Големина на текста:
ТЕМА 5: Антропогенни ресурси
Археологични ресурсиАрхитектурни и 
етнографски ресурсиМанастири
църквимузеи и мемориални комплекси
Оценка на антропогенните туристически 
ресурси.
     Туристическите ресурси се делят на 
две основни групи­ природни и 
антропогенни туристически ресурси
Обособяването на различни групи 
туристически ресурси е свързано с 
различие в тяхното управление и 
ползванеЗаедно с това разделянето на 
туристическите ресурси е твърде условно
Причините за това саче много природни 
ресурси са подложени на силно 
въздействие на човекат.е те се 
антропогенизират и обратното
Независимо от условния характер при 
класифицирането на туристическите 
ресурситяхното общо качество се 
свързва със задоволяването на 
определени потребности на човека и 
човешкото обществоРесурсите (приодни и 
антропогеннисе различват и в зависимост 
от степента на тяхната атрактивност за 
развитието на туризма.
Антопогенните туристически ресурси се 
хактеризират със следните особености:
-привлекателността и 
въздействието на антропогенните ресурси 
са свързани с познавателния ефекткойто 
те оказват
-антропогенните ресурси за 
туризма са съсредоточени в населените 
местат.е те са свързани със селищната 
мрежа.  Селищата са уникални творения 
на човека и в тях са съхранени 
изключително ценни обекти и паметници
-за антропогенните туристически 
ресурси е характерна слабо изразена 
сезонностПоради това използването и 
въздействието на антропогенните ресурси 
е съпроводено с удължаване на 
туристическия сезон и реализирането на 
допълнителни доходи
-антропогенните ресурси се 
отличават със значително разнообразие
което позволява организирането и 
провеждането на специализирани 
туристически пътувания
-антропогенните ресурси имат 
възпитатерно и патриотично въздействие
Много от запазените културно­
исторически и архитектурни паметници 
предизвикват огромно възхищение пред 
творчеството на човешкия гении иса 
народообразуващ фактор.
Въздействието на антропогенните 
туристически ресурси  е продължителен 
процес и преминава през няколко етапа ­ 
формиране на първоначалните представи 
на туристите от наблюдаваните обекти
след това се изгража конкретното 
оценящо отношение към обектите и едва 
тогава се достига до крайната 
положителна или критична оценка
     По­подробното анализиране на 
антропогенните ресурси разкриваче те се 
отличават с разнообразие на своето 
съдържаниеЕдна част от тях са 
археологичниархитектурни и 
етнографски обектидруги са свързани с 
провеждането на междудържавни срещи
конференции и конгреситрети с 
посещение на религиозни центрове по 
случаи на определени празници и т.н.
Най­общо антропогенните ресурси се 
поделят на две групи:
-ресурсиформиращи културно 
познавателни отношения и представи­ към 
тази група принадлежат историко­
етнографски ресурсизащото са свързани 
със запознаването на историята
архитектуратафолклора и бита на 
отделни селища или археологични 
резерватиКъм тази група се отнасят и 
религиозните обекти и празницикоито 
през последните години привличат все по­
голям брой туристи
-ресурсиимащи главно делово и 
развлекателно съдържание­ към тази 
група се отнасят пътуваниятасвързани с 
участие на представители от делови срещ 
и конгресимеждународни изложения и 
специализирани изложби
Класифицирането на антропогенните 
туристически ресурси се използва за да се 
определят и използват много по­точно и 
цялостно различните видове туризъм
Например все по­голяма популярност се 
ползват маршрутно познавателните 
пътуванияселския и екологичния 
туризъмХарактерно за тях ече се 
включват както природни така и 
антропогенни обекти.
     Исторически и архитектурни 
забележителности.
Историческите и архитектурните 
забележителности са свързани с 
хилядолетното развитие на човека и 
човешките цивилизацииСъхранените до 
днес забележителности имат различна 
атрактивност и привлекателност
Запазените исторически и архитектурни 
забележителности се различават по 
времевъншен облик и съдържание
Същевременно много от тези обекти 
представляват интерес главно за 
специалисти и изследователиНо има 
забележителности които са национална 
ценност и гордоста други с изключително 
международно значениеИсторическите и 
архитектурните забележителности се 
класифицират в две групи:
-разкриващи времето и епохата
на която принадлежат
-тяхната стойност и популярност­ 
международнанационална и 
регионална
Българските земи са обитавани от 
дълбока древност и в тях са запазени 
различни по възраст архитектурни 
забележителностиНякои от 
забележителностите са част от световното 
културно наследство и са включени в 
списъка на световните паметници на 
културата към ЮНЕСКО (ООН). Повечето 
от историко­архитектурните 
забележителности са отдалечени от 
съвременните туристически центровеВ 
резултат на това повечето от посещенията 
на тези обекти са от специалистиПрез 
последните години е характерна нова 
тенденция при използването на 
историческите и архитектурните 
забележителности за развитието на 
туризмаНепрекъснато се увеличават и 
разширяват желанията на туристите към 
по­екзотични и уникални ресурсикато 
цените на тези услуги непрекъснато се 
увеличават.
     Манастирицъркви и паметници.
Антропогенните ресурси са главен стимул 
за и мотив за развитие на маршрутно 
познавателния туризъмПрез последните 
години маршрутно­познавателния туризъм 
се развива в нови направления ­ познаване 
на традициитеобичаите и бита на 
отделни етнически групиизучаване на 
запазени архитектурни паметници
посещения на села и изучаване на и 
опознаване на живота на хоратазаедно с 
това нараства интереса на много туристи 
към запазените манастирицъркви и 
културни паметници.
Културно­историческите обекти включват 
манастирицъркви и други архитектурни 
паметници за развитието на туризма
Поради хилядолетната история на нашата 
страна запазените историко­културни 
обекти се отнасят за отделни периоди
Туристическите пътувания и посещения на 
църкви и манастири са мотивирани от 
различни причини­ вярата в определени 
религиозни ценности и посещения в 
обредни храмове и свети места или най­
общ интерес и любопитство към 
посещаваните ритуално­обредни 
центрове.През последните години 
интересът към манастирите и църквите 
непрекъснато нарастваПричините за 
това са политическите и икономическите 
променикоито се извършиха в 
общественото управление слез 1990 г
Сега манастирите и църквите като 
антропогенни туристически ресурси се 
оценяват не само от тяхната културно­
познаватерна и архитектурно­
художествена стойностно и като 
центрове за формиране на определено 
поведениевъзприемане и отношение към 
света на хоратаприемащи дадена 
религиозна система.
Манастирите и църквите в България 
получават своето развитие след 
официалното приемане на християнството 
през 865 гОгромна е заслугата на княз 
Борискойто създава и утвърждава 
религиозната йерархияПоставя се 
началото на активна просветна дейност
свързана с разпространяването на нова 
писменостзапочва подготовката на 
първите славянски първоучители
Естестни центрове на тази дейност стават 
манастирите.
В България манастирите са над 180. В 
повечето случаи манастирите са 
разположени извън населените местав 
изключително красиви и живописни 
природни местностиЗа разлика от тях 
църквите са изградени в населените места 
и в техните централни частиВ миналото 
църквите са били центрове на духовния и 
културния животчрез тях се е съхранявал 
българския дух и българската 
идентичност.
На територията на нашата страна се 
открояват две големи групировки на 
манастирите и църквите­ Търновска и 
Софииска
В България живеят и други етнически 
общности (евреиарменцитурцироми), 
част от които използват други религии и 
съответно изграждат свои обредни 
храмове.
     Музеи и мемориални комплекси
Музеите и мемориалните комплекси имат 
по­различни и специфични функциии за 
развитието на туризма в сравнение с 
манастирите и църквитеМузеите се 
1
различават по своето предназначение и 
функцииТе могат да бъдат ситуирани на 
открито (съхранение на уникална 
архитектурастари занаяти и 
работилници); музеи­сбиркизапазили 
някои типични облекла,традицииобичаи в 
отделни райони на страната;  къщи­музеи
които запознават посетителите с живота и 
делото на видни исторически личности и 
дрМузейното дело е една от 
приоритетните дейности за развитието на 
туризмаПрез последните години броят на 
музеите в страната се увеличиКъм 2000г 
техният брой е 2309. в зависимост от своя 
профил и характер на експонатите в тях
музеите се поделят на ­ общоисторически
възпоменателни и спезиализираниВ 
нашата стана най­голям е броя на 
специализираните музеиМного 
привлекателен със своите експонати е 
Националния исторически музей.
За развитието на туризма важно значение 
имат мемориалните комплекси
Характерно за тях ече са изградени в/у 
по­големи пространстваНапример 
създадените и запазените комплекси 
Плиска­ Велики Преслав­ Мадара е 
свързан с първите български градове­
столицивпечатляващия комплекс 
Панорама в грПлевен
Изграждането и поддържането на мрежа 
от музеи и мемориални комплекси в една 
страна има и икономическо значениеТо 
обаче може да се реализира ефективно 
главно чрез системата на туризма
Посещаването на музеи и мемориални 
комплекси може да се съчетае и с 
допълнителни туристически услугис 
подходяща и атрактивна средапри което 
приходите от туристите могат значително 
да се увеличат.
     За развитието на туризма важно 
значение има комплексната (интегрирана
оценка на антропогенните ресурсиОсвен 
това тази оценка непрекъснато се 
променяНапример една част от културно­
историческите и архитектурни паметници
създадени след Втората световна война
имаха една оценка до 1990гслед което тя 
се промени и получи друго съдържание
Ето защо комплексната оценка на 
антропогенните ресурси е относителна по 
време.
2

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 юни 2021 в 20:16 студент на 23 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Колеж по туризъм - Варна, специалност - Туризъм, випуск 2021
19 май 2021 в 14:25 студент на 25 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по природни науки, специалност - Туризъм, випуск 2021
19 яну 2021 в 23:32 учител на 43 години от Търговище - ПГТХВТ, випуск 2022
02 окт 2020 в 13:22 студент на 47 години от Пазарджик - ВУАРР, специалност - Икономика на туризма, випуск 2022
20 ное 2019 в 08:50 в момента не учи на 25 години от София
20 авг 2019 в 14:27 студент на 25 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Стопански факултет, специалност - Кетъринг, випуск 2021
05 фев 2019 в 16:00 студент на 26 години от София - Нов български университет, факулетет - туризъм до, специалност - Туризъм, випуск 2022
15 яну 2019 в 23:43 студентка на 34 години от Пловдив - ВУАРР Пловдив, факулетет - ВУАРР
13 юни 2018 в 15:34 студентка на 25 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Управление, специалност - Туризъм, випуск 2018
28 май 2018 в 23:54 студент на 45 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Туризъм, випуск 2019
 
 
Онлайн тестове по Архитектура и градоустройство
Тест по история на архитектурата
междинен тест по Архитектура и градоустройство за Студенти от 1 курс
Тест по история на архитектурата, обхващащ периода от III - IV век пр. Хр. до XX-ти век. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
28
18
2
2 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по архитектура и градоустройство

Антропогенни ресурси. Археологични ресурси. Архитектурни и етнографски ресурси

Материал № 724674, от 30 сеп 2011
Свален: 141 пъти
Прегледан: 156 пъти
Предмет: Архитектура и градоустройство, Технически науки
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 1,163
Брой символи: 8,208

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Антропогенни ресурси. Археологични ресурси. Арх ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала