Големина на текста:
Глава 1
Общи сведения за дроселите
1.1 Определение и основни параметри на дроселите:
Дросела е електромагнитно устройство предназначено да се използва като
индуктивност в електрическите вериги.. Способността на дросела да съхранява
магнитна енергия се измерва от неговата индуктивност, единицата за измерване на
индуктивността е хенри (H) .Основната характеристика на дроселите е тяхната вебер-
амперна характеристика, т.е. зависимостта на пълния магнитен потокот тока.
Идеален и реален дросел:
Идеалният дросел има индуктивност, но не и съпротивление и капацитет не
разсейва и не излъчва енергия. Въпреки това реалните дросели имат съпротивление
(поради съпротивата на проводника и загубите в ядрото) и паразитен капацитет (поради
електрическото поле между навивките, които са с различен потенциал). При високи
честоти капацитета започва да влияе върху поведението на дросела при определена
честота, реалните дросели се държат като резонансни вериги. При честоти над тази
капацитивното съпротивление става по-голямата част на съпротивление. Енергията се
разсейва от съпротивлението на проводника, и от загубите в магнитното ядро поради
хистерезис. При големи токове, желязното ядро на дроселите също показват
постепенно напускане от идеалното поведение, поради нелинейност , причинена от
магнитното насищане.
При по-високи честоти, съпротивлението и загубите в дросела растат заради скин
ефекта. Загубите в ядрото също допринасят за общите загуби при по-високи честоти.
Практически дроселите работят като антени , излъчващи част от енергията, създадена в
околното пространство и вериги, и приемане на електромагнитни излъчвания от
другите вериги, които участват в електромагнитни смущения. Вериги и материали в
близост до дросели ще пресекът магнитното поле на индуктора, което може да доведе
до допълнителни загуби на енергия във самия дросел и в близко разположените
проводници и вериги.
1.2 Класификация и видове конструкции:
Дроселите са изградени като намотки от проводящ материал, обикновено медна тел
увита около ядро от феромагнитен материал или въздух. Материалите за ядрото са с по-
висока магнитна проницаемост от въздуха като по този начин се увеличава и
ограничава магнитното поле което води до повишаване на индуктивността. Дроселите
имат много форми. Повечето от тях са изградени от емайлирани медни проводници
увити около феритено ядро. Други имат регулируемо ядро което позволява регулиране
на индуктивността. Малки дросели могат да бъдат директно гравирани върху печатни
платки.
1.2.1 Режими на работа :
- Според предназначението на работа: за токоограничаване , за филтриране на
високочестотни смущения , за съхраняване на електромагнитна енергия.
1
- Според вида на тока: за постоянен ток , за променлив хармоничен ток , за
променлив несинусоидален ток
1.2.2Видове дросели:
Във практиката широко разпространение са получили както линейните , така и
нелинейните дросели без или с намагнитване с постоянен или с променлив ток.
- Нелинейни дросели:
Състоят се от магнитопровод и една или повече намотки. Съществено влияние
върху параметрите на дроселите оказват характеристиките на магнитопроводите. Те се
определят основно от качествата на феромагнитните материали , но върху тях влияят
конструктивното изпълнение и технологията на изработката. Поради тези влияния
съществува разлика между магнитните характеристики на материала и магнитните
характеристики на магнитопровода.
Към магнитопроводите се предявяват различни , дори противоречиви технически
изисквания. Към тях се предявяват и редица технологически и технико-икономически
изисквания, които често играят съществена роля при избора на форма на конструкцията
на магнитопровода , особено при масово производство.
Формата и конструкцията на магнитопровода при равни други условия трябва да
осигурят ниска себестойност на дросела и едновременно да позволяват да се получат
най-подходящи и стабилни характеристики.
- Дросел с магнитопровод с тороидална форма- при него се постига най-добро
съответствие между магнитните характеристики на материала и магнитопровода. При
тях е възможно напълно да се отстрани вредното влияние на въздушните междини по
пътя на магнитния поток, както и отклонението на мгнитния поток от направлението на
най-лекото намагнитване на материала. Тороидалните магнитопроводи са слабо
чувствителни към влиянието на външни магнитни полета при равномерно
разположение на намотките по цялата дължина. При тях не се възбужда разсеян
магнитен поток вън от обема на намотките. Поради тези ценни качества тези
магнитопроводи се използват широко особено при по-отговорни приложения.
Приложението им се ограничава от високата цена и сравнително ниската
производителност при навиване на намотките.
- Дросел с магнитопровод от П- и Ш- образни пластини- целесъобразно е да се
използват при изотропни материали или при магнитни материали , които имат две
взаимно перпендикулярни направления на леко намагнитване на в равнината на листа.
Когато се използват студено валцовани стомани само с едно аправление на леко
намагнитване , се прибягва до конструкции с U- образни части на магнитопроводите.
Използването на пластини е целесъобразно за предотвратяването на загубите от
вихрови токове.
- Дросел с магнитопровод от ферит- използват се при по-високи честоти . Ферита
е керамичен феромагнитен материал , който не е проводим като по този начин
вихровите токове не могат да преминават в него. Обозначаването на феритите е
2 4
xxFeO
където хх представляват различните материали.
- Дросел с намагнитване- дроселите с намгнитване имат най-малко две намотки ,
които са свързани с различни вериги . Едната от тях , наречена най-често работна е
свързана във веригата на товарното съпротивление , която се захранва с променливо
напрежение с промишлена честота (50-60 Hz) или повишена честота (150-1000 Hz) .
2
Втората намотка се свързва във веригата , която е захранена с постоянно напрежение
или с променливо , но с честота , която е няколко пъти по-ниска от честотата на
напрежението , което действа във веригата на работната намотка. Параметрите на
веригата във втората намотка влияят върху тока през работните намотки и товара. Те
могат да го управляват . Намотката и веригата , по която протича тока с по-ниска
честота се наричат управляващи. Дроселите с намагнитване могат да имат повече от
една управляваща намотка. Най-широко разпространение са получили дроселите при
които магнитовъзбудителните напрежения на всички намотки имат еднакви
направления . Известни са и дросели , при които магнитовъзбудителните напрежения
на работната и управляващата намотка имат взаимно перпендикулярни направления.
Влияние на въздушните междини по пътя на потока върху магнитните
характеристики на магнитопроводите-при нелинейните дросели въздушните междини в
магнитопроводите им са нежелани. В редица конструкции на магнитопроводи по пътя
на магнитния поток има въздушни междини . Те са причина за различия между
магнитните характеристики на материала и на магнитопровода. Въздушните междини
липсват например при навитите от лента магнитопроводи.
При наличие на въздушна междина общото магнитно съпротивление на
магнитопровода ще бъде сума от съпротивлението на въздушните междини с обща
дължина
?
и магнитното съпротивление
R
µ
на феромагнитния участък на
магнитопровода.
Влияние на нееднаквата дължина на магнитните силови линии в магнитопровода-
това влияние се изразява при всички конструкции на магнитопроводи . То може да бъде
оценено най-леко за тороидални магнитопроводи , при които сечението е еднакво по
цялата дължина и разсеян магнитен поток практически липсва.
Влияние на динамичните качества на материала( магнитна еластичност)- Това
влияние се определя от от свойствата на самия феромагнитен материал. В чист вид се
проявява при феритните материали и при магнитопроводи от много тънка лента(
0,003dmm<
) при които влиянието на на вихровите токове може да се пренебрегне .
Един от теоретичните модели , които описват явлението , предполага че
пренамагнитването на материала се осъществява чрез нарастване на домените , чието
направление на намагнитеност е близка до направлението на външното поле.
Скоростта, с която става това нарастване , е крайна и пропорционална на външното
поле Н. Крайната скорост на нарастване на домените определя влиянието на
динамическите качества на материала.
- Линейни дросели:
В редица схеми на безконтактните апарати се използват линейни дросели , чиято
индуктивност не зависи от тока през дросела. Те се изпълняват без феромагнитен
магнитопровод- въздушни дросели , или с магнитопровод. За да се постигнат линейни
характеристики , магнитопроводите на линейните дросели са с въздушни междини.
Основните параметри на дроселите , който служат за изходни величини при
проектирането , са индуктивност на дросела
L
или индуктивно съпротивление Х , при
определена честота на захранващата величина (напрежение или ток) , ток през дросела
I
, режим на работа и допълнителни изисквания относно условията на работа ,
технологията на изработка , материали и др.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Дросели

Дросела е електромагнитно устройство, предназначено да се използва като индуктивност в електрическите вериги...
Изпратен от:
valentinzaimov
на 2011-09-15
Добавен в:
Лекции
по Електротехника
Статистика:
82 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
галерийни комбайни общи сведения и класификация
добавена от pepadim_78 29.07.2017
0
7
Подобни материали
 

Електронен елемент

22 апр 2008
·
163
·
6
·
917
·
109

Елелктроните елементи са 2 вида: пасивни и активни.Пасивните градивни елементи в елелктрониката са: резистори, кондезатори, бобини и трансформаторите. При пасивните елементи енергията на сигнала на изхода на елемнта е по–малка от енергията, подадена...
 

Електротехнически материали

07 май 2008
·
859
·
37
·
10,645
·
1,164

Когато интензитетът на електричното поле, приложено върху диелектрик, превиши определена стойност, наречена пробивен интензитет (Епр), в него се образува област с повишена електропроводимост, което води до временно или трайно, частично или пълно...
 

Изследване на електрическа верига

25 ное 2008
·
90
·
5
·
284

Параметри на елементите на електрическите вериги – всеки елемент на електрическата верига има свойството да преобразува електрическата енергия...
 

Опитно определяне на параметрите на синхронната машина

25 ное 2008
·
23
·
5
·
203
·
21

Това съпротивление може да се определи може да се определи по изчислителен път чрез опитните характеристики на празен ход и на установено симетрично късо съединение...
 

Измерване на съпротивление

25 ное 2008
·
276
·
4
·
306
·
482

Омметърът е един от най-практичните уреди за измерване на съпротивления. На фиг.1. е показан омметър по последователна схема. Неизвестното съпротивление е включено последователно на измервателния механизъм...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Електротехника
Тест по електрически измервания за 2-ри курс
изпитен тест по Електротехника за Студенти от 2 курс
16 сборни въпроса за студенти по електротехника от дисциплината електрически измервания, падали се на изпит. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
16
228
1
19.07.2013
Тест по въведение в полупроводниковите елементи
изходен тест по Електротехника за Студенти от 2 курс
Част от изпитните тестове в ТУ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
18
58
1
1 мин
30.07.2013
» виж всички онлайн тестове по електротехника

Дросели

Материал № 720111, от 15 сеп 2011
Свален: 82 пъти
Прегледан: 109 пъти
Предмет: Електротехника, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 10
Брой думи: 1,948
Брой символи: 12,564

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Дросели"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николай Ненков
преподава по Математика
в град Варна
с опит от  2 години
579 103

Катя Тончева
преподава по Електротехника
в град Карнобат
с опит от  5 години
152 103

виж още преподаватели...
Последно видяха материала