Големина на текста:
ТИНКА ИВАНОВА.!!!!
МЕТОДИ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА СЪЩНОСТ , СПЕЦИФИКА И
КЛАСИФИКАЦИЯ .
Метод – път средство начин за постигане на дадена цел . Начин за втздействие в/у
личността . Според Шулман методи на соц работа са начините по които социалните
работници извършват работата в помагащия процес . Според порфесор Рангелова
методи на соц работа са начини за въздействие и взаимодействие с клиента с цел
разрешаване на открития му проблем . Две са основните специфични черти ,
характеристики на методите на соц работа . Те са : мобилност и конкретност . !
Мобилност- методите непрекъснато се променят съобразно открития проблем на
клиента , индивидуалните и възрастовите особености , социален статус и роли ,
особености на конкретната среда и условията в които става общуването .
Конкретност – личностно и проблемно значим , отнася се за конкретна личност и
проблем ,
Връзка на методите с други основни понятия – методите не соц работа са по-частно
понятие от формана соц работа но има и случаи в които могат да съвпадат с формата ,
например дискусия (тя може да бъде метод и форма ) Форма на соц работа- начин за
организация на соц дейност . Методите са свързани със системта на соц работа , те са
част от нея , отношение методи система на соц.работа и отношение между част и цяло ,
а системата на соц.работа е съвкупност от цели , принципи , форми , методи , дейности
и съответните им субекти . Методите са свързани с принципите на соц.работа .
Принципите са основни положения ръководни начала при организацията и
реализацията на системата на социална дейност както и на самата социалана дейност .
Подборът и реализацията на методите се осъществява въз основа на принципите .
Методите са свързани с процеса на соц.подпомагане . Процеса на соц.подпомагаяне
стимулира , създава условия за решаване проблемите на клиента . Методите се
подбират съобразно всеки етап на процеса , т.е. Диагностициране на проблема ,
Определяне на проблема , Изработване на програма за оказване на помощ на клиента ,
Реализиране на програмата , Анализ и оценка на взаимодействието с клиената и
ефективността на оказаната помощ .
Процесът на социално подпомагане се характеризира с целенасоченост ,
програмираност , противоречивост , има комплексен характер . Без методите на
социалната работа е невъзможна както организаяциаята така и реализацията на процеса
на социално подпомагане . Основни подходи при подбора и използване на методи на
социалана работа са :
-системен подход
-комплексен подход
-интегрален подход
-личностно ориентиран подход
-дефиренциран подход
Класификация на методите на соц.работа въз основа на различни критерии и принципи.
На възрастов принцип –методи за работа с деца , за работа с подрастващи , за юноши
младежи , с възрастни , за работа със стари хора .
На психо-педагогически и медицински принцип – методи за работа със здрави хора ,
методи за работа с хора които имат проблеми в психическото и физическото развитие ,
методи за работа които имат девиантно поведение , методи за работа с лица
злоупотребяващи психотропни вещества и алкохол .
Въз основа на соц.икономически принцип – методи за работа с деца и младежи в
неравностойно положение и методи за работа с възрастни и семейства в неравностойно
положение. В тази група се включват методи за работа със сираци , бедни , безнадзорни
и просещи , трайно безработен .
В зависимост от общуването с клиента – методи на соц.работа с индивиди
(индивидуално общуване с клиент) , методи на соц.работа с групи , методи на
соц.работа в общност и система .
МОДЕЛ НА ПОМАГАЩИЯ ПРОЦЕС . ИНТЕРАКЦИЯТА-КЛИЕНТ СИСТЕМА.
Моделът е начин за предтавяне на реалността . В соц.работа съществуват два основни
модела в зависимост от начина по които се възприема клиента . Те са медицински
интеракционен модел . Медицинският модел е възникнал първи и е наложен от
лекарите работещи в соц.дейност . От медицината идват и основните компоненти на
този модел , те са :
-изследване
-диагноза
-лечение
В този модел клиентът се възприема статично , акцента се поставя върху патологията
(отклонение от нормата) и работата с клиента се описва като терапия , т.е. с него се е
случило нещо нередно възприема се като болен .
Интеракционния модел –в него клиента се разглежда динамично в интеракция със
средата . В този модел не самия клиент е обект на анализ , а акцента се поставя върху
начините по които протичат интеракциите между него и важните за него системи .
Понятието интеракция има латински произход и означава взаимно влияние и
взаимодействие . В соц.работа интеракцията е процес на взаимодействие между
соц.работник и клиента с цел решаване проблемите наклиента . Според Шулман
интеракцията клиент-система е последователност от действия които се извършват
съвместно от соц.работник и клиента през даден период от време , и преминават през 4
фази (или етапи) .
1.предварителна или подготвителна фаза
2.начална или фаза на договаряне
3.средна или работна фаза
4.заключителна и преходна
Първата фаза е разположена във времето което предшества 1-вия контакт с клиента .
Тя се използва за предварително емпатийно вникване в проблемите и грижите на
клиента .
Емпатия –процес при които се вживяваш в психическото състояние не другия ,
стремиш се към цялостно възприемане на вътрешния свят на другия , съпреживяване на
неговата душевнст . Соц.работник подготвя взаимодействието с клиента в две насоки .
Първата е собствена готовност за общуване – тя включва как , с какви средства ще
общува с клиента , какви вариянти ще предложи за преодоляване на проблема . Втората
насока е поотношение на клиента –тя включва създаване на емоционален комфорт на
клиента , снемане на напрежението му , открито поставяне на проблемите .
Втората фаза изяснява взаимния ангажимент на двете страни , редът на съвместни
действия , цели , роли , обратна връзка , съдържание на работата . Обсъждат се въпроси
свързани с авторитетите и делигирането на права . Съзадава се конкретна програма за
индивидуално общуване с клиента , която се приема от двете страни .
Третата фаза –соц.работник и клиента се съсредоточават върху решаването на
проблема извършват се различни дейнисти в търсене на оптимален вариянт .
Четвъртата фаза –в нея се обобшават се резултатите и се прави оценка на програмата с
която се работи , прогнозират се евентуални проблеми на клиента в бъдеще , обръща се
специално внимание на новото поведение на клиента и начините то да бъде
стабилизирано .
Първият интеракционен модел е разработен от Уилям Шварц през 1961г. В този модел
клиента се разглежда като сеосъществяваща се личност с енергиен ресурс , която има
своите задачи в интеракционния процес , а соц.работник като човек със специфични
функции в този процес . Те а свързани по между си взаимно зависими са , всеки от тях
постоянно оказва влияние върху другия , взаимотношенията соц.работник клиент
винаги се разглеждат в соц.контекст и върху тях оказва влияние факторът време .
Водещ субект в интеракционния процес е соц.работник , той ръководи процеса и оказва
помощ в няколко направления – изясняване на проблема и причините които са довели
до този проблем, търсене на варианти за оказване помощ отвън (соц.служби
институции , соц.работник) , стимулиране на клиента да се включи в помагащия процес
(сам да помогне на себе си ) .
Основни предположения в интеракционния модел – това са отправните точки за
изграждането на модела , допусканията които се правят за субектите и помагащия
процес . Предположение за симбиоза – то се използва за да се опише взаимната
потребност на индивидите , и на важните за тях системи . Всяка от страните от
помагащия процес има нужда от другата за да съществуват и да се развиват . Понякога
обаче симбиотичната връзка има и нездрави значения свързани със свръхзависимост .
Предположението за двама клиенти – соц.работник се разглежда като работещ
едновременно с двама клиенти , например – 1 клиента а 2-рия може да бъде група
смейство , значима за клиента система , обикновенно 2-рия клиент винаги се сменя
съобразно ситуацията .
Предположение за симбиотична дифузия – завоалиране на взаимната потребност между
хората и тяхното обкръжение , предизвикано от осложнената ситуация .
Предположение за блокиране на връзките индивит – общество – съществуването на
възможни бариери в отношенията м/у индивида и обществото . Тези бариери се
появяват първо защото самите соц.системи непрекъснато се променят .
Конфликт м/у лични интереси и този на системата или на другите . Тук се появява
амбивалентност (едновременно съществуване на две противоположни чувства) .
Бариери , проблеми в комуникацията –
Предположение за сила на промяна – индивидът и системата осъществяват симбиоза и
работата на малки стъпки , ще доведе до голяма промяна . В това отношение
соц.работник винаги поставя изискване за работа пред клиента и системата . Тези
изисквания са свързани с предиставянето на подкрепа на клиента ,
УМЕНИЯ И ЦЕННОСТИ ЗА СОЦ.РАБОТА . ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ
Уменията за соц.работа са процеси , свойства , начини за разрешаването на проблеми
които са овладяни от соц работник и са свързани с оказването на помощ на клиента .
Това са специфични действия от страна на соц.работник които се изпълняват за

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 юни 2021 в 15:29 студент на 26 години от Ботевград - ТУ гр.Ботевград, факулетет - Колеж по енергетика и електроника, специалност - приложна електронна и компютърна техника, випуск 2022
11 юни 2021 в 02:37 потребител
04 юни 2021 в 05:55 ученичка на 18 години от София - ЧНГ "Ерих Кестнер", випуск 2021
01 юни 2021 в 23:14 студентка на 24 години от Варна - Технически университет, факулетет - Електротехнически факултет, специалност - Социален мениджмънт, випуск 2018
01 юни 2021 в 13:27 ученичка на 21 години от Стара Загора - СОУ "Иван Вазов", випуск 2019
31 май 2021 в 21:48 студент от Габрово - Технически университет
07 май 2021 в 19:28 потребител на 34 години
06 май 2021 в 14:01 ученичка на 23 години от София - Национална търговско - банкова гимназия, випуск 2016
02 апр 2021 в 14:18 студент на 37 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2019
 
Домашни по темата на материала
моля спешно за помощ за "Постъпателно развитие на социалната работа като регулативен механизъм в социалните отношения."
добавена от cankova93 08.10.2013
1
11
Подобни материали
 

Методи на социалната работа

14 яну 2009
·
318
·
21
·
3,220
·
1

Методът е структура от действия, целенасочени за постигане на краен резултат. Методът е единство на действие ориентирано по посока на постигане на първоначално заложени цели и произтичащите от тях задачи с единствената цел за...
 

Методология на социалната работа

03 дек 2007
·
764
·
18
·
5,674
·
488
·
1
·
2

Методологията на социалната работа се развива успоредно с теорията и особено на практиките за решаване на социалните проблеми в обществото.
 

Социалната работа

12 дек 2007
·
809
·
1
·
289
·
326
·
2

Социалната работа е част от хуманитарните професии и има ролята на помагаща професия. Тя се свързва с оказване на помощ и подкрепа на нуждаещ се човек...
 

Социалната работа като професия

13 ное 2006
·
2,024
·
10
·
1,236
·
507
·
2

Могат да бъдат разграничени няколко направления в социалната работа: - социално-психологическо; - социално-медицинско; - социално-икономическо...
 

Социалното подпомагане

14 ное 2008
·
573
·
17
·
2,892
·
465
·
1

Дейността по социалното подпомагане е насочена преди всичко към гарантиране на социална защита на хората, които не могат да си помогнат сами.
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по допълнително пенсионно осигуряване
тематичен тест по Социална политика за
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи социална политика, така и за всички заинтересовани от допълнителното пенсионно осигуряване в България.
(Лесен)
15
35
1
2 мин
18.08.2014
Тест по осигурителни системи
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тест по осигурителни системи за изпит или текущ контрол обхващащ целия материал. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
35
44
1
4 мин
31.10.2013
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Методи на социалната работа

Материал № 719408, от 12 сеп 2011
Свален: 330 пъти
Прегледан: 582 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 8
Брой думи: 2,996
Брой символи: 18,107

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методи на социалната работа"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала