Eли Христова
преподава по Реклама и PR
в град Пловдив
Големина на текста:
Комуникации и връзки с обществеността – 09.11.2010 г.
№1 Социални групи. Главни характеристики.
Имаме животински и човешки групи. В групата на животните,общуването или
комуникацията са подчинени на инстинктите. Това означава,че животните реагират по
един начин – стандартен начин на различните ситуации,които възникват в живота им.
Физическата сила определя водача при групата на животните – вълци,кучета,кокошки и
т.н. При хората отсъства подобен физически императив,който да определи т.нар. ред
или йерархия в съответната група. При животните,редът е неизбежен,тук няма
полицаи,затвори и т.н.
Ако вземем една човешка група за пример – студенти и преподаватели,може би
сред групата на студентите има лица физически по-силни от преподавателя. Това
обстоятелство обаче съвсем не е определящо за тази академична група. В човешката
или в социалната група има норми и очаквания,които определят поведението на
нейните членове. Ако някои от членовете на съответната социална група наруши
установените норми и очаквания следват санкции,свързани с неизпълнението на
нормите и очакванията. Такмо поради това ако един нов член се присъедини към
съответната социална група,той неизбежно възприема нейните норми и очаквания.
При животните отсъстват възможности за общуване или комуникация чрез
символи. Поради това говорим,че различието между животните и човешките групи е
качествено. Уникалните характеристики на човешкия социален живот могат да бъдат
предавани от поколение на поколение.
Какво наричаме символ?
Символ наричаме това,което замества нещо. Символичната организация на
живота на човешкото общество позволява той да бъде ръководен от:
-очакванията,традициите,нормите,обичаите,ценностите.
-социалните индивиди,които изпълняват определени роли.
Тази особеност на обществото показва,че това общество е предсказуемо.
Групата в човешкото общество е базата на комуникацията в него,на процеса на
комуникацията.
Групата се състои най-малко от двама члена (диада) или повече,от
хора,индивиди,които комуникират,взаимодействат за определен период от време и
имат обща цел в процеса на комуникацията. Тенденцията човешките общества да
формират група не е инстинктивна по природа, тя е научена по време на дълъг период
на човешкото съществуване.
Например,човешкото същество –детето само е съвършено,безпомощно,но в
група,то определено ще постигне конкретни резултати,които само то не би постигнало.
Главни характеристики на групата.
Човешките групи се различават по мястото и по времето на създаването си. Във
всяка една човешка група,отделният нейн член знае за присъствието на останалите
членове. Всеки член на човешката или социалната група,ефективно
комуникира,взаимодейства с другите хора – членовете на групата.
Образците,моделите и очакванията на нормите на поведението определят в
нормален и в съдържателен вид процеса на комуникацията,взаимодействието в нея.
Изучаването на групите и не само от страна на социологията,не е самоцелно.
Резултатите се използват както за практически,така и за теоретически цели.
Преобладават наличията на т.нар. малки групи. Например,в контекстта на връзките с
обществеността PR (public relations) малкта група включва 25-(6)-35(6) члена.
1
Следва да правим разлика между резултатите,получени при експерименти с
малки групи и действителното състояние на подобни и реални съществуващи групи. В
социума,възможно е при продължителното съществуване на дадена група,тя да
претърпи някаква промяна по отношение на взаимодействието или комуникацията
между членовете на групата. Тази промяна определя динамиката на групата. Различни
фактори въздействат върху човешката или социална група и засягат:
-формирането й;
-взаимодействието й между отделните членове;
-девиацията (отклонението) на членовете на групата един от друг;
-разпадането на групата;
Подобни фактори са например: техническият
прогрес,индустриализацията,урбанизацията,радикалните социални
промени,потребностите на членовете на дадена група се удовлетворяват чрез участието
им в нея. Факторите,които въздействат върху задоволяването на потребностите са:
-личното привличане;
-престижът;
-облагите;
-наградите;
№2 Първична и вторична група
През 1999 г. американският социолог Чарлз Куули (Charls Cooley),предлага на
научната общественост понятието първична група (primary group). Той посочва колко е
важна тази група в процеса на социализацията на индивидите.
Какво наричаме социализация?
Това е основен социален процес по време на който,индивидът се интегрира в
социалната група чрез нарушаването на очакванията и нормите и на очакванията в
групата,а и на собствената роля в нея. Това е процес,който продължава през целия
живот на индивида. Критична фаза е детството,по време на което детето
интернализира ценностите,уменията и ролите,които формират неговата личност и
които го довеждат накрая до интегрирането му в обществото (присъединяване,ставане
на част от цялото). По време на този изключително важен период,човек придобива
представа за собственото си АЗ като личност чрез поведението и взаимодействието си с
другите членове на групата си и като се научава да изпълнява различни роли,които му
предава обществото. Социологията нарича също така процеса,когато един нов член се
присъединява към нова група,например кандидат за работа.
Изучаването на нови социални роли е един непрекъснат процес. Почти всички
ние живеем в големи,обективносъществуващи групи и повечето от нашите
взаимодействия:единични,комуникационни актове в ежедневието възникват в безлични
ситуации. Например големи градове,в които живеят стотици хиляди студенти,десетки и
стотици работници,градски транспорт,изпълнен с десетки и стотици пътници и т.н. Във
всички подобни случаи взаимоотношенията и взаимодействията ни с хората около нас
са частични,дори безлични. Тук не се интересуваме от хората около нас като такива,а
доколкото съответната ситуация го налага. Лично всеки не познава всеки,частично се
познават. Например: преподавател и студент,чиновник от данъчната служба –
данъкоплатец,полицай – закононарушител.
Първичната група има изключително значение във формирането на личността.
В първичните групи човек се разтоварва от първичния стрес. С други думи,този тип
групи изпълняват и една защитна функция. Всъщност това е и причината,изглежда в
2
съвременността ни да се създават „изкуствени” първични групи. Периодично членовете
на групи се срещат.
Същността на първичната група е универсална във всяко едно общество.
Например,в нея е семейството,съседите,съседските деца и т.н.
Първичната група е първа,защото тя е първа в индивидуалния човешки опит,но
тя е първа и по важност в процеса на оформлението по личност. Взаимоотношенията
тук са интимни и пълни,не са частични. Личността се приема изцяло,а не като
изпълнител на дадена роля. Членовете се уважават като личности. Комуникацията в
първичната група е неформална,не се организира предварително,тя зависи от
познаването на членовете на групата помежду им.
Функции на първичната група:
-Защитна функция. Първичната група осигурява място,закрила за
някого,който е извън групата в социалното пространство,социума,има нисък или
незначителен социален статус.
-Лична функция. Първичната група осигурява обща социализация и
емоционална подкрепа срещу формалните социални системи.
-Комуникативна функция. Колкото по-активни са членовете на
групата,толкова повече те комуникират,обменят помежду си
интелектуално,рационално и емоционално съдържание.
-Разрушаваща функция. Когато в групата се извършва дейност,която
нарушава функционирането и развитието на другите компоненти на обществото и на
социалната структура.
Вторична група
Това е друг вид група,която е дефинирана в опозиция,в контраст с първичната
група. Нейният смисъл е следният: Всички граждани на демократичното общество
-Групова комуникация:междуличностна и групова.
-Институционално-организационна комуникация.
-Масова комуникация (най-високото равнище).
Всеки съвременен гражданин освен задълженията си на работното си място има
да изпълнява и много други задължения в рамките на свободното си време.
Отношението към изпълнението на тези „други задължения” е също така сериозно
както и към трудовите задължения и изисква енергия,концентрация,внимание.
Вторичните групи са по-малко интимни групи и те допускат в много по-голяма
степен замяната или включването на нови членове в тях. Вторичните групи са белег на
урбанистичното,индивидуализирано общество,защото до голяма степен
функционирането и развитието на вторичните групи е свързано или се основава на
някаква степен на договореност. Пример за вторичната група са т.нар. доброволни
асоциации,сдруженията,дружествата,съюзите,политическите партии и т.н.
Личните задължения на членовете на вторичните групи са ограничени от
някаква форма на договореност – например: Уставът на неправителствените
организации NGO –Non Governmental Organisations).
Във вторичните групи само една специализирана страна на личността е
въвлечена в процеса на тяхното функциониране и развитие.
Всеки съвременен гражданин освен задълженията си на работното си място има
да изпълнява и много други задължения в рамките на свободното си време.
Отношението към изпълнението на тези други „задължения” е също така
сериозно,както и към трудовите задължения и изисква концентрация,внимание.
Вторичните групи са по-малко интимни групи и те допускат в много по-голяма
степен замяната или включването на нови членове в тях. Вторичните групи са белег на
урбанистичното,индустриализираното общество,защото до голяма степен
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 яну 2019 в 14:09 студент на 35 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно - исторически факултет, специалност - ВО, випуск 2012
06 май 2018 в 01:06 в момента не учи на 34 години от Перник
18 фев 2018 в 17:30 студентка на 28 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по хуманитарни науки, специалност - Връзки с обществеността, випуск 2015
12 яну 2018 в 20:54 в момента не учи на 32 години
15 дек 2017 в 18:18 в момента не учи на 26 години
03 дек 2017 в 12:21 в момента не учи на 41 години
06 юни 2017 в 16:41 студентка на 42 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Икономика, випуск 2014
01 апр 2017 в 21:29 родител
13 мар 2017 в 16:06 студент на 31 години от София - университет за национално и световно стопанство и, факулетет - Администрациа и управление, випуск 2017
 
Подобни материали
 

Връзки с обществеността

12 апр 2007
·
1,843
·
6
·
585
·
554

Пъблик рилейшънс е дискусионна категория по много причини, но най-вече поради своя интердисциплинарен характер.
 

Пъблик рилейшънс в кризисни ситуации

14 дек 2006
·
1,390
·
4
·
733
·
213

Кризисните и аварийни ситуации са много тежко изпитание за всяка една фирма или организация. Освен вътрешното напрежение и трудностите на екстремното положение, трябва да се има предвид,такива случаи натискът на общественото мнение неимоверно...
 

Функции и дейности на връзките с обществеността

29 мар 2007
·
1,334
·
5
·
1,498
·
1

Много често функциите на връзките с обществеността се отъждествяват само с една от тях – публичността.
 

ПР-обслужване

26 фев 2006
·
1,289
·
20
·
3,094
·
214

Не може да се влиза в преговори или да се договарят условия с клиенти на основата на заплащане в зависимост от конкретни бъдещи резултати! ЗАЩОТО: ПР не може да се оценява според резултати за даден период от време.
 

Връзки с обществеността на политически партии

22 авг 2008
·
257
·
21
·
2,999
·
89
·
1

Задача на курсовата работа е да представи необходимостта от връзките с обществеността на политеческите партии, както и на основните им характеристики.
 
Онлайн тестове по Реклама и PR
Тест по PR
междинен тест по Реклама и PR за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 25 отворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
54
1
2 мин
12.01.2015
» виж всички онлайн тестове по реклама и pr

Курсов проект по комуникации и връзки с обществеността

Материал № 721118, от 19 сеп 2011
Свален: 341 пъти
Прегледан: 579 пъти
Предмет: Реклама и PR, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 36
Брой думи: 13,682
Брой символи: 87,626

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Курсов проект по комуникации и връзки с обществ ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Росица Великова
преподава по Реклама и PR
в град Русе
с опит от  3 години
77

Eли Христова
преподава по Реклама и PR
в град Пловдив
с опит от  18 години
1 321

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения