Големина на текста:
Община .................................... общ брой страници
............. .................................
Вх. № ............../............ ... г. ПАРТ. №
ЧАСТ І
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
КОИ ИМОТИ СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
С данък се облагат :
?сградите и поземлените имоти в строителните граници на населените места и селищните
образувания
?поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението
по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията
?застроените земеделски и горски земи - за действително застроената площ и прилежащия й
терен
КОЙ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ
Декларацията се подава от данъчнозадължените по Закона за местните данъци и такси лица, а това
са:
?собствениците на облагаеми недвижими имоти и лицата, на които е предоставено правото на
управление върху имоти - държавна и общинска собственост
?вещноправните ползватели и концесионерите, когато върху имота е учредено вещно право на
ползване/концесия
?собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот - за
поземления имот
Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобстве-
ници и ползватели.
КОГА СЕ ПОДАВА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ
Декларация се подава при:
?придобиване на недвижим имот, вкл. предоставяне на право на управление върху държ./общински имот
?учредяване на право на ползване/концесия върху недвижим имот
?промяна на декларирано обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
?подаване на коригираща декларация за деклариран имот
В КАКЪВ СРОК СЕ ПОДАВА
Декларацията се подава в :
?двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот, вкл. предоставяне на право на управление
или учредяване на право на ползване/ концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство,
което има значение за определяне на данъка
?в шестмесечен срок от откриване на наследството, когато недвижим имот се придобива по наследство
Д Е К Л А Р А Ц И Я
1. от
/собствено, бащино и фамилно име на лицето, наименование на предприятието/
ЕГН /ЛНЧ или служебен № за чужд гражданин/
ЕИК
Постоянен адрес/седалище
Адрес за кореспонденция
л.к.№издадена наот
чрез
/трите имена на представителя или пълномощника/
ЕГН /ЛНЧ или служебен № за чужд гражданин/
Адрес за кореспонденция
л.к. №издадена наот
Пълномощно, заверено на от
2. Настоящата декларация подавам в качеството си на собственик /лице, на което е предоставено правото на
управление/ ползвател /концесионер на следното основание /отбележете с "х"/:
o придобиване на имот
o придобиване на /учредяване на право на ползване/концесия върху/ нежилищен имот от предприятие
Ако за имота е подадена декларация по чл. 17 ЗМДТ, посочете вх. № на декларацията……………….………г.
o учредяване на право на ползване върху недвижим имот
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 НК
o настъпване на промяна в декларирано обстоятелство стр.
o подаване на коригираща декларация
3. Декларирам, че описаният имот има следните характеристики /отбележете с "х" или попълнете/ :
3.1. Вид на имота ЗЕМЯ СГРАДА ЗЕМЯ И СГРАДА / И
3.2. Адрес на имота
Гр./с/ област
Ул.№ /бл./Ет.ап. кв./махала
УПИ/план.№ кв. по ПУП на одоб. г.
3.3. Подадена ли е декларация за този имот от съсобственик или ползвател да не
3.4. Степен на изграденост на инфраструктурата общо за имота -елементи:
„Около имота” се разбира част от населеното място, ограничена от съседните улици, включително и когато
съоръженията са разположени на улиците.
В имота Около имота
ЕлектрификацияДаНеДаНе
ВодопроводДаНеДаНе
Канализация ДаНеДаНе
Топлофикация ТЕЦ ДаНеДаНе
Имотът граничи с пътна мрежа с трайна настилка /асфалт, бетон/ ДаНе
4. Начин на придобиване /наследство, дарение, покупка и др. /
Вид на документа за собственост /нотариален акт, писмен д-р и
др./
№ и дата на издаване/издател на документа
5.Собственици. Под С_1 се вписва собственикът, който подава декларация. /При съпружеска имуществена
общност съпрузите се вписват винаги един след друг. Имотите, придобити по наследство или дарение в полза на единия от
съпрузите, не са съпружеска общност/. Тук се вписват и юридическите лица, на които е предоставено право на управление
ТАБЛИЦА 1
№ по
ред
Трите имена на гражданина или наименование на
предприятието, в т.ч. община или държавно
ведомство
ЕГН /ЛНЧ или
служ. № / или
ЕИК
Адрес за кореспонденция /за
граждани и предприятия/ - гр. (с.),
общ. (р-н) , обл., кв. ( ж.к., махала),
ул., № (бл., вх., ап.)
Телефон
С_1
С_2
С_3
С_4
С_5
6. Ползватели. Тази таблица се попълва само в случаите, при които е учредено вещно право на
ползване! Под П_1 се вписва ползвателят, който подава декларация /При ползватели-съпрузи съпрузите се
вписват винаги един след друг. Не е вещно право на ползване отдаването под наем, договорът за съвместна дейност и др../.
ТАБЛИЦА 2
Трите имена на гражданина
или наименование на предприятието, в т.ч.
община или държавно ведомство
ЕГН / ЛНЧ или
служ. №/ или ЕИК
Адрес за кореспонденция
Телефон
П_1
П_2
П_3
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 НК
Подпис на декларатора:........................................................
стр.
ЕГН /ЛНЧ или ЕИК на декларатора
ЧАСТ ІІ
За всяка отделна сграда в имота се подава отделна част ІІ
СГРАДА И ОБЕКТИ В НЕЯ
1.Предназначение на сградата /Предназначението на сградата се определя от преобладаващото й
предназначение. Моля, отбележете верния отговор с "х" или попълнете с текст/:
ЖИЛИЩНАНЕЖИЛИЩНА
Къща, вила, лятна кухняДаНеТърговскаДаНе
Жилищен блокДаНеПроизводствена /пром./ДаНе
Гараж /самостоятелна сграда/ДаНеСелскостопанскаДаНе
Друга второстепенна сграда ДаНе Друга нежилищна ДаНе
/обори, хамбари, навеси и др./
2.Общи характеристики на сградата
Етажност на сградата - бр. етажи в т.ч. надземни
Асансьор да Не
3. Основания за освобождаване от данък. Декларираната сграда /част от сграда/ е :
Основанията за освобождаване от данък на нежилищните имоти на предприятия се посочват в
част ІІІ от декларацията.
сграда - културна ценност / паметник на културата/, която не се използва със стопанска
цел - акт / ДВ, бр./ ……………… от ……….…………….. г.
временна сграда, обслужваща строежа на нова сграда или съоръжение
сграда , собствеността върху която е възстановена по закон и която не е в състояние да
бъде използвана /за период от 5 години/. Дата на възстановяване на собствеността
, протокол, удостоверяващ състоянието на сградата № от
издаден от
сграда, въведена в експлоатация преди 01.01. 2005 г., сертифицирана по Закона за
енергийната ефективност , сертификат категория , изх. №
дата , издаден от , в която се използват
възобновяеми енергийни източници да не
сграда на Българския червен кръст, която не се използва със стопанска цел, несвързана
с пряката му дейност
сграда, собственост на чужда държава, в която се помещава дипломатическо или
консулско представителство / при условията на взаимност/
музей, галерия или библиотека
друго основание /Моля, посочете конкретната
разпоредба/ ....................................................................................................................................
.................
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 НК

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Декларация за данък върху жилищни имоти

Примерен формуляр на декларация за данъка върху жилищните имоти по член 14. от Закона за местните данъци и такси...
Изпратен от:
Emil
на 2011-08-23
Добавен в:
Формуляри
по Право
Статистика:
17 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Право
Право и стандарти за телекомуникации
тематичен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за проверка на знанията на ученици и студенти. Съдържа въпроси само с един верен отговор.
(За отличници)
10
17.09.2020
Право на ЕС
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е свързан с институциите в Европейския съюз и договорите в Европейската общност. Обхваща въпроси, свързани с компетенциите и правата на страните членки.
(Труден)
40
13
1
14 мин
06.06.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Декларация за данък върху жилищни имоти

Материал № 716290, от 23 авг 2011
Свален: 17 пъти
Прегледан: 39 пъти
Предмет: Право
Тип: Формуляр
Брой страници: 11
Брой думи: 2,975
Брой символи: 17,865

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Декларация за данък върху жилищни имоти"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала