Големина на текста:
Социална работа със зависимости
1.Обяснителни модели на зависимости.
Дрогите присъстват в живота ни независимо дали ние приемаме тяхното
съществуване или не. И което е най-лошо - никой, независимо от неговото образование,
социален статус и материална задоволеност не е предпазен от тях. Ето защо
ефективната превенция и лечение не са възможни без ясно знание за причините и
факторите, обуславящи използването на наркотици. Съществуват множество теории за
употребата на психоактивни вещества и свързаните с това проблеми. Всички те имат
определени основания, смисъл и приложение. Само че нито една теория сама по себе си
не е в състояние да даде пълноценна картина. Причината е не само в лимитите на всяко
научно знание, а най-вече в сложността и многообразието на самото явление “употреба,
злоупотреба и зависимост”.
Зависимостта е процес, който се развива постепенно и преминава през фазите на
експириментиране, активно търсене и загуба на контрол върху преиема на веществото.
В исторически план съществуват различни опити и подходи за обяснение на
зависимостите. Те са биопсихосоциален подход, системен подход, психологичен
подход, медицинско-епидемологичен подход, социологичен подход.
Биопсихосоциалната теория се основава на взаимодействието между
личността с нейните психични и биологични особености, средата и веществото.
Разграничават се две поднива на личността: психични особености и биологична
система.
Психичните особености на човека включват девиации на началната структура на
личността и измениения в резултат на продължителната злоупотреба с ПАВ.
Биологичните особености същетсвено допринасят за зависимостта от ПАВ.
Голямо значение имат генетичните раличия у отделните индивиди по отношение на
приемането на дрогите, техния метаболизъм, развиването на толеранс и проявата на
абстиненция.
От голямо значение е веществото, към което е създадена зависимост, химичният
му строеж, действието, което има върху психиката и начинът на употреба.
Средата на индивида може да бъде разгледана на две поднива: макросреда –
обществото като цяло, и микросреда – семейство и приятелския кръг.
Системният подход използва функционален, логически и математически анализ
за изследване на свойствата на системи с различна степен на сложност, с различна
йерархична организация и различни отношения и връзки между отделните елементи.
Според системния подход всяка жива система е комплексен феномен, чиито
компоненти и характеристики могат да бъдат разбирани само kaто функция на цялата
система. Концепцията за комуникацията в човешката система се отнася както за
вътрешните връзки между отделните компоненти на системата, така и за връзките
между дадена система и други системи.
Психологичният подход разглежда зависимостта като една от най-изявените
форми на абнормално личностово развитие, на интрапсихични и интерперсонални
трудности. Той се обосновава от различни теории: психодинамични, бихевиористични,
социално-когничтивни концепции, теорията за социално научаване.
Общата идея на психодинамичните теории е допускането, че зависимостта е
резултат от несъзнавани импулси, които са били потискани и намират израз в употреба
на наркотици или алкохол.
Принципната цел на бихевиоризма е да изясни условията на човешкото учене и
да разработи технологии за поведенческа промяна. Бихевиористите вярват, че голяма
част от поведението ни е заучено – не само адаптивното поведение, но и
дезадаптивното, каквото е употребата на ПАВ.
Употребата на ПАВ и зависимостта могат да бъдат обяснени в рамките на
когнитивно-поведенческата теория. „Скритите” променливи, като мислене, вътрешен
диалог, очаквания, вярвания и т.н. медиират влиянията на външните стимули за
продуцирането на наблюдаеми човешки поведения. Когнитивните конструкти се
използват както в обяснителните модели за започване и поддържане на зависимостта,
така и при разработените модели за превенция и рецидив, базирани на обучение в
социални умения и умения за справяне.
В теорията за социалното научаваен зависимостта се разглежда не като
състояние, характеризиращо се с липса на саморегулация, а напротив като форма на
саморегулация, която се смята за проблематична от обществото. В рамките на тази
теория, животът на зависимия се разглежда като регулиран около търсенето и
консумирането на веществото. Поведението на индивида не е непредсказуемо и
ръководно от случайността, а целенасочено и организирано.
Медицинско-епидемиологичният подход поставя знак за равенство между
факта на употребата на наркотичното вещество от дадено лице и болестта в
медицински смисъл. Основните параметри са: причина за болестта (психоактивното
вещество); лицето, което се разболява от определена болест; средата, в която се
разпространява болестта.
Анализът на епидемиологичните данни дава информация за това кой употребява
наркотици, по какъв начин се стига до първия контакт с веществото и какви могат да
бъдат социалните и медицински последици. Проучването на тези фактори дава
възможност да се ограничат така нар. „рискови групи”.
Тази теория подценява възможността на поведенческите и социокултърни
фактори при зависимостите.
Социологичен подход. Съществува голямо разнообразие от социологични
перспективи като възможно обяснение за зависимостите и увеличаването им в
съвременното общество. Всяка социална перспектива включва „заучаването” като
ключов фактор. Тези теории съдържат концепциите за: деференцирани групи за
общуване, недостатъци в структурата за нормални възможности, аномия, социален
протест.
Според концепцията на деференцираните групи за общуване, наркоманите се
проявяват като един социален тип роля, осигуряващ на зависимия разграничение от т.
нар. „редовни”, праволинейни личности, които синтезират културно дефинираните
цели на широките обществени слоеве.
Според концепцията за надостатъците в структурата за нормални възможности,
наркоманите се разглеждат като стремеж за осъществяваане на едно влечение, което
може според зависимите, да създаде смислен и пълноценен живот, зависимостта от
наркотици се счита за начин, служещ за придобиване на човешки качества, които
осигуряват на зависимия чувство за собствена автентичност.
Аномията се счита за причина за различни форми на девиантно поведение,
включително и за възникване на наркоманиите. Тя е несъответствие между културно
дефинирани цели като успех и социален статус и социалната структура, която
определя, контролира и регулира средствата за достигане на тези цели.
Според концепцията за социалния протест зависимостта се разглежда като
социален протест на младите срещу установената в обществото ценностна система.
Социалният протест, като причина за наркоманиите, обикновенно се обсъжда в
съчетание с други социални и психологични фактори.
Най-общо теориите могат да бъдат включени в една от петте категории:
психологична, фамилна, физиологична, социално-културална, генетична. Никоя теория,
която се фокусира върху един-единствен етиологичен фактор, не може да обхване
сложното поведение, което попада под рубриката злоупотреба със субстанции и
пристрастяване. Развитието на една единствена изчерпателна теория за злоупотребата и
пристрастяването може да е възможно, но специфичните причинни фактори на тази
теория ще бъдат различно приложими за всеки индивид, който има проблеми, свързани
с употребата на психоактивни субстанции. Така че една такава всеобхватност може до
известна степен да подкопае нейната приложимост в областта на лечението. Защото ако
в една теория са включени цялото множество причинни фактори, то може да бъде
трудно да се определи, кои от тези фактори са най-характерни по отношение на
лечението на конкретен индивид.
2.Етиология и типология на зависимостите.
Надеждна диагноза на зависимост към психоактивни вещества се поставя на
базата на десетата ревизия на Международната класификация на болестите (МКБ – 10).
По-важните диагностични критерии за зависимост към психоактивни вещества са:
- силно желание за приемане на психоактивни вещества;
- абстинентно състояние след прекратяване на приема;
- повишен толеранс;
- промяна в начина на живот, при което употребата на веществата придобива
много по-висок приоритет.
Дълго време на зависимостта се е гледало като на морален проблем. Широко-
обществената нагласа към наркоманите /дума, в която с годините се е наслоил силен
негативен заряд/ дълго време, а за съжаление в немалка степен и до днес, е като към
хора, които сами са направили своя избор и съответно трябва сами да носят
отговорността си за него. Зависимостта е възприемана преди всичко като въпрос на
"слаба воля", а зависимите са определяни като "изметта на обществото". Днес все по-
широка гласност не само в научните среди, но и в широката общественост намира
медицинският модел, според който зависимостта е болест и като такава тя не трябва да
бъде осъждана, а лекувана със средствата, с които се подхожда към всички останали
телесни или психични болести.
Зависимостта е сложно явление, което има отношение към много пластове на
човешкото функциониране - от една страна това е физиологичното функциониране на
индивида, от друга - личността с нейните когнитивни, емоционални и поведенчески
страни, и от трета - социалното функциониране на човека. Сложността и
многопластовостта на явлението зависимост са причина към нейната етиология да се е
подхождало и да продължава да се подхожда от позицията на различни
изследователски парадигми - неврофизиологична, поведенческа, психодинамична,
социалнопсихологическа, социологическа и т.н. Така днес съществуват множество
различни теории и хипотези, касаещи етиологията на зависимостите - всички с
определени основания, приложение и смисъл, но, за съжаление, повечето отнасящи се
до отделни страни на явлението и почти нито една от тях непредставяща неговата
цялостна картина. За да е пълен един теоретичен модел на етилогията на зависимостта,
той трябва да отчита нейната физиологична и психична страна и комплексното
действие на био-психо-социалните фактори на различните етапи от развитието й.
Безспорен е фактът, че двата типа зависимости, психична и физическа, са взимно
свързани, че те се влияят една от друга и че в този смисъл едно тяхно разделение би
било изкуствено и неудачно.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социална работа със зависимости

Зависимостта е процес, който се развива постепенно и преминава през фазите на експериментиране, активно търсене и загуба на контрол върху приема на веществото...
Изпратен от:
yanakd
на 2011-08-31
Добавен в:
Теми
по Социална психология
Статистика:
117 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Социална психология

25 яну 2010
·
1,056
·
33
·
8,358
·
1,016
·
1

Материалът включва ликционния курс по дисциплината социална психология, обхваща основните моменти от теоретичните основи на предмета....
 

Стрес

09 фев 2010
·
155
·
13
·
3,371
·
1

В най-общ смисъл терминът стрес се използва за обозначаване на ситуация, в която човек е по някакъв начин претоварен. В тази извънредно широка рамка обаче са възникнали няколко конкретни дефиниции, като всяка една от тях подчертава различен аспект...
 

Пищови

21 мар 2010
·
146
·
2
·
2,531
·
259

Пищови по социална психология...
 

Насилието над жените

13 май 2010
·
137
·
9
·
1,915
·
156

Въпреки застрашителните размери на проблема "домашно насилие" у нас, чувствителността на обществото ни към него все още не е достатъчно изострена...
 

Социална работа със семейства


Акценти, концепции, методи и подходи в фамилната социална работа...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Социална психология
Тест по социални комуникации
изходен тест по Социална психология за Студенти от 1 курс
Тест по социални комуникации. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
125
1
04.07.2013
Увод в социалната психология
изпитен тест по Социална психология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест в НБУ, дистанционно обучение - курс "Увод в социалната психология". Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
30
25
2
7 мин
16.07.2019
» виж всички онлайн тестове по социална психология

Социална работа със зависимости

Материал № 717366, от 31 авг 2011
Свален: 117 пъти
Прегледан: 161 пъти
Предмет: Социална психология, Психология
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 2,163
Брой символи: 14,584

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална работа със зависимости"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала