Големина на текста:
Какви функции изпълнява
европейският омбудсман?
Европейският омбудсман извършва проверки по жалби
срещу институции и органи на Европейския съюз (ЕС).
Жалба пред омбудсмана може да се подава по повод на
лошо управление при осъществяването на дейността на
тези институции и органи.
Европейският омбудсман не може да извършва
проверки по жалби срещу национални, регионални или
местни органи на управление в държавите членки, дори
и когато жалбите са по въпроси, свързани с ЕС. Много
от тези жалби могат да се адресират до националните
или регионалните омбудсмани или до комисиите по
петициите в национални или регионални парламенти.
На интернет страницата на европейския омбудсман са
предоставени данни за контакт с всички национални и
регионални омбудсмани и комисии по петициите в ЕС:
http://www.ombudsman.europa.eu
Какво означава лошо управление?
Лошо управление означава незадоволителна или
неосъществена административна дейност. Такива
действия са налице, ако институция не действа в
съответствие с разпоредбите на закона, не зачита
принципите на добро управление или нарушава правата
на човека. Някои примери за неправомерни действия са:
? административни нарушения
? несправедливост
? дискриминация
? злоупотреба с власт
? липса на отговор
? отказ за предоставяне на информация
? ненужно забавяне
Кои са институциите
и органите на ЕС?
Институциите и органите на ЕС включват:
? Европейски парламент
? Съвет на Европейския съюз
? Европейска комисия
? Съд на Европейските общности (с изключение
на дейс
т
вия, извършени при осъществяване на
съдебната му дейност)
? Европейска сметна палата
? Европейски икономически и социален комитет
? Комитет на регионите на Европейския съюз
? Европейска инвестиционна банка
? Европейска централна банка
? Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)
? Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
? Европейска полицейска служба (Европол)
? Децентрализирани агенции (като например,
Европейски цент
ър за развит
ие на
професионалното обучение, Европейска агенция
за околна среда, Служба за хармонизиране на
вътрешния пазар и т.н.)
Молим да се има предвид, че този списък не е
изчерпателен. На интернет страницата Europa е
представен обзор на институциите и органите на ЕС:
http://www.europa.eu
Кой може да подава жалби
пред омбудсмана?
Ако сте гражданин на държава членка или пребивавате
в държава членка на Съюза, можете да подадете
жалба пред европейския омбудсман по повод на лошо
управление при осъществяването на дейността на
институции и органи на ЕС. Жалби пред омбудсмана
могат да се подават и от стопански организации,
сдружения или други органи със седалище на
територията на Съюза.
Какъв резултат можете
да очаквате?
Може да е необходимо омбудсманът само да
информира съответната институция за наличието на
подадена жалба, за да пристъпи тя към решаване на
проблема. Ако случаят не бъде удовлетворително
решен в хода на проверките, омбудсманът прави
опит за постигане по възможност на споразумение,
с което да се коригира случая на лошо управление
и да се удовлетвори жалбоподателя. Ако опитът за
примиряване на позициите се окаже неуспешен,
омбудсманът може да отправи препоръки за
разрешаване на случая. Ако институцията не приеме
препоръките му, той може да изготви специален
доклад до Европейския парламент.
Европейският омбудсман
ЖАЛБА СРЕЩУ ЛОШО УПРАВЛЕНИЕ
Моля прочетете раздела, озаглавен „Как се подава жалба” преди да попълните този образец.
При необходимост, моля продължете на отделен лист и приложете всички необходими документи в подкрепа на жалбата.
Име: ....................................................................................................................................................................................................................................................
Фамилно име: ................................................................................................................................................................................................................................
От името на (ако е приложимо): ..........................................................................................................................................................................................
Адрес, ред 1: .................................................................................................................................................................................................................................
Адрес, ред 2: .................................................................................................................................................................................................................................
Град: ...................................................................................................................................................................................................................................................
Окръг/щат/провинция: ............................................................................................................................................................................................................
Пощенски код: ..............................................................................................................................................................................................................................
Държава: .........................................................................................................................................................................................................................................
Тел.: ....................................................................................................................................................................................................................................................
Факс: ..................................................................................................................................................................................................................................................
Адрес за електронна поща: ....................................................................................................................................................................................................
Срещу коя институция или орган на Европейския съюз (ЕС) желаете да подадете жалба?
(*) С изключение на действия, извършени при осъществяване на съдебната му дейност.
Кое е решението или въпросът, по повод на който подавате жалба? Кога узнахте за него?
Какви неправомерни действия считате, че е извършила институцията или органът на ЕС?
1
2
® Европейски парламент
® Съвет на Европейския съюз
® Европейска комисия
® Съд на Европейските общности (*)
® Европейска сметна палата
® Европейски икономически и социален комитет
® Комитет на регионите на Европейския съюз
® Европейска инвестиционна банка
® Европейска централна банка
® Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)
® Европейска служба за борба с измамите (OLAF)
® Европейска полицейска служба (Европол)
® Друг орган на Съюза (моля, посочете)
3
4
OPO50400_Ombudsman_BG.indd 2OPO50400_Ombudsman_BG.indd 210/11/06 14:09:5410/11/06 14:09:54
Европейският омбудсман
Как се осъществява връзка
с европейския омбудсман
? По пощата
Европейският омбудсман
1 Avenue du President Robert Schuman
B.P. 403
FR-67001 Strasbourg Cedex
France
? По телефон
+33 (0)3 88 17 23 13
? По факс
+33 (0)3 88 17 90 62
? По електронна поща
eo@ombudsman.europa.eu
? Интернет страница
http://www.ombudsman.europa.eu
(
1
) Понастоящем (през м. юни 2006 г.) има 21 езика, на които е съставен
Договорът за ЕС: чешки, датски, нидерландски, английски, естонски,
фински, френски, немски, гръцки, унгарски, ирландски, италиански,
латвийски, литовски, малтийски, полски, португалски, словашки,
словенски, испански и шведски език.
QK-72-05-015-BG-D
Как се подава жалба
Жалбата пред омбудсмана се съставя на един от
езиците, на които е съставен Договорът за ЕС(
1
),
в нея ясно се посочват данни за самоличността на
жалбоподателя, институцията или органа на ЕС,
срещу който се подава жалбата, и основанията за
подаване на жалба.
?
Жалбата трябва да се подаде в срок от две
години от датата, на която жалбоподателят е
узнал за фактите, на които се основава жалбата.
?
Жалбоподателят трябва да е лично засегнат от
лошото управление.
?
Жалбоподателят трябва преди това да е сезирал
по въпроса съответната институция или орган,
например с писмо.
?
Омбудсманът не разглежда въпроси, които са
предмет на висящо съдебно производство, или
по които вече има издадено съдебно решение.
Омбудсманът разглежда жалбата и информира
жалбоподателя за резултата от извършената
от него проверка.
Жалба може да се подаде чрез изпращане на писмо
до европейския омбудсман или чрез използване на
приложения образец. Електронна версия на този
образец на жалба може да се намери на интернет
страницата на омбудсмана:
http://www.ombudsman.europa.eu
МОЖЕ ЛИ ТОЙ
ДА ВИ ПОМОГНЕ?
bg
Какво според Вас следва да извърши институцията или органът, за да се отстрани нарушението?
Обърнахте ли се вече към съответната институция или орган на ЕС, за да получите удовлетворение?
® Да (моля, уточнете) ® Не
Ако жалбата касае трудови правоотношения с институциите и органите на ЕС: използвахте ли всички възможности
за подаване на вътрешни административни искания и жалби, предвидени в Правилника за служителите? Ако е така,
изтекли ли са вече сроковете за отговор от институциите?
® Да (моля, уточнете) ® Не
Предметът на жалбата Ви бил ли е предмет на вече постановено съдебно решение или на висящо съдебно производство?
® Да (моля, уточнете) ® Не
Моля, след като прочетете оградената информация по-долу, да изберете една от следните възможности:
® Моля жалбата ми да бъде разгледана при условията на публичност
® Моля жалбата ми да бъде разгледана при условията на поверителност
Давате ли съгласие жалбата Ви да бъде предадена на друга институция или орган (европейски или национален),
ако европейският омбудсман реши, че няма право да я разглежда?
® Д ® Не
Дата и подпис:
Жалбите пред европейския омбудсман (и всички приложени към тях документи) обикновено се разглеждат при условията на публичност.
Разглеждане на жалба «при условията на публичност» означава, че всеки гражданин може да има достъп до жалбата и приложенията към нея. Ако
омбудсманът започне проверка, становището на съответната институция или орган относно жалбата, евентуалните забележки на жалбоподателя по повод
на становището, както и останалите документи, посочени в член 14 от разпоредбите за прилагане (намиращи се на интернет страницата на омбудсмана),
са публични документи, до които всеки гражданин може да получи достъп при поискване. Решенията на омбудсмана по жалбите се публикуват на неговата
интернет страница, като името на жалбоподателя се заличава. Някои жалби се публикуват изцяло или в резюме, на хартиен носител и в електронна форма.
Тези публикации не включват името и адреса на жалбоподателя.
Жалбоподателят има право да поиска жалбата му да бъде разгледана при условията на поверителност. В такъв случай не се допуска публичен достъп
до жалбата или другите споменати по-горе документи. Въпреки това, ако омбудсманът започне проверка, поверителните жалби също трябва да бъдат
изпратени до заинтересованата институция или орган на Съюза. Решенията на омбудсмана по поверителни жалби се публикуват на неговата интернет
страница, като преди това се заличава всякаква информация, която би могла да доведе д установяване на самоличността на жалбоподателя. Тази
информация се заличава, и ако решението се публикува изцяло или в резюме, на хартиен носител или в електронна форма.
Жалбите пред омбудсмана могат да съдържат лични данни за жалбоподателя или за трети лица. Обработката на лични данни от европейския омбудсман
се урежда с Регламент (ЕО) No 45/2001(
1
). Освен когато жалбоподателят поиска жалбата му да бъде разгледана при условията на поверителност, се приема,
че същият е дал съгласие по смисъла на член 5, буква г) от Регламент (ЕО) No 45/2001 омбудсманът публично да огласява евентуално съдържащите се в
жалбата лични данни.
(
1
) Регламент (ЕО) No 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на
лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OВ L 8, 12.01.2001 г., стр. 1).
Европейският омбудсман — 1 Avenue du President Robert Schuman — B.P. 403 — FR- 67001 Strasbourg Cedex — France
5
6
7
8
9
юни 2006 г.
10
OPO50400_Ombudsman_BG.indd 1OPO50400_Ombudsman_BG.indd 1 10/11/06 14:08:4110/11/06 14:08:41
Ръководство за подаване на жалби
и формуляр на жалбата
a
o

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Формуляр на жалба до омбудсмана

Непопълнен формуляр на жалба, която се подава до омбудсмана срещу лошо управление от страна на общоевропейските институции...
Изпратен от:
Emil
на 2011-08-23
Добавен в:
Жалби
по Право
Статистика:
69 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изходен тест по Право за Студенти от 2 курс
Тест по дисциплината "Основи на правото" за втори курс - 30 въпроса, само с един верен отговор.
(Лесен)
30
9
1
6 мин
24.07.2019
Право на ЕС
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е свързан с институциите в Европейския съюз и договорите в Европейската общност. Обхваща въпроси, свързани с компетенциите и правата на страните членки.
(Труден)
40
13
2
9 мин
06.06.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Формуляр на жалба до омбудсмана

Материал № 716231, от 23 авг 2011
Свален: 69 пъти
Прегледан: 230 пъти
Предмет: Право
Тип: Жалба
Брой страници: 2
Брой думи: 1,342
Брой символи: 8,161

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Формуляр на жалба до омбудсмана"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала