Големина на текста:
Основни фактори на съвременното международно разделение на труда
Върху развитието на международното разделение на труда през периодът след
Втората световна война въздействие оказват редица съществени дългосрочни процеси –
интернационалното разгръщане на научно- техническата революция (НРТ), ускореното
нарастване на международната миграция на капитал, най-вече предприемачески
капитал под формата на преки инвестиции, окончателното формиране през 50-те – 60-
те години на 20 век на структурата на смесената икономика.
Посочените тук, а и още редица други процеси оказват сложно, противоречиво влияние
върху динамиката, структурата и съдържанието на съвременното международно
разделение на труда.
1.С интернационалното действие на НТР се свързва изграждането на материално-
техническата база на производството.
НТР преобразува из основи материално-техническата база на производството.
Господстваща тенденция в тази област е повишаване на равнището на комплексната
механизация и автоматизация на производството, внедряването на все по-
производителни агрегати,машини, повишаване на единичната мощност на
оборудването.
Съвременната материално- техническа база повишава концентрацията на
производството. Концентрацията на производството е необходимо условие за
ефективно използване на физическия капитал, за внедряването на модерни системи за
управление, за осъществяване на научно- изследователска и опитно-конструктурска
дейност, за усъвършенстване на организацията на производството, за повишаване на
рентабилността на производството и неговата конкурентоспособност.
В редица отрасли на обработващата промишленост, където налице е висока
еднородност на произвежданата продукция и където суровините се превръщат в готов
продукт, концентрацията на производството е свързана по правило със съответно
увеличаване на размера на предприятията. В други отрасли, където произвежданата
продукция се характеризира със значително разнообразие и с голям брой съставни
елементи на крайните изделия, растящата концентрация на производството намира
израз в повишаване равнището на специализация на отделните предприятия, в
съсредоточаване производството на все по-еднородни продукти.
Специфичен израз и резултат от повишаващата се концентрация на производството в
съвременните условия представлява образуването на крупни производствени
комплекси, обединяващи голям брой предприятия с различно равнище на
специализация, които участват съвместно в производството на дадено изделие на базата
на кооперирането.
Повишаващата се концентрация на съвременното производство изисква
пропорционално разширяване на пазарите на пласмент. В същото време
поглъщателните възможности на отделните национални пазари по правило изостават
спрямо потребностите на съвременното специализирано производство.
Преодоляването на възникващото обективно противоречие между високата
концентрация, уедряването на производството, от една страна , и относително
ограничените национални пазари, от друга, е възможно преди всичко на основата на
международното разделение на труда.
2.Динамичният научно- технически прогрес след Втората световна война
включва истинска революция в областта на технологиите.
Технологичното развитие в областта на материалното производство беше
насочено към разработването и усвояването на материално- и енергопоглъщаемостта на
технологиите, безотпадни технологии, екологически чисти технологии. Ускореното
внедряване на подобни технологии рязко понижи материало- и енергопоглъщаемостта,
направи възможно по- рационалното използване на ресурсите. В материалното
производство ускорено навлязоха информационни, лазерни, космически, вакумни
технологии, биотехнологии и генно инженерство, създаване на нови източници на
енергия. Тази група технологии съществено измени критериите за
конкурентоспособност на производството, внася дълбоки изменения в качествената
структура на използвания труд. Съвременното технологично развитие оказва
многостранно въздействие върху параметрите и структурата на МРТ.
3.Научно осигуряване на производството
Нарастващата наукопоглъщаемост на съвременното производство обуславя едно
специфично противоречие в неговото развитие.Същото се изразява в необходимостта
от ускореното развитие на НИОКР и внедряването на техните резултати във всички
отрасли, подотрасли и производства и други сфери на икономиката, от една страна, и
практическата невъзможност за ефективно осъществяване на това изискване на
обособена национална основа.
Преодоляване на това това противоречие е възможно единствено на базата на
международното разделение и кооперация на труда в сферата на НИОКР. Разделението
на труда в научно-техническата област намира външен израз в динамичната
международна търговия с патенти, лицензии, ноу-хау и т.н.. Темповете, с които
нараства този род международна търговия от началото на 60-те години на миналия век,
значително превишават темповте на нарастване на международната стокова търговия.
4.Интензивен процес на усложняване и обогатяване структурата на обществения
продукт при съкращаващи се срокове на обновяване на изделията.
Външен израз на закономерностите, свързани с усложняването, е създаването на
нови видове продукция, а също и разширяване на асортимента на вече произвежданите
продукти. Създаването на нови видове продукция е насочено главно към
задоволяването на нови, непознати по- рано потребности. Такъв характер има например
конструирането и производството на машини и съоръжения при заместването на
ръчните операции с машинна обработка. Принципно нови потребности се
удоволетворяват с конструирането на роботи- манипулатори, с разработването на
оборудване за усвояването на космическото пространство.
Разширяването на асортимента на вече произвежданите продукти е насочено
към задоволяване на известни, познати потребности, на едно по- високо равнище.
Тенденцията към обогатяване и усложняване на структурата на обществения продукт
има всеобщ характер и се отнася както до средствата на труда, така и до използваните в
производството материали и , разбира се, до предметите за лично потребление.
Усложняването и обогатяването на структурата на обществения продукт, от една
страна, и ускуреното заместване на остарелите изделия с нови и усъвършенстваните
продукти, от друга, обуславят еди общ резултат – повишаване степента на обновяване
на продукцията.
НТР поражда следователно още едно изключително съществено противоречие в
развитието на съвременното производство. То може да бъде формулирано като
противоречие между непрекъснато обогатяващата и усложняваща се структура на
обществения продукт при съкръщяващ се жизнен цикъл на изделията, от една страна, и
необходимостта от осъществяване производството на изделията в оптимални размери,
от друга. Обективната необходимост от разрешаването на това противоречие между
тенденциите към диверсификация и концентрация на производството налага
активизиране на участието на отделните страни в международното разделение на труда.
5.Дълбоките изменения в структурата на съвременната икономика
Най-общо тенденциите в изменението на секторната структура на съвременната
икономика се свеждат до последователно съкращаване дела на селското стопанство, по-
слабо изразено понижаване дела на промишлеността и увеличване дела на третичния
сектор- услугите.
Снижаването на дела на селското стопанство и отраслите на добиващата
промишленост е обусловено от утвърждаването на ресурсоикономисващия модел на
икономически растеж като важна качествена характеристика на съвременното
стопанско развитие.
Научно-техническият прогрес доведе до ясно изразеното диференциране на
отраслите на обработващата промишленост на 2 големи групи: а) сравнително
бързорастящи съвременни наукопоглъщаеми отрасли и б) традиционни промишлени
отрасли. Наукопоглъщаемостта търпи развитие: днес за наукопоглъщаемост се смятат
онези отрасли и изделия, при кото делът на разходите за НИОКР превишава 8,0-8,5 %
от създаваната стойност. За наукопоглъщаеми се считат такива отрасли като
авиационно-космическата промишленост, изчислителната техника и др. Комплексът на
наукопоглъщаемите, високотехнологични отрасли се характеризира с висока
“склонност” към интернационализация. Този факт може да бъде обяснен с действито
на следните фактори:
-организиране на производството в комплекса на наукопоглъщаемите отрасли
далеч не е по възможностите на всички страни. Съответствието между потребностите
за развитие на тези отрасли и производства се установява на базата на международното
разделение на труда
- организирането на производството в съвременните високотехнологични
отрасли е свързано с авансирането на значителен капитал. Тези разходи са толкова
големи, че могат да се откупят, само ако производството е предназначено за един
широк пазар с големи поглъщателни възможности.
В условията на НТР ясно се обособи също групата на традиционните
промишлени отрасли, които отстъпиха водещите си позиции в икономическото
развитие. Към тази група се отнасят автомобилостроенето, каучуковата и пластмасова
промишленост, нефтохимията, машиностроенето и др.
Динамичните изменения в структурата на съвременната високоразвита
икономика обективно възлагат функцията на двигател на растежа на сферата на
услугите и наукопоглъщаемия сектор на обработващата промишленост.
6.Усъвършенстването на транспортно-съобщителните връзки
НТР създаде материално-технически възможности и технологии, които
съществено ускориха, разнообразиха и поевтиниха международния транспорт и
съобщения. Това от своя страна е особено важна предпоставка за сравнително
дълбокото и устойчиво международно разделение на труда в най-широк кръг отрасли,
подотрасли и производства.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Основни фактори на съвременното международно разделение на труда

Върху развитието на международното разделение на труда през периодът след втората световна война въздействие оказват редица съществени дългосрочни процеси...
Изпратен от:
monibonbonni
на 2011-09-20
Добавен в:
Теми
по Труд и трудови отношения
Статистика:
37 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Труд и трудови отношения
Тест по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
изпитен тест по Труд и трудови отношения за Студенти
Тест по наредба РД-07-2 за проверка на знанията по безопасни и здравословни условия на труд. За студенти БЗУТ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
198
1
07.08.2013
» виж всички онлайн тестове по труд и трудови отношения

Основни фактори на съвременното международно разделение на труда

Материал № 721515, от 20 сеп 2011
Свален: 37 пъти
Прегледан: 69 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,954
Брой символи: 14,550

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни фактори на съвременното международно ра ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Труд и трудови отношения
в град Пловдив
с опит от  10 години
311

виж още преподаватели...
Последно видяха материала