Големина на текста:
Великотърновки университет “Св.Св.”Кирил и Методий
Катедра ТМФВ,Магистърска програма.Спортна педагогика
Реферат
по Гимнастика
Тема:Предмет,цел,задачи и съдържание на гимнастиката като учебна и спортна
дисциплина
Изготвил:
Красимир Стефанов Стефанов email:krasi_vt3@abv.bg
Фак.номер:429
Шифър:050705
Теория и методика на физическото възпитание,спортната тренировка,включително и
лечебната физкултура
Кат:ТМФВ
Научен ръководител:доц.Давидова
Форма на магистратурата-задочна
Срок за завършване-12.2008
ИЗПРАЩАМ ВИ ГО СЕГА,ЗАЩОТО БЯХ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ !!!
Проект за магистри
Предмета,целта и задачите на гимнастиката са една от наи популярните физкултурни и
спортни дисциплини.Тя съдействува за хармоничното възпитаване на подрастващото
поколение,поради което по право заема централно място в системата на физическото
възпитание.
Предметът на гимнастиката е всестранно и хармонично развитие на
личността,съчетаваща в себе си физическото съвършенство,духовно богатство и
морална чистота.
Главната цел на гимнастиката е да съдействува и всестранно да подпомага общото
физическо развитие на човека и да усъвършенства неговите двигателни способности.
Основните задачи на гимнастиката,които произтичат от нейното главно
предназначение,могат да бъдат формулирани,както следва:
а)укрепване здравето и подпомагане на творческото трудово дълголетие на хората;
б)поддържане на непрекъснат и динамичен процес на физическото усъвършенствуване;
в)формиране на жизнено необходими двигателни умения и навици;
г)възпитаване на морално-волеви и естетически качества;
д)овладяванена система от научни знания,необходими за ефективната реализация на
главните цели и задачи на гимнастиката;
Гимнастиката със своите разнообразни упражнения е ефективно средство за
хармоничното физическо развитие на човека.Физическите упражнения развиват
двигателният апарат на човека,усъвършенствуват неговите функции,създават
предпоставки за овладяване на нови физически упражнения.Гимнастиката
способствува за въпиване на смелост,решителност и разнообразни умения за
ориентиране в неочаквано създадена обстановка.Тя съдействува за усъвършентвуване
на такива физически качества, като ловкост,сила,бързина,гъвкавост и издръжливост.
В процеса на спортната трениравка гимнастикът усвоява все по-голям брой сложни
гимнастически упражнения,
Гимнастика е прекрасно средтсво за борба с различни смущения във вътрешните
органи на човека при необичайни условия.В резултат на многократните повторения на
гимнастическите упражнения организмът на човека все по-малко реагира на
необичайните положения на тялото.
При положения на тялото надолу с главата вътрешните органи притискат гръдния
кош,което затруднява дишането.Жизнената вместимост на белите дробове намалява с
около един литър.В резултат на системни занимания с гимнастика тези смущения
намаляват чувствително.Белодробната вентилация се извършва сравнително
нормално,което показва,че се е усъвършенствувала дейността на дихателната система в
необичайни условия.
Положително е влиянието на гимнастическите упражнения върху вестибуларния
апарат на занимаващите се.Гимнастиците развиват голяма устойчивост към различни
ускурения,промени в положението на тялото и ориентация в пространството.
Занимаващите се с гимнастика развиват способност за бързо усвояване на техниката
на различни движения от други спортни дисциплини,както и различни жизнено
необходими двигателни навици.
Всестранният градивен ефект на гимнастическите упражнения,свързани с повишаване
на функционалните възможности на организма,поставят гимнастиката на едно от
водещите места в системата за правилно физическо развитие на подрастващото
поколение.
Високо организираният педагогически процес,конкретната насоченост на
средствата,творческото използване на методите създават подходящи условия за
решаването на редица възпитателни задачи.
Не е малко значението на гимнастиката за естетическото възпитание на човека.
Красотата и хармонията на движенията,свързването на музиката и
движенията,творческият замисъл в съчетанията и масовите гимнастически композиции
са фактори,които влияят върху естетическия вкус на подрастващото поколение.
Безпорно е значението на гимнастиката за умственото развитие.Изключително
разнообразните и сложни по характер упражнения в процеса на усвояване и
усъвършенствуване формират способност за логическо и творческо
мислене,повишават подвижността на нервните процеси,обогатяват координационната
способност на нервната система.
Специфичният характер на гимнастиката като основна част на системата за
физическо възпитание се изразява във:
а)многообразието на средствата,което я прави достъпна за широките народни маси;
б)многостранното и избирателно въздействие на средствата;
в)съвършената форма на изпълнението,която обуславя ефективността на
въздействието;
д)творчеството,изявено в редица направления.
Като се изхожда от нарасналите нужди на нашето общество и се има предвид
многовековният опит на гимнастиката,значението и като учебна и спортна дисциплина
непрекъснато ще нараства.
Гимнастиката е една от основните дисциплини,която фигурира в програмата още на
първите съвременни олимпийски игри през 1896г.в Атина.Програмата,по която са се
провеждали състезанията по гимнастика,непрекъснато се е променяла,за да придобие
този вид,в който ние я познаваме днес(четирибой за жени и шестобой за мъже).
Характеристиката целта и задачите на видовете гимнастика са следните.Гимнастиката
използва голям брой разнообразни по характер средства,които съставляват нейното
богато съдържание.Във връзка с техните характерни особености и формиращия ефект
върху организма те се разпределят в следните структурни групи;
1.Строеви упражнения.Посредством тях се организират и провеждат
заниманията,възпитават се обучаващите се към спазване на ред,дисциплина и
единодействие.
2.Общо развиващи упражнения.Те са разнообразни по форма и характер
движения.Предназначени са за отделни мускулни групи и цялото тяло.Характерното за
тях е,че са строго целенасочени с определено въздействие,провеждат се по определена
система,дозират се по целесъобразност.Общоразвиващите упражнения се изпълняват
със,без и на уреди и намират място във всички видове спорт.Използват се в
разгряването,при работа за подобряване на физическите качества,за разхлабване и др.
3.Приложни упражнения.Към тях спадат
ходене,бягане,лазене,мятане,вдигане,пренасяне,провиране,катерене,прескачане и др.
Предназначението на приложните упражнения е да спомогнат за правилното
овладяване на естествените двигателни навици.Използването на приложните
упражнения още от ранна детска възраст допринася за обогатяване на двигателната
култура на занимаващите се и укрепване на здравето им.Те се използват още и при
физическата подготовка на спортистите.
4.Малки игри и щафети.Прилагат се най много в заниманията с деца.Освен
всестранното им въздействие те са източник на емоции и имат изключително богато
възпитателно влияние.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 май 2020 в 21:27 учител на 36 години
30 апр 2020 в 10:20 ученик на 21 години от Пловдив - 117 СОУ "Св.св.Кирил и Методий", випуск 2018
29 мар 2020 в 14:26 ученик на 23 години от Пловдив - СОУ "Св. Паисий Хилендарски", випуск 2015
23 мар 2020 в 13:50 студент на 31 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет финанси, специалност - Финансов мениджмънт, випуск 2019
26 дек 2019 в 00:03 студент на 43 години от София - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", факулетет - Геологопроучвателен факултет, специалност - Добив, транспорт и съхраняване на нефт и газ, випуск 2017
23 ное 2019 в 17:39 студент на 28 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Педагогика на обучението по физическо възпитание, випуск 2021
11 сеп 2019 в 17:07 студентка на 29 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Физическо възпитание, випуск 2021
24 май 2019 в 13:14 студент на 33 години от София - Медицински университет, факулетет - Обществено здраве, специалност - Обществено здраве и здравен мениджмънт, випуск 2016
04 апр 2019 в 14:15 студент на 41 години от София - НСА "Васил Левски", факулетет - Учителски факултет, специалност - Учител по ФВС, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Гимнастика

15 юни 2011
·
903
·
2
·
333
·
1,923
·
1

Тема : Гимнастика. Задачи: 1. Образователни: Гимнастически упражнения по двойки, динамични гимнастически упражнения, успокоителна игра ...
 

Подвижни игри

05 ное 2008
·
834
·
6
·
4,512
·
1,293
·
1

Предварителна подготовка и организация: учениците се разпределят в два равностойни отбора и се подреждат в две срещуположни редици....
 

История на Физическата Култура

24 яну 2009
·
100
·
3
·
578
·
175

Раздраства се международното спортно движение. Създават се 20 нови международни федерации. От 1924г. Се провеждат международни студентски игри, организират се регионални първенства, балкански лекоатлетически игри...
 

Скок дължина начин ,,свит".Методика и техника на преподаване

14 яну 2010
·
237
·
4
·
781
·
501

Скокът дължина е от най-старите лекоатлетически дисциплини, познати още от древността. То е ациклично двигателно упражнение с подчертан скоростно-силов характер и задачата на спортиста е достигане максимална дължина на скока...
 

Курсова работа по плуване


Курсова работа по плуване (изследване на идръжливостта при 12-14 г.плувци)...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Баскетбол
изпитен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 7 клас
Изпитен тест по с въпроси от правилознанието по баскетбол, предназначен за ученици от прогимназиалната степен. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
10
1
1
1 мин
24.07.2020
Тест по основи на волейбола за ученици от 7-ми клас (ФВС)
тематичен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 15 въпроса, включващи основни познания за волейболната игра. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
15
111
1
1 мин
05.09.2014
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Предмет,цел,задачи и съдържание на гимнастиката като учебна и спортна дисциплина

Материал № 72174, от 07 яну 2008
Свален: 441 пъти
Прегледан: 378 пъти
Качен от:
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Реферат
Брой страници: 8
Брой думи: 2,004
Брой символи: 19,008

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предмет,цел,задачи и съдържание на гимнастиката ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Елина Георгиева
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  4 години
106

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
239

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения