Големина на текста:
ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ
НА РАБОТА ЧРЕЗ ЛИЧЕН ТРУД
Днес, ................. 199... г. в гр. .......................... се сключи настоящият договор за
(описва се вида на работата, поръчката) между "........................................................"
с търговски адрес: .............................................. представляванa от ............................
...................................................................................... наричан по-долу за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и .................................................................................
.......................... ЕГН .................... с адрес ......................................................................
...........................................................................................................................................,
наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна. СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА
ЗА СЛЕДНОТО:
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши (варианти:
на свой риск и със свои материали; с материали и проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; по свой
проект, но с материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и др.)(1)
Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на
.............. (цифром)(словом) ..................................................................................... лева
(варианти – възнаграждението може да бъде уговаряно като цяла твърда сума, на части
с предплащане и изплаща не на останалата част при предаване на резултата, или с
определяне на цена за единица продукция).(2)
Чл. 3. При изпълнение на поръчката (извършване на работата), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното в чл. 2 възнаграждение ...................................
(по банкова сметка, в брой, чрез акредитив................................. .....) в срок от ..................
................................................ (3)
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши (изработи) посоченото в чл. 1 от
настоящия договор, според изискванията за качество на обекта, вещта и др.,
предвидени
в спецификацията към договора .................................................... (евентуално се описват
показателите за исканото качество, на които следва да отговаря вещта, резултата от
дей-
ността).
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши (изработи) посоченото в чл. 1 от
настоящия договор в срок до .................................................................. ...............................
.............................................................
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възна-
граждение в посочените срокове и при договорените условия.
Чл. 7. (1) В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ работи с материали (или проект) на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изпълнението е станало невъзможно вследствие негодността на
материалите, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ своевременно е предупредил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
тези факти, той има пра во съответно на част (ако е осуетено изпълнението на част от
поръчката) или на цялото възнаграждение (ако тя вече е била изпълнена).
(2) Ако в случаите по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече е извършил част от
поръчката (работата), той има право на възнаграждение за тази част, дори ако
качеството
не отговаря на уговорените условия в случай че това се дължи на неподходящи или на
некачествени материали, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши работата с (варианти: свои материали и
проект;
със свой материал и по проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; с материал и по проект на ВЪЗЛО-
ЖИТЕЛЯ).
(2) Когато изпълнява поръчката по проект и материал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и те се
окажат
негодни или неподходящи за извършването на работата, той носи задължение да
предупреди
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да иска замяна с подходящ материал или нов проект. (4)
Чл. 9. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работата (дейността) и по-
нататъшното
изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и
ВЪЗЛО-
ЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в
размер
само за изр аботената част от обекта, вещта, ако тя може да бъде полезна на
ВЪЗЛОЖИ-
ТЕЛЯ. (5)
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по уговорка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши
проверка
относно (качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри и др.), без
с това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
необходимите
(договорените) документи, информация или други материали, свързани с изпълнение
на
посоченото в чл. 1 от настоящия договор. (6)
IV. ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ СВЪРШЕНАТА РАБОТА
Чл. 12. Ако поръчката е изпълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове и
качество,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приеме изпълнението в срок до .................................. от
пис-
меното или телефаксно съобщение за приключване на изпълнението. (7)
Чл. 13. Приемането на резултата от извършената работа (обекта, вещта) ще се извърши
с
приемопредавателен протокол, който е неразделна част от настоящия договор.
Чл. 14. Ако при приемането на резултата от свършената работа (обекта, вещта) се
установи,
че същият има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването им за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в нов срок, договорен между страните и посочен в
приемопре-
давателния протокол. (8)
V. РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 15. Настоящият договор може да бъде развален от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако
предоставените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали (проект) се окажат негодни за
изпълнение
на поръчката и след своевременното уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният не
осигури
подходящи материали (проект). В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да развали
договора в
срок от ......... след уведомяването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора в момента на приемане на
резултата,
ако са на лице съответните отклонения или недостатъци, които правят (обекта, вещта)
негодни
за ползване по предназначението, които ще бъдат .................................................. (вписва
се
начина на установяване на отклоненията и недостатъците).
VI. ЦЕНИ, РАЗПЛАЩАНИЯ, НЕУСТОЙКИ
Чл. 17. При забава на една от страните по настоящия договор, неизправната страна
дължи на
изправната неустойка в размер на ....................... (цифром,
словом) ...............................................
(процента или определена сума). (9)
Чл. 18. За лошо изпълнение на поръчката, когато резултатът се отклонява от
уговореното каче-
ство, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може
да ................................................................................................. (10)
Чл. 19. Ако вредите, претърпени от изправната страна са в по-голям размер от
неустойката,
изправната страна има право да търси по съдебен ред обезщетение за разликата, в съот-
ветствие с общите правила на гражданското законодателство.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Граждански договор

Граждански договор за извършване на работа, чрез полагане на личен труд. Полезен документ уреждащ до някаква степен извън-трудовите право отношения на работник и работодател...
Изпратен от:
iliqta
на 2011-09-30
Добавен в:
Договори
по Труд и трудови отношения
Статистика:
88 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Труд и трудови отношения
Тест по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
изпитен тест по Труд и трудови отношения за Студенти
Тест по наредба РД-07-2 за проверка на знанията по безопасни и здравословни условия на труд. За студенти БЗУТ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
198
1
07.08.2013
» виж всички онлайн тестове по труд и трудови отношения

Граждански договор

Материал № 724508, от 30 сеп 2011
Свален: 88 пъти
Прегледан: 202 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Договор
Брой страници: 5
Брой думи: 998
Брой символи: 6,070

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Граждански договор"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Труд и трудови отношения
в град Пловдив
с опит от  10 години
311

виж още преподаватели...
Последно видяха материала