системно (наречено още холистично), което акцентира върху цялостното
обхващане на изследваната организация и върху общото определяне посоките на нейното
бъдещо движение;
б) екзосистемно, което насочва вниманието към влиянието на околната среда на БО
върху нейното функциониране и развитие.
В най-общия случай една БО в своето движение към бъдещето може да попадне в
две зони - на сигурна гибел и на оцеляването. Когато се осъзнаят тези две зони и има
стремеж да се търсят най-добрите решения за функциониране и развитие, се забелязват
първоначалните условия за стратегическо мислене.
Да се мисли стратегически означава да се мисли: перспективно, комплексно,
мрежово, рационално, системно, гъвкаво.
Стратегическото мислене е основа на стратегическото управление, стратегическото
планиране, теорията на стратегирането, при създаването на ефективни стратегии за
действие. В най-широк план за стратегическото мислене е характерна цефализацията
(както и интелектуализацията). Цефализацията определя обема и качеството на степента на
развитие на “мозъчния тръст” на една БО.
Стратегическото мислене насочва вниманието към балансиране от нов творчески
тип. От една страна това означава търсенето на равновесие между отделните елементи на
зоните на стратегическото мислене. Този баланс показва и степента на уравновесяване
между стратегическото мислене, стратегическите и тактическите действия.
Понятията стратегиране и стратегическо планиране в много случай нямат ясно
очертани граници, препокриват се и се застъпват. Стратегирането може да бъде разгледано,
като:
а) част от стратегическото планиране (класически подход);
б) тил на стратегическото планиране.
Стратегическата култура на организацията е елемент на фирмената култура.
Съществено за фирмената култура е формирането на стратегически ценности, защото от
една страна стратегиката помага, обслужва сферите на мениджмънта. От друга страна
обективната действителност налага създаване на методи, с които по-ефективно да си
служат стратегиката и мениджмънта. Със стратегиката придобива ново измерение, започва
да се систематизира отделено направление. Стратегиката извежда теоретически и
практически постановки от теорията на общия мениджмънт в обособена сфера. Освен че
тя се занимава по-детайлно с тях, тя изгражда и своя ветатеория. Стратегиката формулира
принципи, структурира стратегическите елементи, знанията които се използват в теорията
и практиката на мениджмънта. През последните години процесът на стратегизация на
мениджмънта се характеризира с различни признаци, някои от които са:
- усилено развитие на идеята за организационно развитие;
- създаване на стратегическа институция в рамките на мениджърската институция,
нейни основни компоненти са: концептуална надстройка (характеризираща се с виждане,
мисия, философия), концептуални структури (такива са стратегиите, стратегическите
разчети и др.), концептуална инфраструктура (т.е. бизнеспланове, оперативни планове и
графици);
- стратегизиране на отделни, важни за оцеляване на оргонизацията дейности;
- вграждане на стратегически процес в съществуващата мениджърска дейност;
- въвеждане на процедури на стратегическото мислене по отношение на важни
подсистеми за БО.
5. Обхват на бизнесстратегията.
Понятието стратегия е гъвкаво, то не е ограничено от определени рамки.
Многостранното подхождане към понятието дава възможност да константираме, че то
може да се разгледа като:
- ос на теорията на стратегирането;
- продукт на много сложен комплекс от управленски дейности;
- резултат от стратегирането, които в повечето случай е писмен документ с
определена организация на излагане, или интелектуална конструкция;
- основна тема на управленския тренинг;
- средство на управляващите за ориентиране, за стартиране на действия и за тяхното
координиране, което изразява, описва, предсавя, синтезира намеренията на една БО.
Бизнесстратегията може да се разглежда и като процес на осмисляне на различни
възможности и варианти, на генериране на стратегически идеи, цели, ходове и др.
Стратегията може да бъде и основа за извършване на планирането. В последните
десетилетия на стратегията се гледа като на средство за водене на конкурентна борба, като
мислене за конкурентните предимства на една БО, за ефективно справяне с
предизвикателствата на променящата се околна среда, а не само и непременно с
конкуренти.
Ние ще разглеждаме стратегията като резултат от стратегическото мислене и като
вход на стратегическото планиране; като непрекъснат опит да се остане в бизнессферата,
без една организация да позволи да бъде изтласкана от там; рамка, която ръководи тези,
които определят характера и насоката на една организация; съгласуван, унифициран и
интегриран модел, които обхваща различни решения, в този си вид тя определя областите
на конкуренция на организацията, средствата за достигане на целите й; това което ще
прави една БО, за да победи конкурентите си.
Бизнесстратегиите могат да се разгледат от две основни гледни точки:
1. ОБЕКТИ . Аспектите, в които могат да се разгледат обектните бизнесстратегии
са следните:
АСПЕКТ РАВНИЩЕ. Тук отнасяме:
Първа гледна точка
1. Свръх(спер)стратегия - това е голямата, глобалната, корпоративната стратегия на
организацията.
2. Стратегии, които имат за обект един аспект или няколко аспекта от структурите и
дейноста на организацията или нейните бизнесединици.
3. Под(суб)стратегии - части от една бизнесстратегия.
4. Компоненти на бизнесстратегията.
Втора гледна точка
1. Корпоративна стратегия. Тя цели промяна на цялата БО.
2. Бизнесстратегията се отнася до определяне в какъв бизнес ще бъде една
организация. Тя може да се фолмулира на основата на корпоративната стратегия, или да
служи като основа за разработването й.
3. Институционалната стратегия отразява как БО се отнася към
институционализирането на основните си дейности и структури. Този тип стратегия по
същество не е бизнесстратегия, но тя е свързана много силно с нея.
АСПЕКТ СИСТЕМНИ КОМПОНЕНТИ НА БО.
В тази насока се създават отделни стратегии за входове на организацията; нейните
надстройка, структури, инфраструктура, изходи.
АСПЕКТ МЕНИДЖЪРСКА ИНСТИТУЦИЯ.
Тук причисляваме следните стратегии:
а) на висшия мениджърски състав;
б) за създаване и развитие на стратегичести екипи, за определяне обхвата на
стратегическите управленски функции за всеки период; за внедряване на системи за
стратегическо управление и др.
АСПЕКТ СТРАТЕГИИ ЗА ПРОЦЕСИ (ПРОЦЕСНИ СТРАТЕГИИ)
В тази насока могат да се обособят:
а) стратегия за нормалното функциониране на БО. При нея всички усилия са
насочени към осигуряване на ресурси за извършващите се операции. Целите на тази
стратегия са запазване и поддържане съществуващите структури на БО.
б) стратегия за развитието на БО. То може да бъде инкраментално и скоково.
Същността на инкраменталната стратегия е обучение чрез правене на неща. Скоковото
развитие е свързано с бързи промени на БО от едно състояние към друго.
АСПЕКТ ФУНКЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ НА БО.
Те се отнасят до обособени дейности като снабдяване, производство, пласмент,
обслужване и др.
2. Видове бизнесстратегии от гледна точка на тяхната ХАРАКТЕРИСТИКА.
Аспектите в това направление са:
АСПЕКТ РОЛЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БО:
а) Основни, същностни бизнесстратегии. Тук отнасяме глобалната бизнесстратегия;
маркетинговата; стратегия на бизнеспортфейла и др.
б) стратегии, без които бизнесстратегиите не могат да се реализират, които
подпомагат тяхното осъществяване - производствена (технологическа); кадрова;
мотивационна; ресурсова; информационна; екологическа; създаване на Фирмена култура и
т.н.
в) стратегии и ходове, които произтичат от бизнесстратегиите - финансова;
инвестиционна; намаляване на разходите и др.
АСПЕКТ ПРЕДСТАВЯНЕ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ). Тук отнасяме:
а) писани и неписани;
б) декларирани пред: БО, нейните управляващи и т.н.
в) скрити - с тях се обозначават скритите страни на една система или процеси.
“Скритите стратегии” от една страна бранят спецификата на БО. От друга страна те могат
да отразяват непозволени действия, с които се нарушават определени интереси.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 фев 2020 в 10:14 потребител на 29 години
21 окт 2017 в 17:54 студент от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2008
05 юни 2017 в 14:51 студент на 25 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2018
04 дек 2016 в 12:30 ученик на 26 години от Стражица - СОУ "Ангел Каралийчев", випуск 2013
13 ное 2016 в 15:57 в момента не учи на 27 години от София
03 окт 2016 в 10:45 родител
 
 
Онлайн тестове по Бизнес анализ
Тест по бизнес диагностика за 5-ти курс
изпитен тест по Бизнес анализ за Студенти от 5 курс
Тестът по бизнес диагностика е съставен от 15 въпроса върху първи раздел от дисциплината - Същност и видове диагностика - за студенти 5-ти курс. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
15
7
1
2 мин
19.08.2014
Семестриален тест по бизнес анализ
изходен тест по Бизнес анализ за Студенти от 4 курс
Примерен семестриален тест по Бизнес анализ за самоподготовка на студенти. Изготвен е на база изучавания материал по дисциплината в НБУ. Подходящ за студенти от НБУ или други ВУЗ, в които се изучава бизнес анализ. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
16
119
2
24.07.2013
» виж всички онлайн тестове по бизнес анализ

Отношението стратегическо мислене, стратегическо управление, стратегиране и стратегическо планиране в бизнес организацията

Материал № 726339, от 04 окт 2011
Свален: 37 пъти
Прегледан: 88 пъти
Предмет: Бизнес анализ
Тип: Урок
Брой страници: 6
Брой думи: 1,955
Брой символи: 12,834

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Отношението стратегическо мислене, стратегическ ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала