Големина на текста:
БРАЧЕН ДОГОВОР - образец
Днес ___.___. 20...... г. в гр. ........ се сключи настоящия брачен договор
между:
________________________________________(три имена), ЕГН -
_______________, с постоянен адрес: ......., притежаващ лична карта №
___________, издадена на __________ г. от ____________, валидна до
___________ г., наричан по-долу БЪДЕЩ СЪПРУГ
И
_______________________________________,(три имена), ЕГН -
_______________, с постоянен адрес: ......., притежаваща лична карта №
___________, издадена на __________ г. от ______________, валидна до
___________ г., наричана по-долу БЪДЕЩА СЪПРУГА,
се договорихме както следва:
1. БЪДЕЩИЯТ СЪПРУГ и БЪДЕЩАТА СЪПРУГА като планираме
сключването на граждански брак в близко бъдеще и приемайки равните си права и
задължения в него, правото на свобода за развитие на личността, ..................... ,
грижите за децата ни и други въпроси, касаещи съвместният ни живот.
2. БЪДЕЩИЯТ СЪПРУГ и БЪДЕЩАТА СЪПРУГА направихме пълно и
цялостно представяне пред другата страна на:
2.1. Всичките си финансови активи и пасиви, посочени в
придружаващите договора приложения под формата на финансови отчети, описи
и справки.
...
3. БЪДЕЩИЯТ СЪПРУГ и БЪДЕЩАТА СЪПРУГА се договорихме:
3.1. Всяка от страните по настоящия договор да запази собствеността
си, притежавана към момента на сключване на брака.
3.1.1. Разходите по поддръжката и подобряването на недвижим имот
собственост на една от страните и използван по своето предназначение от цялото
семейство се поемат солидарно от съпрузите.
3.2. Придобитото по време на брака недвижимо имущество в резултат
на съвместен принос принадлежи общо на двамата съпрузи, независимо от това на
чие име е придобито.
3.3. Лични са движимите вещи, придобити от единия съпруг по време на
брака, които му служат за обикновено лично ползване, за упражняване на
професия или на занаят.
...
3.4. Всяка от страните по настоящия договор по време на брака може
самостоятелно да придобива собственост върху недвижимо имущество - по
наследство, дарение или чрез възмездни сделки с лични средства, както и върху
ценни книги, дялове и приходи от търговска и друга дейност.
4. При раждането на деца:
4.1. Всички разходи по отглеждането на децата ще се поемат солидарно
от страните по настоящия договор съобразно с доходите си с цел осигуряване на
максимално добри условия за тяхното израстване и формиране като достойни
личности.
...
5. При временна нетрудоспособност на една от страните другата
приема, че ....
6. БЪДЕЩИЯТ СЪПРУГ и БЪДЕЩАТА СЪПРУГА приемаме, че при
развод:
6.1. Всяка от страните по настоящия договор запазва собствеността си
върху притежаваното преди брака недвижимо имущество, движими вещи, ценни
книги, дялове и приходи, описани в анексите.
...
6.2. Съпругът ще осигури месечна издръжка:
6.2.1. на съпругата си – в размер на .... лв. в срок от ... години.
6.2.2. на децата си - в размер на .... лв. до навършване на пълнолетие
и/или завършване на висше образование.
6.2.3. размерът на издръжките ще се актуализира .................
6.3. Семейното жилище ...
7. БЪДЕЩИЯТ СЪПРУГ и БЪДЕЩАТА СЪПРУГА се споразумяхме и че:
...
8. При съставянето на настоящия договор БЪДЕЩИЯТ СЪПРУГ и
БЪДЕЩАТА СЪПРУГА участваха равноправно и представени от независими
юридически съветници по свой избор.
9. Заключителни разпоредби:
9.1. Настоящия договор представлява цялостно споразумение между
страните по него и отделни клаузи от него могат да бъде изменяни само в писмен
вид чрез изготвянето на анекс, който ще бъде неразделна част от същия.
9.2. Всяка от страните по настоящия договор има правото на
инициатива за неговата промяна, ако реши, че интересите й налагат това.
9.3. Преговорите между страните по изменението ще се водят
добронамерено, в съответствие с добрите нрави и пълната защита интересите на
децата.
9.4. Измененията на договора не могат да засягат правата на трети
лица.
9.5. Договорът е съставен в пълно съответствие със законите на
Република България и споровете по неговото изпълнение ще се решават чрез
преговори, а ако не бъде постигнато доброволно споразумение – същите ще бъдат
отнасяни до съда.
9.7. Настоящия договор може да бъде прекратен:
9.7.1. по взаимно съгласие на страните;
9.7. 2. по иск на единия съпруг при съществена промяна на
обстоятелствата, ако договорът сериозно застрашава интересите на съпруга, на
ненавършилите пълнолетие деца или на семейството;
9.7.3. при прекратяване на брака, освен клаузите чл. 6, които уреждат
последиците от прекратяването и са предназначени да действат и след него.
10. Настоящия договор влиза в сила от датата на подписване на
гражданския брак между бъдещите съпруг и съпруга (... от датата на неговото
подписване – при вече сключили брак двойки и при такива във фактическо
съжителство).
Този договор се състои от ...... страници, като включва още:
...........................
Договорът, описът и приложенията към него се съставиха и подписаха в
по пет еднакви оригинални екземпляра, по един за всяка от страните, и за архива
на нотариуса, на служба ГРАО и на „Агенцията по вписванията”.
_______________
________________
( ) ( )

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 мар 2023 в 15:06 в момента не учи на 24 години
 
 
Онлайн тестове по Гражданско право
Тест по гражданско право
междинен тест по Гражданско право за Студенти от 2 курс
Тест за проверка на знанията по гражданско право. Има въпроси, на които е възможно да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
11
274
2
19.06.2013
Тест по Гражданско право за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Гражданско право за Студенти от 2 курс
Тест по гражданско право, които съдържа 13 въпроса. Някои от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
77
1
05.10.2016
» виж всички онлайн тестове по гражданско право

Брачен договор - бланка

Материал № 721467, от 20 сеп 2011
Свален: 924 пъти
Прегледан: 1,299 пъти
Предмет: Гражданско право
Тип: Бланка
Брой страници: 3
Брой думи: 637
Брой символи: 3,987

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Брачен договор - бланка"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала