Големина на текста:
1
Тема №1: История на парите. Същност и функции на съвременните пари.
Парични агрегати за измерване на паричната маса
Качества и форми на парите.
Парите са приемали различни форми през вековете, като тези форми продължават да
еволюират и до днес.
1)Стокови пари – това е първоначалната форма на парите(какаови зърна, сушена риба,
тютюн, сол и т.н.). Те функционират до доменетния период. Стоковите пари са имали едно
безспорно предимство, освен средство на размяната, те са представлявали и предмет на пряко
потребление.
2)Метални пари – те са предшественици на металните монети. Тяхната поява се налага
от факта, че стоковите пари трудно запазват и съхраняват стойността си за по-дълъг период от
време, което създава неудобства за спестовността и отлагането на потреблението.
3)Метални монети – първите известни на човечеството монети са били отсечени между
640 и 630г. пр.н.е. в древното царство Лидия, намиращо се на територията днешна Турция.
Според Карл Менгер блогородните метали са изпълнявали ролята на пари, защото са рядко
срещани в природата, имат равномерно географско разпределение, слаби колебания на цените
си по отношение на останалите стоки. Когато в обращение циркулират едновременно двата
метала е налице биметализъм. Ако държавата използва само злато или сребърни монети, тогава
се говори за златен или сребърен монометализъм.
4)Книжни пари – появяват се за пръв път в Китай. През 1661г. шведската Стокхолм
банк пуска за пръв път книжни банкноти в обращение в Европа.
5)Полици – дългова разписка. Тя има две форми: запис на заповед и менителница.
Дълговите разписки са функционирали като кредитни пари.
6)Златен стандарт – система, при която банкнотите и други парични знаци се обменят
свободно срещу злато по определен паритет е известен като златен стандарт. Емисионните
банки са задължени със закон да поддържат определено златно покритие на пуснатите от тях в
обращение банкноти и по този начин да осигури безпрепятствената им обмяна в злато. На
практика властите не могат да емитират необезпечена, което осуетява инфлациите процеси и
засилва доверието в книжните пари. Съвременна форма на Златния стандарт е валутния борд.
Златния стандарт съществува до Първата Световна война.
1унция?(злато)=28,35гр
1тройунция?=31,10гр (трой – от фр.гр. Троа)
Пример: При златния стандарт правилата са прости и ясни. Всяка страна определя
курса, по който нейната парична единица може да се конвертира в определено количество
злато. Така например САЩ декларира, че щатския долар ще се заменя за злато на цена от
20,67 щатски долара за унция злато. От друга страна, британската валута е фиксирана на
4,2474 паунда за унция злато. Оттук валутния курс на щатския долар спрямо паунда се
определя по следния начин:
8665,4
2474,4
67,20
=
щатски долара за паунд
Системата на златния стандарт просъществува до Първата Световна война.
Златно-доларов стандарт – след края на Втората Световна война се поставя нов етап в
паричните отношения в основата, но които е била идеята за ограничаване на последиците от
сведвоенната инфлация и възстановяването на международната търговия. През 1944г. в
градчето Бретън Уудс, САЩ се провежда конференция с участието на 44 държави, която
приключва със създаването на Международния валутен фонд и Световната банка. На нея е
взето решение освин златото и американските долари да изпълняват ролята на международно
резервно средство.
Световната банка е обединително понятие на четири институции.
7)Дигитални пари – през 90-те години на ХХ век се появява нова форма на парите,
т.нар. дигитални пари. Те нямат материален носител. Най-общо дигиталните пари
функционират като предварително предплатен инструмент.
2
Влияят ли парите на икономическата активност?
Всяка рецесия през изменалия 20 век е предшествана от намаляване на темпа на
нарастване на паричната маса, което свидетелства, че промените в паричната маса могат да се
разглеждат като движеща сила на икономическите цикли(възходящи и низходящи движения на
съвкупното производство), но не всяко намаляване на темпа на нарастване на паричната маса
води до рецесия. Парите се дефинират като общоприето средство за покупка на стоки и услуги
и за огасяване на дългове.
1.Функция на парите
А) средство за размяна – според Сър Уилямс Стенли Джевънс бартера е размяна
на това, което е относително излишно срещу това, което е относително необходимо.
Времето и средствата изразходване в опита за размяна на стоки и услуги се наричат
транзакционни разходи. При бартера икономическите транзакционни разходи са големи,
защото хората трябва да удовлетворяват едно двойно съвпадение на потребителите. Те трябва
да намерят някого, който има търсената от тях стока и който освен това търси предлаганата от
тях стока или услуга. Парите сстимулират икономическата активност като намаляват
транзакционните разходи. Те дават възможност на хората да се специализират в това, което
умият най-добре. Ето защо парите са основен елемент на икономиката.
Б) разчетна единица(средство за смятане)
А
()
22
1
2
NNNN
<=>
Б
В
СтокиЦени
1045
1004950
1000499500
Използването на парите като разчетна единица намалява транзакционните разходи в
икономиката, съкращавайки броя на цените.
В) средство за съхранение на стойността – парите изпълняват функцията
средство за съхраняване на стойността, чиято основна цел е да се запази покупателната
способнаст от момента та получаване на дохода до момента на изразходването му. По време на
високата инфлация парите не са пълноценно и надеждно средство за съхраняване на
стойността.
За да може една стока да функционира успешна като пари тя трябва да отговаря на
определени критерии:
-трябва да се стандартизира лесно
-да е общоприета
-да са делими, за да могат да се използват части от нея
-да са лесно преносими
-да не се развалят бързо
Тема №2: Видове пари. Стойност на парите
1.Парите могат да бъдат класифицирани в зависимост от определени критерии:
А) В зависимост от това дали имат материален носител или не парите биват
налични и безналични. Наличните пари са банкнотите и монетите. Техни материални носители
са предимно хартията и металът. Безналичните пари са парите по сметки в банките. Те нямат
свой материален носител, размерът им се означава с цифрови означения.
Б) Парите могат да бъдат разграничавани и по това дали имат или не своя
вътрешна стойност. Парите, които имат вътрешна стойност са близки до стоките(пример
златните пари).
3
В) Обезпечени и необезпечени пари – като покритие на обезпечените пари
обикновено се използват златни резерви, държавни ценни книже и други общи активи. В
съвременния свят повечето пари са необезпечени и без вътрешна стойност.
40тона златен резерв на България
малко над 9000 тона златен резерв на САЩ
Г) Местни и чуждестранни пари
Д) Конвертируеми и неконвертируеми пари
2.Стойност на парите
А) Вътрешна стойност – това е стойността на материала, от който са изработени
наличните пари. В днешно време тя е незначителна. Тя не отговаря на изписаната върху парите
номинална стойност, както това е било в един по-ранен етап от развитието на парите.
Б) Номинална стойност – това е стойността означавана върху паричните знаци
от техния емитент.
В) Курсова стойност – това е стойността, която едни пари имат към други,
емитирани от друга институция(1€=1,95лв).
Номиналната стойност – вътрешната стойност = Сеньораж
Сеньоражът е чист приход на Централната Банка
Какво ще се случи с приходите от сеньоражът при висока инфлация? – държавата
печели, т.е. приходите се увеличават
Икономистите правят разлика между пари и богатство. Богатство – съвкупността от
активи, които икономическите агенти притежават. Актива – вид имущество, обособяват се в
три групи: парични, финансови и реални. Някои автори говорят за 2 групи активи: финансови и
реални, като към финансовите се причесляват паричните. Активите могат да се разграничават
по два основни белега:
-ликвидност – относителната леснота и бързина, с която един актив може да се
превърне в средство на размяна. Парите са най-ликвидния актив, защото те са средство на
размяната и не трябва да се превръщат в нещо друго, с което да се извърши покупка.
-доходност – активите носят доход в явна форма известен като експлицитен доход.
Други активи носят доход в скрита форма известна като имплицитен доход.
Количеството пари, което се намира в икономиката към определен момент от време се
нарича парична маса(Money supply Ms) известна е още като парично предлагане или
създаване на пари. Паричната маса се измерва чрез парични агрегати(съвкупност).
Инструментите, които съставляват паричните агрегати се степенуват според тяхната
ликвидност.
М1=банкноти, монети + овърнайт(свръх краткосрочни) депозити в лева и чуждестранна
валута
М2=М1 + депозити с договорен матуритет(срок) до 2год. депозити договорени за
ползване след предизвестие до три месеца
М3=М2 + репосделките и издадените дългове, ценни книжа до 2год.
Паричният агрегат М1 е известен като тесни пари. При паричния агрегат М2 частта след
знака плюс се нарича квази(почти) пари. Паричният агрегат М3 е известен като широк паричен
агрегат или широки пари. Информацията за съставянето на паричните агрегати се извлича от
пасива на баланса на банковата система.
Тема №5: Същност и значение на покупателната
сила на парите
Съвременните пари нямат собствена стойност. Стойността им е заменена с тяхната
покупателна сила. Покупателната способност се измерва с количеството стоки и услуги, които
могат да се закупят с една парична единица. Поддържането на относително постоянна
покупателна сила има значение за дългосрочни инвестиции за текущите плащания на фирмите
за реални доходи на населението, за стабилността на държавните финанси, за развитието на
международната търговия и т.н. ето защо всяка страна се стреми да поддържа стабилност на
паричната си единица. За измерването на покупателната сила има различни подходи, но в
теорията и практиката е пирето тя да се измерва чрез индекса на потребителските

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по банково дело

Лекции по банково дело за 3-ти курс, преподавател - Ивайло Михайлов...
Изпратен от:
slavcho89slavov
на 2011-09-01
Добавен в:
Лекции
по Банково дело
Статистика:
113 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по Банков анализ за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 29 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Служи за подготовка за изпит на студенти, изучаващи Банково дело и анализи в 3-ти курс.
(Труден)
29
22
1
4 мин
13.10.2016
Тест по търговско банкерство
изходен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Тест по търговско банкерство за магистри. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
15
5
1
4 мин
31.10.2013
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Лекции по банково дело

Материал № 717477, от 01 сеп 2011
Свален: 113 пъти
Прегледан: 168 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Лекция
Брой страници: 29
Брой думи: 9,281
Брой символи: 57,694

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по банково дело"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала