Големина на текста:
1. Строеж на земята и земната
кора
Строеж на Земята и хипотезите
за нейното
възникване.Съществуват повече
от 4-5 хипотези за възникването
на Земята.2 от тях са:студен
произход на земята и топъл
произход на земята.
Земята има форма близка до
ротационния елепсоид наречена
геоид,което представлява
продължение на водната
повърхност на Световния океан
под релефа на сушата.
Днес е прието, че дължината на
полярния радиус е 6357km, а на
екваториалния радиус – 6378km.
Схема на вътрешния строеж на
земята А-80km
1 400km
B 900km
C D
2900km
2 E
4980km
F G 5120km
6370km
?Слой A-земна кора
Мантия
?Слой В – горна
мантия(астеносфера) на
дълбочина между 80 и 400;
?Слой С – междинен на
дълбочина между 400 и 900 km;
?Слой D – долна мантия на
дълбочина между 900-1000 и
2900 km;
Ядро
?Слой Е-външно ядро между
2900 и 4980 km
?Слой F –преходна зона между
4980 и 5120 km
?Слой G-вътрешно ядро между
5120 и 6370 km
1-граница на Мохоровичич(Мухо);
рязка смяна на
звукопропускливостта
2-граница на Гутенберг
Земната мантия заема 81% от
обема и 63%от масата на
Земята.
Земното ядро заема централната
част на планетата,има радиус
около 3500 km и представлява
около 16% от обема и 31% от
масата на планетата.
Плътност на Земата-5,52gr/cm
3
Вътрешното ядро се
предполага,че е много
тежко(изградено от тежки
метали,радиоактивни),тъй като
плътостта на земната кора и
мантията е 2,7-2,8 gr/cm
3
Най-външната обвивка се нарича
земна кора или литосфера. В
зависимост
от скоростта на разпространение
на сеизмичните вълни, която
зависи от плътността на
веществото земната кора се
разделя условно на три слоя –
горен (седиментен), среден
(гранитен) и долен (базалтов).
Земната кора в различни части
показва нееднакъв състав и
дебелина.
Различават се три типа земна
кора:
?Континентален тип земна кора,
който съдържа и трите
слоя(седиментен, гранитен и
базалтов). Дебелината на този
тип земна кора достига до 40 –
50 km, като той е най дебел в
зоната на Хималайте, където
дебелината му надхвърля 60 –
80 km.
?Океански тип земна кора.
Изгражда дъната на световните
океани, където върху базалтовия
слой с дебелина 5 -15 km се
разполага направо
седиментен слой с малка
дебелина. Гранитния слой
обикновенно липсва.
/ / / /
^ 2 ^ 1
^ ^ ^ ^ / / / / / / /
+ + 3 + + + + + + + + + + + + + + +
1-седиментен слой
2-гранитен
3-базалтов слой
Външни земни обвивки
По-голяма част от земната кора е
покрита с морета и океани. Те
заедно с подземните и
повърхностни води на сушата
образуват земна обвивка
наречена хидросфера. От
общата площ на земната
повърхност – 510 мил. km2, на
сушата се падат 29, а на
моретата и океаните – 71 %. Най-
външната обвивка на Земята се
нарича Атмосфера. Дебелината
й достига 1300 km. От своя
страна атмосферата се разделя
на три зони. Първата е до
височина 11 km и се нарича
тропосфера. Втората е с
височина до 55 km и се
стратосфера. Над
стратосферата се разполага
йоносферата. Тя обгръща
Земята до височина 600 km и
предпазва Земята от влиянието
на ултравиолетовите лъчи.
Съвкупността от всички живи
организми и растения
населяващи земната кора,
хиросферата и атмосферата се
нарича биосфера. Основната
“жива маса” която преработва
чрез фотосинтеза енергията от
слънчевите лъчи и произвежда
кислород е съсредоточена в
растенията.
7. Земетресения
Определение:
Земетресенията се проявяват
внезапно, при което се отделя
колосална енергия. Физическата
същност на земетресенията се
дефинира като разпространение
на еластични вълни в
непрекъсната среда,
предизвикани от механични
импулси, които са създадени от
ендогенни сили.
П ричини за земетресенията
Естествени
причини
Първичната причина за
сеизмичните процеси е свързана
с отделянето на топлина в
земните недра и по-конкретно с
движението на блоковете на
земната кора по разломи, с
вулканизма или с комплексното
им действие. Други
причини:обрушване на сводове
на карстови каверни,магматични
явления.
Изкуствени
причини
Подземните ядрени взривове
предизвикват изкуствени земет-
ресения,строителството на
големи водохранилища
нарушава геостатичното
равновесие на скалите в земната
кора чрез допълнителното им
натоварване с огромна водна
маса..Изкуствено повишаване на
сеизмичността се регистрира и
при продължително нагнетяване
в сондажи на промишлени
отпадни течности или на вода за
увеличаване на нефтодобива,
при изземване на полезни
изкопаеми и др.
Х арактеристики на
земетресенията
Земетресенията се проявяват
първоначално като слаби трусо-
ве с малка продължителност-
форшок(отита се само от
сеизмолозите), а след тях
следват интензивни трусове,
които постепенно затихват,
сллед което могат да последват
вторични трусове –
афтършокове. При земетресе-
нията почвените частици
извършват хармонични
трептения.
Мястото на зараждането на
земетресението, намиращо се на
определена дълбочина под
земната повърхност, се нарича
огнище на земетресението или
хипоцентър,а мястото на земната
повърхност над хипоцентъра —
епицентър.
Х- хипоцентър; Е – епицентър; 1-
надлъжни сеизмични вълни; 2 –
напречни сеизмечни вълни; 3 –
повърхностни вълни (на Релей);
S – направление на сеизмичната
сила.
Формата на хипоцентъра
обикновено е удължена.
Различават се повърхностни (до
10 km), корови (10— 50 km) и
дълбоки (50—300 и повече km)
огнища на земетресенията.
Сеизмичната енергия,
освободена в хипоцентъра, се
разпространява като трептене в
земната кора, причинено от два
вида вълни — надлъжни Р
(първични) и напречни S
(вторични). При преминаването
на надлъжните вълни
направлението на движение на
почвените частици съвпада с
направлението на движение на
фронта на вълната. При
преминаването на напречни
вълни направлението е
перпендикулярно на фронта на
вълната.
При земетресения близко до
земната повърхност трептенията
на почвените частици бързо
затихват в дълбочина,
наблюдават се т. нар.
повърхностни вълни (вълни на
Релей).Колкото е по-дълбоко
едно заметресение,толкова по-
голяма повърхност обхваща.
А-амплитуда
Т-период
У-преместването в даден период
от време t
t
T
Ay
?
2
sin=
-кратък период-0.2-0.4S
-среден период-0.4-1S
-дълъг период-1-3S
?
с
-сеизмично ускорение
?
с
у
-вертикално сеизм.уск.
?
с
х
-хоризонтално сеизм.уск.
к
с-
сеизмичен коефициент
c
c
k
g
?
=
Сеизмична сила Е=к
с
.G
G-тежестта на съоражението
Сеизмичните трусове се
регистрират със сеизмографи.
Интензивността (силата) на
земетресенията се изразява в
степени (балове).
Сега в световната практика се
използват главно три вида скали
за интензивност(степента на
въздействие върху
съораженията и живите
същества) на земетресенията:
1) модифицирана скала на
Меркали (ММ), която е
разработена в 12 степени и се
използва в Северна Америка от
1931 год.;
2) японска скала (ЗМА), която е
8-степенна (от 0 до VII степен) и
се използва в Япония от 1949
год.;
3) европейска скала МSК—64,
която е предложена от
Медведев, Шпонхоер и Карник и
се използва в България. Скалата
има 12 степени
3
Земетресенията може да се
характеризират и посредством
количеството на енергията, която
се освобождава в огнището им
чрез така наречения магнитуд.
Магнитудната стойност М
представлява логаритмичен
израз на енергията, освободена
при земетресението в неговото
огнище.
0
lg
A
M
A
=
А
0
-еталонно заметресение-
това,което на 100km от
епицентъра предизвиква
отклонение от 4mm на
сеизмографа,има магнитуд 0.
Всяко земетресение,което
следва е с 10 пъти по-голямо.
Въздействие на земетресенията
-Влияние на
сеизмичната
сила
-Влияние на
почвените
условия.
— влияние на вида на почвите
върху интензивността и формата
на сеизмичните вълни;
— понижаване на якостта на
почвите под въздействието на
сеизмичните вълни.
-Влияние на
разломите
Особеностите на сеизмогенните
разломи са: съсредоточаване на
епицентрите на земетресенията
в техния обсег; движение на
блоковете от земната кора през
кватернерния период; силно
нагънати зони на границата
между земната кора и мантията в
близост до разлома; термални
извори в близост до разлома.
Влияние на
геолого-
хидрогеоложки
те фактори
Сеизмичната интензивност
зависи от дълбочината на
подземните води, от степента на
водонаситеност на почвите и от
дебелината на водоносните
пластове. Нивото на подземните
води се променя с течение на
времето
-Влияние на
релефа
При силни земетресения често
възникват срутища, свлачища,
появяват се пукнатини, слягат се
насипи и др. Интензивността на
сеизмичните вълни нараства от
основата на склона към билото.
Прогнозиране на земетресенията
В сеизмичните райони на света
се извършват наблюдения и се
правят снимки, с които се
регистрират движенията на
земната кора, геохимичните
изменения, геомагнетизмът,
режимът на подземните води,
състоянието на активните
разломи и т. н. Извършват се и
моделни изследвания на сеиз-
мичните процеси в лабораторни
условия. С данните от многого-
дишни изследвания се
конкретизират възможните
земетръсни предвестници.
9Инженерногеоложка
класификация
Строителни почви - включва
скалите и дисперсните
(раздробени) почви,
които се намират в зоната на
взаимодействие на сградите
и съоръженията със земната
основа. В геологията се
използва понятието “скала”,
което означава асоциация от
минерали.
Инженерногеоложката
класификация е необходима
за:съставяне на
инженерногеоложки карти и
разрези;предварителна
оценка на състоянието на
скалите и скалните масиви в
районана строителната
площадка;определяне обема
и методите на проучване;
избор на мероприятия за
укрепване на земната
основа.
Съществуват 2 вида
класификации:
Частни класификации-
засягат отделни свойства на
скалите и скалните масиви –
по плътност, по порестост,
по съдържание на различни
хим. вещества или
минерали, по произход и др.
Обобщени класификации-
обхващат големи групи
строителни почви, като се
класифицират по произход,
състав и структурно-
текстурни особености, които
определят основните
свойства.
Класификаци
я по БДС
Според БДС 676—85
строителните почви се делят
на два класа:
а) споени (циментирани):
- скали-якостта на скалите
зависи от якостта на
минералите, от структурните
връзки, от степента на
напуканост и изветрялост на
скалите R
n
> 5 Mpa;
-полускали R
n
< 5 Mpa.
б)дисперсни почви
Свързани почви-тези,които
имат контакт между
частиците(глини, песъчливи
глини и др.).I
p
-показател за
пластичност.
Несвързани разновидности
(пясъци, валуни, чакъли).
Отделните зърна имат
главно електростатични
връзки от триенето помежду
си. I
p
<1%.
Особени почви-
макропорести(льос и
льосови разновидности),
органични (хумус, торф,
тини), засолени, набъбващи.
характеризират се със
специфични свойства,
неустойчиви структурни
връзки, ниски
деформационни и якостни
показатели I
p
<0.005%
0
.
Инженерногеоложка
класификация на скалните
масиви(тела изгеадени от
здраво споени скали от
еднакъв произход и възраст)
RMR-Rock Mass Rating-
оценява в бал масива от 0
до 100точки,състои се от 6
параметъра.
RMR=R
ps
+R
RQD
+R
dj
+R
cj
+R
v
+R
oj
R
ps
-якостта на скалите
R
RQD
-сондажи в
скалите;дължина на
сондажната ядка<10cm
(RQD-rock quality designation.
Показател, характеризиращ
напукаността на скалните
масиви)
R
d
-разстояния между
пукнатините
R
cj
-състояние на пукнатините
R
v
-за условията на
оводняване на масивите
R
oj
-ориентация на
пукнатините.
Механични схеми на
строителните почви:
Скали-непрекъснато твърдо
тяло;полускали-поресто тяло
с постоянно сцепление;
свързани(глинести)-поресто
тяло с хидроаеростатичен
пълнител на
порите;слабосвирзани почви-
поресто тяло с течен
пълнител на поровото
пространство;почвени
суспензии-вискозна течност;
несвързани почви-сипесто
тяло.
10. Физико механични
свойства на скалите
Основните физични свойства
на скалите са:
Плътност
M
V
?
=
абс.плътност
G-газова фаза(въздух и
газове в порите и
пукнатините)
W-течна фаза(вода в порите
и пукнатините)
d-твърда фаза(минерален
скелет)
- Специфична плътност
s
Md
Vd
?
=
-Обемна плътност на
скелета
d
Md
V
?
=
-Обемно тегло
.g
? ?
=
- Порестост-количественото
съотношение между сухо
вещество и
празнини(определя се от два
вида празнини-пори и
пукнатини)
n=Vn / V . 100 (%) ,където Vn
e обемът на порите
V – обема на пробата
s d
s
n
? ?
?
=
Коефициент на пористост –e
– отношението на
обема на порите към обема
на твърдите частици
(скелета).
e= n/1-n
Водно съдържание (Wn)
Wn=Mw / Md ,където Mw-
масата на водата в
пробата;Md – масата на
сухото вещество
Скорост на еластичните
вълни: 5000-7000-средно
Електрически свойства на
скалите-
Електропроводността
отразява способността на
скалите да провеждат
електрически ток. Показател
на електропроводност е
относител-ното
електросъпротивление на
скалата.
Водоустойчивост –
способността на скалите и
строителните почви
да запазват състоянието си
при взаимодействие с вода.
Водоустойчивостта се
характеризират чрез
размекване и размиване.
Коефициента на размекване-
Краз = (Rн(в))/ (Rн(с)), (Rн(в))
- якостта на натиск на
пробата във водонаситено
състояние (Rн(в))- якостта на
натиск във въздушно сухо
състояние (Rн(с))
Размиване – характеризира
се със критична скорост на
водния
поток и интензивност на
размиване
Влагоемкост-характеризира
се чрез водопоглъщане и
водонасищане.
Филтрационни свойства-
водопропускливост –
способността на скалите и
почвите да пропускат вода
през порите и пукнатините.
Деформационни свойства
Под действието на вътрешни
и външни сили скалите се
деформират. Скалите и
строителните почви са
естествени материали и при
тях
има
еластични(възстановяват се)
и пластични(не се
възстановяват) деформации.
По направление спрямо
товара деформациите биват
осови (линейни) - ?l,
напречни – ?d
а – осова и напречна; б –
ъглова
E
?
?
=
където ? – относителна
деформация; ? – нормално
напрежение (отношение на
натоварването към площта
на прилагане); Е – модул на
еластичност (модул на Юнг).
Отношението на
изменението на размерите
на натовареното тяло към
първоначалните размери се
нарича относителна
деформация.
l
l
l
?
==
??
d
d
d
?
==
??
?-надлъжна деф.
?
-напречна деф.
Коефициент на Поасон (µ) –
изразява отношението на
относителната напречна
деформация към
относителната надлъжна
деформация
?
µ
?
=
,За скали: µ=0,15 – 0,30
Деформационни модули-
отношението на
напрежението към
предизвиканата от него
деформация.
E
?
?
=
P
F
?
=
P-товар;F-площ.
11. Якостни свойства на
скалите
Якостните свойства се
достигат, когато
натоварванията достигнат
критичните.
Якост на натиск –(Rн)-това е
напрежението,при което
скалата се разрушава.Тя се
определя върху пробни тела
при
съотношение на размерите
(дължина към широчина) – 2:
2,5
Rn = F / S (MРa), където: F-
вертикалното напрежение;
S – сечението на пробата
H-хидравлична преса
1-твърди скали
2-полускали
За бързо определяне якостта
на натиск в полска
обстановка могатда се
използуват образци от
сондажната ядка, като се
използува методът на
точковото натоварване.
Метод на Франклин
.
.
23.
HTH
TH
RR
F
R
d
=
=
прониква на 10cm
склерометри
Якост на опън
1 начин: директен опън. Тук
няма предварително
установена
повърхнина на разрушаване.
Скалата се разрушава там
където връзките са най-
слаби.
Ro = F/S , F - приложената
сила,[N] S - сечението, [m2]
2 начин: Бразилски
начин:Тук имаме
предварително зададена
повърхнина на
разрушаване.Тялото се
разрушава по направление
на натиска. Изисквания за
този метод са:1)Тялото да
бъде с две повърхнини, за да
може натоварването да се
предаде; 2) Тялото да е от
здрава скала, за да може
натоварването да се
предаде;3)Натоварването да
е линейно.
Якост на огъване
Якост на срязване на
скалата –устойчивостта на
едно тяло да въздейства на
тангенциалните напрежения.
Триосово срязване-наи-
добре имитира природните
условия.
Якостта на срязване се
изразява чрез закона на
Кулон.
Закон на Кулон:
.tgC
??
=+
?
- якост на срязване, kРа
С – отреза от координатната
ос - kРа, нарича се кохезия
- ъгъл на вътрешно
триене, °
Определяне на параметрите
на якостта на срязване
1
С
(1)-срязване на
пукнатина(само плъзгане)-
без кохезия
12. Нееднородност и
анизотропност
Еднородни са телата, които във
всички свои части имат еднакъв
състав, строеж и свойства.
Нееднородност-минералите,
скалите и скалните масиви в
различните си части имат
различен състав, строеж и
свойства.
Разграничава четири вида
нееднородност:нееднородност
накри сталит - IV ред;
нееднородност на състава и
структурата на скалите
(скалния блок) - III ред;
нееднородност на пласта - II
ред;нееднородност на скалния
масив - I ред.
Апuзотропнu са минералите,
скалите и скалните масиви, които
в различни направления
притежават различни свойства и
различна интензивност на
тяхното изменение.
Изотроппu са телата,
свойствата на които са еднакви
във всички
направления.
Квазuuзотропнu са скалите,
които в малки обеми са
анизотропни, но в по-големи
анизотропността изчезва.
Различават се два вида
анизотропност на скалите:
първична и придобита.
Анизотропността зависи от
произхода исъстава на скалите.
Има отношение към
водопроводимостта на скалите и
хидросъоръженията.
Еднородните скали не винаги са
изотропни, а нееднородните
винаги са анизотропни.
Пукнатини – разглеждат се като
прекъснатости в скалните
масиви.Разделят масива на
отделни тела.
По произход пукнатините биват:
първични - образувани при
формирането на скалите, и
вторични – в резултат на
процеси, проявили се по-късно -
тектонски процеси.
Първичните се разделят на:
контракционни и литогенетични.
Контракционни-появяват се в
следствие на изстиване и
свиване на магмата(пукнатини на
Клоос)-магмени и метаморфни
скали.
Литогенетични пукнатини са
характерни за седиментните
скали. По начина на
образуването си те са пукнатини
на срязване и по-рядко на опън.
Развити са в отделни пластове и
определят първичния блоков
строеж на седиментните скали.
Вторичните пукнатини са
свързани с едногенни и
екзогенни(външни за земната
кора)сили върху оформените
скални масиви и са:текотнски и
екзогенни.
Тектонски пукнатини - оказват
най-голямо влияние върху
деформируемостта и якостта на
скалните масиви и върху водо-
пропускливостта им. Те са
свързани с едногенни сили и са с
големи размери, пресичат
няколко или много пластове и
магмени тела.
Екзогенни пукнатини са:
-Изветрителните пукнатини са в
следствие на температурните
промени. В разтворимите скални
масиви те могат да имат
значителни размери и се срещат
на голяма дълбочина.
-Гравитационните пукнатини се
образуват по ръбовете на
скалите под силата на тежестта
(при свлачища, срутища и др.).
Биват опънни и срязващи.
Пукнатини на разтоварване
възникват в скалните масиви
както под действие на
естествени, така и на изкуствени
фактори. Те могат да се
разглеждат като преходни между
тектонските и изветрителните
пукнатини и са успоредни на
релефа.
Класификация на пукнатините по
размери:микро,мези и макро
пукнатини.
Класификация на пукнатините по
дилжина:микро,къси,средни,
дълги,дислокации(разлом)над
100m дължина.
Методи за оценка на
пукнатините:дължина на
пукнатината;дали са отворени
или затрворени;степнта на
запълненост,ако са отворени
(открити-без пълнител, има
свободно движение на вода и
въздух или запълнени - с
изветрял материал от стените на
пукнатината или
с материал, смит от по-горни
зони ( пясък, глина));разстояние
между пукнатините;степен на
разчлененост на масива-брой
пукнатини на еденица площ.
Елементи на пространствено
разположение на пукнатините.
1 елемент - линия на
разпространение (ЛР) - това е
линията, която се явява
пресечница между повърхнината
на пукнатината и хоризонталната
равнина.
2 елемент - посока на потъване
(ПП) - тя е перпендикулярна на
линията на разпространение и
показва в каква посока потъва
пукнатината. Потъването се
записва като азимут - това е
ъгъла между линията на
потъване и географският север.
3 елемент – ъгъл на наклона (
? ) – това е ъгъла между
повърхността на пукнатината и
хоризонталната равнина.
14 Физични и водни свойства
на свързаните почви.
Физични свойства:
- Специфична плътност
3
/
s
Md
g cm
Vd
?
? ?
=
? ?
2.7-2.75g/cm
3
- Обемна плътност
3
/
n
M
g cm
V
?
??
=
??
орг.глини-1.3;1.35-2.2g/cm
3
?
n
-обемно тегло ?
n
=g.?
n
=10?
n
-Обемна плътност на скелета
?d – характеризира почвата,
чиито пори са запълнени с
въздух
?d= Md/V ,където Md е пасата на
твърдата фаза;V–обема на
пробата
- Порестост (n)- изменя се в
широки граници - (20/90%)-не
ефективни пори,през тях не може
да премине вода,защото а много
малки,гилинести почви-
водонепропускливи.
n=Vn / V . 100 (%), където Vn e
обемът на порите; V-обема на
пробата
Коефициент на пористост
e= n/(1-n), където n е обема на
порите в пробата
-Естествено водно съдържание
Wn=Mw / Md ,където Mw е
масата на водата в пробата;
Md – масата на сухото вещесво
Степен на водонасищане (Sr)
показва каква част от порите на
почвата са запълнени с вода.
Wr-максимално жодно
съдържание,получава се в
лабораторни условия
Sr=Wn/Wr
Според Sr строителните почви се
класифицират какато следва:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Строеж на Земята и земната кора

Строеж на Земята и хипотезите за нейното възникване. Съществуват повече от 4-5 хипотези за възникването на Земята. От тях са:студен произход на земята и топъл произход на земята...
Изпратен от:
Milena Miteva
на 2011-08-30
Добавен в:
Пищови
по Геология
Статистика:
93 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
инженерно геоложка характеристика на район Варна
добавена от iioan.antonov 04.01.2016
1
8
Подобни материали
 

Петрография

21 апр 2010
·
137
·
85
·
870
·
183
·

Под изветряне се разбират всички изменения, които се извършват в скалите от земната повърхност или близо до нея под влияние на различни фактори от атмосферата, хидросферата или организмите (биосферата)...
 

Вътрешен строеж и геофизични свойства на Земята

11 окт 2011
·
104
·
3,177
·
147
·
4

Изследване на вътрешния строеж на земята. Данните от преките наблюдения за строежа на на земята засягат само най- близките до повърхността части от земната кора....
 

Планетата Земя

02 фев 2014
·
18
·
5
·
1,303
·
33
·
3

Планетата Земя е обикновена, по-скоро малка "скална" планета. Земята се намира на 149,6 х 106 км. от слънцето и е третата по отдалеченост от него планета...
 

Произход и строеж на земята

06 окт 2014
·
9
·
16
·
1,793
·
28
·
2

Произход и строеж на Слънчевата система и Земята. Възраст на Земята. геохронология...
 

Положение на Земята в пространството

17 дек 2017
·
2
·
3
·
1,004
·
5

Положение на Земята в пространството. Форма, размери, строеж и физични свойства на Земята...
 
Онлайн тестове по Геология
Геология
изпитен тест по Геология за Студенти от 1 курс
Тектоника, земетресения, образувания. Тест по основи на геологията и обща геология за студенти, редовно обучение, МГУ. Включени са въпроси само с един верен отговор.
(Труден)
36
1
1
23 мин
29.07.2019
» виж всички онлайн тестове по геология

Строеж на Земята и земната кора

Материал № 717024, от 30 авг 2011
Свален: 93 пъти
Прегледан: 326 пъти
Предмет: Геология
Автор: Елин Пелин
Тип: Пищов
Брой страници: 9
Брой думи: 1,317
Брой символи: 8,255

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Строеж на Земята и земната кора"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала