Големина на текста:
ДОГОВОР ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕНАЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
Днес, …........... г., в гр. ................................, между:
1. “НАЕМОДАТЕЛ” ООД, регистрирано по ф.д. No ............../................... г.,
ЕИК: ..........................., със седалище и адрес на управление:
гр. ......................................., район “.......................................”, ул.
“.......................................” ......................................., представлявано
от ......................................., в качеството му
на .....................................................................................................................,
наричано по-долу за краткост НАЕМОДАТЕЛ, от една страна, и
1. “ПРЕНАЕМАТЕЛ” ООД, регистрирано по ф.д. No ............../................... г.,
ЕИК: ..........................., със седалище и адрес на управление:
гр. ......................................., район “.......................................”, ул.
“.......................................” ......................................., представлявано
от ......................................., в качеството му
на .....................................................................................................................,
наричано по-долу за краткост ПРЕНАЕМАТЕЛ, от друга,
СЕ ПОСТИГНА СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР, ПРИ
СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на ПРЕНАЕМАТЕЛЯ за временно и
възмездно ползуване една стая от следния недвижим имот: апартамент № 89, находящ
се в гр. ............... на адрес: ул. ”...................................................”
№ ...........................
(2) ПРЕНАЕМАТЕЛЯТ ще използва наетия имот за офис.
Чл.2. ПРЕНАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ наемна цена в
размер на ............................ лева за всеки месец.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
А. ПРЕНАЕМАТЕЛ
Чл.3. ПРЕНАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да предплаща на всяко тримесечие месечните наеми за
следващите три месеца до пето число на първия месец от тримесечието.
Чл.4.(1) ПРЕНАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща всички направени от него консумативни
разноски/електрическа и топло-енергия, топла и студена вода и др. подобни/, свързани
с ползуването на имота за своя сметка.
(2) ПРЕНАЕМАТЕЛЯТ има право да ползва телефон ....................... и се задължава да
заплаща разходите, свързани с това за своя сметка.
Чл.5. ПРЕНАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да ползва наетия имот според предназначението му.
Б. НАЕМОДАТЕЛ
Чл.6. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предаде владението на наетия имот на
ПРЕНАЕМАТЕЛЯ след подписването на договора.
Чл.7. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да осигури спокойното и безпрепятствено ползуване
на имота от ПРЕНАЕМАТЕЛЯ.
III. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.8. Настоящият договор се сключва без определен срок и всяка от страните може да го
прекрати с едномесечно предизвестие.
IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл.9. Всички спорове относно тълкуването, действието, действителността и
неизпълнението на настоящия договор ще се решават от съда по реда на ГПК.
Чл.10. За всички, неуредени от настоящия договор въпроси, ще се прилагат
разпоредбите на ЗЗД и действуващото гражданско законодателство.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за
всяка от страните.
НАЕМОДАТЕЛ: ...........................ПРЕНАЕМАТЕЛ:..........................
/............................../ /............................../

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 сеп 2019 в 12:54 студент на 27 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Политология, випуск 2019
 
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 10 основни въпроса от правото, всеки само с един верен отговор.
(Лесен)
10
14
1
1 мин
29.05.2019
Право в туризма
изпитен тест по Право за Студенти
Подготовка на студенти за провеждане на изпит по Търговско право. Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.
(Лесен)
38
1
1
10 мин
20.08.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Договор за частично пренаемане на недвижим имот

Материал № 716216, от 23 авг 2011
Свален: 120 пъти
Прегледан: 151 пъти
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 2
Брой думи: 316
Брой символи: 1,863

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за частично пренаемане на недвижим имот"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения