Големина на текста:
Европейски съюз
Европейският съюз това е обединение за все по-тесен съюз между европейските държави. Договора с
който се създава ЕС е подписан от държавите членки не европейската общност на 07.02.1992 година в
Маастрихт, Нидерландия, който е в сила от 01.11.1992г. по силата на договора от Маастрихт държавите
членки за първи път поемат правно задължение за създаване на Европейски съюз. Неговата основа е
Европейската общност, обединяваща трите съществуващи и за напред европейски общности - Европейска
икономическа общност, Европейска общност на въглища и стомана, Европейска общност за атомна
енергия. Изграждат се икономически и валутен съюз, обща външна политика и обща политика на сигорност
и сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи. Органите на европейските общности
стават и органи на Европейският съюз. Наред с това на европейските общности се възлагат минимални
компетенции в областта на културата, здравеопазването, трансевропейските мрежи, индустриалната
политика, сътрудничеството в областта на развитието и др. Страните членки в европейската общност са:
Белгия, Беликобритания, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург,
Нидерландия, Португалия и Франция; от 1995г. се присъединяват Австрия, Финландия и Швеция.
Асоциирани членове (2001г.): България (от 01.02.1995г.), Естония, Кипър, Латвия, Латва, Малта, Полша,
Румъния, Словакия, Словения, Турция, Унгария и Чехия. Целите на европейския съюз са за създаване на
т.нар. Европа без граници чрез политически, икономически и валутен съюз - въвеждане на единна валута и
осъществяване на единна парично-кредитна политика, установяване на общо европейско гражданство,
въвеждане на обща политика и сътрудничество в областта на външните отношения и сигорността,
правосъдието и вътрешните работи, опазване на околната среда, здравеопазване, социална дейност,
трудова заетост и др. Органите на Европейския съюз са: Европейски съвет, Европейски парламент, Съвет
на Европейския съюз, Европейска комисия и Европейски съд. Актовете на органите на ЕС: постановления -
юридически обвързващи за всички държави членки, заместват съответните елементи от националните
законодателства; директиви и решения - обвързващи за държавите членки, към които са адресирани;
препоръки и заключения - отнасят се към тенденциите за развитие и нямат задължителна сила. Знамето на
Европейския съюз е синьо, с 12 петолъчни жълти звезди. С договора приет на 02.10.1997г., в сила от
1999г., е взето решение за разширяване на ЕС. Този договор съдържа пакет от реформи, свързани с
разширението на Европейския съюз на Изток. Според договора от Амстердам ЕС следва да се
осъществява на основата на фунцциониращите по свои собствени правила общности, от една страна, и на
европейското сътрудничество между държавите, подписали договора, от друга. В рамките на 5г. от
влизането му в сила европейският съюз трябва да приеме мерки за гарантиране на свободното движение
на хората, за контрол на външните граници, мерки по визовите разпоредби, по въпросите на бежанците и
правото на убежище, по имигрантските въпроси, относно сътрудничеството в борбата с тероризма,
търговията с наркотици и др. И изграждането на европейска полиция (ЕВРОПОЛ). Догпворът от Амстердам
предвижда развитие на институциите на Европейския съюз; засилване на връзките между институциите на
Европейския съюз и Западноевропейския съюз за изпълнението на хуманитарни и мироопазващи задачи;
зарширяване на компетенциите на Европейския съюз в областта на външната политика; формиране на
обща политика по въпросите на трудовата заетост, в областта на околната среда, здравеопазването,
защита на потребителите и др.
Преговори за членство в Европейския съюз водят България, Естония, Кипър, Лавия, Литва, Малта, Полша,
Румъния, Словакия, Словения, Унгария и Чехия. България установява през 1988г. дипломатически
отношения с ЕИО; подава милба за членство в ЕС; започва преговори за присъединяване (февруари
2000г.). споразумението с Европейския съюз регламентира асоциирането на България чрез установяване
на редовен политически диалог и сътрудничество, изграждане на зона за свободна търговия в течение на
преходен период ( около 10г.), сближаване на законодателствата.
Институциите на Европейския съюз са: Европейски съвет, Европейски парламент, Съвет на Европейския
съюз, Съвет на министрите, Европейска комисия, Европейски съд, Европейска сметна палата, Европейска
централна банка, Европейска инвестиционна банка, Икономически и социален комитет, Комитет на
регионите.
Европейския съвет е орган на Европейския съюз, който определя основните стратегичерски направления
на дейността му. Основан в Париж на 10 дек. 1974г. седалището му е Страсбург. Състои се от държавните
или правителствените ръководители и министрите на външните работи на държавите членки на
Европейския съюз, председателя и един от членовете на Европейската комисия. Европейския съвет играе
специфична роля във външната политика и политиката за сигорност на държавите членки, включително по
отношение на Западноевропеъския съюз.
Европейския парламент е консултативен и контролен орган на Европейския съюз. Състои се от 626
депутата, избрани за срок от 5 години чрез пряко всеобщо глосуване в държавите членки ( броя на
депутатите е пропорционален на числеността на населението). Участва в законодателния процес и приема
бюджета на Европейския съюз. Провежда ежемесечни сесии в Страсбург и извънредни заседания в
Брюксел, секретариатът е в Люксембург.
Съветът на Европейския съюз, съветът на министрите е орган на Европейския съюз, който приема
1
окончателните решения по всички аспекти на законодателството на Европейския съюз. Взима основните
политически решения по предложение на Европейската комисия. Седалището му е в Брюксел. Състои се
от представители на държавите членки на ниво министри. Заседава в състав на съответните министри с
оглед на въпроса, който се обсъжда. Председателството на Съвета се осъществява чрез ротация на
държавите членки на всеки 6 месеца.
Европейскато комисия е изпълнителен орган на Европейския съюз. Състои се от 20 членове - по двама от
Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания и по един от другите държави членки. Създадена
през 1958г. като комисия на Европейската икономическа общност, от 1993г. - Европейска комисия.
Седалището и е в Брюксел. Целите на Европеиската комисия са защита на интересите на Европейския
съюз, осигуряване на функционирането на Общия пазар и на Европейския валутен съюз. Нейноте функции
са: инициативна, законодателна, административна и контролна. Разполага със законодателна инициатива -
дава предложения за решенията на Съвета на Европейския съюз.
Европейския съд е орган на Европейския съюз, който осигорява спазването на закона при тълкуването и
прилагането на учредителните договори и приетите въз основа на тях актове на институциите. Седалището
му е в Люксембург. Състои се от 15 съдии ( по един от всяка държава членка) и 9 главни прокурори;
избират се от Съвета на Европейския съюз за срок от 6г. по предложение на съответните правителства.
Европейския съд действа като конституционен, административен, граждански, арбитражен и апелативен
съд и като експертна инстанция по отношение на договорите с трети държави и с други международни
организации.
Европейската централна банка, това е централната банка на Европейския съюз. Основана е на 1 юни
1998г., наследява Европейския валутен институт (основан на 01.01.1994г.). седалището и е във Франкфурт
на Майн. Основен капитал 5 мирд. екю. Целта на Европейската Централна Банка е да гарантира
стабилността на цените, да съхранява и да управлява прехвърлените валутни резерви на държавите
членки, да извършва сделки с платежки средства и да осигорява безпрепятствено протичане на
плащанията. ЕЦБ е независима и отговаря за стабилизирането на цените и въвеждането на еврото. Еврото
е европейска валута която заменя европейската валутна единица (екю) в съотношение 1:1 от
01.01.1990г.От 01.01.2002 еврото влиза в обръщение; от 01.07.2002г. не съществуват местните валути на
страните членки. ЕЦБ има изключително право да издава евробанкноти като законно платежно средство в
Европейския съюз. Банката отговатя за текущата политика на обменните курсове. Съветът на ЕЦБ с
председател В. Дуйземберг се състои от 17 члена, които се назначават от Европейския съвет по препоръка
на Съвета на министрите на икономиката и финансите, и от председателите на националните емисионни
банки на държавите участнички.
Цели на Европейския съюз:
-Изграждане на тесен съюз между европейските народи, в който решенията се взимат възможно най-
близко до гражданите.
- Реализиране на траен икономически и социален прогрес, чрез създаване на пространство без вътрешни
граници, чрез засилване на икономическото и социално единство и чрез съдаване на Икономически и
Валутен Съюз.
- Утвърждаване на международната сцена, чрез обща международна политика и политика на сигурност.
- Засилване на защитата на правата и интересите на поданиците на страните-членки чрез установяване
гражданство на Съюза.
- Развитие на тясно сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи.
2

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
amarendarkata написа на 27 май 2009 ОТГОВОРИ
ученичка на 18 години от Бургас , СОУ "Васил Левски"
fatme141 написа на 15 май 2009 ОТГОВОРИ
потребител на 14 години от София
megi7474 написа на 24 фев 2009 ОТГОВОРИ
родител
timbata12345 написа на 17 фев 2009 ОТГОВОРИ
потребител
rew
stanislavpavlov написа на 12 яну 2009 ОТГОВОРИ
ученик на 19 години от София , СМГ "Паисий Хилендарски"
На мен която и да е тема да изтегля, има едно и също съдържание, бъдете по-коректни да му е*а м****а
janker написа на 04 апр 2008 ОТГОВОРИ
ученик на 20 години от Кърджали , СОУ "Петко Рачов Славейков"
аз сам си доволен никви проблеми неправи когато теглия теми,нямам никви оплаквания.
siskovi4 написа на 24 мар 2008 ОТГОВОРИ
студент
нищо не мога да отворя.но ми взеха парите.
milka_1977 написа на 08 фев 2008 ОТГОВОРИ
ученичка
аз ще добавя 4е пове4е от 500 год. Бьлгария е била под турско робство!!!!!!!!!!!!!!!!!
real-love07 написа на 13 яну 2008 ОТГОВОРИ
ученичка
добре е
Daniela_0611 написа на 15 ное 2007 ОТГОВОРИ
ученик на 15 години от Велинград , СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Сърница
немога да изтегля темата която ми трябва
1 2 3 4 5 » 11
 
Подобни материали
 

България при Симеон Велики

23 сеп 2009
·
93
·
2
·
318
·
80

Краят на управлението на княз Борис І, краткото управление на Владимир Расате и качването на престола на Симеон Велики...
 

Новобългарската просвета. Същност, развитие, дейци през Възраждането

10 ное 2009
·
266
·
19
·
2,695
·
419

Възраждането било началото на новата българска история – времето на преход от феодализъм към капитализъм, от средновековието към новото време. През Възраждането настъпи...
 

Спиридон Палаузов

01 фев 2009
·
184
·
3
·
903
·
114

Научното творчество на Спиридон Палаузов е ново явление в развитието на модерната българска историография през Възраждането, чиято поява и развитие са тясно свързани с постиженията на славистиката и византинистиката...
 

Талантат на Алека

24 мар 2006
·
46
·
13
·
3,999

Еднакво високо ценим ние Алека - и днес, двадесет години след неговата трагическа смърт - като човек, като писател и като общественик.
 

Най-ранни вести за славяните

23 яну 2007
·
65
·
4
·
1,374
·
17

Славяните принадлежат към групата индоевропейски народи. Славянската етническа общност се е оформила...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по История
Изходно ниво по история за 8-ми клас
изходен тест по История за Ученици от 8 клас
Тестът е изходно ниво, изработен е по новата учебна програма за 8-ми клас по "История и цивилизации". Всеки въпрос в него има само един верен отговор.
(Лесен)
17
29
1
3 мин
13.08.2019
Междинен тест по история за 8-ми клас, 1-ви срок
междинен тест по История за Ученици от 8 клас
Тестът е изработен по новата учебна програма за 8 клас по история и цивилизации, за 1 срок. Включени са въпроси само с по един верен отговор.
(Лесен)
16
14
1
8 мин
13.08.2019
» виж всички онлайн тестове по история

Европейски съюз

Материал № 715, от 07 мар 2006
Свален: 5,908 пъти
Прегледан: 415 пъти
Предмет: История
Тип: Доклад
Брой страници: 2
Брой думи: 816
Брой символи: 7,410

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за " Европейски съюз"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Анелия Севова
преподава по История
в град Стара Загора
с опит от  3 години
80

Маргарита Петринска
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
133 12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения