Големина на текста:
Община .................................... общ брой страници
............. .................................
Вх. № ............../............ ... г. ПАРТ. №
ЧАСТ І
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
КОИ ИМОТИ СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
С данък се облагат :
?сградите и поземлените имоти в строителните граници на населените места и селищните
образувания
?поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението
по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията
?застроените земеделски и горски земи - за действително застроената площ и прилежащия й
терен
КОЙ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ
Декларацията се подава от данъчнозадължените по Закона за местните данъци и такси лица, а това
са:
?собствениците на облагаеми недвижими имоти и лицата, на които е предоставено правото на
управление върху имоти - държавна и общинска собственост
?вещноправните ползватели и концесионерите, когато върху имота е учредено вещно право на
ползване/концесия
?собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот - за
поземления имот
Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобстве-
ници и ползватели.
КОГА СЕ ПОДАВА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ
Декларация се подава при:
?придобиване на недвижим имот, вкл. предоставяне на право на управление върху държ./общински имот
?учредяване на право на ползване/концесия върху недвижим имот
?промяна на декларирано обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
?подаване на коригираща декларация за деклариран имот
В КАКЪВ СРОК СЕ ПОДАВА
Декларацията се подава в :
?двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот, вкл. предоставяне на право на управление
или учредяване на право на ползване/ концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство,
което има значение за определяне на данъка
?в шестмесечен срок от откриване на наследството, когато недвижим имот се придобива по наследство
Д Е К Л А Р А Ц И Я
1. от
/собствено, бащино и фамилно име на лицето, наименование на предприятието/
ЕГН /ЛНЧ или служебен № за чужд гражданин/
ЕИК
Постоянен адрес/седалище
Адрес за кореспонденция
л.к.№издадена наот
чрез
/трите имена на представителя или пълномощника/
ЕГН /ЛНЧ или служебен № за чужд гражданин/
Адрес за кореспонденция
л.к. №издадена наот
Пълномощно, заверено на от
2. Настоящата декларация подавам в качеството си на собственик /лице, на което е предоставено правото на
управление/ ползвател /концесионер на следното основание /отбележете с "х"/:
o придобиване на имот
o придобиване на /учредяване на право на ползване/концесия върху/ нежилищен имот от предприятие
Ако за имота е подадена декларация по чл. 17 ЗМДТ, посочете вх. № на декларацията……………….………г.
o учредяване на право на ползване върху недвижим имот
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 НК
o настъпване на промяна в декларирано обстоятелство стр.
o подаване на коригираща декларация
3. Декларирам, че описаният имот има следните характеристики /отбележете с "х" или попълнете/ :
3.1. Вид на имота ЗЕМЯ СГРАДА ЗЕМЯ И СГРАДА / И
3.2. Адрес на имота
Гр./с/ област
Ул.№ /бл./Ет.ап. кв./махала
УПИ/план.№ кв. по ПУП на одоб. г.
3.3. Подадена ли е декларация за този имот от съсобственик или ползвател да не
3.4. Степен на изграденост на инфраструктурата общо за имота -елементи:
„Около имота” се разбира част от населеното място, ограничена от съседните улици, включително и когато
съоръженията са разположени на улиците.
В имота Около имота
ЕлектрификацияДаНеДаНе
ВодопроводДаНеДаНе
Канализация ДаНеДаНе
Топлофикация ТЕЦ ДаНеДаНе
Имотът граничи с пътна мрежа с трайна настилка /асфалт, бетон/ ДаНе
4. Начин на придобиване /наследство, дарение, покупка и др. /
Вид на документа за собственост /нотариален акт, писмен д-р и
др./
№ и дата на издаване/издател на документа
5.Собственици. Под С_1 се вписва собственикът, който подава декларация. /При съпружеска имуществена
общност съпрузите се вписват винаги един след друг. Имотите, придобити по наследство или дарение в полза на единия от
съпрузите, не са съпружеска общност/. Тук се вписват и юридическите лица, на които е предоставено право на управление
ТАБЛИЦА 1
№ по
ред
Трите имена на гражданина или наименование на
предприятието, в т.ч. община или държавно
ведомство
ЕГН /ЛНЧ или
служ. № / или
ЕИК
Адрес за кореспонденция /за
граждани и предприятия/ - гр. (с.),
общ. (р-н) , обл., кв. ( ж.к., махала),
ул., № (бл., вх., ап.)
Телефон
С_1
С_2
С_3
С_4
С_5
6. Ползватели. Тази таблица се попълва само в случаите, при които е учредено вещно право на
ползване! Под П_1 се вписва ползвателят, който подава декларация /При ползватели-съпрузи съпрузите се
вписват винаги един след друг. Не е вещно право на ползване отдаването под наем, договорът за съвместна дейност и др../.
ТАБЛИЦА 2
Трите имена на гражданина
или наименование на предприятието, в т.ч.
община или държавно ведомство
ЕГН / ЛНЧ или
служ. №/ или ЕИК
Адрес за кореспонденция
Телефон
П_1
П_2
П_3
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 НК
Подпис на декларатора:........................................................
стр.
ЕГН /ЛНЧ или ЕИК на декларатора
ЧАСТ ІІ
За всяка отделна сграда в имота се подава отделна част ІІ
СГРАДА И ОБЕКТИ В НЕЯ
1.Предназначение на сградата /Предназначението на сградата се определя от преобладаващото й
предназначение. Моля, отбележете верния отговор с "х" или попълнете с текст/:
ЖИЛИЩНАНЕЖИЛИЩНА
Къща, вила, лятна кухняДаНеТърговскаДаНе
Жилищен блокДаНеПроизводствена /пром./ДаНе
Гараж /самостоятелна сграда/ДаНеСелскостопанскаДаНе
Друга второстепенна сграда ДаНе Друга нежилищна ДаНе
/обори, хамбари, навеси и др./
2.Общи характеристики на сградата
Етажност на сградата - бр. етажи в т.ч. надземни
Асансьор да Не
3. Основания за освобождаване от данък. Декларираната сграда /част от сграда/ е :
Основанията за освобождаване от данък на нежилищните имоти на предприятия се посочват в
част ІІІ от декларацията.
сграда - културна ценност / паметник на културата/, която не се използва със стопанска
цел - акт / ДВ, бр./ ……………… от ……….…………….. г.
временна сграда, обслужваща строежа на нова сграда или съоръжение
сграда , собствеността върху която е възстановена по закон и която не е в състояние да
бъде използвана /за период от 5 години/. Дата на възстановяване на собствеността
, протокол, удостоверяващ състоянието на сградата № от
издаден от
сграда, въведена в експлоатация преди 01.01. 2005 г., сертифицирана по Закона за
енергийната ефективност , сертификат категория , изх. №
дата , издаден от , в която се използват
възобновяеми енергийни източници да не
сграда на Българския червен кръст, която не се използва със стопанска цел, несвързана
с пряката му дейност
сграда, собственост на чужда държава, в която се помещава дипломатическо или
консулско представителство / при условията на взаимност/
музей, галерия или библиотека
друго основание /Моля, посочете конкретната
разпоредба/ ....................................................................................................................................
.................
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 НК

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 фев 2020 в 16:40 потребител от София
05 сеп 2019 в 15:36 студент на 25 години от София - Университет по архитектура, строителство и геодезия, факулетет - Архитектурен факултет, специалност - Архитектура, випуск 2020
 
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа въпроси за основните понятия за правото и държавата. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Лесен)
40
46
1
7 мин
24.07.2019
Бизнес право за 6-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 6 курс
Тест по бизнес право - специалност "Бизнес администрация", НБУ, шести курс. Въпросите са само с един верен отговор.
(За отличници)
30
1
1
1 мин
16.08.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Декларация за данък върху жилищни имоти

Материал № 716290, от 23 авг 2011
Свален: 17 пъти
Прегледан: 39 пъти
Предмет: Право
Тип: Формуляр
Брой страници: 11
Брой думи: 2,975
Брой символи: 17,865

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Декларация за данък върху жилищни имоти"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала