Големина на текста:
ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
Днес …………………………….г въз основа на член. 228 - 239 от ЗЗД между :
1……………………………………………………………………………………………
………… ЕГН……………………………………лк. №………………………….изд. на
……………………….. от …………………………………………………………………..,
наричан за краткост НАЕМОДАТЕЛ от една страна и от друга :
1……………………………………………………………………………………………
………….ЕГН……………………………………лк. №…………………..изд. на
……………………………… от
…………………………………………………………………, наричан за краткост
НАЕМАТЕЛ се скючи настоящия договор.
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ отдава под наем на НАЕМАТЕЛЯ за временно и
възмездно ползване своя недвижим имот представляващ
……………………..................., състоящ се от ……..
…………………………………………………………………………………………..........
находящ се на адрес :
………………………………………………………………………………………...............
2. УСЛОВИЯ НА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
2.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ посочения по - горе
имот срещу наем в размер на
…………………………………………………………...............................................
2.2. При подписване на договора НАЕМАТЕЛЯТ изплаща на
НАЕМОДАТЕЛЯ предплата за ………………..…………………………….
………………… месеца, а именно сумата
от…………………………………………………….
….............................................................................
2.3. Плащането на наема ще става в брой, за която сума НАЕМОДАТЕЛЯТ
издава разписка.
2.4. Наемната цена не включва консумативни и други разходи.
2.5. Имота се дава под наем в състояние подробно описано в ПРОТОКОЛ-
ОПИС, съставляващ ПРИЛОЖЕНИЕ №1, неразделна част от настоящия договор.
2.6. Имота ще се използва от НАЕМАТЕЛЯ за………………………………….
……….
2.7. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя възмезно ползване на
тел.пост………………………
на посочения адрес.
3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
1
3.1. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да плаща на НАЕМОДАТЕЛЯ
договорения месечен наем от ……………… до …………………..число на всеки
календарен месец.
3.2. Да заплаща за своя сметка разходите по отстраняване на всички
дребни повреди, които се дължат на обикновеното ползване на имота.
3.3. Да плаща всички разходи, свързани с обикновеното ползване на имота
(ТЕЦ, телефон, ел. енергия, вход, асансьор и други текущи разходи).
3.4. Да заплати обезщетение за вредите, причинени по време на
ползването на имота, освен ако се окаже, че те не са причинени виновно от него.
3.5. НЕАМАТЕЛЯТ няма право да извършва промени в архитектурния план
на сградата и отделните реконсрукции без писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.
3.6. Да съобщава незабавно на НАЕМОДАТЕЛЯ за вредите и
посегателствата върху наетия имот.
3.7. НАЕМАТЕЛЯТ на жилището се задължава да изпълнява наредбите по
реда и управлението на етажната собственост.
3.8. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотдава имота или части от него без
писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.
4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
4.1. Да предаде недвижимия имот в състояние , което съответства на
състоянието, за което се отдава под наем.
4.2. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да плаща всички данъци , държавни и
общински такси за своя сметка дължими в РБ във връзка със собствеността на
имота.
4.3. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да не пречи на НАЕМАТЕЛЯ за
нормалната експлотация на недвижимия имот за предназначението, за което е
нает.
4.4. НАЕМОДАТЕЛЯТ ще има право на достъп до имота и вътре в него
след предварително уведомление и съгласие от страна на НАЕМАТЕЛЯ в
удобен за последния ден и час. Целта на посещението на НАЕМОДАТЕЛЯТ е да
се увери , че действително имота се стопанисва с грижата на “добър стопанин” и
по предназначение.
5. СРОК НА ДОГОВОРА
5.1. Настоящият договор се сключва за срок
от………………………………..месеца.
5.2. Действието на договора започва
от………………………………………………….г.
5.3. Договора може да бъде продължен след изтичане на определения
срок, за който е сключен по взаимно съгласие на двете страни с двустранен
подписан анекс към настоящия договор , както за следващ срок НАЕМАТЕЛЯТ
ще заплаща месечен наем в размер уточнен между двете страни.
2
6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
6.1. При изтичане на договора.
6.2. При взаимно съгласие , изразено писмено с предизвестие от един
месец.
6.3. От НАЕМОДАДЕЛЯТ при неизплатени от НАЕМАТЕЛЯ на наема,
консумативите по точка 3.3.
6.4. При прекратяване на договора на някое от основанията по настоящия
договор НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да въстанови владението си върху имота
лично и без съдебна намеса, а НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да освободи имота
незабавно.
7.ДРУГИ
7.1. НАЕМАТЕЛЯТ оставя депозит в размер на един месечен наем, който
депозит ще бъде върнат от наемодателят на наемателят след изтичане на
наемният период, при изплатени консумативни сметки и добре подържан дадения
под наем имот.
7.2…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Страните по настоящия договор ще решават споровете възникнали
относно неговото изпълнение по взаимно споразумение, а когато това се окаже
невъзможо – по съдебен ред.
Настоящия договор се състави и подписа в два идентични екземпляра – по
един за всяка от страните.
НАЕМОДАТЕЛ :НАЕМАТЕЛ :
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 ное 2020 в 14:57 потребител
23 ное 2020 в 15:08 потребител
16 ное 2020 в 06:48 в момента не учи на 30 години
21 окт 2020 в 20:34 потребител
11 сеп 2020 в 10:31 родител на 58 години
 
 
Онлайн тестове по Право
Право на ЕС
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е свързан с институциите в Европейския съюз и договорите в Европейската общност. Обхваща въпроси, свързани с компетенциите и правата на страните членки.
(Труден)
40
13
1
14 мин
06.06.2019
Право и стандарти за телекомуникации
тематичен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за проверка на знанията на ученици и студенти. Съдържа въпроси само с един верен отговор.
(Лесен)
10
2
2
13 мин
17.09.2020
» виж всички онлайн тестове по право

Договор за наем на недвижим имот

Материал № 716308, от 23 авг 2011
Свален: 245 пъти
Прегледан: 425 пъти
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 3
Брой думи: 577
Брой символи: 3,350

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за наем на недвижим имот"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала