Големина на текста:
ДОГОВОР ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕНАЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
Днес, …........... г., в гр. ................................, между:
1. “НАЕМОДАТЕЛ” ООД, регистрирано по ф.д. No ............../................... г.,
ЕИК: ..........................., със седалище и адрес на управление:
гр. ......................................., район “.......................................”, ул.
“.......................................” ......................................., представлявано
от ......................................., в качеството му
на .....................................................................................................................,
наричано по-долу за краткост НАЕМОДАТЕЛ, от една страна, и
1. “ПРЕНАЕМАТЕЛ” ООД, регистрирано по ф.д. No ............../................... г.,
ЕИК: ..........................., със седалище и адрес на управление:
гр. ......................................., район “.......................................”, ул.
“.......................................” ......................................., представлявано
от ......................................., в качеството му
на .....................................................................................................................,
наричано по-долу за краткост ПРЕНАЕМАТЕЛ, от друга,
СЕ ПОСТИГНА СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР, ПРИ
СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на ПРЕНАЕМАТЕЛЯ за временно и
възмездно ползуване една стая от следния недвижим имот: апартамент № 89, находящ
се в гр. ............... на адрес: ул. ”...................................................”
№ ...........................
(2) ПРЕНАЕМАТЕЛЯТ ще използва наетия имот за офис.
Чл.2. ПРЕНАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплаща на НАЕМОДАТЕЛЯ наемна цена в
размер на ............................ лева за всеки месец.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
А. ПРЕНАЕМАТЕЛ
Чл.3. ПРЕНАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да предплаща на всяко тримесечие месечните наеми за
следващите три месеца до пето число на първия месец от тримесечието.
Чл.4.(1) ПРЕНАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплаща всички направени от него консумативни
разноски/електрическа и топло-енергия, топла и студена вода и др. подобни/, свързани
с ползуването на имота за своя сметка.
(2) ПРЕНАЕМАТЕЛЯТ има право да ползва телефон ....................... и се задължава да
заплаща разходите, свързани с това за своя сметка.
Чл.5. ПРЕНАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да ползва наетия имот според предназначението му.
Б. НАЕМОДАТЕЛ
Чл.6. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предаде владението на наетия имот на
ПРЕНАЕМАТЕЛЯ след подписването на договора.
Чл.7. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да осигури спокойното и безпрепятствено ползуване
на имота от ПРЕНАЕМАТЕЛЯ.
III. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.8. Настоящият договор се сключва без определен срок и всяка от страните може да го
прекрати с едномесечно предизвестие.
IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл.9. Всички спорове относно тълкуването, действието, действителността и
неизпълнението на настоящия договор ще се решават от съда по реда на ГПК.
Чл.10. За всички, неуредени от настоящия договор въпроси, ще се прилагат
разпоредбите на ЗЗД и действуващото гражданско законодателство.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за
всяка от страните.
НАЕМОДАТЕЛ: ...........................ПРЕНАЕМАТЕЛ:..........................
/............................../ /............................../

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Договор за частично пренаемане на недвижим имот

Примерен, непопълнен формуляр на договор за частично пренамане на недвижим имот...
Изпратен от:
Emil
на 2011-08-23
Добавен в:
Договори
по Право
Статистика:
120 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Право
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 10 основни въпроса от правото, всеки само с един верен отговор.
(Лесен)
10
14
1
1 мин
29.05.2019
Основи на правото
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа въпроси за основните понятия за правото и държавата. Всеки въпрос е само с един верен отговор.
(Много лесен)
40
2
1
8 мин
24.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Договор за частично пренаемане на недвижим имот

Материал № 716216, от 23 авг 2011
Свален: 120 пъти
Прегледан: 151 пъти
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 2
Брой думи: 316
Брой символи: 1,863

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за частично пренаемане на недвижим имот"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения