Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЩУВАНЕТО
1.ОБЩО ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОНЯТИЕТО ОБЩУВАНЕ Общуването е специфично
средство и форма за предаване на социална информация, условие за формиране на
индивидуално и обществено съзнание. Чрез общуването индивида получава не само
рационална информация, формира начини за мисловна дейност, но и посредством
подражание, съпреживяване и идентификация усвоява човешки емоции, чувства, форми на
поведение. В особеностите на характера, темперамента, вкусовете, привичките, в
поведението, в начина на живот и мислене се проявява общуването на “ психическо
наследство” на индивидите, представляващи определени социални групи. Всеки човек е не
просто продукт на обстоятелствата и възпитанието, а сложен резултат от взаимодействието в
процеса на общуване, в който човек активно се създава, развива себе си като личност.
В съвременната психологическа литература не съществува общо прието определение на
общуване, отсъства и единна теоретична концепция за това явление. Авторите, занимаващи се
с проблемите на общуването са единни обаче в схващането за значението на общуването за
психическото развитие на човека. В процеса на общуване се развиват познавателните и
емоционално-волевите процеси, формират се личностни качества, чрез общуването и в
общуването се реализира цялостното поведение на личността. “Човешкото общесtво е просто
немислимо извън общуването. Общуването се изявява като способ за циментиране на
индивидите и заедно с това като способ за развитие на самите индивиди “ /Андреева Г., 1983/.
Традиционно общуването се определя като взаимодействие между двама или повече хора,
състоящо се в обмен на информация от познавателен или емоционален, оценъчен характер с
цел планиране, осъществяване и контролиране на съвместната им дейност /Речник по
психология, 1989/. Най-ярко сложността на проблема за разкриване на психологическата
структура на общуването изпъква когато се разгледа отношението между човешка дейност и
общуване. Тук най-ясно се разкриват и различията между отделните теоретични концепции.
1. Общуването се разглежда като един от видовете дейност, има се предвид преди всичко
речева дейност. Всички елементи на структурата на дейността изобщо се търсят по
отношение на
общуването /действия, операции, мотиви/ Това схващане се застъпва от А. Н. Леонтиев
/Леонтиев, 1975/. 2. Общуването се отделя и противопоставя на дейността. Общуването и
дейността се разглеждат като две страни на начина на живот на човека. В дейността се
разгръща активното начало, присъщо на човека. В общуването се проявява взаимодействието
между активните субекти. Тази теза е подробно разгледана и аргументирана от Б. Ф.
Ломов /Ломов, 1975/.
3. Общуването се представя като особен вид дейност,заемаща водещо място на определен
етап от онтогенетичното развитие на човека. Така наред с играта, ученето и труда общуването
се разглежда като водеща дейност, която е определящ фактор за психическото развитие преди
всичко в предучилищната и подрастващата възраст. Тази идея е разгърната в трудовете на Д.
Б. Елконин /Эльконин, 1989/.
4. Общуването се интерпретира и като страна на съвместната дейност и като нейно
своеобразно производно /дериват/. Посредством общуването дейността се организира и
обогатява, но в нея възникват и нови връзки и отношения между хората. Това е пределно
широко схващане за връзката между дейност и общуване. В резултат на него се формулира и
пределно широкото схващане за общуважеео като “условие за усвояване от индивида на
постиженията на историческото развитие на човечеството” /Аждреева Г., 1983/. Независимо
от методологическите и теоретични различия тези концепции са обединени от факта, че
търсят и разкриват връзка между човешка дейност и човешко общуване. Това дава
възможност да се определи предмета на общуването /по аналогия с предмета на дейността/.
Като предмет на общуването може да се разглежда създаването на общи отношения между
участниците в контакта спрямо обекти от обкръжаващата действителност или спрямо другия
човек. Тези два реда отношения, към вещите и към себеподобните взаимно се допълват и си
влияят, като вторият ред отношения /към другия човек/ преобладава над първия.
Отношенията, възникващи в контакта имат съдържателна страна. Тя включва човешките
потребности, интереси, склонности, черти на характера /Мадолев В., 1990/.Именно
потребността от контакт с другите хора, възникнала в процеса на обществено-историческото
развитие на човечеството се удовлетворява в общуването и му придава личностен смисъл.
Съществуват и различни становища относно функциите на общуването. Според някои автори
основните функции на общуването
са: организация на съвместната дейност на хората, формиране и развитие на
междуличностните отношения, взаимно опознаване на хората /Лисина М., Ив. Димитров,
1982/. Според други водещите функции на общуването са комуникативна, интерактивна и
перцептивна /Андреева Г., 1983/. Комуникативната функция се свързва с обмена на
информация между участниците в общуването, интерактивната - с организацията на тяхното
взаимодействие, а перцептивната - с възприемането на партньорите един от друг при
контакта. Застъпва се и тезата, че общуването има информационно-комуникативна,
регулативна и емоционална функция /Психологические проблемьi ...., сборник 1976/.
Независимо от това как се назовават и интерпретират от различните автори по същество /по
съдържание/ основните функции на общуването са: - обмен на някаква информация - взаимно
въздействие /промяна във вътрешния свят на всеки един от участниците в общуването/ -
взаимодействие /промяна в поведението на участниците в общуването/ В реалната
действителност всяка една от функциите на общеването не се проявява самостоятелно, не
съществува изолирано от другите. Но почти винаги в акта на общуване преобладава някоя от
тях.
Общуването може да се реализира: 1. Чрез различни форми - пряко /напосредствено/ -
косвено /опосредствано/ Прякото общуване или личният контакт при общуването притежава
голяма сила на емоционалното въздействие, на внушението. В него най-непосредствено се
разкрива личното отношение на индивидите един към друг.
Косвеното общуване има по-обобщен, абстрактен характер. То се осъществява посредством
усвояване на общественото съзнание чрез четене на литература, гледане на филми,
възприемане на произведения на изкуството. Това е духовно общуване без непосредствен
личен контакт, което макар и едностранно по характер надхвърля пространствено-времевото
битие на личността и и дава възможност да бъде съпричастна към всички събития в света.
2. Чрез различни средства - вербални - невербални
3. Чрез различна насоченост
- социално ориентирано /беседа, лекция, доклад, реч, изказване по радио и телевизия, статия/
- групово предметно ориентирано /включено в колективната дейност за постигане на целта на
тази дейност/ - личностно ориентирано или непосредствено общуване на човек с човека
4. Чрез различни подходи - манипулативен - хуманистичен
5. На различни нива - на нивото на съвместно пребиваване - на нивото на група - на нивото на
колектив.На най-ниската степен - на нивото на съвместно пребиваване участниците в
общуването са обединени само от еднакви цели. Те нямат общ предмет на дейността, не се
отчитат техните личностови особености и общуването се осъществява повърхностно, в
зависимост само от ролевата им позиция /напр. зрителите в киносалон/. При второто ниво -
групово общуване - изкристализира обща цел на дейността и се изработват групови норми,
които подпомагат достигането и. Формират се и стереотипи за общуване и предубеждения
към тяхното нарушаване /такива са напр. групите за летуване/. На третото ниво, когато
групата се е развила в колектив, при общуването се отчитат и приемат личностовите
особености на всеки, неговата позиция, оригиналните му възгледи.
6. Чрез различни механизми за въздействие - при големи социални групи - психическо
заразяване, убеждение, внушение, подражание, мода - при малки групи - идентификация и
рефлексия
ОБОБЩЕНИЕ Общуването може да се разглежда като процес на: 1. Обмен на нещо /мисли,
чувства, интереси/ между общуващите хора , най-общо обмен на някаква информация. 2.
Взаимно разбиране при приемането и предаването на информацията. 3. Взаимодействие и
взаимно въздействие един спрямо друг на участниците в общуването. 4. В резултат на
общуването се формират и развиват психичните процеси, свойства и качества на личността,
моделира се нейното поведение и дейност.
5. Общуването е страна на всяка съвместна дейност и едновременно с това е неин продукт.
2. ФУНКЦИИ НА ОБЩУВАНЕТО
2. 1. Комуникация. Най-общо означава връзка, съобщение /от англ. comunikate/ и се разглежда
като обмен на информация между организмите посредством сигнали. В психологията на
общуването терминът комуникация навлиза от теорията за груповата динамика на К. Левин и
П. Хофщетер /Lewin 1963/. В по-общ план общуването се разглежда като комуникация, слива
се с нея. В по-тесен план комуникацията се разглежда като една от функциите на общуването,
като предаване и приемане /обмен/ на информация /съобщения/. Под информация в случая се
разбира представи, идеи, интереси, намерения, чувства, нагласи и др. Според Г. Ласуел /по
Андреева Г., 1983/ комуникатвният процес включва пет елемента: 1. Комуникатор - източник
на съобщението 2. Реципиент - приемател на съобщението 3. Канал за връзка между
източника и приемателя, включително и обратна връзка 4. Средства за предаване на
съобщението 5. Ефект от предаване на съобщението Взаимното разбиране между
партньорите, участвали в комуникативния акт е възможно ако са изпълнени няколко условия.
Необходимо е да има сходна или единна система на предаване /кодиране/ и приемане
/декодиране/ на съобщението. Това означава, че всички ерябва да говоряе жа “едиж език”, че
всички участници в комуникативния процес трябва да влагат едно и също значение, един и
същ смисъл в знаците, чрез които се разменят съобщенията. Трябва да е налице и еднакво
разбиране на ситуацията на общуване, в която се осъществява комуникацията от всички
участници в общуването. Освен това всеки един от тях трябва да осмисли съобщението, да
определи неговата значимост за собствената си личност. Ако са изпълнени тези условия в
комуникативния акт, посредством системата от знаци партньорите могат да си повлияят един
на друг. Ефективността на комуникацията се измерва именно с това, доколко се е получило
това въздействие и повлияване.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 май 2019 в 22:45 ученичка на 23 години от Родопи - ОУ "Неофит Рилски", с. Ягодово, випуск 2012
27 яну 2019 в 11:41 студент на 43 години от Варна - Медицински колеж към МУ Варна, факулетет - копеж, специалност - Медицинска сестра, випуск 2016
21 яну 2019 в 16:16 ученичка на 26 години от Мездра - СОУ "Иван Вазов", випуск 2012
17 дек 2018 в 16:04 студент на 43 години, факулетет - Финансово -счетоводен, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2013
10 ное 2018 в 14:47 студентка на 22 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2019
23 окт 2018 в 20:17 студент на 31 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Филологически факултет, специалност - Психология, випуск 2019
16 окт 2018 в 13:07 студент на 34 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2019
12 окт 2018 в 11:45 потребител на 19 години
04 окт 2018 в 10:56 студентка на 46 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социална педагогика, випуск 2009
05 юни 2018 в 00:33 студент на 27 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2018
 
Домашни по темата на материала
как разбираме същността на играта като механизъм за усвояване на елементи от обществото
добавена от sladur4etata666 10.11.2012
0
23
Подобни материали
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,110
·
18
·
4,816
·
2,755
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
 

Теории за личността

04 фев 2008
·
1,090
·
2
·
380
·
573
·
1

Психоаналитичната теория на Зигмунд Фройд представлява пример на психодинамичен подход към изучаване на човека. Този подход смята, че неосъзнаваемите психологически конфликти контролират поведението на човека. Фройд построява...
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,685
·
7
·
1,445
·
1,933
·
4
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Формиране на личността

06 май 2007
·
895
·
8
·
1,670
·
173
·
1

Във всички изследвания на личността, особено на личността като субект на дейност, на нейното активно отношение и вътрешна позиция към обркъжаващата я среда, ние се изправяме пред проблема за структурата на личността...
 

Общуване и разбиране

17 яну 2008
·
317
·
2
·
478
·
1

Общуването намира своето изражение в посланието. Посланието, което отправено към другия дава информация за неговото вътрешно настроение и преживяване. Отправянето на послание в общуването е постоянен процес. То има смисъл не само в миналото и настоящето..
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,185
2
20.07.2012
Тест по психология за 12-ти клас
матура тест по Психология за Ученици от 12 клас
Примерен тест за държавен зрелостен изпит (матура) предназначен за ученици от 12-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
508
1
13.08.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Психологически проблеми на общуването

Материал № 718624, от 08 сеп 2011
Свален: 218 пъти
Прегледан: 299 пъти
Предмет: Психология
Тип: Тема
Брой страници: 13
Брой думи: 6,113
Брой символи: 40,071

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психологически проблеми на общуването"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения