Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
6.Екзистенциална психология и категорията личност. Хуманистични
възгледи за личността на А. Маслоу и К. Роджърс.
Представителите на екзистенциалната психология се ръководят от силни
хуманистични подбуди. По-значимо направление в нея е това на
персоналистичната психология на Уйлям Щерн /1871-1938г./. Предмет на
психологията е живата, уникална и неповторима персона. Тя е пресечната
точка на унаследеното и придобитото в индивидуалния живот на човека.
Уйлям Щерн определя две основни заложби у човека: тенденция към
себесъхранение; тенденция към себеразгръщане. Психичното и
органичното са различни страни на едно и също начало. Към
екзистенциалната психология се отнася и хуманистичната психология на
Уйлям Джеймс. Според него към личността следва да се причисли всичко,
което човек счита за свое. Той изтъква, че съществуват четири форми на
Аз-а: Аз-материално; Аз-социално – всичко, свързано с изискванията за
престиж, за положителна оценка от другите; Аз-духовно – носител на
процесите на съзнанието, способностите; чисто Аз – лична идентичност,
образ на органичните усещания. Актуален проблем в неговата
психологическа теория е този за самооценката. Личността постоянно се
стреми към действие, към постигане на лични успехи. Тези успехи трябва
да се търсят не в емпиричното-социално, а в социума на идеалното. Това
той свързва с Абсолютния разум, с Всевишния и др. И представителите на
екзистенциализма във философията и представителите на хуманистичната
психология обръщат специално внимание на възможностите за
преодоляване и неутрализиране на напрежението в живота и поведението
на хората през първите няколко десетилетия на двадесетото столетие.
Философите търсят спасение в идеалното, а психолозите във
възможностите за постигане на по-голяма динамичност в Аз-концепцията
на личността. Ярък представител на хуманистичната психология със
значителен принос в тази наука е Карл Роджърс. Според него „Аз-
концепцията” е фундаментален маханизъм за саморегулиране на
поведението. При липса на съответствие между непосредствения опит и
Аз-концепция е напълно възможна дезорганизация на последната. Това
може да доведе до психологическа дезадаптация. Личността не подтиска
по принцип антисоциалните си импулси, както посочва Фройд, а само
онези от тях, които противоречат на представата за себе си.
Противоречието между определени представи за себи си и определен
поведенчески акт винаги води до напрежение и до тревога. Нарастващата
тревожност, породена от това противоречие, може да се преодолее и чрез
промяна на отношението към себе си, т.е. на личните претенции. Човек не
може да постигне повече от това за което е подготвен, от това, което му
предоставят неговите индивидуални възможности. Аз-концепцията трябва
да бъде изключително гъвкава по отношение на опита. Личният опит
трябва да бъде най-висшия авторитет за всеки човек. Роджърс е дълбоко
убеден, че съвременния хуманизъм се отличава съществено от хуманизма
от предшестващите исторически епохи. Сега усилията са насочени към
подпомагане на човека, включително и със средствата на
психотерапевтичната помощ. В съвременния свят трябва по-активно да се
помага на хората за хуманизиране на своето поведение. Ейбрахам Маслоу
е единият от двамата практически психолози, които имат най-голям
принос в зараждането на хуманистичния подход. Централна идея в
неговите схващания е понятието „самоактуализация”. Той развива
съдържанието на това понятие в тясна връзка с вижданията си за
йерархията на човешките потребности. След задоволяването на своите
чисто физиологични потребности, на потребностите от безопастност,
любов и уважение човекът според Маслоу има нужда да разгърне и
реализира своите вътрешни потенциали, да „самоосъществи” своята
истинска природа или своите потребности на ръста. В изследването и
изучаването на човешката личност Маслоу обръща сериозно внимание на
мотивацията на човека. Според него той е мотивиран да постигне лични
цели и това придава значение, и осмисленост на живота му. Той е
„желаещо същество”, което рядко достига състояние на удовлетворение,
винаги когато една потребност е задоволена на нейно място се поставя
друга, която насочва усилията и вниманието му. Потребностите са вродени
или инстинктивни и са йерархически подредени. За да се проявят
потребностите от горните етажи, доминиращите потребности,
разположени в основата на пирамидата трябва да бъдат повече или по-
малко удовлетворени. Не е възможна появата на по-висши потребности,
ако някоя от най-нисшите не е задоволена. Колкото по-високо стигне човек
в тази йерархия толкова повече индивидуалност, човешки качества и
психично здраве демонстрира той. В така изречената йерархия, може да
има изключения. Потребностите се появяват и задоволяват постепенно.
Възможно е да има едновременно частично удовлетворяване на друга
потребност. Видове потребности: 1. физиологични потребности – това са
потребности необходими за физическото оцеляване на човека /храна, вода,
физическа активност, сън, защита от екстремални температури/. За да се
появяват висшите потребности задължително физиологичните трябва да са
удовлетворени. Ако една от тях е незадоволена тя бързо става доминираща
и по висшите потребности изчезват или остават на заден план. 2.
Потребност от безопастност и защита – това са потребности, които
обезпечават продължителността на живот, организират стабилност,
законност и ред в живота на човека, подпомагат предсказуемостта на
събитията и освобождават от заплахи като болка, страх, хаос. Най-ясно
всички тези потребности се забелязват при новородените, когато те са най-
безпомощни и зависят изцяло от възрастните, както и при децата или по-
точно в техните предпочитания към определен вид зависимост и стабилен
ред. Малките се развиват най-добре в среда където е установен ясен режим
и дисциплина. Когато тези фактори отсъстват детето става тревожно и
недоверчиво. Родителските кавги, физическото оскърбление, разделите,
разводите и смъртта в семейството възпрепятстват задоволяването на
потребността от безопастност в ранна възраст. Тази втора по ред в
йерархията потребност се проявява и в зряла възраст под формата на:
неврози. Невротика изглежда фантазиен свят, който е стабилен,
организиран и в него не могат да се появяват нови непредвидени
обстоятелства; предпочитание към надеждна работа със стабилни,
постоянни, високи доходи и др. 3. Потребност от принадлежност и
любов – това е стремеж да се установят отношения на привързаност с
околните /семейство, приятели и т.н./. През различните възрасти тази
потребност има различни измерения. Децата искат любов и грижа от
родителите си, както и пълно задоволяване на техните нужди. В училищна
възраст те търсят любов и внимание под формата на уважение и признание
на независимостта и самостоятелността им. Любовта е нужна за
формирането на чувство за достойнство. „Ако не си обичан ставаш пуст и
враждебен”. 4. Потребност от самоуважение – тази потребност бива два
вида: самоуважение, което включва елементите – компетентност,
увереност, постижения, достойнство, независимост и свобода; уважение
към другите, което включва – престиж, признание, репутация, статус,
оценка и приемане. Човек се чувства добре и оценяван от тези, които са от
значение за него. При удовлетворяване на тази потребност човек се
чувства уверен, достоен и осъзнава факта, че е потребен на света. При
неудовлетворяване човек е изпълнен с чувство за непълноценност,
безмисленост, слабост, пасивност и зависимост. Той е с ниска самооценка,
неспособен е да се справи с изискванията на живота. Самоуважението се
гради на заслуженото уважение от страна на другите но не изцяло, то
възниква на база на човешката действителна значимост, способности,
постижения и автентичност. В детството потребността се изразява в
популярност сред връстниците, а в зряла възраст тя е на максимално и
престава да бъде мотив. 5. Потребност от самоактуализация – тази
потребност се изразява в желанието ни да станем такива, каквито можем да
станем като достигнем върха на нашия потенциал това е и високото ниво
на пълното използване на нашите талант и способности. Основни възгледи
на хуманистичната психология са: 1. Влияние на екзистенциалната
философия върху хуманистичната психология – в хуманистичната
психология философските възгледи заети от екзистенциализма, са
свързани предимно със свободата и отговорността за избора. Според
екзистенциалната философия всички ние притежаваме специфично
уникално битие, което съществува в конкретен момент на времето и
пространството. Ние не можем да съществуваме извън света, а и той няма
значение без нас. Човек не е нищо по различно от това, което сам се

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 фев 2019 в 10:29 студент на 33 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2020
23 яну 2019 в 08:30 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Прогнозиране и планиране, випуск 2020
16 окт 2018 в 11:17 ученик на 20 години от Козлодуй - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2018
 
Домашни по темата на материала
Теория за себеактуализацията на Карл Роджърс"?
добавена от malena.diana 26.10.2016
2
8
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 1-ви курс
изпитен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тест по психология и логика, за първи курс специалност психология. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
14
242
1
1 мин
29.11.2013
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,185
2
20.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Екзистенциална психология и категорията личност

Материал № 723487, от 27 сеп 2011
Свален: 68 пъти
Прегледан: 106 пъти
Предмет: Психология
Тип: Доклад
Брой страници: 9
Брой думи: 3,320
Брой символи: 20,652

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Екзистенциална психология и категорията личност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Накшедил Мустафова
преподава по Психология
в град Русе
с опит от  23 години
1,931 90

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения