Големина на текста:
ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА
Днес, ......20......г., в гр................ се сключи настоящият договор за продажба
между:
1. ..................................., регистрирано по ф.д. No ............../................... г.,
ЕИК: ..........................., със седалище и адрес на управление:
гр. ......................................., район “.......................................”, ул.
“.......................................” ......................................., представлявано
от ......................................., в качеството му
на .....................................................................................................................,
наричано по-долу за краткост “ПРОДАВАЧ от една страна, и
............................, регистрирано по ф.д. No ............../................... г.,
ЕИК: ..........................., със седалище и адрес на управление:
гр. ......................................., район “.......................................”, ул.
“.......................................” ......................................., представлявано
от ......................................., в качеството му
на .....................................................................................................................,
наричано по-долу за краткост “КУПУВАЧ” от друга страна, и
Страните се договориха за следното:
I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА правото на собственост
върху ....................................... – модел ........................................, заедно със
съпътстващия го ...................... ..........................................., наричан по-долу ВЕЩТА,
срещу цена, която КУПУВАЧЪТ се задължава да му заплати в размера и при условията,
уговорени с настоящия договор.
II. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) Стойността на договора възлиза на .................. лв. (...................) с включен
ДДС.
(2) Сумата по договора следва да бъде заплатена от КУПУВАЧА в срок от пет (5) дни
след получаване на данъчна фактура от ПРОДАВАЧА.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА
Чл. 3 ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предаде вещта веднага след подписване на договора.
Чл. 4 (1) При предаването на вещта ПРОДАВАЧЪТ осигурява на КУПУВАЧА необходимото
според обстоятелствата време да я прегледа за недостатъци.
(2) Когато вещта не отговаря на необходимите изисквания, посочени в чл. 1 от
настоящия договор, КУПУВАЧЪТ следва да уведоми незабавно ПРОДАВАЧА. Ако
КУПУВАЧЪТ не стори това, вещта се смята за одобрена, освен за недостатъци, които не
могат да бъдат открити при обикновен оглед.
Чл. 5 ПРОДАВАЧЪТ прехвърля правата си по гаранционната отговорност на
производителя (доставчик) на вещта.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
Чл. 6. КУПУВАЧЪТ е длъжен:
1. да заплати на ПРОДАВАЧА цената по чл. 2;
2. да получи вещта в срока и на мястото, посочени по-горе;
3. да прегледа вещта при получаването й и ако има възражения, да уведоми незабавно
ПРОДАВАЧА.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
Чл. 7. Настоящият договор се изменя и допълва с подписването на допълнителни
писмени споразумения (анекси), съставляващи неразделна част от договора.
Чл. 8 (1) Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на
настоящия договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки.
(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора
пред съда.
Чл. 9. За неуредените в настоящия договор взаимоотношенията, се прилагат
разпоредбите на действащото в страната законодателство.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за
всяка от страните.
ЗА ПРОДАВАЧА: КУПУВАЧ:
/......................../ /............................/

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Договор за покупко-продажба

Примерен, непопълнен формуляр на договор за покупко-пордажба...
Изпратен от:
Emil
на 2011-08-23
Добавен в:
Договори
по Право
Статистика:
61 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Право
Тест по право
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тест по специалност "Основи на правото и нормативна уредба на архивите". Съдържа 11 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има по един верен отговор.
(Лесен)
11
3
12 мин
09.11.2021
Право на ЕС
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е свързан с институциите в Европейския съюз и договорите в Европейската общност. Обхваща въпроси, свързани с компетенциите и правата на страните членки.
(Труден)
40
13
1
12 мин
06.06.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Договор за покупко-продажба

Материал № 716212, от 23 авг 2011
Свален: 61 пъти
Прегледан: 79 пъти
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 2
Брой думи: 343
Брой символи: 2,026

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за покупко-продажба"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала