Големина на текста:
РЕФЕРАТ
ТЕМА: Войната за независимост на САЩ
АВТОР:
СПЕЦИАЛНОСТ:Финанси на стопанската организация, ІV курс
София, 24 Юни 2001 г.
Дълбоките корени на Американската революция могат да се открият още в началото на ХVІІІ в. Най-важно
последствие от процеса на колонизоцията на Америка е интензивното развитиие на местното селско
стопанство. В основен селскостопански район на бъдещите Съединени американски щати се превръща
Юга, с неговите огромни плантации, които са безусловна собственост наанглийски аристократи или
спекуланти, получили поземлената си собственост пряко от краля. Именно образуването и запазването на
едрото феодално земевладение в американските колонии на Великобритания става главен социален
проблем, доколкото създадената икономическа система лишава от замя много свободни американски
граждани. Феодалното земевладение е важна пречка за стопанския напредък на страната поради
ограничеността на възможностите за интензивно възпроизводство при феодалната система на
собственост.
Исторически антипод на феодалното земевладение в Северна Америка е скуотърството, олицетворяващо
и утвърждаващо копиталистическите тенденции в американската колониална икономика. Неговата база е
наличието на огромни, все още незаети и необработваеми земи. Скуотърството, или произволното
заселване на свободните земи, получава широко разпространение в кроя на ХVІІ в. В социално-
икономическо отношение то непрекъсната умножава и засилва дребното фермерство, на което предстои
да стане гръбнакът на бъдещата американска капиталистическа структура в сектора на селското
стопанство. То е главна причина за англо-американския конфликт и става главен носител на
демократичните преобразувания на американската икономика по отношение на селското стопанство.
Спорът за земята и противоречията в обществените взаимоотношения върху нея не са единствената
сфера на зараждащия се конфликт. Важна икономическа предпоставка за него е и развитието на местната
колониална промишленост и опитите на Англия да стре по законодателен път тази растяща тенденция.
Мотивите на английските закони, насочени срещу американската промишленост са, че създаването на
манифактури и други индустриални образувания в колониите уврежда интересите на английските
фабриканти и търговци и намалява зависимостта на Северна Америка от Англия. Още от средата на ХVІІ в.
английското правителство възприема строга политика на краен меркантилизъм по отношение на
промишлеността и търговията в колониите. Чрез нея английската буржоазия се стреми да създаде
опримални вътрешни и външни условия за извършващия се в нейната страна индустриален преврат.
Тези икономически явления спомагат за създаването на американската нация, като сбор от няколко
1
националности. Съзнанието за общност и единство постепенно обхваща и културния живот.
Преминаването към новия етап в политическото развитие на американското буржоазно общество е
предшествано от философско- идеологическо обянение и оправдание на отделянето, съпротивата и бунта.
Изтъкнати американски мислители и теоретици, които започват да търсят правни и исторически основи за
съпротивата срещу гнета и изграждат своите убеждения, позовавайки се на английския
конституционализъм и парламентаризъм, на английската буржоазна демокрация и практика на свободно
развитие на капитализма. Американската доктрина за правото на съпротива отначало се основава само на
Библията и съчиненията на Джон Лок (основани на идеите за “естествени права” и “естествен закон”).
Първите масови демонстрации на недоволство са предизвикани от Акта за гербовия налог, който е най-
тежкия от всички наложени дотогава данъчни задължения. Започва и бойкот на английския внос.
От 1768г. британското правителство настанява допълнителен брой войска от метрополията. В Бостън и
Филаделфия - огнища на анти колониалното движение - са въведени допълнителни контингенти армия.
Заедно с това водачите на “Синове на свободата” сформират доброволчески отряди.
През 1770г. антиколониалното движение на американското население преминава в нова фаза. Неин
основен белег е изживяването на компромисните настроения сред част от колебаещите се в
американската буржоазия и силно намаляване на влиянието на съглашателските сили вътре в
пронивциалните правителства. Разкваритуваните в Бостън и Филаделфия английски войски стават
причина за непрекъснати малки и големи инциденти между местната опълченска милиция и английските
патрули.
По линията на перманентни конфликти идва прочутото “бостънско пиене на чай”. По онова време
английската Остиндийска компания е в критично финансово състояние и отчаяно търси пласмент на
застояла продукция чай. При пристигането на корабите в Чарлстън целия товар е конфискуван и запечатан
в склад. Във Филаделфия и Ню Йорк не е позволено разтоварването на стоката и корабите принудително
са върнати обратно. В Бостън съществуващият там Комитет за контрол на антианглийския бойкот и
организацията “Синове на свободата” провежда предварителна агитация в целия град. През нощта след
пристигането на корабите( 17 декември 1773г.), група дейци от”Синове на свободата” проникват в корабите
и изхвърлят цялото количество чай в океана. В резултат на това през март 1774г. британското
правителство издава 5 репресивни акта ( първия предвижда закриването на бостанското пристанище,
втория лишава Масачузетс от правото да има свое конституционно изборно представителство, според
третия заподозрените в антиправителствена дейност може без предварителни обяснения да бъдат
подведени под съдебна отговорност от специално създадените съдебни органи на английската
администрация, четвъртия продължава силата на Квартирния акт за статута на британските войски, а
петия присъединява лежащите на северозапад от Алегейнските планини земи към отделната провинция
Квебек и въвежда допълнителни религиозни и граждански свободи за населението на бивша Френска
Канада, с което тя е противопоставена на другите колонии).
В обстановката на краен предел на революционната агитация от страна на “Синове на свободата” във
Филаделфия на 5 септември 1774г. е свикан т. нар. І континентален конгрес. В заключителната му част
английската политика е окачествена като “неконституционна, настраведлива и запрашителна за
свободното развитие на американстите колонии”
През февруари 1775г. в Масачузетс е създадена комисия за изработване правилата на конституционната
армия. С обсъждането на този въпрос се занимава свиканият конгрес на представители от Масачузетс на
мястото на разпуснатата колониална асамблея. Той преминава в остри дебати между представителите на
умереното крило и защитниците на по-радикални действия.
Докато заседава конгресът в Масачузетс, доброволчески отряди започват военна подготовка - организират
складове за оръжия и провеждат военни обучения. Вдъхновители и ръководители са С. Адамс и Джон
Хенкок. Генерал Хейдж издава заповед на британските подразделения да разоръжат дислоцираните около
Бостън доброволчески отряди и да арестуват водачите им.
Британското командване се старае да запази в тайна военните приготовления, но представители на
комитета за безопасност стриктно следят придвижването на английските войски. На 18 април британски
войски с численост 700 - 800 войника се събират в Бостън, за да се отправят към Конкорд, но складовете
за оръжия вече били разтурени от комитета за безопасност. Припасите в Конкорд били разпределени по
близките селища.
Британските войски се отправят за Конкорд под прикритието на нощта. Много от командирите разбират за
целите на операцията едва преди тръгване. В момента, когато английските отряди напускат Бостън,
дежурен наблюдател на комитета за безопасност подава сигнал и куриерите на патриотите потеглят, за да
съобщит за нападението. Когато те пристигат в Лексингтън, разположен на пътя към Конкорд, бият тревога
и вдигат на крак местната милиция. Става въоръжен сблъсък, както и в Конкорд, където американците
също съумяват да обърнат в бягство английските войски.
Резултат от събитията в Ленксингтън и Конкорд е мобилизация на нови отряди с численост над 1100
човека. Неголеми групи се крият навсякъде из домовете, дворовете, по улиците. Те обстрелват
англичаните по целия обратен път от Конкорд. В това сражение американците използват тактиката на
разпръснатия строй, заимствана от индианците.
Събитията от Лексингтън и Конкорд са въоръжено въстание против британското господство, начало на
американската война за независимост.
2
Още преди законодателните мерки, конституиращи създаването на американски въоръжени сили, се
сформира революционна армия, чиито войници с гордост се назовават “момчета на свободата”. Бостън,
откъдето тръгват британските войски за разправа с американските патриотични сили, е обкръжен и
обсаден от новосъздадените партизански отряди на Нова Англия.
В Ню Йорк организацията “Синове на свободата” ръководи завземането на арсенала, а след това
организира милиционерски корпус, завзема в свои ръце митницата, складове с различни снаряжения и
припаси, конфискува товарите на английските съдове, доставящи снаряжения за британския гарнизон в
Бостън. Завзетите оръжия позволяват да се организират на много места доброволчески отряди, които
започват партизанска война срещу Англия. През май 1775г. те дори се отправят към Канада, но тази акция
се оказва несполучлива.
Три седмици след събитията в Лексингтън и Конкорд, във Филаделфия е открит ІІ Континентален конгрес,
чийто делегати апелират за незабавни действия. На 14 юни 1775г. този конгрес приема постановление за
създаване на регулярна армия и осигуряване средства за съществуването й. Той прави и решителна
крачка за пълно скъсване с метрополията. Важен въпрос в работата му е изборът на главнокомандващ.
Назначаването на Джордж Вашингтон за глава на комитета по изработване на правилата за въоръжените
сили до известна степен определя избора. За главнокомандващ претендира и президентът на
Континенталния конгрес Дж. Хенкок, който е един от лидерите на освободителното движение.
Дж. Вашингтон се оказва най-подходящ във всяко отношение. Той се отличава в Седемгодишната война
като находчив военачалник. Всички го познават като противник на английската колониална политика. Това,
че той е богат плантатор от Вирджиния, принадлежи към състоятелните аристократични кръгове и
изповядва умерени възгледи, допада на консервативната част от Конгреса.
Предлагането на Вашингтон, а след това и избирането му за главнокомандващ, е важна политическа
стъпка, осигуряваща привличането на плантаторите от Юга на страната на революцията. От друга страна
това е изгодно за ръководителите на освободителното движение от Севера и поставя под контрол
консервативно настроените политически дейци и вече съществуващите революционни отряди,
разположени предимно на територията на Масачузетс.
На 15 юни конгресът издава постановление за създаването на въоръжените сили и избира Вашингтон за
главнокомандващ, а два дни по-късно още неорганизираните части встъпват в сражение с британските
войски. След събитията в Лексингтън и Конкорд английските отряди се разполагат на стратегически
изгодната позиция Банкърз Хил - над Бостън, а след това по неизвестни причини я напускат. Тогава
американците заемат тази височина и за една нощ там построяват укрепления. Британските войски под
командването на генерал Хейдж на три пъти атакуват американците, за да завземат отново височината.
Сражението помага на много колебаещи се членове на Конгреса да преминат на страната на революцията,
а други - обратно, ги праща в лагера на противниците й.
Идеята за независимост в Америка става все по-популярна и това се осъзнава от все повече делегати на
Конгреса. Но под влиянието на консервативно настроените деятели, страхуващи се, че падането на
властта на Англия ще доведе до анархия в колониите, е предприет последен опит за примирение.
След Лексингтън, Конкорд и Банкърз Хил колониите фактически се оказват в състояние на война с Англия.
Окончателното скъсване с метрополията става почти неизбежно и ръководителите на освободителното
движение пристъпват към обсъждане на въпроса за статута на колониите. Логиката на събитията ги
довежда и до проблема за независимостта. Те не са в състояние да се противопоставят на натиска на
радикално настроените делегати, настояващи за активни действия.
Прелом в настроенията на американците настъпва през 1776г. след публикуването на памфлета на Томас
Пейн “Здравият смисъл”. Авторът е англичанин, но и в родината си е известен като защитник на
демократическите възгледи.
През пролетта на 1776г. Конгресът пристъпва към осъществяване на мероприятия, чиято крайна цел е
провъзгласяването на независимостта. На 10 май е одобрена резолюция, предложена от Дж. Адамс и
препоръчваща всички колонии да организират собствени органи на властта, независими от британската
корона. На 15 май тази резолюция е допълнена с преамбюл, гласящ, че всяка власт, произлизаща от
метрополията, трябва да бъде напълно ликвидирана и новото правителство трябва да се опира само на
властта на народа от колониите. Приемането на тази резолюция и преамбюла към нея е важна стъпка към
провъзгласяването на независимостта .
Скоро става ясно, че въпросът за независимостта все още не е решен. На 7 юни 1776г. делегатът от
Вирджиния Ричард Хенри Ли внася за разглеждане в Конгреса резолюция, която развива одобреното
предложение на Дж. Адамс. Резолюцията на Р.Х. Ли има три пункта:
Съединените колонии са и по право трябва да бъдат свободни и независими щати; те се освобождават от
всякакви задължения към британската корона и всички политически връзки с Великобритания трябва да
бъдат прекъснати;
Незабавно да се вземат най-ефективни мерки за сключване на съюзи с други държави;
Необходимо е да се подготви и предаде на колониите за разглеждане и изпробване план за създаване на
конфедерация.
Резолюцията на Ли не се поставя веднага на гласуване, а се взема компромисно решение да се отложи до
1 юли окончателното решение, за да се даде възможност на делегатите на Конгреса да получат
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 ное 2020 в 09:33 студентка на 33 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - Химия, випуск 2010
23 окт 2020 в 23:52 ученик на 35 години от София - 153 ПГ "Неофит Рилски", випуск 1999
21 апр 2020 в 14:24 учител на 28 години от Стара Загора - СОУ "Христо Ботев", випуск 2019
03 дек 2019 в 17:13 студентка на 22 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - История и Български език, випуск 2021
19 фев 2019 в 22:43 ученичка на 50 години от Варна - ПГСАГ "В. Левски", випуск 2014
15 мар 2018 в 10:12 родител на 44 години
07 мар 2018 в 19:00 учител на 39 години от София
22 фев 2018 в 00:47 студент на 25 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Маркетинг, випуск 2016
24 яну 2018 в 01:12 студентка на 66 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Исторически факултет, специалност - История и география, випуск 2013
18 дек 2017 в 20:10 студентка на 34 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Педагогика на обучението по български език и история, випуск 2019
 
Домашни по темата на материала
историяяя 8 клас !!!!!!!!!!!!!!!!!!! спешноо
добавена от spon400 08.04.2015
0
5
политическа система на комунизма
добавена от angel4e_ty 11.04.2013
0
11
отговор на историцески въпрос помогнете :(((
добавена от - 17.02.2013
0
9
Начално устройство на САЩ,коя година е създадена и колко са щатите -тема по история за 9 клас
добавена от danieldbc1 31.01.2017
1
3
Затвореното общество на Спарта не създавало свободни хора
добавена от simona1913 08.02.2015
1
26
Подобни материали
 

„Студената война” – преход към новото глобално противопоставяне

02 юни 2009
·
158
·
2
·
384
·
251
·
2

Следвоенното разделяне на Европа на сфери на влияние противопоставянето на СССР и САЩ пораждат трайните предпоставки за „студената война”...
 

Студената война - преход към новото глобално противопоставяне

15 сеп 2010
·
136
·
4
·
1,342

Следвоенното разделяне на Европа на сфери на влияние и взаимното противопоставяне на бившите съюзници от антихитлериската коалиция пораждат трайните предпоставки на периода на „ студената война "...
 

Втората балканска война

28 окт 2008
·
155
·
12
·
2,005
·
146

Причини, военни деиствия и последици от Втората балканска война.
 

Охридско-Дебърско въстание

31 май 2008
·
15
·
4
·
1,058
·
9

Всеобхватна подготовка обаче те не успяват да извършат, тъй като непредвидено въстанието избухва един месец по-рано и бързо обхваща Дебърско, Стружко и Охридско...
 

Нации и Национализъм в Европа през 19век

29 май 2009
·
127
·
7
·
2,076

Мателиалът е предназначен за 9 клас. Разказващ за национализмът в Европа през 19 век...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по История
История и цивилизация за 7-ми клас
входен тест по История за Ученици от 7 клас
Тестът е предназначен за проверка на входното ниво на учениците в 7-ми клас, но може да се ползва и при проверка на изходното ниво в 6-ти клас. Включва въпроси от затворен тип, само с един верен отговор.
(Труден)
19
153
1
18.09.2019
Междинен тест по история за 8-ми клас, 1-ви срок
междинен тест по История за Ученици от 8 клас
Тестът е изработен по новата учебна програма за 8 клас по история и цивилизации, за 1 срок. Включени са въпроси само с по един верен отговор.
(Лесен)
16
28
3
13.08.2019
» виж всички онлайн тестове по история

Войната за независимост на САЩ

Материал № 719, от 07 мар 2006
Свален: 553 пъти
Прегледан: 216 пъти
Предмет: История
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 8
Брой думи: 3,488
Брой символи: 32,087

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Войната за независимост на САЩ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Анелия Севова
преподава по История
в град Стара Загора
с опит от  3 години
147

Маргарита Петринска
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
150 12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения