Големина на текста:
Община .................................... общ брой страници
............. .................................
Вх. № ............../............ ... г. ПАРТ. №
ЧАСТ І
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
КОИ ИМОТИ СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
С данък се облагат :
?сградите и поземлените имоти в строителните граници на населените места и селищните
образувания
?поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението
по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията
?застроените земеделски земи и горите - за действително застроената площ и прилежащия й
терен
КОЙ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ
Декларацията се подава от данъчнозадължените по Закона за местните данъци и такси лица, а това
са:
?собствениците на облагаеми недвижими имоти
?вещноправните ползватели, когато върху имота е учредено вещно право на ползване
?собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот - за
поземления имот
Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобстве-
ници или ползватели.
КОГА СЕ ПОДАВА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ
Декларация се подава при:
?придобиване на недвижим имот, вкл. на нежилищен имот от предприятие
?учредяване на право на ползване върху недвижим имот
?промяна на декларирано обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
?подаване на коригираща декларация за деклариран имот
В КАКЪВ СРОК СЕ ПОДАВА
?Декларацията се подава в :
?двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот или от учредяване на право на ползване
върху такъв имот, съответно от настъпването на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
?в шестмесечен срок от откриване на наследството, когато недвижим имот се придобива по наследство
?в срок до 30.06.2010 г., за придобити или с право на ползване преди 01.01.2010 г. нежилищни имоти на
предприятия. ВИЖТЕ УКАЗАНИЯТА НА ПОСЛЕДНАТА СТРАНИЦА !
Д Е К Л А Р А Ц И Я
1. от
/собствено, бащино и фамилно име на лицето, наименование на предприятието/
ЕГН /ЛНЧ или служебен № за чужд гражданин/
ЕИК
Постоянен адрес/седалище
Адрес за кореспонденция
л.к.№издадена наот
чрез
/трите имена на представителя или пълномощника/
ЕГН /ЛНЧ или служебен № за чужд гражданин/
Адрес за кореспонденция
л.к. №издадена наот
Пълномощно, заверено наот
2. Настоящата декларация подавам в качеството си на собственик /ползвател на следното основание
(отбележете с "х"):
o придобиване на имот
o придобиване на /учредяване на право на ползване върху/ нежилищен имот от предприятие
Ако имотът е придобит преди 01.01.2010 г., посочете вх. № на декларацията по чл. 17 ЗМДТ……………….………г.
o учредяване на право на ползване върху недвижим имот
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 НК
o настъпване на промяна в декларирано обстоятелство стр.
o подаване на коригираща декларация
3. Декларирам, че притежавам имот със следните характеристики /отбележете с "х" или попълнете/ :
3.1. Вид на имота ЗЕМЯ СГРАДА ЗЕМЯ И СГРАДА / И
3.2. Адрес на имота
Гр./с/ община/район област
Ул.№ /бл./Вх.Ет.ап. кв./махала
3.3. Подадена ли е декларация за този имот от съсобственик или ползвател да не
3.4. Степен на изграденост на инфраструктурата общо за имота -елементи:
„Около имота” се разбира част от населеното място, ограничена от съседните улици, включително и когато
съоръженията са разположени на улиците.
В имота Около имота
ЕлектрификацияДаНеДаНе
ВодопроводДаНеДаНе
КанализацияДаНеДаНе
Топлофикация ТЕЦДаНеДаНе
Имотът граничи с пътна мрежа с трайна настилка /асфалт, бетон/ ДаНе
4. Начин на придобиване /наследство, дарение, покупка и др. /
Вид на документа за собственост /нотариален акт, писмен д-р и
др./
№ и дата на издаване/издател на документа
5.Собственици. Под С_1 се вписва собственикът, който подава декларация. /При съпружеска имуществена
общност съпрузите се вписват винаги един след друг. Имотите, придобити по наследство или дарение в полза на единия от
съпрузите, не са съпружеска имуществена общност/.
ТАБЛИЦА 1
№ по
ред
Трите имена на гражданина или наименование на
предприятието, в т.ч. община или държавно
ведомство
ЕГН /ЛНЧ или
служ. № / или
ЕИК
Адрес за кореспонденция /за
граждани и предприятия/ - гр. (с.),
общ. (р-н) , обл., кв. ( ж.к., махала),
ул., № (бл., вх., ап.)
Телефон
С_1
С_2
С_3
С_4
С_5
6. Ползватели. Тази таблица се попълва само в случаите, при които е учредено вещно право на
ползване! Под П_1 се вписва ползвателят, който подава декларация /При ползватели-съпрузи съпрузите се
вписват винаги един след друг. Не е вещно право на ползване отдаването под наем, договорът за съвместна дейност и др../.
ТАБЛИЦА 2
№ по
ред
Трите имена на гражданина
или наименование на предприятието, в т.ч.
община или държавно ведомство
ЕГН / ЛНЧ или
служ. №/ или ЕИК
Адрес за кореспонденция
Телефон
П_1
П_2
П_3
П_4
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 НК
Подпис на декларатора:........................................................ стр.
ЕГН /ЛНЧ или ЕИК на декларатора
ЧАСТ ІІ
За всяка отделна сграда в имота се подава отделна част ІІ
СГРАДА И ОБЕКТИ В НЕЯ
1.Предназначение на сградата /Предназначението на сградата се определя от преобладаващото й
предназначение. Моля, отбележете верния отговор с "х" или попълнете с текст/:
ЖИЛИЩНА НЕЖИЛИЩНА
Къща, вила, лятна кухня Да Не ТърговскаДаНе
Жилищен блокДа Не Производствена /пром./ДаНе
Гараж /самостоятелна сграда/Да Не СелскостопанскаДаНе
Друга второстепенна сграда ДаНе Друга нежилищна ДаНе
/обори, хамбари, навеси и др./
2.Общи характеристики на сградата
Етажност на сградата - бр. Етажив т.ч. надземни
Асансьор да Не
3. Основания за освобождаване от данък. Декларираната сграда /част от сграда/ е :
Основанията за освобождаване от данък на нежилищните имоти на предприятия се посочват в
декларациите по чл. 17 ЗМДТ.
сграда - културна ценност / паметник на културата/, която не се използва със стопанска
цел - акт / ДВ, бр./ ……………… от ……….…………….. г.
временна сграда, обслужваща строежа на нова сграда или съоръжение
сграда , собствеността върху която е възстановена по закон и която не е в състояние да
бъде използвана /за период от 5 години/. Дата на възстановяване на собствеността
, протокол, удостоверяващ състоянието на сградата № от
издаден от
сграда, сертифицирана по Закона за енергийната ефективност
сертификат категория , изх. № и дата , издаден от
сграда на Българския червен кръст, която не се използва със стопанска цел, несвързана
с пряката му дейност
сграда, собственост на чужда държава, в която се помещава дипломатическо или
консулско представителство / при условията на взаимност/
друго основание /Моля, посочете конкретната
разпоредба/ ....................................................................................................................................
.................
стр.
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 НК

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Декларация за облагане с данък върху недвижимите имоти

Образец на декларация за облагане с данък върху недвижимите имоти...
Изпратен от:
st_bincheva
на 2011-08-31
Добавен в:
Документи
по Финанси
Статистика:
20 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Документи по Финанси рядко сваляни с 7 - 10 страници от преди повече от година Други от Неучащи
 
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
5
1
2 мин
27.08.2018
Тест по Финанси за 2-ри курс на тема "Времева стойност на парите"
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти във 2-ри курс, изучаващи Финанси.
(Лесен)
15
8
1
7 мин
25.07.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Декларация за облагане с данък върху недвижимите имоти

Материал № 717158, от 31 авг 2011
Свален: 20 пъти
Прегледан: 56 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Документ
Брой страници: 8
Брой думи: 2,461
Брой символи: 14,662

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Декларация за облагане с данък върху недвижимит ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения