Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
32 тема: Стрес в трудовата дейност
Теории и възгледи за стреса. Модели за професионалния стрес. Стресори в трудовата среда. Личностни
детерминанти, прояви и последствия от стреса. Стратегии за справяне. Управление на стреса в трудова
среда. Бърнаут в труда. Социалната подкрепа като буфер на стреса в работата
План
Стрес – дефиниции
1.Теории
3 компонента -3 модела на стреса
- средата
- преработката – модел на Ханс Селие
- интеракционистки модел на Ричард Лазарус (6 етапа) Важно – проявите на стреса и копинг стратегиите
представляват отделни точки, както е в конспекта, а не само етапи от модела на Лазарус. Просто са вмъкнати
в него, за да може цялата информация да е на едно място
2. Прояви на стреса
- емоционални
- двигателни
- когнитивни
- физиологични
- психологични
- поведенчески
3. Стратегии за справяне
Лазарус - по лекции
- Лазарус & Фолкман
- Латак
- Закономерности
По-общи модели: психоаналитичен, анималистичен, когнитивен
Тристепенен йерархичен модел и специфични стратегии
Защитни механизми
Когнитивен подход на Лазарус
- активни
- пасивни
4. Модели на професионалния стрес – Купър
- направления
- характеристика на трудовата дейност
- определение за професионален стрес
- Модел на D.Parker u T.De Cottis
- Модел на C.Cooper
5. Стресори в трудовата среда
- професионални фактори
- ролеви фактори
- организационни фактори
- извънорганизационни фактори
- групови фактори
- физически фактори
- личностни характеристики
6. Управление на стреса в трудовата среда
- индивидуално vs организационно равнище
- най-общи и организационни подходи за управление на стреса
- изисквания за ефективност на подходите
- необходими промени и техники за тяхното постигане
- когнитивно-поведенчески техники:
?Елис –ABCDE терапия
?Ваксинация
?Управление на времето
?Групи за подкрепа
7. Бърнаут в труда
- Herbert Freudenberger
- Christina Maslach
- Pines, Aronson u Kafry
- Симптоми
- Процес
1
- Понятие
- Фактори
- Последствия
- Борба и превенция
8. Социалната подкрепа като буфер на стреса
- комплексна концепция
- елементи
- типове
- въздействие върху личността
Теории и възгледи за стреса
Две определения за стрес:
1. Адаптивен отговор, опосредстван от индивидуалните характеристики и/или психологически процеси, който
може да бъде следствие на всяко външно действие, ситуация или събитие, което поставя специфични физически
и/или психологически изисквания към личността
2. Стресът е разбиран като вътрешно състояние на личност, която възприема някаква заплаха за нейното психично
или физично добруване (well-being). Това определение акцентира върху оценката на личността за потенциалните
заплашващи стимули. Възприятието за заплаха е базирано на сравнението между наложените изисквания върху
индивида и неговите способности да се справи с тях. Когато има дисбаланс между изискванията и способностите
на индивида, се появява стрес.
Повечето дефиниции включват експлицитно или имплицитно позоваване на изтощението - негативният или
патологичен резултат от стреса. Най-общо могат да се разграничат 3 компонента на стреса:
?Изисквания на средата - S
?Адаптационен отговор на личността - R
?Индивидуалните особености на личността, които опосредстват адаптационния отговор на личността
Всеки от тези компоненти става база за развитието на различни подходи при изследването на стреса. Така в
исторически план могат отново да се разграничат 3 модела.
1) Фокус върху ситуацията, стимулите на средата. Акцентът в този модел пада върху стресорите, изискванията,
които дадена ситуация налага на индивида. Съществуват ситуации, които натоварват повечето хора: безработица,
изключително високи или ниски нива на стимулация, природни явления, военни битки, конфликтуващи и
непримирими очаквания за работата, трудности да се удовлeтворяват базисните потребности на организма. Тези
ситуации водят до различни форми на изтощение: болести, промени в телесната химия, депресия, тревожност,
алкохолизъм, смърт.
2) Фокус върху възприятието на хората за изискванията на различните ситуации. Aкцентът пада върху
адаптационния отговор на личността. Тук е мястото на теорията на Ханс Селие — стресорите са стимули, които
поради големия си обхват водят до т.нар. общ адаптационен синдром. Неспецифичните промени, които се
изразяват в усилията на организма да се приспособи към изменящите се условия на средата, Селие нарича общ
адаптационен синдром .Той е неспецифичен отговор на организма на всяко поставено пред него изискване и се
състои от 3 винаги наблюдаеми реакции:
?повишено функциониране на бъбречната жлеза
?язва
?свиване на тимуса и лимфните възли
Коренът на анализа на стреса, направен от Селие, е хомеостатичния модел на Уолтър Кенън, който пък е
основателят на биологичната традиция при изследването на стреса. Най-общо има 3 етапа при общия
адаптационен синдром:
- реакция на предупреждението (т.нар първоначална аларма) - индивидът реагира на сигнала, като навлиза в
състояние на тревога. Активират се всички физиологични реакции. Увеличава се нивото на глюкозата в кръвта,
сърдечната дейност и дишането се учестяват.
- съпротива - тялото се опитва да ограничи ефектите на стресора чрез балансирано изразходване на резервите.
Организмът е податлив на инфекции. Организмът се подготвя за борба или за бягство (според постановките на
Кенън). Ако няма ефект, следва:
- изтощение - телесните процеси започват да се нарушават, организмът се самоизтощава, разрушаване на тъканите,
смърт.
Основният механизъм на физиологично-ендрокринологичните промени, извършващи се в тези 3 фази, се свързва
със системата хипоталамус-хипофиза-адренална кора. Селие разграничава адаптационната енергия на
повърхностна и дълбочинна. Повърхностната се мобилизира при първото изискване на средата и се изразходва
за сметка на дълбочинната. Дълбочинната се мобилизира по пътя на адаптивното преустройство на
хомеостатичните механизми на организма. Нейното изтощаване е необратимо.
Тялото проявява стресова реакция чрез повишаване на кръвното налягане, на адреналина, променен пулс, повече
червени кръвни телца, по-бавно храносмилане и др.
За Селие стресът не е изцяло отрицателно явление, напротив, той го разглежда като съпътстващо човека през
целия му живот. Всяка нормална дейност може да предизвика значителен стрес, без да причини вреда. Стресът не е
2
нещо, което трябва да се избягва. Той и не може да бъде избегнат. Пълната липса на стрес означава смърт Но
Селие разграничава дистрес и еустрес. Първият е винаги неприятен, увреждащ, докато вторият е свързан с
приятно ниво на възбуда на организма.
Идеите на Селие игнорират ролята на психичните процеси за сметка на физиологичните реакции и затварят стреса
в рамките на строго физиологичните преживявания. От гледна точка на предизвикващото стрес стресорно действие
няма значение дали агентът или ситуацията, с които се срещаме, е приятна или неприятна. От значение е само
интензивността на изискването за преустройство или приспособяване. Различни фактори като студ, топлина,
лекарства, хормони, мъка и радост, предизвикват идентична биохимична реакция. Стресорният ефект на едно
изискване, поставено пред организма, не зависи от вида на приспособителната реакция, която е необходима, за да
се посрещне това изискване.
3) Интерактивен подход - Джоузеф Макгарт, Ричарт Лазарус и Джон Френч. Взаимодействие между
личността и средата, опит за съчетаване на първите два подхода. Стресът е резултат от лошо съответствие между
ресурсите на човека и изискванията на неговата среда. Възможно е и изискванията да не натоварват достатъчно
човека - неудовлетворение. Степентта на стрес е функция на способността на даден човек да отговаря на
изискванията на ситуацията. Лошото съответствие може да се корени както във възприятието на човека за
неговата неспособност да отговори на изискванията на ситуацията и да удовлетвори собствените си мотиви, така и
във фактическата му неспособност.
Теорията на Лазарус: Тя е алтернатива на тази на Селие и разглежда стресът в рамките на когнитивната
преоценка, която е индивидуална за всеки човек и зависи от неговите особености. Така вече нямаме една и съща
реакция, независимо от стресорите, както е при Селие, а реакцията е опосредствана от възприятието на личността
за средата, потенциалната заплаха, както и миналия опит. Важна е интрерпретацията на стимула, която
предизвиква стрес, не неговите обективни характеристики. Лазарус разработва следния модел, всеки компонент от
който е разгледан поотделно. Физическата среда и психологическата среда (перцепцията и интерпретацията на
обективната среда) оказват влияние и създават т.нар. първична оценка за стреса. От нея следват различните
прояви на стрес. От тях индивидът преминава към вторична оценка, която пък е опосредствана от
индивидуалните фактори. Най-накрая, след вторичната оценка ,той е готов да предприеме различни стратегии
за справяне.
За физическата среда няма нищо специфично – това е околният свят с физичните му характеристики, всяка от
които може да е стресор, но не пряко,а чрез психологическата среда.
Първична оценка - Лазарус дефинира заплахата като ключова междинна променлива при психологичния стрес.
При първичната оценка той посочва 3 основни елемента: вреда, заплаха и предизвикателство.
Заплаха - състояние на човек или животно, изправени пред стимулна ситуация от жизненоважно значение.
Заплахата не произтича директно от наблюдаемите фактори. Тя се влияе от предшестващите условия и от
реакцията на индивида. Притежава 2 основни характеристики:
? очакване за бъдеща вреда (различно от конфронтацията, където има реална вреда)
? включени са когнитивни процеси като възприятие, учене, памет, оценка и мислене
Заплахата е период, при който се търсят знаци за това какво ще последва и какво трябва да се направи. Вредните
стимули все още не са реални. Основните аспекти на реакцията на стреса се появяват след конфронтацията.
Степента на заплаха е функция от значимостта, близостта и вероятността на очакваната вреда. За да възникне
заплаха, трябва да се оцени ситуацията като носеща вредни за индивида последствия. Влияят индивидуални знания
и вярвания. Оценката на заплаха не е проста перцепция на елементите от ситуацията, а оценка, заключение, при
което данните се асимилират до констелация от идеи и очаквания. Колкото по-голяма и основна е вредата, носена
от стимулите, толкова по-универсална е стресовата реакция. Поведенческите стратегии, предизвикани от
заплахата, се нар. копинги. Оценките на заплаха - различни нива на осъзнатост с множество качествено различни
вариации, по отношение на:
- детайлите от стимулната ситуация
- качеството на психичните системи, които оценяват ситуацията като заплашителна
- връзката между стимула и психичната система, която той застрашава
- възможностите и ограниченията на процеса за справяне
- емоционалната реакция сама по себе си
Фактори в стимулната конфигурация, които определят оценката на заплаха - до степента, до която
поведението е едновременно адаптивно и базирано на универсални интерпретации на стимулите, обективните
стимули оформят оценъчния процес.
- Относителният баланс между силата на вредните стимули и индивидуалните и ресурсите от средата за справяне.
Когато силата на вредния стимул е по-голяма, заплахата се повишава и обратно. Заплахата е по-малка при наличие
на ефективни ресурси за справяне. Колкото по-явни са знаците за опасност - повече доказателства за заплаха. Често
индивиди, изложени на заплашителни стимули, полагат усилия да увеличат междуличностните си контакти, за да
мобилизират социални ресурси срещу заплахата.
- Близост на очакваната конфронтация с вредата - с наближаване на конфронтацията човек не може да отлага
справянето. При силна заплаха близостта изглежда по-голяма.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стрес в трудовата дейност

Теории и възгледи за стреса. Модели за професионалния стрес. Стресори в трудовата среда. Личностни детерминанти, прояви и последствия от стреса. Стратегии за справяне. Управление на стреса в трудова среда. Бърнаут в труда. Социалната подкрепа...
Изпратен от:
eli_rai1
на 2011-09-14
Добавен в:
Казуси
по Психология
Статистика:
449 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Есе или казус – анализ на реална житейска ситуация, в която сте участвали или сте били свидетел като използвате една или повече от социално психологическите теории (или закономерности).
добавена от mirella.kalinkova 03.12.2014
1
38
Подобни материали
 

Същост и типове на конфликта

03 дек 2006
·
2,993
·
11
·
1,349
·
439
·
1
·
2

Самата дума "конфликт" води етимологията си от латинския термин "conflictus", който означава сблъсък.
 

Агресия и агресивно поведение

12 дек 2006
·
4,820
·
5
·
2,185
·
939
·
7
·

Проблемът за агресията и насилието се поставят винаги, когато се търсят факторите и причините за разрушаване и прекъсване на социалната комуникация, за нарушаване на моралните и правните норми, а в най-крайните си форми - и за ценността на човешкия живот.
 

Агресията

27 ное 2007
·
650
·
6
·
1,718
·
136

Що е агресия? Кои са факторите, които влияят върху нея? Колко вида агресия познаваме? Има ли разлика между агресия и насилие?
 

Диференциална психология

13 дек 2007
·
505
·
15
·
6,154
·
297

Съществува глобален общ фундаментален праг, в съществуващата реалност е налице познато и непознато многообразие на предмети, явления, процеси. Впечатляващ е и фактa, че живата природа има общи свойства, но носи и различия по между си...
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,222
·
18
·
4,816
·
2,987
·
10
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 12-ти клас
матура тест по Психология за Ученици от 12 клас
Примерен тест за държавен зрелостен изпит (матура) предназначен за ученици от 12-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
548
1
13.08.2012
Тест по психология
изходен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тест по психология за студенти от педагогическите специалности. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
399
1
14.02.2013
» виж всички онлайн тестове по психология

Стрес в трудовата дейност

Материал № 720043, от 14 сеп 2011
Свален: 449 пъти
Прегледан: 682 пъти
Предмет: Психология
Тип: Казус
Брой страници: 13
Брой думи: 6,345
Брой символи: 42,161

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стрес в трудовата дейност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
59

Нели Пенчева
преподава по Психология
в град Стара Загора
с опит от  15 години
458 68

виж още преподаватели...
Последно видяха материала