Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
Големина на текста:
Тема 1
СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА СТОПАНСКАТА ЛОГИСТИКА НА
СЪВРЕМЕННИЯ ЕТАП НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
1. РОЛЯ И СЪВРЕМЕННО РАЗБИРАНЕ НА СТОПАНСКАТА ЛОГИСТИКА
Стопанската логистика е съвременно направление на научното знание и вече широко
разпространена практика в страните с развити пазарни икономики. Все повече в
световната литература се утвърждава разбирането за нея като:
а) важна функционална област на фирменото управление, разходите за която се движат,
в зависимост от отрасловите и технологични особености, от 8 до 22% от стойностния
обем на продажбите в развитите страни;
б) модерен подход на интегрирано управление и съответно стратегически инструмент
за формиране на конкурентни предимства на фирмите с помощта на използването на
съвременни информационни и комуникационни системи и технологии;
в) сфера на бизнес, специализирана в оказване на логистични услуги на производствени
и търговски фирми, която се развива твърде интензивно;
г) област на изследвания, засягаща фирмения и междуфирмен мениджмънт, и неговото
инфраструктурно осигуряване в национален, регионален и глобален аспект;
д) съвременна учебна дисциплина, чийто предмет е управлението на материалните
ресурси на фирмата, която е широко застъпена в университетите на развитите страни,
главно в учебните планове на специалностите „мениджмънт”, ”търговия”, „маркетинг”.
Направени международни изследвания сочат, че между 20 и 25% от трудоспособното
население в индустриално развитите страни е заето с изпълнението на логистични
дейности, а разходите за тях представляват около една четвърт от брутния им вътрешен
продукт. Интересът към това научно знание и бизнес практика все повече нараства, за
което свидетелстват създадените многобройни национални и международни сдружения
в областта на логистиката, големият обем провеждани научни конференции в света и
издавана специализирана, и периодична литература, широко разпространеното
изучаване на логистиката в университетите и в създадените програми, реализирани във
вид на курсове за повишаване на квалификацията в тази област.
Нарастващата роля на стопанската логистика в съвременните условия е тясно свързана
с динамичните промени в пазарната среда. Постоянно засилващата се конкуренция на
вече глобализирания пазар принуждава фирмите да търсят реализация на възможности
във всички функционални области на управлението за открояване на произведения от
тях продукт (изделие и/или услуга) спрямо този на конкурентите и за постигане
равнища на общите разходи, които да им осигурят предимства по отношение на цените.
Тези възможности могат да се осъществят както в процеса на производство, така и на
дистрибуцията. В по-голяма степен те могат да се реализират при прилагането на
съвременния подход за интегрирано управление на логистичните дейности (на фирмено
и междуфирмено равнище), особено в условията на очертаващото се ново разделение
на труда, при което нараства броя на малките и средни предприятия, технологически
обвързани в един процес. Световната бизнес практика познава възможностите на
съвременната логистика за конкурентоспособното развитие на фирмите. Поради това
нейният инструментариум намира все по-широко приложение при управлението на
фирмите, като интересът към това знание постоянно нараства.
Стопанската логистика е съвременно направление на научното знание и широко
разпространена бизнес практика. Тя е важна област в дейността на всяка индустриална
и търговска компания в развитите страни. Разходите за логистика в стопанската сфера в
тези страни представляват между 20 и 30% от техния БВП. Само в САЩ през 2001 г. те
са в размер на един трилион долара.
Стопанската логистика се свързва със създаването и развитието на комплекса от знания
за управленски умения и решения в областта на оптималното протичане на
материалните потоци и съпровождащата ги информация през всички фази до крайните
клиенти, от гледна точка на удовлетворяване на повишените им изисквания към
качеството на обслужване по отношение на условията на доставки и реализиране на
целите на участващите фирми.
2. ИСТОРИЧЕСКИ КОРЕНИ НА ЛОГИСТИКАТА
Разбирането за логистиката има своите исторически корени, достигащи до древна
Елада. В тази епоха с тази дума се е изразявало изкуството да се разсъждава, да се
правят сметки. Тя произлиза от гръцкия езиков корен „logos”, с който са свързани думи
като „мисля”, „понятие”, „разсъждение”, „сметка”. По времето на Римската империя
логистиката се е свързвала с правилата за разпределение на продоволствията. В епохата
на Византийската империя (Х век) тя е изразявала изкуството да се снабдява войската
при всеки боен поход с необходимите боеприпаси, техника, коне и продоволствия, като
за целта се е пресмятало пространство и време, тяхното отражение върху движението
на войската и необходимостта да се изграждат мостове, укрепителни и други
съоръжения.
През ХVІІ век думата „логистика” е изразявала практическо смятане с числа, за разлика
от математиката, която се е възприемала като теория. Впоследствие (в началото на
ХVІІІ век) тя се е използвала в трудовете на немския математик Г. Лайбниц за
означаване на понятието „математическа логика”, за разлика от традиционната логика.
През ХІХ век известният военен теоретик Анри Жомини в своя труд „Очерк за
военното изкуство за решаване на военни задачи” използва думата „логистика” за
изразяване на начина на придвижване на войските, в който се включва както
транспортирането, така и планирането на потребности, снабдяването с необходимите
боеприпаси и продукти, разполагането на войските на определените места,
строителството на пътища и мостове. Новото тук е включването на управленски
аспекти в значението на думата „логистика” във военната област.
Разработените принципи и методи на логистиката при управлението на военни
операции след Втората световна война започват постепенно да се прилагат в
стопанската сфера. Стимулиращо влияние за това оказват както промените в
икономическите и пазарните условия, така и развитието на важни научни области, като
„изследване на операциите”, съпроводени с прогреса в електронно-изчислителната
техника. С използването на техните достижения се ускорява процеса на обработване на
информацията и вземане на оптимални решения по отношение на логистиката в
стопанската област.
3. ДЕФИНИЦИИ НА СТОПАНСКАТА ЛОГИСТИКА
В направения кратък преглед на семантиката на думата „логистика” проличава връзката
със съвременното й значение и разбиране, отнасящо се главно до нейното приложение
в стопанската област. Като сравнително ново и бързо развиващо се направление на
научното знание, стопанската логистика е обект на непрекъснати дискусии. Те намират
израз в даваните дефиниции, които се характеризират с различна степен на пълнота и
обхват.
Дефиницията, която дава Европейската логистична асоциация е следната:
„Логистиката е организация, планиране, контрол и осъществяване на потока от
продукти от проектирането и закупуването, през производството и дистрибуцията
до крайния потребител с цел удовлетворяване изискванията на пазара с
минимални текущи и капиталови разходи”.
[1]
Прави впечатление, че в тази
дефиниция не е включена информацията, която съпровожда материалния поток и
осигурява по-доброто негово управление чрез вземането на навременни решения.
Друга дефиниция представя стопанската логистика като:
„..наука за планиране, контрол и управление на транспортирането, складирането
и други материални и нематериални операции, извършени в процеса на доставяне
на суровините и материалите до производственото предприятие,
вътрешнозаводската преработка на суровините, материалите и полуфабрикатите,
довеждане на готовата продукция до потребителя в съответствие с неговите
интереси и изисквания, а също така предаването, съхранението и обработката на
съответната информация”.
[2]
За разлика от предишната, тази дефиниция включва
обмена и обработката на съответната информация, но ясно и пълно не е подчертан
обхватът на логистиката.
В почти всички дефиниции на стопанската логистика, дадени в литературата се
отбелязва, че неин обект са материалните потоци, т.е. съвкупността от продукти в
различен вид (суров, незавършен и завършен) в зависимост от фазите през които
преминават (снабдяване, производство, дистрибуция) в рамките на отделната фирма.
Не във всички от тях обаче, ясно проличава целта на логистиката и подхода за нейното
постигане в съвременните условия.
Стопанската логистика се определя от преуспяващи участници в световния бизнес като:
”Перфектно цяло, съставено от много детайли – снабдяване, складиране,
транспорт, дистрибуция и информационни потоци, които се съчетават в гладко
функционираща система, когато са изпълнени две условия – абсолютна точност и
стопроцентова надеждност, при това без компромиси”
[3]
По-обстойният преглед на чуждестранната литература в тази област дава основание да
се обобщи, че най-разпространена и призната от специалистите в света е дефиницията
на стопанската логистика, дадена от Съвета за управление на логистиката на САЩ
[4]
:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност и значение на стопанската логистика на съвременния етап на икономическото развитие

Роля и съвременно разбиране на стопанската логистика стопанската логистика е съвременно направление на научното знание и вече широко разпространена практика в страните с развити пазарни икономики...
Изпратен от:
thedevil666
на 2011-09-20
Добавен в:
Теми
по Икономика
Статистика:
126 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Икономика рядко сваляни с 20 - 1 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
 
Онлайн тестове по Икономика
Управление на човешките ресурси
изпитен тест по Икономика за Студенти от 2 курс
Тестът е предназначен за проверка на знанията при управление на човешките ресурси. Въпросите са от типа вярно/грешно и имат само един верен отговор.
(Лесен)
39
9
1
8 мин
03.10.2019
Тест по икономика за мениджъри
професионален тест по Икономика за
Тестът съдържа 27 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи дисциплината, така и за всички потребители, интересуващи се тясно от материята. Разисква приходи-разходи, възвръщаемост, фирми-съвършени конкуренти, финансови криви, приходи, олигопол и други.
(Труден)
27
16
1
11 мин
10.11.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Същност и значение на стопанската логистика на съвременния етап на икономическото развитие

Материал № 721410, от 20 сеп 2011
Свален: 126 пъти
Прегледан: 182 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 90
Брой думи: 27,081
Брой символи: 183,157

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност и значение на стопанската логистика на  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
с опит от  20 години
51

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
57

виж още преподаватели...
Последно видяха материала