Големина на текста:
Увод
Последното десетилетие на XX век и началото на XXI век за България са години
на преход към пазарна икономика.Подобна трансформация доведе до естествена смяна
на редица парадигми - в политиката, икономката, обществото като цяло. Създадени
бяха обективни предпоставки за възникването на нови явления в българския стопански
живот. Една от тези масови новости е изграждането на предприятия, занимаващи се с
дребен и среден бизнес. Те са създадени най-вече със семеен капитал и целят
оцеляването на близките на собствениците и немногочислен персонал. В настоящия
момент те са преобладаващата част от фирмите в българската икономика. Съгласно
отчета на агенцията за малки и средни предприятия, те представляват 98,6% от броя на
предприятията. Дават 48% от приходите в държавата, притежават 22,8% от ДМА,
осигуряват работа на 29,5% от общия брой на заетите в България. Капиталите им e
инвестиран в по-леки отрасли, където обращението на паричните средства е бързо и
няма нужда от много голямо оборудване. По-голяма заетост на малките и средни
предприятия има в следните отрасли: търговия, строителство, селско стопанство,
транспорт, хотелиерство, обществено хранене.
Малки и средни предприятия - значение и проблеми
стоящи пред тях.
Съгласно Търговсият закон малки и средни предприятия са:
Чл. 3. ал.3 Малки предприятия са предприятията, които:
1. имат средносписъчна численост на персонала от 50 души, и
2. имат годишен оборот до 19 500 000 лв. или стойността на дълготрайните им
материални активи е до 19 500 000 лв., и
3. са независими.
Чл. 3. ал.4 Средни предприятия са предприятията, които:
1. имат средносписъчна численост на персонала от 250 души, и
2. имат годишен оборот до 97 500 000 лв. или стойността на дълготрайните им
материални активи е до 84 000 000 лв., и
3. са независими.
Чл. 4. Не са малки и средни предприятия публичните дружества по смисъла на чл. 83а
от Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества, както и
предприятията, които извършват по занятие банкови, застрахователни сделки, сделки с
ценни книжа, организиране на хазартни игри или производство и търговия с вино и
спиртни напитки.
Актуалността на избраната тематика се обуславя от факта, че макар и в България
да функционират принципите на пазарната икономика, все още съществуват редица
проблеми и пречки пред малкия и среден бизнес, пред предприемаческата им
активност. От една страна, малките и средни предприятия (МСП) са водеща
конструкция на икономиката, генератор на нови работни места и основни фактор за
просперирането на т. нар. средна класа. От друга страна по време на прехода, и до сега,
пред тях съществуваха и съществуват редица трудности и проблеми.
Една част от проблемите стоящи пред малките и средни предприятия имат
обективен характер, а друга се отнасят към т.нар. специфични проблеми, породени от
размера на предприятието и обикновено съпътстват функционирането им през всички
фази на жизнения цикъл.
3
Финансови проблеми в бизнеса са големи. Парите играят ролята на кръвоносна
система и всеки проект може да бъде изпълнен само ако е обезпечен финансово. МСП
изпитват хроничен недостиг на финансови ресурси, а достъпът до кредити е силно
ограничен. Това е проблем, който стои през всички етапи на развитието им.
Собствениците считат финансовия проблем за основен на тяхната дейност.
Финансовите трудности ограничават растежа на МСП. Ограничените финансови
ресурси увеличават риска и при най-малката грешка при тяхното използване могат да
предизвикат фалит. Това намалява увереността на педприемачите и шансовете им в
конкурентната борба. Самостоятелността и независимостта на МСП се определя от
възможността им за самофинансиране, т.е сами да осигуряват собственото си развитие.
Самофинансирането зависи преди всичко от характера на данъчната политика. Другият
източник, който решава финансовите проблеми на предприятието и до който МСП не
могат да придобият лесно достъп е кредит. От една страна МСП, особено в началния си
етап, не могат да съществуват без кредит. В същото време обаче кредитирането не е в
интерес на търговските банки, защото рискът да се кредитира всяко ново начинание е
голям. Съществуват и трудности, които не гарантират успеха на предприятието в
начинанието, недостатъчната верификация на МСП, защото те функционират на един
пазар и с малък брой клиенти.
Други проблеми в областта на поддържащите малкия бизнес услуги
информационно обезпечаване на малкия бизнес, достъп до информация на МП е
изключително ограничен, поради това, че информацията е скъпа и липсва
специализирана информация за нуждите на малкия бизнес. Това затруднява
изключително много предприемачите, защото не могат да се информират правилно за
състоянието на пазара, новите технологии, потенциалните партньори, измененията в
нормативната уредба. Поради липса на управленски опит, незнанието на мениджърите,
потребността на МСП от консултантска помощ и експертни съвети е много
необходима, но достъпът е ограничен, поради високата цена, липсата на подходящи
консултанти и недоверие на предприемачите.
Малките и средните предприятия в България се сблъскват с все по-сложна
правна и административна среда. Административното бреме за малките и средните
предприятия, измерено във време и финансови ресурси за спазване на нормативните и
административни изисквания непрекъснато расте.
Част от това административно бреме е неизбежно, но тежестта е изключително по-
голяма спрямо големите фирми. Малките и средните предприятия нямат достатъчно
ресурси да се справят с тези тежести и често не могат да си позволят да използват
помощ отвън. Облекчаването на административното бреме за малките и средните
предприятия ще доведе до повишаване на конкурентноспособността на сектора и ще
способства за икономическия растеж.
Как помага държавата за решаването на тези проблеми стоящи пред
малките и средни предприятия?
В член 13.от Търговсият закон за МСП ясно са начертани основните насоки на
държавата за развитието и насърчаването на малки и средни предприятия чрез:
1. финансово подпомагане на дейностите им;
2. гарантиране на част от кредитния риск по кредити, предоставени целево на малки и
средни предприятия;
3. разработване и реализиране на програми за малки и средни предприятия;
4. информационно и консултантско обслужване на малките и средните предприятия;
5. достъп до обществени поръчки, регламентиран от Закона за обществените поръчки;
6. образователни проекти за професионална квалификация и придобиване на
предприемачески умения;
4
7. (отм., ДВ, бр. 28 от 2002 г.);
8. отдаване под наем на имоти - частна държавна и частна общинска собственост;
9. създаване инфраструктури за подпомагане на малки и средни предприятия и
насърчаване взаимодействието между тях;
10. изграждане на технологични паркове и инкубатори за развитие на малки и средни
предприятия;
11. други дейности и мерки в полза на малки и средни предприятия, предвидени в
други закони.
Видове финансирания на малки и средни предприятия.
Характерно за всяка едно предприятие, функциониращо в условията на пазарна
икономика е, че те трябва да осигури финансиране за стартиране, функциониране и
развитието си. Финансирането на предприятието е съвкупност от решения и действия
за осигуряване на необходимият му капитал за създаване на предприятие, за
нормалното му функциониране и за неговия растеж. Финансирането намира най-пълно
отражение във финансовата дейност, която обхваща набавяне на капитал от вътрешни и
външни източници, извеждане на капитал, преструктуриране на капитал и
освобождаване на капитал. Финансовата дейност е тясно свързана с оперативната и
нвестиционната дейност на предприятието. То може да бъде дефинирано още като
съвкупност от мероприятия, които пряко или косвено водят до снабдяването на
предприятието с производствения фактор капитал.
Финансирането на малките и средни предприятия, а и не само на тях могат да се
обособят в няколко групи:
1) Според етапа от жизнен цикъл, в който се намира предприятието-
първоначално, текущо, извънредно финансиране;
2) В зависимост от срока, за който привлечените финансови ресурси остават за
разпореждане на предприятието- краткосрочни и дългосрочни;
3) В зависимост от характера на капитала, който се създава чрез финансирането-
собствано, чуждо;
4) Според източниците на финансови ресурси- вътрешно и външно финансиране.
Особено внимание заслужава само финанси рането , за което има поне две
мнения- самофинансирането е финансиране от вътрешни източници и
самофинансирането е финансиране от неразпределена печалба. Под самофинансиране
по принцип се разбира финансиране с източник- неразпределената печалба. Проблемът
при самофинансирането е, че изглежда евтино, но увеличаването на относителния му
дял води до намаляване на размера на инвестициите. Видовете самофинансиране са
открито и скрито. При откритото отделни суми от неразпределената печалба се отнасят
по сметките на съдружниците или по сметките на резервите, а при скритото
самофинансиране се образуват скрити резерви.
При краткосрочното финансиране предприятието получава финансови ресурси
от различни източници, като те трябва да бъдат възмездимо обезпечени с връщания в
срок до една година. Основен източник в краткосрочното финансиране на едно
предприятие са краткосрочните заеми. Тяхното предназначение е да задоволят
потребностите на производството от оборотен капитал. Краткосрочните заеми могат да
бъдат- банкови, търговски и облигационни.
Кредит имаме тогава когато изпълнението (доставката на финансирането) и
насрещното изпълнение (изплащането на кредита)са разделени едно от друго във
времето. Кредитът е в основата на финансирането и е предмета на кредитният договор.
Кредитът се урежда чрез договор за кредит. Договорът за кредит представлява
5

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Финансиране. Алтернативни източници на финасиране на малките и средни предприятия в България

Последното десетилетие на ХХ век и началото на ХХI век за България са години на преход към пазарна икономика. Подобна трансформация доведе до естествена смяна на редица парадигми - в политиката, икономката, обществото като цяло...
Изпратен от:
qna_di
на 2011-08-29
Добавен в:
Курсови работи
по Финанси
Статистика:
201 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс на тема "Времева стойност на парите"
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти във 2-ри курс, изучаващи Финанси.
(Лесен)
15
8
1
7 мин
25.07.2018
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
4
1
2 мин
27.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Финансиране. Алтернативни източници на финасиране на малките и средни предприятия в България

Материал № 716941, от 29 авг 2011
Свален: 201 пъти
Прегледан: 265 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 16
Брой думи: 5,709
Брой символи: 37,864

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финансиране. Алтернативни източници на финасира ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения