Големина на текста:
Попълва се от общинската администрация
Община:
Входящ № и дата:
Фамилия и подпис на длъжностното лице, приело декларацията:
Част І – Вид на декларацията
1. За обстоятелства, свързани с определянето на
патентния данък, включително при започване на
патентна дейност >>
3. За прекратяване на патентна дейност >>
към декларация входящ №
2. За промени в обстоятелствата >>
към декларация входящ №
4. За преминаване към облагане по ЗДДФЛ >>
към декларация входящ №
Част ІІ – Данни за задълженото лице
1. ЕГН/ЛНЧ
2. Име
2.1. Собствено име 2.2. Презиме 2.3. Фамилно име
3. Постоянен адрес
3.1. Област3.2. Община3.3. Населено място (гр./с.)3.4. пощенски код
3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
3.6. Телефон3.7. Факс3.8. E-mail
4. Адрес за кореспонденция
Адресът съвпада с
постоянния >>
4.1. Област4.2. Община 4.3. Населено място (гр./с.)4.4. пощенски код
4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
4.6. Телефон4.7. Факс 4.8. E-mail
5. Пенсионер >>
6. Лице с намалена
работоспособност 50 >>
и над 50 на сто
Данни за
експертното
решение на
ТЕЛК/НЕЛК
№ и дата на издаване Срок на решението
от
до
7. Данни за ЕТ
7.1. ЕИК по БУЛСТАТ/ ЕИК, определен от Агенцията по вписванията
7.2. Наименование на фирмата
Част ІІІ Данни за упълномощеното лице
1. ЕГН/ЛНЧ на упълномощеното лице Попълва се само когато декларацията се подава от упълномощено лице.
2. Име
2.1. Собствено име 2.2. Презиме2.3. Фамилно име
3. Постоянен адрес
3.1. Област3.2. Община3.3. Населено място3.4. Пощенски код
3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
3.6. Телефон3.7. Факс
3.8. Е-mail
по чл. 61н от ЗМДТ
за облагане с патентен данък
1
/
/
/
Част ІV – Обстоятелства, свързани с определянето на данъка за 2008 г.
Условия за облагане с патентен данък
1
Извършвам дейност/и, посочена/и в приложение № 4 от ЗМДТдане
2
Оборотът ми за предходната година не превишава 50 000 лв.дане
3
Не съм регистриран по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), с
изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100,
ал. 2 от ЗДДС
дане
4
Извършвам с личен труд повече от една дейности, посочени в т. 1-36 от
приложение № 4 на ЗМДТ (ако извършвате една от тези дейности на територията на друга
община, попълнете част VІІ от декларацията)
дане
5
Други данни:
Дата на започване на дейност:
(попълва се, когато дейността
започва през течение на годината)
денмесец година
Дата на промяна в обстоятелствата:
(попълва се, когато декларацията е за
промяна на обстоятелствата)
денмесец година
Таблица 1 – Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >> (отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >> (отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
Наименование на
обекта
Адрес на обекта
(населено място, район, ж.к., улица №)
Зона Брой
стаи
Данък
(лева)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Общ размер на данъка за дейността (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)
Посочват се само обекти, подлежащи на категоризиране с категории „една звезда” и „две звезди”.
Таблица 2 – Ресторанти, заведения за бързо обслужване, кафе-сладкарници, барове и
питейни заведения, с изключение на бюфети, каравани и павилиони
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >> (отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >> (отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
Наименование на
обекта
Кате-
гория
Адрес на обекта
(населено място, район, ж.к., улица №)
Зона Брой
места
Данък
(лева)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Общ размер на данъка за дейността (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)
Посочват се само обекти, подлежащи на категоризиране с категории „една звезда”, „две звезди” и „три звезди”.
В колона „Брой места” се посочва броят на местата за консумация, включително на открито.
Таблица 3 – Питейни заведения - бюфети, каравани и павилиони
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >> (отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >> (отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
Наименование на обектаАдрес на обекта
(населено място, район, ж.к., улица №)
ЗонаДанък
(лева)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Общ размер на данъка за дейността (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)
Таблица 4 – Търговия на дребно в обекти с нетна търговска площ до 100 кв.м
2
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >> (отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >> (отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
Наименование на обектаАдрес на обекта
(населено място, район, ж.к., улица №)
ЗонаНетна
търговск
а площ
Данък
(лева)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Общ размер на данъка за дейността (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)
В колона „Нетна търговска площ” се посочва площта в съответния търговски обект, в т.ч. и щандовете, която е
достъпна за купувачите – в кв. м.
Таблица 5 – Платени паркинги
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >> (отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >> (отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
Адрес на обекта
(населено място, район, ж.к., улица №)
ЗонаБрой места за
паркиране
Данък
(лева)
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Общ размер на данъка за дейността (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4)
Таблица 6 – Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги;
козметични услуги, поставяне на татуировки; маникюр, педикюр
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >> (отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >> (отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
Прилагам копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците >>
Наименование на
дейносттаАдрес на обекта
(населено място, район, ж.к., улица №)
Зона Брой работни
места
Данък
(лева)
общоза
чираци
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Общ размер на данъка за дейността (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)
В колона „за чираци” се посочва броят на работните места, които са за обучение на чираци по смисъла на Закона за
занаятите. „Работно място” е приспособена част от обекта, оборудвана за извършване на определен вид дейност или
услуга от едно лице.
Таблица 7 – Машинописни и/или копирни услуги
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >> (отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >> (отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
Наименование на
обекта
Адрес на обекта
(населено място, район, ж.к., улица №)
ЗонаБрой
устройства
Данък
(лева)
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Общ размер на данъка за дейността (7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)
Таблица 8 – Игри с развлекателен или спортен характер
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >> (отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 апр 2020 в 22:11 студент на 26 години от София - Лесотехнически университет, факулетет - Агрономически Факултет, специалност - Агрономство, випуск 2017
16 фев 2020 в 16:40 потребител от София
05 сеп 2019 в 15:38 студент на 25 години от София - Университет по архитектура, строителство и геодезия, факулетет - Архитектурен факултет, специалност - Архитектура, випуск 2020
10 яну 2019 в 11:29 потребител
 
 
Онлайн тестове по Право
Право в туризма
изпитен тест по Право за Студенти
Подготовка на студенти за провеждане на изпит по Търговско право. Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.
(Лесен)
38
2
1
30 мин
20.08.2019
Основи на правото
изходен тест по Право за Студенти от 2 курс
Тест по дисциплината "Основи на правото" за втори курс - 30 въпроса, само с един верен отговор.
(Лесен)
30
6
1
6 мин
24.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Данъчна декларация за облагане с патентен данък

Материал № 716239, от 23 авг 2011
Свален: 21 пъти
Прегледан: 45 пъти
Предмет: Право
Тип: Формуляр
Брой страници: 8
Брой думи: 3,347
Брой символи: 20,153

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Данъчна декларация за облагане с патентен данък"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала